Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
IX. Obrót patentem

IX. Obrót patentem

Ratings: (0)|Views: 652|Likes:

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Mariusz Yamataka Pan on Sep 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/19/2012

pdf

text

original

 
IX. Obrót patentem
1
dr Panczyk
a. Patent jako prawo zbywalne
 
Patent ma
charakter majątkowy.
Jest on
zbywalny,
a więc może być przedmiotem umowyprzenoszącej to prawo (np. sprzedaży, zamiany, darowizny) i
podlega dziedziczeniu.
Przedmiotem dziedziczenia i zbycia może być również
pierwszeństwo do uzyskania patentuna wynalazek
wynikające z pierwszeństwa konwencyjnego lub pierwszeństwa zwystawienia, a także samo
prawo do uzyskania patentu na wynalazek
nim został on jeszczezgłoszony w Urzędzie Patentowym. We wszystkich tych przypadkach dla ważności umowy oprzeniesienie któregokolwiek z tych praw wymagana jest forma pisemna pod rygoremnieważności
(ad solemnitatem).
Przeniesienie patentu staje się jednakże skuteczne wobecosób trzecich z chwilą wpisu tego przeniesienia do rejestru patentowego.
b. Umowa licencyjna
 
Patent może być przedmiotem umowy licencyjnej. Uprawniony z patentu może udzielić innejosobie upoważnienia do korzystania z wynalazku, zawierając z nią
umowę licencyjną.
Umowa ta wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności
(ad solemnitatetri).
Jeżeliumowa licencyjna nie stanowi inaczej, licencjodawca jest obowiązany do przekazanialicencjobiorcy wszystkich posiadanych przez niego w chwili zawarcia umowy licencyjnejinformacji i doświadczeń technicznych potrzebnych do korzystania z wynalazku. Umowapodlega, na wniosek zainteresowanego, wpisowi do rejestru patentowego. Uprawniony zlicencji wyłącznej, wpisanej do rejestru, może na równi z uprawnionym z patentudochodzić roszczeń z powodu naruszenia tego prawa, chyba że umowa licencyjna stanowiinaczej. W przypadku przejścia patentu obciążonego licencją, umowa licencyjna jestskuteczna wobec następcy prawnego. Licencja wygasa najpóźniej z chwilą wygaśnięciapatentu. Przedmiotem umowy licencyjnej może być także korzystanie z wynalazku, któryzostał zgłoszony w Urzędzie Patentowym, ale na który nie został jeszcze udzielony patent, jak również korzystanie z wynalazku niezgłoszonego, a stanowiącego tajemnicęprzedsiębiorcy.
c. Licencja pełna i ograniczona
 
Licencja na korzystanie z wynalazku przyjąć może po pierwsze postać
licencji pełnej
(nieograniczonej) lub
licencji ograniczonej
(niepełnej). Licencja ma charakter pełny, gdylicencjobiorca może korzystać z wynalazku w takim samym zakresie, w jakim korzystaćmoże z niego licencjodawca. Ich sytuację prawną różni tylko to, że licencjobiorca, wodróżnieniu od licencjodawcy, nie może rozporządzać danym prawem do wynalazku.Natomiast z licencją ograniczoną mamy do czynienia, gdy prawa licencjobiorcy dokorzystania z wynalazku są w jakikolwiek sposób, w porównaniu z prawami licencjodawcy,ograniczone. Najbardziej typowymi rodzajami licencji niepełnej są
licencja produkcyjna,
upoważniająca licencjobiorcę jedynie do wytwarzania wyrobów według wynalazku, lecz bezprawa wprowadzania ich do obrotu (czynność tę licencjodawca zastrzega dla siebie lub dlaosoby trzeciej) oraz
licencja handlowa,
będąca odwrotnością licencji produkcyjnej(licencjobiorca może tylko wprowadzać do obrotu wyroby według w wynalazku wytworzoneprzez licencjodawcę lub przez osobę trzecią). Możliwe są także inne ograniczenia np. podwzględem przedmiotowym lub terytorialnym.
 
 
IX. Obrót patentem
2
dr Panczyk
d. Licencja wyłączna i niewyłączna
 
Jeżeli umowa licencyjna nie zastrzega wyłączności korzystania z wynalazku w określonysposób
(licencja wyłączna),
udzielenie licencji jednej osobie nie wyklucza możliwościudzielenia licencji innym osobom, a także jednoczesnego korzystania z wynalazku przezuprawnionego z patentu
(licencja niewyłączna).
W przypadku udzielenia licencji wyłącznejlicencjodawca zobowiązuje się nie tylko do nieudzielania dalszych licencji na przedmiotlicencji, ale także do tego, że sam nie będzie z tego przedmiotu korzystał.Uprawniony z licencji może udzielić dalszej licencji
(sublicencji)
tylko za zgodąuprawnionego z patentu, jednakże zakres sublicencji na korzystnie z patentu nie możewykraczać poza udzielone licencjobiorcy upoważnienie. Niedozwolone jest natomiast udzieleniedalszej sublicencji.
e. Licencja otwarta
 
Uprawniony z patentu może złożyć w Urzędzie Patentowym oświadczenie o gotowości udzielenialicencji na korzystanie z jego wynalazku
(licencja otwarta).
Oświadczenie takie nie może zostaćodwołane ani zmienione. Informacja o złożeniu takiego oświadczenia podlega wpisowi dorejestru patentowego. Licencja otwarta ma charakter licencji pełnej i niewyłącznej, a opłatalicencyjna nie może przekraczać 10% korzyści uzyskanych przez licencjobiorcę w każdym rokukorzystania z wynalazku, po potrąceniu nakładów. Licencję otwartą uzyskuje się bądź przezzawarcie umowy licencyjnej, bądź przez przystąpienie do korzystania z wynalazku bez podjęciarokowań lub przed ich zakończeniem. W tych dwóch ostatnich przypadkach licencjobiorca jestobowiązany zawiadomić o tym pisemnie licencjodawcę w terminie miesiąca od chwiliprzystąpienia do korzystania z wynalazku.
 
f. Licencja dorozumiana
 
W przypadku zawarcia przez twórcę wynalazku umowy o wykonanie prac badawczych lub innejpodobnej umowy, w której nie uregulowano kwestii uprawnień do korzystania z wynalazku,domniemywa się, że wykonawca prac udzielił zamawiającemu licencji na korzystanie zwynalazków zawartych w przekazanych wynikach prac
(licencja dorozumiana).
 
g. Licencja przymusowa
 
Urząd Patentowy może udzielić zezwolenia na korzystanie z opatentowanego wynalazku innejosoby
(licencja przymusowa),
gdy
:
 
-
 
 jest to konieczne do zapobieżenia lub usunięcia stanu zagrożenia bezpieczeństwapaństwa, w szczególności w dziedzinie obronności, porządku publicznego, ochrony życia izdrowia ludzkiego oraz ochrony środowiska naturalnego;
-
 
zostanie stwierdzone, że patent jest nadużywany, lub
-
 
zostanie stwierdzone, że uprawniony z patentu udzielonego z wcześniejszympierwszeństwem
(patentu wcześniejszego)
uniemożliwia, nie godząc się na zawarcie umowylicencyjnej, zaspokojenie potrzeb rynku krajowego przez stosowanie opatentowanegowynalazku
(patent zależny), z
którego korzystanie wkraczałoby w zakres patentuwcześniejszego; w tym przypadku uprawniony z patentu wcześniejszego może żądaćudzielenia mu zezwolenia na korzystanie z wynalazku będącego przedmiotem patentu

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->