Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tử thần trong ruột già

Tử thần trong ruột già

Ratings: (0)|Views: 31|Likes:
Published by Tri Nguyen
Cách thức ăn uống, lối sống và sử dụng thuốc men đã đưa đến chỗ tích lũy chất cặn bã hoặc phân trong ruột già. Sự thất bại trong việc tiêu trừ cặn bã một cách đúng mức đã đưa đến sự tồn đọng chất cặn bã.
Làm sạch ruột già giúp cơ thể phòng chống bênh tật.
trong cơ thể. Uống Nước Kangen là một trong những phương pháp tốt nhất được xem xét đến. www.nuockangen.net
Cách thức ăn uống, lối sống và sử dụng thuốc men đã đưa đến chỗ tích lũy chất cặn bã hoặc phân trong ruột già. Sự thất bại trong việc tiêu trừ cặn bã một cách đúng mức đã đưa đến sự tồn đọng chất cặn bã.
Làm sạch ruột già giúp cơ thể phòng chống bênh tật.
trong cơ thể. Uống Nước Kangen là một trong những phương pháp tốt nhất được xem xét đến. www.nuockangen.net

More info:

Published by: Tri Nguyen on Sep 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2012

pdf

text

original

 
 
T
Ử 
TH
N TRONG RU
T GIÀ
WWW.NUOCKANGEN.COM
S
c kho
c
a chúng ta qúy giá vô cùng.
 Đ
ó làkho tàng v
 ĩ 
 
đạ
i mà nhi
u ng
ườ
i v
n ch
ư
a nhìnth
y
để
trân qúy. Nhi
u ng
ườ
i s
n sàng b
ti
n
đầ
u t
ư
vào nhi
u th
trên
đờ
i h
ơ
n là dùng ti
ntài
để
b
o v
s
c kh
e c
a chính mình. M
t
đ
i
u n
c c
ườ
i là h
quên r 
ng tài v
t ngo
ithân có th
b
m
t h
ế
t và có th
t
o d
ng l
i
đượ
c ... nh
ư
ng khi s
c kh
e không còn n
a thì
đờ
i s
ng c
a h
c
ũ
ng k
nh
ư
ch
m d
t.Ngày nay, h
u h
ế
t các v
khánh t
n m
i x
y rab
t ngu
n t
nh
ng kho
n ti
n chi phí v
y t
ế
.L
i thông
đ
i
p này r 
t rõ: Khi m
t s
c kho
,không nh
ng b
n m
t
đ
i cái
đờ
i s
ng c
a b
nmà b
n s
m
t c
cái sinh
độ
ng c
a cu
cs
ng.Cho nên chúng ta c
n ph
i
đầ
u t
ư
vào khotàng s
c kho
 
để
b
o
đả
m có
đượ
c m
t
đờ
is
ng lâu dài và th
nh v
ượ
ng.Chúng ta hãy b
t
đầ
u b
ng cách tìm hi
u vài
đ
i
u liên quan
đế
n
đ
i
u ki
n c
a s
c kh
echúng ta ngày nay.
M
T S
 
 ĐẦ
U T
Ư
X
NG
 Đ
ÁNG
 B
n có tin r 
ng c
ơ
th
c
a chúng ta có th
t
nt
i vói s
tu
i
đờ
i là M
T TR
 Ă
M HAI M
ƯƠ
IN
 Ă
M n
ế
u chúng ta có
đầ
u t
ư
vào s
kh
em
nh c
a nó. Có th
nói là c
ơ
th
con ng
ườ
i
đượ
c c
u t
o
để
sinh t
n và ch
u
đự
ng.Tuy nhiên, nh
ng th
ng kê v
s
c kh
e m
i
đ
ây cho th
y r 
ng tu
i th
trung bình c
a conng
ườ
i ch
ỉ 
kho
ng gi
a 70 và 77 tu
i.
 
