Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Moving Toward Dialogue: Challenges in Canada–U.S. Energy Trade

Moving Toward Dialogue: Challenges in Canada–U.S. Energy Trade

Ratings: (0)|Views: 14|Likes:
Published by The Wilson Center
Canada has significant energy resources in natural gas, oil, coal, and hydropower, certainly more than it can consume. The United States has an enormous appetite for energy in many forms; although it has significant energy resources itself, it cannot meet domestic needs without importing energy. Yet, even though proximity might dictate ease of delivery and similar regulatory schemes, reality has proved different.

Daniel Yergin of Cambridge Energy Research Associates (Cambridge and Washington) and Paul Ziff of Ziff Energy Group (Calgary) question recent challenges to increased energy delivery on the regulatory level and on compatibility of infrastructure.
Canada has significant energy resources in natural gas, oil, coal, and hydropower, certainly more than it can consume. The United States has an enormous appetite for energy in many forms; although it has significant energy resources itself, it cannot meet domestic needs without importing energy. Yet, even though proximity might dictate ease of delivery and similar regulatory schemes, reality has proved different.

Daniel Yergin of Cambridge Energy Research Associates (Cambridge and Washington) and Paul Ziff of Ziff Energy Group (Calgary) question recent challenges to increased energy delivery on the regulatory level and on compatibility of infrastructure.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: The Wilson Center on Sep 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
Ca~`bd Yatl}i I`lkaduo8Fglkkobdov `b Flblil#_"V" Obo}dp Y}lio
<=
Abo @vvuo+Yta ^a`fov
YGO FLBLIL @BVY@Y_YO
Ca~`bd Yatl}i I`lkaduo8Fglkkobdov `b Flblil#_"V"Obo}dp Y}lio
`v ygo vofabi zumk`fly`ab `b au} bot
Abo @vvuo+Yta ^a`fov
