Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
P. 1
Fallacy Cheatsheet for Debate Fallacy Bingo

Fallacy Cheatsheet for Debate Fallacy Bingo

Ratings: (0)|Views: 769|Likes:
Published by Peter Bradley
1-page (two-sided) fallacy key to supplement Debate Fallacy Bingo! 2012 edition
(PDF download reformats as 3 pages. Download as *.doc to get 2 page version)
1-page (two-sided) fallacy key to supplement Debate Fallacy Bingo! 2012 edition
(PDF download reformats as 3 pages. Download as *.doc to get 2 page version)

More info:

Published by: Peter Bradley on Sep 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

10/06/2012

pdf

text

original

 
Ejccjhy Hmbjtxmbbt eg~ Dbnjtb Ejccjhy Nilog
Jd mgailba
‘ jttjhk gl g~ jvvbjc tg hmj~jhtb~# j~orilo –tg tmb ajl‑ ~jtmb~ tmjl tg tmb ab~itx ge tmb j~orablt,Tr zrgzrb0 –ygr tgg‑;Myvgh~ixy0 hmj~oilo gvvglblt witm lgt v~jhtihilo wmjt tmby v~bjhmIlhglxixtblhy0 hmj~oilo gvvglblt witm v~bjhmilo twg g~ ag~b tmilox tmjt j~b hgleciht witm bjhm gtmb~Vb~xgljc0 n~iloilo rv njd vb~xgljc zrjcitibx ge gvvglbltHi~hraxtjltijc0 Vgiltilo grt tmb hi~hraxtjlhbx il wmihm j vb~xgl ajkbx j hcjia# ~jtmb~ tmjl jdd~bxxilo tmb hcjia,
Jeei~ailo tmb hglxbzrblt
Ejccjhigrx hglditigljc j~orablt0 Ie ygr j~b d~ilkilo nbb~# ygr arxt nb gub~ >:, Ygrj~b gub~ >:# tmb~beg~b# ygr arxt nb d~ilkilo nbb~ -lg glb bub~ xjid tmjt vbgvcb gub~ >: ARXT d~ilk nbb~*)
Janiority0
rxilo icc!dbeilbd wg~dx,
Jvvbjc tg jrtmg~ity!
@rxtieyilo j hcjia gl tmb njxix ge xgabglb bcxb’x gviligl# ~jtmb~ tmjl oiuilo ~bjxglx,B}vb~t il tmb w~glo dgajil0 jvvbjc tg j dghtg~ ge vmicgxgvmy eg~ j abdihjc gviligl# b,o,Ejkb B}vb~t0 Gnuigrx
Jvvbjc tg hmj~jhtb~0
Nricdilo t~rxt witm jl jrdiblhb tm~grom jvvbjc tg tmb xrvvgxbdcy ei}bd jld iaartjncb ljtr~b ge glb’x vb~xgljcity,Nricdilo nigo~jvmy0 wb t~rxt tmgxb wb klgw, Tmb~beg~b# tg ojil t~rxt# glb arxt bxtjncixm tmbi~ njhko~grld,Xmj~bd ujcrbx0 wb t~rxt tmgxb wmg hmjavigl tmgxb tmilox wb hmjavigl0 aga jld jvvcb vib# b,o,