Nh
ngnguyên nhân chính c
a t
vong b
t ngu
n t
 B
NH TIM M
 Ạ
CH và UNG TH
Ư
.
 
 Đ
i
u hi
n nhiên là c
ơ
th
c
a chúng ta
đ
ã ph
ich
u
đự
ng qúa nhi
u. S
l
m d
ng và ph
ế
m
ckhông ch
ă
m sóc c
ơ
th
v
i th
i gian
đ
ã
đư
a
đế
n s
phát tri
n c
a nh
ng c
ă
n b
nh gi
ế
tng
ườ
i. Nh
ng gì chúng ta
đ
ang làm
đố
i v
i c
ơ
 th
chúng ta
đ
ã làm gi
m
 
tu
i th
c
a chúng tahàng th
p niên. 
"Chúng ta không CH 
Ế 
T... mà th
ự 
c ra chúng ta T 
Ự 
GI 
Ế 
T chúng ta thì 
đ 
úng 
 
h
ơ 
n." 
 
THAY 
 ĐỔ
 I NGU 
 N N 
ƯỚ 
C U 
 NG…THAY 
 ĐỔ
 I CU 
C S 
 NG C 
Ủ 
 A CHÚNG TA
Ph
ng theo báo USA Today s
ra ngày 11 tháng giêng n
ă
m 1999:
"H 
u h
ế
t m
i ng 
ườ 
ă
n th
ự 
 ph
m dinh d 
ưỡ 
ng theo tiêuchu
n Hoa K 
ỳ 
'l 
y nh
y và dínhnh
ư 
keo h
' có kho
ng t 
ừ 
đế
n10 pounds ch
t phân c 
n bãch
t ch
ứ 
a trong ru
t già. Theos
ự 
gi 
o nghi 
m t 
ử 
thi, JohnWayne
đ 
ã có kho
ng 40  pounds ch
t này vào lúc ch
ế
t.Elvis c 
ũ
ng 
đ 
ã có kho
ng 60  pounds ph
ng theo h
s
ơ 
.
 
 
T
I SAO CHÚNG TA L
I CH
T S
M?
 Câu tr 
l
i cho v
n
đề
này có ph
n ph
c t
p.Nh
ư
ng kinh nghi
m và nh
ng tìm hi
u c
a tôi
đ
ã
đư
a
đế
n ch
tôi tin r 
ng s
gi
i thích nh
ư
sau cóph
n thích
đ
áng: nguyên nhân c
a các b
nh t
t cóth
b
t ngu
n t
s
tích t
c
n bã bên trong c
ơ
th
.Hãy th
t
ưở
ng t
ượ
ng c
ơ
th
c
a b
n là m
t cái h
 cá ki
ng trong nhà!Gi
ng nh
ư
m
t cái h
cá ki
ng trong nhà, b
y m
ươ
iph
n tr 
ă
m c
ơ
th
chúng ta là dung d
ch n
ướ
c.Các t
ế
bào c
a chúng ta gi
ng nh
ư
các con cávàng
đ
ang b
ơ
i tung t
ă
ng trong khung c
nh h
đầ
y n
ướ
c.Cái lý do mà cá b
ch
ế
t trong h
không ph
i ch
ỉ 
là vìchúng ta không cho cá
ă
n... mà chính là vì chúng ta
đ
ã không gi
cho n
ướ
c
đượ
c s
ch s
.Ch
t
độ
c ho
c c
n bã
đ
ã
đượ
c xâm nh
p vào c
ơ
 th
và tích t
trong c
ơ
th
. Chúng
đ
e do
các t
ế
 bào m
t cách tr 
c ti
ế
p hay gián ti
ế
p.Chúng có th
 
đ
i vào các t
ế
bào và can thi
p vàoch
c n
ă
ng c
a các t
ế
bào ho
c làm bi
ế
n d
ng DNAtrong t
ế
bào
để
 
đư
a
đế
n k
ế
t qu
là các t
ế
bào tr 
 nên b
t bình th
ườ
ng không còn sinh ho
t
đ
úngch
c n
ă
ng c
a chúng ho
c t
o ra nh
ng k
ế
t q
ab
t bình th
ườ
ng.
 
