Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TOPdesk voor HR bij DSM: professioneel en toch persoonlijk

TOPdesk voor HR bij DSM: professioneel en toch persoonlijk

Ratings: (0)|Views: 208|Likes:
Published by TOPdesk
Vroeger was het niet ongebruikelijk om tot je pensioen bij DSM te werken. DSM zorgde je hele leven voor je. Ook nu, met honderden vestigingen over de gehele wereld, hecht DSM veel waarde aan een persoonlijke aanpak voor HR-zaken. Maar hoe is dat te rijmen met standaardisering en het gebruik van tools?
Vroeger was het niet ongebruikelijk om tot je pensioen bij DSM te werken. DSM zorgde je hele leven voor je. Ook nu, met honderden vestigingen over de gehele wereld, hecht DSM veel waarde aan een persoonlijke aanpak voor HR-zaken. Maar hoe is dat te rijmen met standaardisering en het gebruik van tools?

More info:

Published by: TOPdesk on Sep 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2014

pdf

text

original

 
6
Klant in beeld
Fotograe:
 Aad Hoogendoorn
professioneelen tochpersoonlijk
 
‘DSM is de afgelopen jaren snel gegroeid’,vertelt Fons Manders, hoofd van het BusinessSupport Center HR (BSC HR) van DSM. ‘Doorovernames is er steeds bredere expertisein huis gehaald en inmiddels telt DSMinternationaal al 22.000 medewerkers. HetBSC HR ondersteunt zo’n 6000 medewerkersin Nederland; van operators in de fabriekentot site directors, verdeeld over zestienlocaties. Hier in Sittard is onder andere eenaantal centrale diensten gevestigd.
Zeven cao’s
Wanneer we Manders vragen naar de plaatsvan het Business Support Center HR binnenDSM, staat hij op en tekent een schema opeen whiteboard. Manders: ‘Het BSC HR vormtde HR-servicedesk en daardoor hebben wevoornamelijk te maken met twee partijen.Allereerst HR Nederland, een adviesorgaandat het HR-beleid denieert en ons opdrachtgeeft dit beleid door te voeren in onze werk-wijze. Aan de andere kant hebben wij veelcontact met onze business partners, de HR-functionarissen van de Nederlandse “plants”.Deze business partners zijn het doorgeeuikvoor hun medewerkers. Bij in- en uitdienst-treding, vragen of mutaties, sturen zij alleinformatie die op HR-gebied verwerkt moetworden aan ons door.’De medewerkers van het BSC HR vormeneen zogenaamde ‘skilled servicedesk’. Man-ders vertelt dat dit noodzakelijk is: ‘Bijna iede-re vestiging heeft van oudsher een eigen cao.Dus bij een vraag over bepaalde arbeidsvoor-waarden moeten we altijd controleren welkevan de zeven cao’s van toepassing is. We heb-ben daarom het frontofce in twee teams ver-deeld, die allebei gespecialiseerd zijn in eenaantal cao’s. Dankzij hun kennis en ervaringkan het frontofce zo’n tachtig procent vanalle vragen beantwoorden. De overige vragenworden doorgezet naar het backofce.’
Shared service centers
DSM probeert al langere tijd grote slagen temaken in het kader van efciëntie. Manders:‘Een aantal jaar geleden kwamen de sharedservice centers op. Vooral vanwege het eco-nomische klimaat leek dit dé manier om ef-ciënter te werken en kosten te besparen. Ikga regelmatig naar HR-congressen en daarmerk ik dat veel organisaties nu pas hiermeebeginnen. Af en toe blijft HR wat achterlopenop de ontwikkelingen. Misschien komt dit ookdoor het vakgebied. Binnen HR is persoonlijkcontact erg belangrijk; het is heel vertrouwdom even langs te lopen bij de HR-medewerkerom de hoek om je vraag te stellen. Daardoorkrijg je al snel met weerstand te maken als je dit proces wilt automatiseren. Wij hebbenvijf jaar geleden een shared service centeropgericht en wij kregen ook vaak de reactie“maar dit ging vroeger zó”. We hebben heelveel aan veranderingsmanagement moetendoen voordat iedereen was gewend aan degestandaardiseerde manier van werken enhet gebruiken van een tool.’
Tools voor HR
Binnen DSM bestaat er een aparte afdelingdie toeziet op de automatisering van HR-processen: Global HR Information Solutions.Dit team houdt zich onder andere bezig methet optimaliseren van processen, de onder-steuning van HR-systemen en de kwaliteits-bewaking van data voor DSM wereldwijd. Opdeze manier zorgt Global HR IS ervoor datHR-managers en -medewerkers zich kunnenfocussen op hun persoonlijke ontwikkeling.‘Er is een zestal systemen die wij ondersteu-nen, bijvoorbeeld voor recruitment of “careermanagement”’, vertelt Jacqueline Hendriks,Global HR-IS Expert en functioneel beheer-
Klant in beeld
7
Tekst:
Nienke Deuss
Vroeger was het niet ongebruikelijk om tot je pensioen bijDSM te werken. DSM zorgde je hele leven voor je. Ook nu,met honderden vestigingen over de gehele wereld, hechtDSM veel waarde aan een persoonlijke aanpak voor HR-zaken. Maar hoe is dat te rijmen met standaardisering enhet gebruik van tools?
TOPdesk voor HR bij DSM
Je kriJgt al snelmet weerstand temaken als Je hethr-proces wiltautomatiseren
F m - dsm
Fons Manders (l) en Jacqueline Hendriks van DSM
 
