Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Стресогенни фактори на работното място

Стресогенни фактори на работното място

Ratings: (0)|Views: 1,081|Likes:
Published by Deyana Ilieva
За съжаление съм запазила този документ за четене, но не знам кой е автора.
За повече материали, свързани със стреса, вижте: http://otgovori.info/category/stres/
За съжаление съм запазила този документ за четене, но не знам кой е автора.
За повече материали, свързани със стреса, вижте: http://otgovori.info/category/stres/

More info:

Published by: Deyana Ilieva on Sep 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2013

pdf

text

original

 
І. В Ъ В Е Д Е Н И Е
Състоянието на преход към пазарна икономика у нас, неблагоприятнотоикономическо състояние на страната, проблемите с производството и работнатасила и др. негативни тенденции обуславят незадоволителното състояние наусловията на труд и генерират риск за здравето и безопасността на работещите.Остарялата техника , лошото й поддържане, нарушената техническа дисциплина,използването на неподходящи суровини и материали определят водещите трудово– хигиенни проблеми на работното място: те са свързани предимно с физическите,химическите и биологическите фактори на работната среда.В същото време европейските страни, в които икономическотоблагосъстояние позволява отстраняването на тези класически рискови фактори на работната среда, насочват вниманието си повече към т.н. “нови епидемии” – това састресът при работа, свързаните с труда заболявания, особено на мускулно-скелетната и сърдечно–съдовата система, раковите заболявания, и др. Тепроизтичат от друга група рискови фактори трудовоизиологични,психологични, психосоциални, организационни и т.н., най-често наричаниобобщено в чуждестранната литература ергономични фактори на трудови процес.Новото законодателство в областта на работническото здравеопазване у насвъведе европейския принцип “Профилактиката на работното място - държавнаполитика” чрез Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр.124/23.12.1997 г.). В него се задължават както работодателите, така и службите потрудова медицина като основни структури за опазване здравето на работното мястода проучват и трудово-физиологичните и психологичните фактори на работнотомясто, да оценяват риска от тях и да предприемат мерки за неговото намаляване ипредотвратяване.Поставянето на тези въпроси в законодателна рамка е добро и важно начало,но практическото прилагане е все още проблематично поради няколко причини:
Много по трудно е да се определи рискът при въздействие на трудово-физиологичните и особено на трудово-психологичните фактори в работната среда – те често имат опосредстван кумулативен ефект и могат да проявят своето действиеслед продължителен период от време:-затруднения има, напр. при установяване на връзката между широко разпространените увреждания на мускулно–скелетната система инеблагоприятните фактори в работната среда и трудовия процес: тедействат успоредно с конвенционалните фактори възраст, пол, генетика;-трудно и продължително, се и доказва причинно–следствената връзкамежду сменния и нощен режим на работа и стомашно–чревнитезаболявания, нервно–психичните разстройства и влошените семейни исоциални взаимоотношения.
Работодателите не осъзнават ролята и мястото на организационните фактори втрудовата дейност в процеса за осигуряване на здравословни и безопасни условияна труд: те трудно могат да бъдат убедени, напр., че организацията на труда,психосоциалните фактори, напрежението и стресът при работа могат да повишатчестотата на сърдечно–съдовите и нервните заболявания в техните предприятия.Причина е и липсата на подзаконови нормативни актове, задължаващи ги даизвършват оценка на голяма част от тези рискови фактори, докато дейностите, заоценка на класическите фактори на работната среда са достатъчно добре регламентирани.
1
 