Theo m
t s
công cu
c kh
o c
u th
nghi
m thìch
t
độ
c
đượ
c coi là có liên h
m
t thi
ế
t v
i nhi
uc
ă
n b
nh k
c
s
hình thành c
a nh
ng phi
ế
ntrong
độ
ng m
ch d
n
đế
n s
ư
c
u t
o c
a cácb
ướ
u.Cho nên khi nào chúng ta có s
tích t
 
độ
c ch
ttrong c
ơ
th
là chúng ta gia t
ă
ng nguy c
ơ
c
a s
 phát tri
n nh
ng c
ă
n b
nh nguy
đế
n tính m
ng.
 
WWW.NUOCKANGEN.COM
 Ru
t c
a ng 
ườ 
i b
b
nh Ru
t c
a ng 
ườ 
i có s
ứ 
c kh
e t 
ố 
THAY 
 ĐỔ
 I NGU 
 N N 
ƯỚ 
C U 
 NG…THAY 
 ĐỔ
 I CU 
C S 
 NG C 
Ủ 
 A CHÚNG TA
N
ƯỚ 
C KANGEN
Phone:
 
918.289.4227
 kangengroup@gmail.com
2021 South Lewis Ave. Suite 105Tulsa, OK 74104
 
z
CHÚNG TA TÍCH L
Ũ
 Y
 ĐỘ
C CH
T RA SAO?
 Ch
t c
n bã
độ
c h
i không phù h
p v
i c
ơ
th
chúngta, cho nên c
ơ
th
chúng ta có khuynh h
ướ
ng th
i b
 
độ
c ch
t c
n bã
đ
ã ch
t ch
a trong c
ơ
th
. M
t trongnh
ng b
ph
n tiêu tr 
c
n bã
độ
c h
i chính làRU
T GIÀ.Ru
t Già chính là "cái thùng rác" c
a c
ơ
th
và cónhi
m v
tháo
đổ
rác r 
ế
n c
n bã t
c
ơ
th
hàng ngày.Nh
ng khám phá m
i
đ
ây cho th
y ru
t già c
achúng ta b
t
đầ
u th
t b
i trong vi
c tiêu tr 
c
n bãc
a c
ơ
th
m
t cách
đ
úng m
c.Cách th
c
ă
n u
ng, l
i s
ng và s
d
ng thu
c men
đ
ã
đư
a
đế
n ch
tích l
ũ
y ch
t c
n bã ho
c phân trongru
t già. S
th
t b
i trong vi
c tiêu tr 
c
n bã m
tcách
đ
úng m
c
đ
ã
đư
a
đế
n s
t
n
đọ
ng ch
t c
n bãtrong c
ơ
th
.
 