8
Klant in beeld
Fotograe:
 Aad Hoogendoorn
der van TOPdesk. ‘We bekijken welke toolswe kunnen aanbieden voor HR-processen endan wordt besloten of deze systemen lokaalof wereldwijd worden uitgerold.’ Vanuit eenvorige rol was Hendriks betrokken bij deimplementatie van TOPdesk als casemanage-ment-tool voor een Finance Shared ServiceCenter. Hendriks: ‘En toen het BSC HR opzoek ging naar een vervangende tool, heb iksamen met Fons onderzocht of TOPdesk eengoede oplossing bood.’ Manders vult aan:‘Voorheen werkten we al in de SAP SolutionManager, maar dat werkte niet efciënt. Wemoesten bijvoorbeeld mailtjes die binnen-kwamen handmatig overtypen in SAP; daarwas een medewerker fulltime mee bezig.’
Een hindernis minder
Het besluit om met TOPdesk te werken wasvoor het BSC HR snel genomen, vertelt Man-ders. ‘Onze keuze was met name gebaseerdop de snelheid waarmee de tool geïmplemen-teerd kon worden, de prijs en het gebruikersge-mak.’ Hendriks: ‘De uiteindelijke implementatiewas al binnen tien dagen afgerond.’Een essentieel onderdeel van de imple-mentatie was het opleiden van de HR-mede-werkers. Hendriks: ‘Het hielp dat onze mede-werkers al gewend waren met een tool tewerken, maar alsnog bestond er weerstand.Iedereen moet natuurlijk weer een nieuwsysteem leren kennen. Daarom heb ik na delivegang een aantal “key users” binnen deafdeling getraind, die vervolgens zelf huncollega’s wegwijs hebben gemaakt. Deze keyusers zijn nu ook “ambassador”: zij fungerenals aanspreekpunt binnen de afdeling wan-neer er vragen over TOPdesk zijn.’ Manders:‘Het begin is altijd wennen, maar na een paarweken hoorden we al “we willen niet meerterug”. Als je dit binnen zo’n korte tijd voorelkaar krijgt, weet je dat het een goede beslis-sing is geweest. We merken echt een verschilin gebruikersgemak. Doordat we bijvoorbeeldSLA’s hebben gedenieerd voor categorieënen subcategorieën, kunnen we gemakkelijkerrapporteren over onze dienstverlening aanonze klanten. We houden bovendien de inter-ne trends in de gaten: over welk onderwerpen binnen welke categorie komen veel vragenbinnen? Dan reserveren we daar ruimte voorin onze nieuwsbrief.’
topdesk gaFons indirect deruimte om Juistde persoonliJkeaanpak tebehouden
F m - dsm
Het kantoor van DSM in Sittard 

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
TOPdesk liked this
TOPdesk liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->