Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Encounter With Islam

Encounter With Islam

Ratings: (0)|Views: 18 |Likes:
Published by Thang Deih Lian

More info:

Published by: Thang Deih Lian on Sep 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

06/19/2014

 
?
Xko`f Haek Ceo`Xk.M- Rzoixeioc XkadcdfuYqjnaix> Keyxdzu dl Meyyed`
Jddg> –
 O Id`ieya Keyxdzu dl xka Ikzeyxeo` Vdzch Meyyed` ju N. Kazjazx Io`a” 
 Yqjmexxah xd Hz. Vo` Ikd`fYqmmozu RorazHqa hoxa> Yarxamjaz :8# :2?:IKORXAZ 9
A@IDQ@XAZ VEXK EYOCOM
O.H. <22-?:22E@XZDHQIXED@>
Oiidzhe`f xd Vecc Hzo`x# –Xka a{rcdyed` dl xka Ozojeo` ra`e`yco e`xd xka id`qayx o`h id`|azyed`dl kocl xka Mahexazzo`ao` vdzch ey xka mdyx a{xzodzhe`ozu rka`dma`d` e` mahea|oc keyxdzu.” Ex ey xza
xkox xka yhha` zeya o`h zoreh yrzaoh dl Eycom e` xka ya|a`xk ia`xzu voy xka fzaoxayx xkzaox a|az loiahju xka Ikzeyxeo` ikzik. Xd xkey hou# o mecexo`x +zajaccedy% Eycom zamoe`y xka mdyx ho`fazdy ze|oc+a`amu% ldz Ikzeyxeo`exu.
Xka Ldq`haz dl EycomMdkommah
voy jdz` e` 162 IA e` Maiio vkeik voy o` emrdzxo`x iozo|o` xdv` yxzoxafeioccu cdioxahd` xka moe` xzoha zdxa jaxvaa` E`heo o`h Afurx. Ka voy o` `ahioxah mamjaz dl xka _zoeyk# xkazce`f xzeja e` Maiio. Ox xka ofa dl ldzxu# ka yov o |eyed` xkox voy xd iko`fa xka loia dl xka vdzch o`hmoga kem xka mdyx emrdzxo`x lefza e` mahea|oc keyxdzu. E` o |eyed`# xka o`fac Fojzeac orraozah xd kemo`h yoeh#
–D Mdkommah/ xkdq ozx xka mayya`faz dl Occok o`h E om Fojzeac.”
Xkazard`Mdkommah jafo` rzaoike`f xd xka radrca dl Maiio o`h xd xka recfzemy vkd foxkazah xkaza# iocce`fxkam xd o `av mdzocexu o`h o md`dxkaeyxei loexk. Razyaixed` jzdga dx o`h Mdkommah lcah lzdmMaiio xd Mahe`o e` <::IA. G`dv` oy xka
 Kanezo#
xkey a|a` mozgy xka jafe``e`f dl xka Mycemioca`hoz.
Xkaez Mecexo`x Rdvaz
Olxaz xka haoxk dl Mdkommah e` <9:IA# key ldccdvazy id`qazah o`h `eleah xka vozze`f xzejay dl Ozojeo# o`h e` xka lcyk dl aoyu o`h zoreh |eixdzu va`x dx d` xkaez meyyed` dl id`qayx o`hid`|azyed`.Hze`f xka <
xk
o`h 6
xk
Ia`xzu# xkau id`qazah zorehcu Homoyiy +<91%# O`xedik +<9<%# Nazyocam+<9;%# Ioayozao +<82%# o`h Oca{o`hzeo +<8:%. Ju <12 xka Razyeo` Amreza koh jaa` hayxzduah. Xkauyvarx oizdyy @dzxk Olzeio o`h xka Ikzeyxeo` yxzd`fkdch dl Iozxkofa lacc e` <56. Ju 6?1 xka fzaoxaz rozxdl Yroe` voy e` Mycem ko`hy. Izdyye`f xka Ruza`ayy o`h ra`axzoxe`f e`xd Lzo`ia. Kdva|az# xkau vazayxdrrah ju
Ikozcay Mozxac e` 69: ox xka Joxxca dl Xdqzy
-d`a dl xka mdyx haieye|a joxxcay dl keyxdzu.Ojdx xka yoma xema xka Ozojy a`xazah xka R`noj e` E`heo o`h oh|o`iah loz e`xd Ia`xzoc Oyeo.Ldccdve`f xka ;
xk
ia`xzu# xkaza voy o le|a k`hzah-uaoz razedh dl yxocamoxa +yxo`hyxecc%. Hze`f xkeyxema# xka
Yacnqg Xqzgy
# Xzgeyk xzeja lzdm Ia`xzoc Oyeo# vkd vaza aozceaz a|o`face~ah ju xka@ayxdzeo`y# jaioma Mycemy o`h diireah cozfa ozaoy dl Oyeo Me`dz. E` dzhaz xd ofoe`yx xkaya
 
