Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
VIII. Udzielanie Patentu

VIII. Udzielanie Patentu

Ratings: (0)|Views: 51 |Likes:

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Mariusz Yamataka Pan on Sep 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/19/2012

pdf

text

original

 
VIII. Udzielanie patentu
1
dr Panczyk
 
a. Pierwszeństwo do uzyskania patentu
 
Pierwszeństwo
do uzyskania patentu jest uprawnieniem rozstrzygającym o tym, któremu zuprawnionych do uzyskania prawa wyłącznego na taki sam wynalazek i niezależnie od siebieubiegających się o to prawo, będzie ono udzielone. Rozstrzyga o tym, zgodnie z zasadą
 prior tempore potior iure,
pierwszeństwo zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym. Ochrona zostajeudzielona temu z wynalazków, który został zgłoszony pierwszy. Zgłoszenie uważa się za dokonane wdniu, w którym wpłynęło ono do Urzędu Patentowego w formie pisemnej, w tym także za pomocątelefaksu lub w postaci elektronicznej. Pierwszeństwo wynikające ze zgłoszenia nazywa się
pierwszeństwem zwykłym,
w odróżnieniu od pierwszeństwa konwencyjnego i pierwszeństwa zwystawienia.
 
Pierwszeństwo konwencyjne
przysługuje w Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonychw konwencji paryskiej, według daty pierwszego prawidłowego zgłoszenia wynalazku w państwiebędącym członkiem Związku Ochrony Własności Przemysłowej, jeżeli zgłoszenie w UrzędziePatentowym zostanie dokonane w okresie 12 miesięcy od tej daty. Pierwszeństwo to oznaczamożliwość żądania, aby pierwszeństwo uzyskania patentu na wynalazek zgłoszony w UrzędziePatentowym powstało nie w dacie tego zgłoszenia, ale w dacie zgłoszenia tego wynalazku wzagranicznym organie rejestracyjnym.
 
Przykład:
 jeżeli zgłoszenie wynalazku w celu uzyskania patentu zostało dokonane w United States Patent andTrademark Office w dniu 15 marca 2010 r., uprawniony może dokonać zgłoszenia tego wynalazku w UrzędziePatentowym Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do dnia 15 marca 2011 r. z powołaniem się na zgłoszeniedokonane w USA i w takiej sytuacji datą według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu wPolsce będzie dzień 15 marca 2010 r., a nie data wniesienia zgłoszenia w UPRP.
 
Pierwszeństwo z wystawienia
oznacza z kolei możliwość żądania, aby pierwszeństwouzyskania patentu na wynalazek zgłoszony w Urzędzie Patentowym powstało na zasadachokreślonych w umowach międzynarodowych, nie w dacie tego zgłoszenia, ale w daciewystawienia wynalazku w Polsce lub za granicą, na wystawie międzynarodowej oficjalnej luboficjalnie uznanej. Warunkiem przyznania pierwszeństwa jest zgłoszenie wynalazku w UrzędziePatentowym w okresie 6 miesięcy od tej daty. Jeżeli wynalazek będący przedmiotem pierwszegoprawidłowego zgłoszenia był wcześniej wystawiony na wystawie i korzystał, od dnia wystawieniado dnia zgłoszenia, z ochrony tymczasowej, przewidzianej w konwencji paryskiej, pierwszeństwokonwencyjne do uzyskania patentu oraz początek przewidzianych tam terminów do dokonaniazgłoszenia w Urzędzie Patentowym oznacza się według daty wystawienia tego wynalazku nawystawie.
 
Jeżeli zgłoszenia wynalazku dokonały niezależnie od siebie co najmniej dwie osoby, którekorzystają z pierwszeństwa oznaczonego tą samą datą, prawo do uzyskania patentu przysługujekażdej z tych osób.
 
Na wniosek zgłaszającego Urząd Patentowy wydaje, w celu zastrzeżenia pierwszeństwa zagranicą, dowód dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym
(dowód pierwszeństwa).
Podstawą sporządzenia dowodu pierwszeństwa może być tylko zgłoszenie spełniające wymaganiaokreślone w ustawie, jako dające podstawę do uznania go za dokonane.
 
b. Przeszkody do udzielenia patentu
 Przeszkodę do udzielenia patentu stanowić może przynależność wynalazku do jednej z kategoriiwynalazków, na które nie udziela się patentów. Udzielanie patentów jest bowiem wyłączone wstosunku do:
 
- wynalazków, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lubdobrymi obyczajami. Nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym korzystanie z wynalazkutylko dlatego, że jest zabronione przez prawo. Sprzeczność z porządkiem publicznym oznacza

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->