Службите по трудова медицина, въпреки изискванията на Наредба 14 заизпълнение на комплекс от функции и задачи, (обн. ДВ, бр. 95/14.08.1998 г.) честонасочват усилията си предимно към оценка на шума, вибрациите, микроклимата,химическите вредности и др. фактори, пренебрегвайки трудните за изследване ипонякога недостатъчно методично или нормативно осигурени показатели натежестта и напрежението на труда, стреса, умората, психосоциалните фактори, и др.Нашите усилия при разработването на настоящата тема бяха насочени къмпроучването на такова производство, в което широко са застъпени трудово-физиологични и психологични фактори, обуславящи стреса при работа.Проучването на здравния риск в химическата промишленост е вприоритетите на Националния план за действие по околна среда здраве.Фармацевтичният отрасъл, като част от химическата промишленост, е проучванглавно по отношение на факторите на работната среда, с акцент върху химическитевредности. В него обаче са застъпени и многобройни трудово-физиологични,психологични и ергономични проблеми, свързани с характера и съдържанието на работа, организацията на дейността, факторите на трудовия процес, машините исъоръженията, и др., които са изследвани в много по-малка степен.Основните дейности в цеховете на едно фармацевтично предприятиепротичат при неблагоприятни условия на труд (значителен шум, запрашеност и др.)и се характеризират с изразено натоварване на мускулно–скелетната система,извършване на повторими еднообразни движения (двигателна монотония), наложен ритъм, ръчно вдигане и пренасяне на товари, неблагоприятна работна поза,ергономични несъобразности в организацията и подреждането на работното място.При определени условия тези рискови за мускулно–скелетната система факторимогат да доведат до оплаквания, а при продължителна работа при нерационален режим на труд и почивка – и до увреждания, предимно на горните крайници,гърба икръстната област.Рискове за здравето могат да произтичат и от стреса и нервно-сензорнотонапрежение при работа, неблагоприятни психосоциални фактори, нерационални режими на труд и почивка, удължени работни смени и др. В резултат на това сестига до намаляване на производителността, появата на заболявания от общ ипрофесионален характер, често отсъствие от работа. Всичко това поставянеобходимостта от развитието на широка превантивна дейност и разработване напрофилактична програма за отстраняване на неблагоприятните въздействия набазата на насочен анализ на рисковите фактори.
Обект на проучването бе фармацевтичното предприятие “СОФАРМА”АД
, гр. София, което е типичен представител в бранша, с около 1 600 душиперсонал, с производството на всички основни лекарствени форми таблетки,супозитории, ампули.
Проучени са следните рискови фактори:
трудово-физиологични -двигателна монотония, наложен ритъм, ръчно повдигане и пренасяне на товари,организация на сменната и нощна работа; ергономични - нерационална организацияна работното място и работната поза, наднормен шум; психологични ипсихосоциални – неудовлетвореност от работата и от работната среда, сензорнамонотония, конфликти на различни нива, свързани със среса поведенчески реакциии индивидуални характеристики.
Като индикатори на стреса са анализирани следните показатели:
физиологични и биохимични (сърдечна честота, кръвно налягане, хормони настреса адреналин и норадреналин, 11-оксикортикостероиди), субективниоплаквания (психосоматични, нервно-психични, мускулнокелетни и др.
2
 
смущения, невротизъм), обща и професионална заболеваемост, трудови злополуки,чести отсъствия от работа.
Предложени са крайни продукти,
насочени както към работодателите, такаи обслужващите ги служби по трудова медицина, като например: профилактичнапрограма за подобряване на условията на труд; насоки за дейността на СТМ,обслужваща фармацевтично предприятие (в частност “СОФАРМА” AД); примерниметоди за оценка на риска от някои стресогенни фактори на работната среда итрудовия процес (двигателно-монотонна работа, ръчна работа с тежести, шум,неудобна работна поза и др.); профилактика на свързаните с труда мускулно-скелетни увреждания; подобряване организацията на труда с оглед намаляваненеблагоприятното въздействие на някои психоциални фактори; стратегии засправяне със стреса на работното място, и др. Важен краен продукт от темата са иподготвените публикации някои под печат, а други -представени на IMAB, 2000.Искаме да подчертаем, че считаме предложените крайни продукти като несъмненоважна и полезна част от разработката, тъй като, представлявайки практическите резултати от нашите проучвания, те биха допринесли за приложението нанормативната уредба, като подпомогнат работодателите и службите по безопасности здраве при изпълнение на задълженията им по ЗЗБУТ.Многостранните изследвания анкетни, физиологични, психологични, нафакторите на средата, и др. бяха осъществени със съдействието на ръководството(особено преди приватизиране на предприятието) и оперативния персонал на“СОФАРМА” АД, на които изказваме своята искрена благодарност
3

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Bee333 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->