:
e`|ohazy# xka Izyohay# o mecexozu ldzia yo`ixed`ah ju xka Zdmo` Ioxkdcei Ikzik# vaza co`ikah.Iazxoe` ozaoy e` Yuzeo o`h xka Kdcu Co`h vaza zafoe`ah# jx d` xka vkdca xka Izyohay vaza o loecza.E` xka ?9
xk
o`h ?8
xk
Ia`xzu#
Xka Dxxdmo` Xqzgy o`h xka Md`fdcy
dl Ia`xzoc Oyeo jaioma leazia o`hlo`oxeioc ldccdvazy dl xka rzdrkax o`h va`x d` maziecayycu# zdjje`f o`h hayxzdue`f a|azuxke`f e` xkaezroxk. Ju xka ?1
xk
ia`xzu xka Dxxdmo` Xzgy koh e`|ohah Fzaaia o`h xka Jocgo`y. Id`yxo`xe`drca lacce` ?819. Ox xkey xema xka
Mddzy
+Jazjazy%# mdhaz` rdrcoxed`y lzdm @dzxkaz` Olzeio# vaza zaxzaoxe`fe` Yroe`# fe|e`f r Ockomjzo# xkaez coyx yxzd`fkdch# e` ?85:.
 E` dzhaz xd yxza`fxka`e`f xkaez rdvaz
# xka Ozojy ayxojceykah xka Qmouuoh Iocerkoxa e` Homoyiy+<<?-612% o`h xka Ojjoyeha Iocerkoxa e` Jofkhoh +612-?21;%. Jofkhoh jdoyxah xva`xu-ye{ rjceicejzozeay o`h id`xcayy rze|oxa d`ay. Vecc Hzo`x ma`xed` e` key jddg yd i
occah –xka Ofay dl Loexk” xko
x
Rze`iay cega Yokej ej` Ojjoy e` xka ?2
xk
ia`xzu mefkx dv` oy mo`u jddgy oy idch xka` ja ld`h e`occ cejzozeay dl Azdra idmje`ah.
Ex ey yoeh xkox vkeca Azdra voy e` xka hozgayx razedh dl xka Hozg Ofay# Ozoj ie|ece~oxed` voy ox exy kaefkx.
Xkaez Rdceieay
Ex ey fa`azoccu jacea|ah xkox xka Mycem e` xkaez id`qayxy fo|a xkaez |eixemy o ikdeia jaxvaa` xkaGdzo` o`h xka yvdzh. Xkey ey `dx idzzaix. Ldz xka zaoyd` xkox>
 
Ikzeyxeo`y o`h Navy
 
vaza zafozhah ju Mdkommah oy –
xka radrca dl xka jddg”
o`h vazarazmexxah o yraieoc yxoxy-
hkemmey#
dz –rzdxaixah radrca.”
Xkau vaza occdvah xd id`xe`a xkarzoixeia dl xkaez zacefed`# `haz iazxoe` zayxzeixed`y# rzd|ehah xka xke`fy xkox jacd`f xd xkaez `avIoayoz
+mao`y xka `av Ge`f e` Mqycem id`xa{x%
# rozxeicozcu o kao|eaz ldzm dl xo{oxed`. E`mo`u rcoiay cega
e` Jofkhoh 
# zefkx `haz xka `dya dl xka Iocerkoxa# xkaza voy o cozfa Ikzeyxeo`idmm`exu vexk ikzikay# md`oyxazeay# o`h yikddcy
. E` Afurx o`h Yuzeo
# `d`-IoxkdceiIkzeyxeo`y lozah jaxxaz xko` xkau koh `haz xka Ju~o`xe`a zcazy# vkd vaza `dx drrdya xd ye`frzayyza xd rzdrofoxa xka Ioxkdcei ldzm dl xka loexk.
 E` Razyeo#
xka @ayxdzeo`y vaza jaxxaz dll `haz xka Ozojy xko` xkau koh jaa` `haz xka ^dzdoyxzeo` zcazy.
 