Jvvbjc tg hgaagl v~jhtihb ‘
j eg~a ge i~~bcbujlhb; xjyilo tmjt gtmb~ vbgvcb obt jwjy witm tmb xjab njd tmiloygr’~b jhhrxbd ge# xg ygr xmgrcd nb jncb tg obt jwjy witm it tgg,
Jvvbjc tg bagtigl
‘ ^jtmb~ tmjl hgluilhilo tmb jrdiblhb tg tjkb jl jhtigl tm~grom ~bjxgl# jl jvvbjc tg bagtiglxbbkx tg vrt tmb jrdiblhb il tmb bagtigljc e~jab ge aild wmb~b tmby j~b ag~b cikbcy tg tjkb tmb dbxi~bd jhtigl,Jlob~0 Vgiltilo grt mgw glb’x gvvglblt mjx nbcittcbd tmjt wmihm wb mgcd dbj~,Hjcalbxx0 tmb gvvgxitb ge jlob~ ‘ xmj~bd b}vb~iblhbx# ujcrbx# ”wb’~b jcc il tmix tgobtmb~’# bth,Hgleidblhb0 tmb gvvgxitb ge ebj~ ‘ tmb tm~bjt ixl’t jx xt~glo jx it ix ajdb grt# ix j cglo wjy gee# g~ ixl’t i~~jtigljc,Barcjtigl0 tmb gvvgxitb ge bluy ‘ j vgxitiub bagtigl tmjt ~bxrctx e~ga xbbilo tmjt oggd tmilox mjvvbl tg oggdvbgvcb,Bluy0 rlvcbjxjlt bagtigl tmjt j~ixbx wmbl oggd tmilox mjvvbl tg vbgvcb wmga wb hglxidb~ gr~ bzrjcx,Ebj~0 xbce!b}vcjljtg~y bagtigl ‘ rxrjccy ilugcubx ajkilo j tm~bjt grt tg nb -j) xt~glo -n) v~bxblt jld -h) i~~jtigljc,E~ibldxmiv0 wb ebbc e~ibldcy tgwj~dx vbgvcb wmg dg lihb tmilox eg~ vbgvcb eg~ tmb vbgvcb’x xjkb# lgt tmb dgb~’xxjkbOrict0 ~bo~bt eg~ vjxt jhtiglxIldioljtigl0 tmb gvvgxitb ge vity0 witlbxxilo jl buic tmjt nbejccx xgabglb wmg did dbxb~ub it,Vity0 rlvcbjxjlt bagtigl wmbl witlbxxilo jl buic tmjt nbejccx xgabglb wmg dgbx lgt dbxb~ub it,Kildlbxx0 dgilo tmilox eg~ vbgvcb eg~ tmbi~ gwl xjkb# lgt eg~ glbxbce -xbb e~ibldxmiv)Grt~job0 jl b}t~bab eg~a ge jlob~Xmjab0 rlvcbjxjlt bagtigl il ~boj~d tg njd tmilox# wmihm wicc cikbcy dixh~bdit glbxbce,
Jvvbjc tg ecjttb~y
0 ”Glcy xaj~t vbgvcb jo~bb witm ab’ ‘ tmb~beg~b# ie ygr jo~bb# ygr’~b xaj~t*
Jvvbjc tg iolg~jlhb
‘ j~orilo tmjt wb dgl’t klgw tmjt } ix LGT t~rb# xg } arxt nb t~rb,
Jvvbjc tg aj}ia
‘ rxilo egck xjyilox g~ v~gub~nx, Bub~yglb jo~bbx witm tmba# tmb~beg~b j xvbjkb~ hjl eild hgaaglo~grld,
Jvvbjc tg vgvrcj~ity
] ix widbcy jhhbvtbd# tmb~beg~b t~rb, ”Bub~yglb klgwx tmjt ]’‥ jcxg –tbja xvi~it‑ jld
:
 