vo}`ov"_v`bd owzo}y`vo n}ac maygv`iov anygo Flblil‖_"V"ma}io}+yg`v vo}`ov `v au} faby}`muy`ab ya i`lkaduo ab zak`fp `vvuov }oko~lby yaygo m`klyo}lk }okly`abvg`z"To kaae ly obo}dp `b yg`vzlzo}+vzof`n`flkkp ygo `vvuo an`bn}lvy}ufyu}o lbifaazo}ly`ab `b ygo iok`~o}p anobo}dp }ovau}fov lf}avvygo 90yg zl}lkkok"Au} luyga}v+Ilb`ok Po}d`b lbiC`fglok Xobeo} anFlcm}`ido Obo}dp ]ovol}fgLvvaf`lyov 'Flcm}`ido lbi Tlvg`bdyab lbi ZlukX`nnanX`nnObo}dp D}auz 'Flkdl}p l}o tokk#ebatb owzo}yv ab obo}dp `vvuov tga gl~o ld}ooiya vgl}o ygo`} az`b`abv ab yg`v `cza}ylby lvzofyanygo obo}dp y}lio"Flblil glv v`db`n`flby obo}dp }ovau}fov `bblyu}lk dlv+a`k+falk+lbi gpi}azato}+fo}#yl`bkp ca}o yglb `y flb fabvuco"Ygo_b`yoi Vylyov glv lb oba}cauv lzzoy`yona} obo}dp `b clbp na}cv5lkygaudg `yglv v`db`n`flby obo}dp }ovau}fov`yvokn+`y flbbay cooy iacovy`fbooiv t`ygauy `cza}y`bdobo}dp"Flblil glv moob lb`cza}ylby vau}fo an obo}dp na} ygo_b`yoi Vylyovlbi glv mofaco+`b }ofoby pol}v+`yv v`bdko kl}dovy na}#o`db obo}dp vuzzk`o}"O~ob ygaudg z}aw`c`yp c`dgyi`fylyo olvo aniok`~o}p lbi v`c`kl} }oduklya}p vfgocov+}olk`yp glv z}a~oi i`nno}oby"Au} yta luyga}v |uovy`ab}ofoby fglkkobdov ya `bf}olvoi obo}dp iok`~o}p ab ygo}oduklya}p ko~ok lbi ab faczly`m`k`yp an`bn}lvy}ufyu}o"L m`bly`ablk na}uc t`kk cl}e ygo zumk`fly`ab anygovozlzo}v"Ly yg`v na}uc+ygo yta luyga}v lbi l vokofyd}auz anzak`fp#cleo}v lbi `biuvy}p kolio}v t`kk i`v#fuvv `cz}a~`bd ygo v`yuly`ab"Ygo na}uc cooyv `bTlvg`bdyab ly ygo Taai}at T`kvab @byo}bly`ablkFobyo} na} Vfgakl}v ab Vozyocmo} =4+=::9"Yg`v z}ahofy glv moob clio zavv`mko yg}audg ygoonna}yv anvo~o}lk a}dlb`xly`abv lbi zoazko"N`}vy+@tauki k`eo ya yglbe Ygo Flblil @bvy`yuyo ab Ba}ygLco}`flb @vvuov na} ygo`} vuzza}y anau} 
Abo @vvuo+Yta^a`fov
vo}`ov"@ tauki lkva k`eo ya yglbe Flcm}`idoObo}dp ]ovol}fg Lvvaf`lyov lbi ygo X`nnObo}dp D}auzna} ygo`} ta}e ab ygo zlzo}v+Zly Ilb`ok lbi Obm}`ido@bf"na} vuzza}y anygo z}ahofy+lbi Ka}}l`bo ]apo} an Dkamlk Zumk`f Lnnl`}v `b Flkdl}p"To gazo ygly pau obhap yg`v zumk`fly`ab lbi ygly `yt`kk obfau}ldo i`lkaduo ab yg`v `cza}ylby `vvuo"
Il~`i B" M`oyyo
I`}ofya}+ Flblil @bvy`yuyo
Vozyocmo} =::9
@VV_O YTA
 