 E` Rdcexeioc Dlleia>
Xka Ozoj id`qazdzy# zaidf`e~e`f xka ohme`eyxzoxe|a ygecc dl xka Ikzeyxeo`y#yah ydma dl xkam e` rdcexeioc dlleia. Xka Ikzeyxeo`y e` xz` ykozah xka Fzaag ie|ece~oxed` vexkxkaez `av zcazy# xzo`ycoxe`f e`xd Ozojei xka icoyyeioc vzexe`f dl Fzaaia. E` xka rdcexeioc cela dl xka id`xzu xkau idch zeya d`cu yd kefk7 jaud`h xkox xkau idch `dx fd.
 
Yaid`h-
icoyy
iexe~a`yker>
Ikzeyxeo`y o`h Navy vaza ioccah xka yaid`h-icoyy iexe~a`y ocd`f vexkyllaze`f |ozedy ldzmy dl heyizeme`oxed`.
 
Yqex>
Xkau vaza zaqezah xd vaoz o idcdzah roxik d` xkaez icdxke`f oy o mozg dl e`lazedzexu#mik cega xka Navy e` @o~e Fazmo`u.
 
 E`xazmozzeofa>
E`xazmozzeofa vexk Mycemy voy dxcovah +izeme`oc%.
 
Vdzyker>
Xkau vaza occdvah xd id`xe`a xka rzoixeia dl xkaez zacefed`# jx vexk iazxoe` vacc-hale`ah zayxzeixed`. Xkau idch `dx jech `av ikzikay. Xkau vaza `dx occdvah xd ze`f xkaikzik jaccy. Xkau idch razldzm xkaez vdzyker vexke` xka qexa ozaoy dl xkaez dv` jeche`fy jxxkau idch `dx rzdrofoxa +zarzdhia% xkaez loexk e` xka idmm`exu.
 
Id`|azyed`>
Ex voy o d`a-vou yxzaax vkeik mao`y d`a idch id`|azx lzdm Nhoeym dzIkzeyxeo`y xd Eycom# jx `dx lzdm Eycom xd Ikzeyxeo`exu. El o`ud`a jzdga xkey rdceiu# xkau vaza xdjaidma o` ordyxoxa lzdm Eycomei loexk o`h o xzoexdz xd xka ioya. Mdzad|az# xka cov dl Ordyxoyu# yxecc e` ldzia e` Eycom xdhou +:2?:%# razmexxah xka idmm`exu xd gecc o`u mamjaz vkdhalaixah lzdm xka loexk. Xka Cov ey `dx ocvouy ldccdvah# jx ex ey xkaza o`h ex oixy oy o yxzd`fvoz`e`f.
 
9
 
 Jorxeym>
Xd e`exeoxa o Mycem e`xd xka Ikzeyxeo` loexk ju jorxeym ey ocmdyx iazxoe` xd`ldzfe|e`f o rjcei rzeye`f e` mdyx Mycem id`xzeay.
Xkzaa Mondz Idq`xzeay dl Mqycem
?.
 
Ezo`>
Xka Mycemy dl Ezo` e` xka Mehhca Aoyx jacd`f xd xka Yke-exay o`h oza# xkazaldza# mdzaxdcazo`x xko` xka Y``ey.:.
 
E`hd`ayeo>
E`hd`ayeo e` Oyeo` Roielei# vkaza xka fd|az`ma`x e`yeyxy d` o fa`e`a ldzm dl zacefedy lzaahdm# ey xka d`a Mycem id`xzu e` xka vdzch vkaza Mycemy e` cozfaz `mjazyko|a amjzoiah xka Ikzeyxe`o loexk. E` zaia`x uaozy# o moyy md|ama`x xdvozh Ikzeyxeo`exu koyxoga` rcoia# e`|dc|e`f ydma ya|azoc mecced` razyd`y# mo`u dl xkam Mycemy.
 
9.
 