o~grvtmilk ‘”Glb ge rx’ ‘ j kild ge hmj~jhtb~ jvvbjc iavcihit il vgvrcj~ity, Rxrjccy rxbd il gvvgxitigl tg wmjt ix hmj~jhtb~ipbd jxtmb dgailjtb ”ajil xt~bja’, i,b, Jvvcb hgavrtb~ rxb~x,
Jvvbjc tg t~jditigl
Xjyilo tmjt tmb ab~b ejht tmjt xgabtmilo ix t~jditigljc ix j ~bjxgl tg hgltilrb dgilo it,
Jttjhk gl hmj~jhtb~
0 rldb~aililo t~rxt uij hmj~jhtb~0Lgt xmj~bd ujcrbx0 vgiltilo grt tmjt tmb gvvglblt mjx ujcrbx dieeb~blt tmjl tmb jrdiblhbx,Lgt ”glb ge rx’0 @gb Xmagb ixl’t ~bjccy jx hgrltb~!hrctr~jc jx mb xbbax*Rldb~cilo Nigo~jvmy0 xbwilo xbbdx ge dgrnt drb tg zrbxtigljncb njhko~grld, Jcxg klgwl jx ”xwietngjtilo’,
Nbooilo tmb zrbxtigl
‘ hi~hrcj~ j~orablt !! jxxrailo wmjt ygr’~b t~yilo tg v~gub,
Hglei~ajtigl nijx
‘ xbbilo wmjt ygr nbcibub; iltb~v~btilo gnxb~ujtiglx'djtj tg ajthm j hglhcrxigl ygr jc~bjdy mjubil aild,
Hglerxilo hg~~bcjtigl witm hjrxjtigl
, -Nryilo ojx ix hg~~bcjtbd witm gwlilo j hj~, Hcbj~cy# nryilo ojx hjrxbx hj~gwlb~xmiv,)
Dblyilo tmb jltbhbdblt
‘ j ejccjhigrx hglditigljc j~orablt0 ie ygr’~b d~ilkilo nbb~# ygr arxt nb gub~ >:, Ygr j~blgt d~ilkilo nbb~# tmb~beg~b ygr arxt lgt nb gub~ >:, -lg glb xjid tmjt ygr ARXT d~ilk nbb~ ie ygr j~b gub~ >:),
Bltmyabab
! oblb~jc tb~a eg~ jl j~orablt witm j ojv -aixxilo v~baixb)
Bzriughjtigl
‘ wmbl jl j~orablt ~bcibx gl jl janiorgrx wg~d -j wg~d witm ag~b tmjl glb vgxxincb abjlilo)#xmietilo il abjlilo# tg obt itx hglhcrxigl,
Ejcxb Jljcgoy
0 j~orilo e~ga jl jljcgoy -] ix cikb Y# Y ix oggd# tmb~beg~b ] ix oggd# b,o,); nrt wmb~b tmb jljcgoy -tmb”ix cikb’ vj~t) ix ejcxb,
Ejcxb Dicbaaj
!! J dicbaaj wmihm nboilx ny jxxb~tilo tmjt wb arxt hmggxb nbtwbbl glcy twg b}t~bab gvtiglx#wmbl ~bjccy tmb~b j~b vcblty ge gtmb~ gvtiglx, J oblb~jc ljab eg~ ncjhk!jld!wmitb tmilkilo tmjt iolg~bx xmjdbx ge o~jy,
Oblbtih ejccjhy
Xjyilo tmjt xgab idbj’x mixtg~y g~ g~ioil -oblbxix) abjlx it ix t~rb'ejcxb,
Orict ny Jxxghijtigl0
Ygr j~b `rxt tmb xjab jx ]# jld ] ix tb~~incb, Tmb~beg~b# ygr’~b tb~~incb -rxrjccy iavcibd)
Mjxty Oblb~jcipjtigl
0 Ajkilo j oblb~jc g~ rliub~xjc hcjia -jcc hjtx j~b ncjhk# b,o,) gl cbxx tmjl jdbzrjtb buidblhbJlbhdgtjc0 ajkilo j oblb~jcipjtigl gl j xilocb hjxb# rxrjccy j vb~xgljc xtg~y,Xajcc Xjavcb0 ajkilo j oblb~jcipjtigl gl xajcc lranb~ ge gnxb~ujtiglx# rxrjccy ~boigljc ‘ jcxg hjccbd”v~guilhijcixa’Rl~bv~bxbltjtiub xjavcb0 ajkilo j oblb~jcipjtigl e~ga j o~grv tmjt dgbxl’t ajthm tmb oblb~jc vgvrcjtigl,
Myvb~ngcb0
jl b}joob~jtbd jljcgoy# rxbd eg~ beebht,
Illrbldg0
dixvj~joilo zrbxtigl g~ ~baj~k getbl ajdb iavcihitcy, -”Hgaarlity g~ojlipilo7*7’)
I~~bcbujlhb
, N~iloilo rv i~~bcbujlt hglxidb~jtiglx il jl beeg~t tg dixt~jht cixtblb~ e~ga tmb ab~itx ge tmb jhtrjcj~orablt, Ajly eg~ax,
Cgjdbd cjlorjob
Rxilo wg~dx tmjt mjub j hb~tjil hgdb eg~ abanb~x ge tmb jrdiblhb# g~ hjxt tmb v~gvgxitigl il glbciomt g~ jlgtmb~ ‘ i,b, ”cinb~jc’# ”iccbojc jcibl’ u, ”rldghrabltbd iaaio~jlt’# b,o,
Dyxvmbaixa
‘ cgjdbd cjlorjob' aixcbjdilo tb~a tmjt t~ibx tg ajkb xgabtmilo xgrld
wg~xb
, -–Njnykiccb~‑ eg~ j dghtg~ wmg vb~eg~ax jng~tiglx)
Brvmbaixa
 ‘ cgjdbd cjlorjob' aixcbjdilo tb~a tmjt t~ibx tg ajkb xgabtmilo xgrld
nbttb~ 
, -–Hgccjtb~jc djajob‑ eg~ hiuicijlx wmg j~b kiccbd il aicitj~y gvb~jtiglx)
Cgjdbd zrbxtigl# hgavcb} zrbxtigl
‘ j zrbxtigl witm jl rljhhbvtjncb v~b!xrvvgxitigl, -_my dg ygr mjtb Jab~ihj xgarhm7 ‘ Xtbvmbl Hgcnb~t)
Aguilo tmb ogjcvgxtx
‘ hmjloilo wmjt hgrltx jx xrhhbxx vj~twjy tm~grom tmb ojab,
>

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->