Phân
đ
ang th
i r 
a ra trong ru
t già
 Phân b
t
n
đọ
ng
đ
ang tan rã ho
c th
i r 
a trong ru
tgià t
o ra ch
t
độ
c có h
i cho s
s
ng cùng ch
t h
ơ
ikhí
để
i th
m th
u vào m
ch máu và tích t
l
i trongcác mô (t
ế
bào cùng lo
i) và các b
ph
n trong c
ơ
 th
.
Ch
t nh
n t
vách ru
t ti
ế
t ra do ph
n
ng
 Ru
t già ph
n
ng l
i
nh h
ưở
ng c
a phân
đ
ang th
i
a bên trong ru
t b
ng cách ti
ế
t ra ch
t nh
n. Tuynhiên, khi ch
t nh
n càng dày
đặ
c thì chúng l
i càngch
t ch
a thêm phân c
n bã khi
ế
n v
n
đề
tr 
nêntr 
m tr 
ng h
ơ
n.
"Phi
ế
n màng nh
y": M
t t
ng h
p r 
n do c
n bãphân và ch
t nh
n. Ch
t
độ
c h
i th
m vào váchru
t và d
n
đế
n các mô (t
ế
bào cùng lo
i)
 V
i th
i gian, s
t
ng h
p c
a ch
t nh
n ti
ế
t ra t
 vách ru
t và ch
t phân c
n bã
đ
ang th
i r 
a s
t
othành t
ng l
p ch
ng ch
t lên nhau và c
ng l
i thànht
ng m
ng bám ch
t n
ơ
i vách ru
t già. Nh
ng m
ngnày
đ
ã
đượ
c Bác S
 ĩ 
Y Khoa Richard Andersen
đặ
ttên là "MUCOID PLAQUE" ("phi
ế
n màng nh
y")Cho
đế
n nay thì ch
t phân c
n bã b
t
n
đọ
ng nhi
uh
ơ
n và do
đ
ó s
l
ượ
ng ch
t
độ
c h
i
đ
i vào c
ơ
th
ph
n gia t
ă
ng. Nói tóm l
i thì ph
n t
 
đ
óng góp quantr 
ng trong vi
c tích l
ũ
y ch
t
độ
c h
i cho c
ơ
th
chínhlà RU
T GIÀ.
 Đ
ây là n
ơ
i xu
t phát c
a s
t
chu
c
độ
c cho c
ơ
th
.
 
WWW.NUOCKANGEN.COM
THAY 
 ĐỔ
 I NGU 
 N N 
ƯỚ 
C U 
 NG…THAY 
 ĐỔ
 I CU 
C S 
 NG C 
Ủ 
 A CHÚNG TA
CHUY
N GÌ X
 Y RA KHI CHÚNG TA CÓ ‘PHI
NMÀNG NH
 Y’ TRONG C
Ơ
TH
?
 
Phi 
ế
n màng nh
y này t 
o thành v 
t c 
n khi 
ế
n cho phân c 
n bã
đ 
ang th
i r 
ữ 
a b
 ị 
ướ 
ng m
c thêmtrong c 
ơ 
th
.
ế
u chúng ta có m
t THÙNG RÁC 
Đ
 Ã
ĐẦ
Y TRÀN nh
ư 
ng l 
i ti 
ế
 p t 
c qu
ă
ng v 
ứ 
t thêm rác vào trong 
đ 
ó,
để
i rác th
ng d 
ư 
s
tràn ra các mô t 
ế
bào xung quanh và th
m vào h
th
ng trong c 
ơ 
 th
. Bác S
ĩ 
Bernard Jensen g 
đ 
ây là ‘lúc kh
ở 
đầ
u c 
a S
Ự 
CHU 
ĐỘ
C T 
Ự 
 
ĐỘ
NG’ ho
c s
ự 
ự 
 
đầ
u
độ
 
M
t thân xác
đầ
y c
n bã b
n th
u có khuynhh
ướ
ng sinh ra nh
ng v
n
đề
, ch
ng h
n nh
ư
:1. B
nh ngoài da (m
n, viêm, ng
a)
 
2. Nh
c
đầ
u
đ
ông hay th
ườ
ng xuyên
 
3. C
m m
o th
ườ
ng xuyên,v
n
đề
viêm xoangm
ũ
i, ho.
 
4. H
ơ
i th
d
c, t
c ng
c5. V
n
đề
b
ng d
ướ
i (s
ư
ng, bón, át xít cao, khôngtiêu)
 
6
 Đ
au nh
c
b
p th
t và kh
p x
ươ
ng
 
7 Trì tr 
, thi
ế
u n
ă
ng l
c
 
8. Lên cân
 
9 B
ướ
u và ti
u nang
 
10.V
n
đề
kích thích t
 
UNG TH
Ư 
RU
T K 
T:
Đừ
ng
để
quá mu
n!

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->