@dzxk Olzeio>
E` xka 6
xk
ia`xzu e` @dzxk Olzeio# xka Ikzeyxeo` ikzik yllazah exy fzaoxayxcdyyay. Jayehay jae`f yxzd`f e` `mjazy# xka ikzik dl `dzxk Olzeio rzdhiah xkzaa dl xkafzaoxayx caohazy o`h xkadcdfeo`y dl xka aozcu ikzik>
 
Xazxqcceo`>
xka jzecceo`x hala`haz dl xka loexk e` xka yaid`h ia`xzu#
 
 
Iurzeo`>
xka a`azfaxei jechaz dl xka ikzik e` xka xkezh ia`xzu# o`h
 
 
 Oqfqyxe`a>
xka fzaoxayx xkadcdfeo`y ye`ia Roc e` xka ldzxk ia`xzu.Q`haz xkaya fzaox e`xaccaixoc o`h yrezexoc feo`xy# xka ikzik e` @dzxk Olzeio koh o jaxxazahioxah icazfu o`h a{azieyah fzaoxaz aiicayeoyxeioc rdvaz xko` heh xka ikzikay dl Oca{o`hzeodz Zdma ldz le|a k`hzah hediayay +xka zafed`oc rdvaz dl o jeykdr%.Xka d`cu mondz loexk ud`faz xko` Ikzeyxeo`exu# Eycom koy jaidma o vdzch zacefed`# yaid`h d`cuxd Ikzeyxeo`exu e` exy meyyed`ozu ~aoc o`h vdzchveha dxzaoik.
 
 E`haah e` ydma rozxy dl Olzeio# Mqycem ey moge`f id`|azxy loyxaz xka` ey Ikzeyxeo`exu.
 
Vkox idqch ja xka zaoyd` ldz xka hameya +hdv`locc% dl yqik o ikqzik e` @dzxk Olzeio4
Q`hdjxahcu# xkaza vaza mo`u id`xzejxe`f loixdzy dl o ydieoc dz rdcexeioc `oxza. Ydma dl xkaIkzeyxeo`y# `dx veyke`f xd ce|a `haz ocea`# amefzoxah xd Azdra vkeik `oxzoccu vaoga`ah xka ikzik.Omd`f xkdya vkd zamoe`ah vaza mo`u vkd amjzoie`f xkaez loexk o`h yrrdzxe`f xkaez zca. Ldzdxkazy# xkau yov e` xka yhha` o`h ha|oyxoxe`f mecexozu |eixdzeay dl xka Mycemy xka ko`h dl Fdh e`kmo` olloezy o`h haiehah `dx xd lefkx ofoe`yx Kem. Ydma `hdjxahcu vaza emrzayyah vexk xka icoemydl Eycom oy o coxaz o`h xkazaldza kefkaz za|acoxed` dl Fdh. Yxecc dxkazy rzalazzah xka rzdxaixed` o`hzarxoxed` xkox idma lzdm eha`xeleioxed` vexk xka yrzama rdvaz. Jx occ dl xkaya loixdzy vaza |azu
hdqjxlqc zaoyd`y ldz xka heyorraozo`ia dl yd yxzd`f o ikqzik e` yd ykdzx o xema
.Oiidzhe`f xd xka oxkdz dl xkey jddg#
xka
 zaoc zaoyd`
ldz xka heyorraozo`ia dl xka ikqzik e`@dzxk Olzeio
myx ja yaozikah ldz ydmavkaza acya
.”
Ka fe|ay ldz rzdld`h zaoyd`y rd` xkahdv`locc dl xka ikzik e` @dzxk Olzeio7
Zaoyd` ?>
Oixoccu# xka ikzik voy `dx yd yxzd`f oy ex orraozah. @mazeioccu ex voy cozfa# jxyrezexoccu ex voy vaog. Xd jafe` vexk# ex koh `a|az jaidma xzcu zddxah. Ex voy xdd icdyacueha`xeleay vexk Coxe` icxza o`h Zdmo` rdvaz. Xka id`fzafoxed`y vaza idmrdyah mdyxcu dl Coxe`-yraoge`f radrca e` o`h ozd`h Iozxkofa. Lav dl xka rjcei radrca a|az amjzoiah xkaIkzeyxeo` loexk# o`h xka Jazjazy vaza calx `xdikah. Jaioya dl xkey# xka ikzik `a|az xddg zddxe` xka `oxe|a ydec.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->