Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zahtjev za prikupljanje ponuda u postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama iz dodatka II. B zakona o javnoj nabavi (Ured za opće poslove Hrvatskoga Sabora i Vlade RH )

Zahtjev za prikupljanje ponuda u postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama iz dodatka II. B zakona o javnoj nabavi (Ured za opće poslove Hrvatskoga Sabora i Vlade RH )

Ratings: (0)|Views: 104|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Sep 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2013

pdf

text

original

 
1
REPUBLIKA HRVATSKAUred za op
ć
e posloveHrvatskoga sabora i Vlade RH
 Zagreb, Opati
č
ka 8Klasa: 330-01/12-08/12Urbroj: 50403-08-12-01Zagreb, rujan 2012.Na temelju
č
lanka 44. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 90/11) Ured zaop
ć
e poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, kao javni naru
č
iteljobjavljuje:
ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA U POSTUPKU SKLAPANJA UGOVORAO JAVNIM USLUGAMA IZ DODATKA II. B ZAKONA O JAVNOJ NABAVIZdravstvene usluge
(Ev. broj nabave EV-04/M-2012-UZOP )
 
2
1. OP
Ć
I PODACI:Naru
č
itelj:
Ured za op
ć
e poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske,Opati
č
ka 8, 10 000 Zagreb, OIB: 03055728877
Osoba za kontakt
:Domagoj Horvat,broj telefona: 01 4569 577,broj telefaksa: 01 6303 004,e-mail:domagoj.horvat@sabor.hr 
Evidencijski broj nabave
: EV-04/M-2012–UZOP
Internetske stranice naru
č
itelja na kojima je objavljen Zahtjev za prikupljanjeponuda:
www.vlada.hr
 
2. OPIS PREDMETA NABAVE, KOLI
Č
INA I TEHNI
Č
KE SPECIFIKACIJE:
Za potrebe Ureda za op
ć
e poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatskepotrebno je pružiti uslugu sistematskih pregleda.CPV 85100000; Zdravstvene uslugeKoli
č
ina predmeta nabave je okvirna/planska, stvarno stanje biti
ć
e utvr
đ
enoobavljenim sistematskim pregledima.To
č
ne tehni
č
ke specifikacije predmeta nabave nazna
č
ene su u Troškovniku.Usluga
ć
e se pružati na podru
č
 ju Grada Zagreba, a dinamika pružanja usluge premapotrebi Naru
č
itelja.
3. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:
100.000,00 kuna
4. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE:
Najniža cijena
5. VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE:
Provodi se postupak za sklapanjeugovora o javnim uslugama iz dodatka II.B ZJN
6. VRSTA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI:
Ugovor o javnim uslugama.
7. ELEKTRONI
Č
KA DRAŽBA:
Ne provodi se.
 
3
8. UVJETI I ZAHTJEVI KOJE PONUDITELJI TREBAJU ISPUNITI:
Gospodarski subjekti moraju dostaviti sljede
ć
e dokumente na temelju kojih seutvr
đ
uje postoje li razlozi za isklju
č
enje:8.1. OBVEZNI RAZLOZI ISKLJU
Č
ENJA PONUDITELJA8.1.1. Ako je gospodarskom subjektu i/ili osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanjepravne osobe gospodarskog subjekta izre
č
ena pravomo
ć
na osu
đ
uju
ć
apresuda za jedno ili više sljede
ć
ih kaznenih djela: udruživanje za po
č
injenjekaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita ugospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporabaobavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita,davanje mita, prijevara, ra
č
unalna prijevara, prijevara u gospodarskomposlovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno zaodgovaraju
ć
a kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskogsubjekta ili države iz koje ta osoba dolazi.
Da ne postoji navedeni obvezni razlog za isklju
č
enje, ponuditelj dokazujeslijede
ć
im dokumentom:Izvod iz kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta
i/ilidržave
č
iji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravneosobe gospodarskog subjekta,
a u slu
č
aju da ne postoji ili ga nije mogu
ć
eishoditi, jednakovrijedni
 
dokument koji izdaje nadležno sudsko iliupravno tijelo
u državi sjedišta gospodarskog subjekta odnosno u državi
č
iji jedržavljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobegospodarskog subjekta. Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta i/ilidržavi
č
iji je državljanin osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanjepravne osobe gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti, nije ihmogu
ć
e ishoditi ili oni ne obuhva
ć
aju sva kaznena djela iz
č
lanka 67. stavka 1.to
č
ke 1., oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili odgovaraju
ć
omizjavom,
(kao u prilogu)
, osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanjegospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ilinadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskogsubjekta i/ili u državi
č
iji je ta osoba državljanin.
Izvodi, dokumenti ili izjava, ne smije biti starija od šest mjesecira
č
unaju
ć
i od dana po
č
etka postupka javne nabave.
 8.1.2.
 
Ako nije ispunio obvezu pla
ć
anja dospjelih poreznih obveza i obveza zamirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektusukladno posebnim propisima odobrena odgoda pla
ć
anja navedenih obveza.
Da ne postoji navedeni obvezni razlog za isklju
č
enje, ponuditelj dokazujeslijede
ć
im dokumentom:Potvrda porezne uprave o stanju duga
ili istovrijedni dokument nadležnogtijela države sjedišta gospodarskog subjekta, iz koje je vidljivo da su ispunjeneobveze pla
ć
anja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko izdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladnoposebnim propisima odobrena odgoda pla
ć
anja navedenih obveza. Ako se udržavi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje takav dokument, on može biti

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->