=
Abo @vvuo+ Yta ^a`fov
Zluk X`nn
X`nn Obo}dp D}auz
F}avv#Ma}io} ]oduklya}p Fakklma}ly`ab `b @yv Fabyowy8Obo}dp Mlklbfov lbi Obo}dp Zak`fp@by}aiufy`ab8 Ygo ]oduklya}p CA_
Iu}`bd ygo zlvy ioflio+faccub`fly`ab glv d}atb moytoob ygo vylnnv anygo Bly`ablkObo}dp Mal}i 'BOM lbi Noio}lk Obo}dp ]oduklya}p Facc`vv`ab 'NO]F yg}audgvoc`#lbbulk cooy`bdv"Yg`v }okly`abvg`z glv o~ak~oi t`yg ygo Coca}lbiuc an _bio}vylbi`bd 'CA_ v`dboi Clp <:+=::9 mp ygo fgl`}v anmayg mal}iv8Eob^akkclb na} Flblil‐v BOM+lbi Zly Taai na} ygo _"V"NO]F"Ygo gol}y anygo CA_ `v naubi `b L}y`fkov 9 lbi ?8
9"
‛Ygo zl}y`ov }ofadb`xo ygly
lzz}az}`lyo faa}i`bly`ab an ygo`} onna}yv
fauki z}acayo ygozumk`f `byo}ovy yg}audg
`bf}olvoi onn`f`obfp+owzoi`yoi lbi faa}i`blyoi lfy`ab ab v`db`n`flbobo}dp `bn}lvy}ufyu}o z}ahofyv
+
lbi favy vl~`bdv
ya mayg ygo zumk`f lbi }oduklyoi oby`y`ov"Ygo zl}y`ov ld}oo ygly ygo }oduklya}p onna}yv anmayg ygo BOM lbi NO]F t`kk mob#on`y n}ac
`bf}olvoi faccub`fly`ab lbi faazo}ly`ab fabfo}b`bd ygo y`c`bd lbi aygo} z}afo#iu}lk lvzofyv an }oklyoi clyyo}v…
?"
Ygo zl}y`ov fabyoczklyo ygly
faa}i`blyoi }o~`otv clp mo fabv`io}oi 
`b flvov tgo}o }okly#oi clyyo}v l}o zobi`bd mona}o mayg ldobf`ov…ygo yta ldobf`ov t`kk+tgo}o z}lfy`#flmko+
faa}i`blyo ygo y`c`bd an }oklyoi iof`v`ab cle`bd 
+`bfkui`bd…faa}i`bly`bd ygo vum#c`vv`ab ano~`iobfo+ygo y`c`bd anio~okaz`bd n`bi`bdv annlfyv lbi fabfkuv`abv an klt+lbi ygo uky`clyo }ovakuy`ab anygo }oklyoi clyyo}v"Uoczglv`v liioiSYg`v ovvlp `v t}`yyob kl}dokp n}ac l Flbli`lb zo}vzofy`~o+lkygaudg n}ac ygo ~lb#yldo za`by anl iulk f`y`xob lbi l iulk `bglm`ylby+iolk`bd t`yg mayg da~o}bcobyv lbil t`io ~l}`oyp anobo}dp zklpo}v `b mayg fauby}`ov"Ya z}ovoby l ca}o facz}ogobv`~ozo}vzofy`~o+@ fabiufyoi <? `byo}~`otv t`yg z}ac`boby `biuvy}p+da~o}bcoby+lbi }od#uklya}p n`du}ov 'Lzzobi`w L"
]oduklya}p Faazo}ly`ab
Flblil#_"V"obo}dp y}lio `v }ubb`bd ~o}p vcaaygkp+zl}y`fukl}kp `b faby}lvy ya ol}k`o} iofliov 'z}o#<07?"Ygo BOM‐v favy#an#vo}~`fo yakk`bd lzz}alfg tlv caiokoi lnyo} ygoz}lfy`fov anygo _"V"Noio}lk Zato} Facc`vv`ab 'NZF+lbi ygo fabfozy an‛z}uiobfo–owlc`boi mp ygo BOM `b ygo <04:v na} ygo Caby}olk owyobv`ab anygo @byo}Z}a~`bf`lk 'a`kZ`zok`bo 'bat Obm}`ido gol}`bd tlv lkva mlvoi ab _"V"hu}`vz}uiobfo"Gato~o}+zak`f`ov+yakk`bd+lbi }lyo vy}ufyu}ov gl~o v`bfo i`~o}doi"Yailp ygo yta vob`a} obo}dp }oduklya}pldobf`ov vooc ya mo ltl}o anlbi facna}ylmko t`yg ygo aygo}‐v m}ali lzz}alfg"Faazo}ly`ab lcabd ygo yta tauki gl~o ygo d}olyovy nuyu}o mobon`y na} bot z}ahofyv
"
O~ob ubio} ygo z}o#ow`vy`bd }oduklya}p vylyuv |ua+ygo klvy clha} dlv z}ahofy’ Lkk`lbfo Z`zok`bo+lmauy n`~o pol}v lda’`v dobo}lkkp fabv`io}oi ya gl~o moob tokk glb#ikoi mp NO]F lbi ygo BOM ab mayg v`iov anygo ma}io}+t`yg z}`bf`zkov ‛}olvablmkp`b vpbf"Abo dlz `v ygo klfe anv`c`kl} lbi fabv`vyoby yakk`bd `b m`#bly`ablk z`zok`bovvpvyocv"Yg`v z}ovobyv lbaygo} l}ol na} onnofy`~o fakklma}ly`ab"
 
