Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
zaba

zaba

Ratings:

4.33

(3)
|Views: 555 |Likes:
Published by siew chang yee

More info:

Published by: siew chang yee on Jan 17, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2009

 
1.1PENDAHULUANZainal Abidin Bin Ahmad yang lebih dikenali sebagai Za’ba dan Syed Syeikh al - Hadimerupakan antara cendekiawan Islam yang ulung. Mereka muncul pada akhir abad ke-19dan awal 20. Zaba dan Syeikh al-Hadi menjadi pelopor krpada aliran pemikiran reformisyang bertujuan untuk memperbaiki cara berfikir dalam kehidupan umat Islam. Iamenyeru orang Melayu untuk keluar dari belenggu kemiskinan dan kemunduran denganmendekati ilmu-ilmu yang bersifat akliah terutamanya ilmu-ilmu yang bersifat saintifik.Di mana kedua-dua tokoh ini berpendapat pengetahuan manusia perlu dihasilkan melaluikaedah-kaedah saintifik. Lantaran itu untuk mencapai kemajuan, orang Melayu perlumenerima dan menguasai sains Barat.Walaupun begitu, Zaba dab Syeikh al-Hadi tidak pernah menafikan kepentinganilmu-ilmu yang bersifat naqliah tetapi mereka menyeru orang Melayu untumenggunakan akal mereka serta berpegang kepada konsep rasionaliti ataupun logidalam membuat sebarang keputusan atau pun semasa mengurus kehidupan mereka. Padamasa yang sama, kedua-dua tokoh ini menekankan bahawa, Islam itu tidak menghalangkemajuan umatnya dan orang Melayu mundur kerana tidak faham dan orentasi yangkurang tepat dalam agama.Lantaran itu dalam tugasan ini, penulis akan cuba membincangkan gabungan pemikiran Zaba dan Syed Skeikh al-Hadi tentang idea reformis Islam dan akal dalam perspektif pembaharuan masyarakat. Di mana tumpuan perbincangan akan diberi dalamaspek pembaharuan yang cuba dibawa oleh kedua-dua tokoh tersebut dalammembincangkan peranan manusia dalam penggunaan akal dan pengaruh Islamterhadapnya. Di mana dalam aspek pembaharuan masyarakat, konsep qadariyyah diberi penekanan kerana manusia diberi kebebasan ikhtiar dan perlu bertanggungjawab terhadapsegala perbuatannya sendiri. Selain itu, perbincangan secara imbas lalu tentang perkembangan aliran pemikiran di negara kita turut akan dilakukan. Ia bertujuan untuk memastikan satu kesinambungan dalam melihat perkembangan aliran reformis yangdidukung oleh Zaba mahupun Syed Skeikh al-Hadi.1
 
2.1PERKEMBANGAN ALIRAN PEMIKIRAN MELAYUAliran pemikiran orang Melayu diwarnai oleh tiga aliran utama iaitu konservatif,reformis dan sekular. Ketiga-tiga aliran pemikiran ini berkembang mengikut acuannyayang tersendiri dan meperlihatkan persepsi yang berbeza tentang aspek-aspek sepertikehidupan, pembangunan dan hubungan antara Tuhan, manusia dan alam.Aliran konservatif yang dipelopori oleh kaum tua dipengaruhi oleh ideologi al-Ghazali lebih menjurus kepada penekanan konsep Jabariyyah yang mengatakan manusiatidak berkuasa ke atas perbuatannya. Di mana nasib atau rezeki seseorang sudahditentukan sejak azali lagi dan manusia tidak memiliki daya ikhtiar untuk mengubahkehendak Allah. Aliran ini dilihat menjadikan manusia itu pasif dan bergantung kepadatakdir semata-mata. Aliran konservatif ini menjadi pegangan golongan hierarki agama,elit Melayu tradisional dan golongan ulama.Menjelang tahun 1906, telah menyaksikan kelahiran aliran reformis yangdidukung oleh Gerakan Reformis Islam iaitu golongan yang mendapat pendidikan diArab. Mereka terpengaruh dengan Gerakan Islam di Timur Tengah yang diketuai olehSyed Jamaluddin Al-Afgahari dan Syed Muhammad Abduh. Gerakan ini mengesa umatIslam untuk bangkit dan menentang perluasan kuasa Barat dan juga membersihkanagama Islam daripada segala unsur-unsur yang khurafat dan memudaratkan agama itu.Gerakan reformis di Tanah Melayu didukung oleh tokoh-tokoh terbilang seperti SkeikhTahir Jalaluddin, Syed Sheikh Ahmad al-Hadi, Haji Abbas bin Mohd Taha dan sheikhMohd Salim al-Kalali. Mereka menekankan perlunya proses
Culture Sintesisi’ 
dan penyesuaian ilmu-ilmu Barat dengan Islam agar ia tidak bertentangan dengan akidahorang Melayu. Aliran reformis memberi penekanan kepada penggunaan akal dalamkehidupan harian dan juga mengatur kehidupan kita pada masa hadapan.2
 
Kemerosotan pengaruh reformis menyaksikan kelahiran aliran pemikiran yanglebih radikal iaitu aliran sekular yang lebih bersifat kebaratan. Ia menegaskan perlunyauntuk menyingkirkan budaya hidup tradisional yang luput dan mengekang kemajuanorang Melayu. Ia menggalakkan penerimaan ilmu-ilmu Sains dan menumpukan kepadailmu yang bersifat akliah yang dianggap sebagai tunjang kekuatan manusia. Lantaran itu,orang Melayu perlu menguasai ilmu sains agar mampu bersaing dengan kaum lain kerana beranggapan bahawa ilmu-ilmu yang bersifat naqliah sahaja tidak mampu menyelesaikanmasalah kerana ia kurang praktikal. Pengaruh aliran ini semakin kuat sejak tahun 1940-1960 dengan kemunculan Asas 50 yang menonjolkan pemikiran sekular mereka menerusi penghasilan novel, cerpen, majalah dan akhbar.Secara ringkasanya, perkembangan pemikiran Melayu di negara kita dicorakkanoleh tiga aliran utama dan seterusnya telah membentuk 
satu mood 
 
of thinking 
yang berbeza-beza di kalangan golongan intelektual mahupun ahli politik. Ia seterusnyamembawa kepada proses pengabungjalinan aliran pemikiran pada zaman moden ini.Proses itu telah melahirkan aliran-aliran pemikiran yang lebih
moderate
dan
refleksible
 pada masa ini.3.1ISLAM DAN AKALSalah satu isu yang hangat diperdebatkan di kalangan intelektual Melayu ialah Islam danAkal. Ia telah menimbulkan satu polemik di kalangan cendiakawan Islam. Di mana telahwujud satu percanggahan pendapat di kalangan konservatif dan reformis. Golongankonservatif berpegang teguh kepada fahaman al-Jabariyyah. Di mana, al-Gahzalimenjelaskan tidak ada perbuatan manusia walaupun ia dilakukan semata-mata untuk dirinya bebas daripada kehendak Allah. Ia seterusnya meletakkan segala-galanya yang berlaku itu berpusat kepada Tuhan semata-mata.Pandangan yang dianggap jumud ini tidak dipersetujui oleh golongan reformisyang dahagakan pembaharuan dan lebih menjurus kepada fahaman al-Qadariyyah yangdilihat lebih sesuai dengan peredaran zaman dan bersifat
refleksible
. Golongan ini3

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->