Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ghid_27092010

Ghid_27092010

Ratings:
(0)
|Views: 2|Likes:
Published by Nunvailer

More info:

Published by: Nunvailer on Sep 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2014

pdf

text

original

 
 UNELE ASPECTE PRIVIND
APLICAREA REGLEMENTĂRILOR
CONTABILE CONFORME CUDIRECTIVA A IV-A A CEE,
PARTE COMPONENTĂ A REGLEMENTĂRILOR
CONTABILECONFORME CU DIRECTIVELE EUROPENE,
APROBATE PRIN ORDINUL MINISTRULUI FINAN
Ţ
ELOR PUBLICENR. 3.055/2009
- Ghid practic - 
2010
 
 2
UNELE ASPECTE PRIVIND APLICAREAREGLEMENT
Ă
RILOR CONTABILE CONFORME CUDIRECTIVA A IV-A A CEE,
PARTE COMPONENTĂ A REGLEMENTĂRILOR
CONTABILE CONFORME CU DIRECTIVELE EUROPENE,
APROBATE PRIN ORDINUL MINISTRULUI FINAN
Ţ
ELOR PUBLICENR. 3.055/2009
Începând cu data de 1 ianuarie 2010 
, operatorii economici aplică
Reglementările
contabile conforme cu Directiva a IV- 
a a CEE, parte componentă a Reglementărilor 
contabile conforme cu directivele europene 
, aprobate prin Ordinul mini 
strului finanţelor 
publice nr. 3.055/2009 
. Odată cu intrarea în vigoare a acestor reglementări a fost abrogat 
 
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea
 
eglementăril 
or contabile conforme cu directivele europene 
,
cu modificările şi completările ulterioare.
eglementări 
le contabile 
menţionate
pr 
esupun aplicarea, de către toţi operatorii economici, a aceloraşi reguli contabile. În contextul Reglementărilor contabile conforme cu
directivele europene, singura 
diferenţiere
între operatorii economici este din punctul de vedere al 
numărului de componente ale situaţiilor financiare anuale, respectiv al 
formatului 
bilanţului cuprins în situaţiile financiare anuale
.Implicit,
obligaţia de auditare a situaţiilor financiare anuale
(individuale)
se referă doar la
anumite categorii de operatori economici. Astfel,
 persoanele juridice care depăşesc 
limitele criteriilor 
de mărime prevăzute de reglementări, societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, astfel cum este definită delegislaţia în vigoare privind piaţa de capital 
,
 precum şi persoanele juridice de interes public 
definite prin lege 
au obligaţia auditării situaţiilor financiare anuale
.În sprijinul operatorilor economici, speciali 
şti ai Direcţiei de legislaţie şi reglementări contabile din Ministerul Finanţelor 
Publice au elaborat un ghid referitor la aplicarea în 
 practică a
 
Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV 
-a a CEE, parte 
componentă a Reglementărilor 
contabile conforme cu directivele europene. Exemplele prezentate în continuare nu sunt exh 
austive, dată fiind multitudinea operaţiunilor care auloc în practică.De asemenea, la contabilizarea operaţiunilor economico
-financiare trebuie avute în vedere atât documente 
le şi clauzele contractuale care stau la baza operaţiunilor, cât şi reglementările contabile în vigoare.
 
Totodată, în toate cazurile se va urmări respectarealegislaţiei care reglementează anumite aspecte economico
- financiare.
În ceea ce priveşte tratame
ntul fiscal,
acesta este cel prevăzut de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
 În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) din Legea 
contabilităţii nr.82/1991, republicată, răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii revine administratorului sau altei persoane care are obligaţia gestionării unităţii 
respective.
 
 3
CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE
1.1 Aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV
-
a a Comunităţilor 
Economice Europene
Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV
-
a a Comunităţilor Economice Europeneprevăd formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale, principiile contabile şi regulile derecunoaştere, evaluare, scoatere din evidenţă şi prezentare a elementelor în situaţiile financiareanuale, regulile de întocmire, aprobare, auditare/verificare, potrivit legii, şi publicare a situaţiilor 
financiare anuale, unele reguli privind contabilitatea de gestiune, Planul de conturi general, precum
şi conţinutul şi funcţiunea conturilor contabile.
 
 Acestea stabilesc, de asemenea, reguli privind organizarea şi conducerea contabilităţii şiraportările efectuate în conformitate cu cerinţele instituţiilor statului, pentru uzul tuturor categoriilor 
de utilizatori.
Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV
-
a a Comunităţilor Economice Europenese aplică de următoarele entităţi:a) societăţile comerciale:
 -
societăţile în nume colectiv;
 -
societăţile în comandită simplă;
 - societ
ăţile pe acţiuni;
 -
societăţile în comandită pe acţiuni; şi
 -
societăţile cu răspundere limitată.
 
b) societăţile/companiile naţionale;
 c) regiile autonome;
d) institutele naţionale de cercetare
-dezvoltare;
e) societăţile cooperative şi celelalte persoane juridice care, în baza legilor speciale deorganizare, funcţionează pe principiile societăţilor comerciale;
 
f) subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în România, care aparţin persoanelor juridice
cu sediul sau domici
liul în România, în condiţiile prevăzute de reglementări
le contabile;
g) subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor prevăzute la lit. a)
-
e), cu sediul sau domiciliul în România, în condiţiile prevăzut
e de
reglementări
le contabile;
h) subunităţile din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul înstrăinătate, în condiţiile prevăzute de reglementări
le contabile.
Subunităţile fără personalitate juridică, care aparţin persoan
elor juridice cu sediul sau
domiciliul în România, organizează şi conduc evidenţă contabilă proprie, astfel încât aceasta săpermită determinarea informaţiilor şi a obligaţiilor prevăzute de lege, iar persoanele juridice cărorale aparţin să poată întocmi situaţii financiare anuale.
 
 Activitatea desfăşurată în străinătate de subunităţile fără personalitate juridică, care aparţinpersoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România, se include în situaţiile financiare alepersoanei juridice române şi se raportează pe teritoriul României, cu respectarea prevederilor Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV
-
a a Comunităţilor Economice Europene.
 
 În înţelesul reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici, prin subunităţi fără
persona
litate juridică, care aparţin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România, se înţelege sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, înfiinţate potrivit legii.
 Persoanele desemnate ca reprezentant/î
mputernicit fiscal, potrivit Codului fiscal şi Coduluide procedură fiscală, ţin contabilitatea proprie în funcţie de statutul lor de persoane fizice sau juridice, după caz. În cazul în care sunt persoane juridice, acestea întocmesc situaţii financiare
anu
ale şi raportări contabile, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991
1
, republicată.
 
Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintă subunităţi fără personalitate juridică ce aparţin acestor 
1
 
Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată
(M.O. nr. 454/18.06.2008)
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->