Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Web Version - Maankarsha - 9

Web Version - Maankarsha - 9

Ratings: (0)|Views: 29|Likes:
Published by Kaushikataa
This is the 9th Issue(Vol-3, Issue-3) of Maankarsha.. Please read and let us know ur opinion..
This is the 9th Issue(Vol-3, Issue-3) of Maankarsha.. Please read and let us know ur opinion..

More info:

Published by: Kaushikataa on Sep 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/09/2012

pdf

text

original

 
 
 
 "®L±ÏnLa¡ ®p¡p¡CÏV'
(
 ®lÏS. ew -
S/1L/73426
 )
 
 LaªÑL fËL¡Ïna 
 
j¡eLoÑ
 p¡ÏqaÉ J pwúªÏa ÏhouL Qa¤j¡ÑÏpL fÏœL¡ 
 aªa£u hoÑ, aªa£u pwMÉ¡ (S¡e¤u¡l£ - HÏfËm '12)(fËL¡n - 1
 
 m¡ ¯hn¡M, 1419)(ehhoÑ pwMÉ¡)
 pÇf¡cL: pÏða öLÓ¡ 
 pq pÇf¡ÏcL¡: ®p¡e¡ÏmL¡ Ns¡C 
f
μ
Rc J AmwLlZ
: - L¤¿¹m f¡m 
hZÑpwØb¡fe
: - p¤lÏSv, AÏe®jo, L¤¿¹m, nacm, lÏZa¡ 
 p§ f œ 
pÇf¡cL£u
: p¿»¡p J ®L±ÏnLa¡ 3
Ae¤Lbe :
fËÏah¡c-fËÏaL¡l - p¤lÏS~   ~   ~ v e¡®uL 4
®L±Ïn®Ll :
HL ¬
 μ  
 R AfËL¡Ïna LÏha¡ 5
®R¡®V¡®cl f¡a¡ :
 AÏNÀfl£r¡ - p”£a BQ¡kÑ 7 ÏjÏml üfÀ- AÏlZ c¡p 8fªÏbh£l Ap¤M - p’¡l£ iÍ¡Q¡kÑ 9fs¡l ®l¡Se¡jQ¡ - T¤Çf¡ c¡p 9
Nè - ü è :
 j®el Nq®e - n¡Ïjj¡ e¡pÏle 10 ÏQlL¤V - p¡Ïjj BÏSS M¡e 12 qW¡v ®cM¡ - Su¿¹ Qœ²ha£Ñ 29 ®N¡m¡f£l ÏceL¡m J BN¡j£L¡m - Ap£j j¤®M¡f¡dÉ¡u 30 A¯Lah - ØjlÏZL¡ 36 ÏpN¡®lV J nÉ¡mÑL - Goi hp¤ 38
ljÉ lQe¡ :
 ApwmNÀ- e£m¡”e cÏlf¡ 15
®M¡m¡ ÏQÏW :
®p¡je¡b QÉ¡V¡S£Ñ 28
fhå - Ïehå :
 plL¡l, Bfe¡®L hmÏR - pÏða öLÓ¡ 33
L¡ÏhÉLa¡ :
 ®pC pL¡m - ®lM¡ p¡q¡ (f¡m) 18 B¬e - Ïc®hɾc¤ iÍ¡Q¡kÑ 18 AÉ¡Ï„®X¾V - fË®peÏSv Q®Í¡f¡dÉ¡u 19 Lb¡l Rs¡ - BlÏa j¤®M¡f¡dÉ¡u 19fZfËb¡ - jýu¡ AÏdL¡l£ 19 a¤Ïj Bp®h h®m a¡C - jd¤p§ce W¡L¤l 19 BqÄ¡e - f§S¡ QÉ¡V¡S£Ñ 20Jl¡ h®m - Aue f¡Ce 20f’fËc£f - A¿¹l¡ ®L¡e¡l 21 i¤m L®l ®mM¡ LÏha¡ - L¤¿¹m f¡m 22 hýl©f£ - AÏi®oL ®pe¬ç 22 k¡® 
 μ  
 Ra¡C - öiÏSv ®O¡o 23 ÏeSÑ®el q¡q¡L¡l - p®l¡S L¤j¡l h®¾cÉ¡f¡dÉ¡u 23 c¤ÏV LÏha¡ - HLSe 24 ÏhoZÀÏh®Lm - afe L¤j¡l l¡u 25 c¤ÏV LÏha¡ - nÉ¡jm öLÓ¡ 26 Ïjm¡®u ÏN®u®R ®k p¤c§l - f¡bÑ j¡CÏa 27
a‚ - Ïha‚ :
42
l Â-hÉ Â :
46
®L±ÏnLa¡ 2012: p¡gmÉ Hhw hÉbÑa¡
- nacm Qœ²ha£Ñ
48
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->