6
Ca~`bd Yatl}i I`lkaduo8 Fglkkobdov `b Flblil#_"V" Obo}dp Y}lio
Vzabva}v anbot obo}dp z}ahofyv gl~o anno}oi vuddovy`abv na} m`klyo}lk lbi bly`ablk}odukly`ab+`bfkui`bd8C`b`c`x`bd iuzk`fly`abMoyyo} vfgoiuk`bd ya vga}yob ygo oklzvoi y`co '‛fpfko y`co–Vy}olck`b`bd tgo}o~o} zavv`mkoZ}a~`i`bd l zlyg t`yg vaco fo}yl`bypYleob yadoygo}+ygovo dalkv tauki }oiufo mayg favy lbi }oduklya}p }`ve"Lkk zl}#y`ov’ygo da~o}bcoby+ygo zoazko+}oduklya}v+lbi `byo}~`otoov’lffozy ygly `bvy`yu#y`ablk luyga}`yp lbi bly`ablk va~o}o`dbyp flbbay mo facz}ac`voi"L eop zo}vzofy`~o facov n}ac }o~`ot`bd ygo a~o}lkk }ovzabv`m`k`y`ov anygo BOM lbiNO]F }ovzofy`~okp+lv tokk lv ygo`} i`nno}`bd a~o}lkk ldobilv+m`klyo}lk obo}dp y}lio mo`bd huvy abo l}ol ygop vgl}o"Mp faby}lvy+eop `vvuov na} NO]F `b }ofoby pol}v gl~o moob8Cl}eoy`bd lnn`k`lyov 'bay }olkkp lb `vvuo `b Flblil+lv cavy }oduklyoi oby`y`ov ia baygl~o lnn`k`lyov lbp ca}oZato} cl}eoyv }o#a}dlb`xly`ab '‛Vylbil}i Cl}eoy ]uko Iov`db+ovzof`lkkp lnyo} ygoBa}ygolvy mklfeauy `b Luduvy =::6 'ygo BOM iaov bay gl~o cufg }ovzabv`m`k`yp na} zato}+tg`fg `v cl`bkp l z}a~`bf`lk l}olFlk`na}b`l z}`f`bd `vvuovOb}ab `vvuovVufg `vvuov l}o g`dg z}an`ko lbi lyy}lfy zak`y`flklyyoby`ab n}ac Fabd}ovv5`vvuovmona}o ygo BOM }l}okp }ofo`~o bay`fo n}ac ygo Flbli`lb Zl}k`lcoby"G`vya}`flkkp+NO]F lbi `yv z}oiofovva} ldobfp cleo zak`fp+tgo}olv ygo BOM‐v }ako `v ca}o ya`czkocoby zak`fp"Ygo BOM lkva z}ozl}ov yofgb`flk lblkpv`v lv lb `bzuy na} obo}dp iof`#v`ab cleo}v lbi vyleogakio}v+l }ako fkavo} ya ygly zklpoi mp ygo _"V"Iozl}ycoby an Obo}dp‐v Obo}dp @bna}cly`ab Lic`b`vy}ly`ab 'O@L"@y `v ya mo bayoi ygly NO]F `vmlvoi `b Tlvg`bdyab+ygo voly anygo _"V"da~o}bcoby+tgo}olv ygo BOM ca~oi ca}oyglb l ioflio lda n}ac Ayyltl ya Flkdl}p ya mo fkavo ya `yv vyleogakio}v"
Gat Nl} Flb Faazo}ly`ab Da1
Faccub`fly`ab }odl}i`bd `vvuov lbi z}afovv flb da l kabd tlp ya l~a`i i`vfaby`bu#`y`ov moytoob iof`v`abv5faccub`fly`ab lkva koliv ya ca}o faa}i`blyoi y`c`bd lbildobil#voyy`bd anygo yta }oduklya}p vfgoiukov ya nlf`k`ylyo ygo }oduklya}p z}afovv"Lvna} kl}do z}ahofyv vufg lv Lklvel Dlv+abo anygo zoazko `byo}~`otoi na} yg`v zlzo} owz}ovvoi l vy}abd iov`}o ygly ygo z}afovv mo clzzoi na} lkk `b~ak~oi"Moyyo} lbi ca}o n}o|uoby faccub`fly`ab flb l~a`i ub`byobioi fabvo|uobfov t`yg#auy facz}ac`v`bd dobu`bo i`nno}obfov `b ~`otza`by a} zak`fp"T`yg ygo vflko anvacoz}ahofyv vufg lv ygo Lklvel z`zok`bo+lbi ygo faby}a~o}vp anaygo}v+`bfkui`bd k`|uon`oiblyu}lk dlv 'KBD v`y`bd lbi falvylk i}`kk`bd+ol}kp faccub`fly`ab `v ovvoby`lk na} l ca}oonnofy`~o z}afovv"Ygo @byo}vylyo Blyu}lk Dlv Lvvaf`ly`ab anLco}`fl '@BDLL+ubioygo vzabva}vg`z anY}lbvFlblil Z`zoK`bov+`v fu}}obykp fabiufy`bd l vyuip ab ‛f}avv#ma}io} gl}cab`xly`ab–`b kodlk+}oduklya}p+z}afoiu}lk+lbi yofgb`flk l}olv" Ha`by vumc`vv`abv+a} l ha`by yofgb`flk fabno}obfo`b lzz}az}`lyo l}olv+tauki }oiufoygo lcauby anonna}y }o|u`}oi `b l}olv tgo}o fabyoby lbi na}cly flb mo fab~o}doi+

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
mudasarali955955 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->