Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
XI. Udzielenie i Przeszkody Udzielenia Prawa Ochronnego Na Znak Towarowy

XI. Udzielenie i Przeszkody Udzielenia Prawa Ochronnego Na Znak Towarowy

Ratings: (0)|Views: 301|Likes:

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Mariusz Yamataka Pan on Sep 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/19/2012

pdf

text

original

 
XI. Udzielenie i przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy
1
dr Panczyk
 
Na znak towarowy może być udzielone
prawo ochronne
przez Urząd PatentowyRzeczypospolitej Polskiej. Może ono być udzielone jedynie na znak pod warunkiem, iż niezachodzą bezwzględne lub względne przeszkody udzielenia prawa ochronnego.
Bezwzględne przeszkody udzielenia prawa ochronnego
generalnie wykluczają ochronę dlaokreślonych znaków towarowych,
względne przeszkody
uniemożliwiają zaś udzielenieochrony ze względu na wcześniejsze prawa osób trzecich.
 
a. Pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy
 Pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy jest uprawnieniemrozstrzygającym o tym, któremu z uprawnionych do uzyskania prawa wyłącznego na takisam znak towarowy i niezależnie od siebie ubiegających się o to prawo będzie onoudzielone. Rozstrzyga o tym, zgodnie z zasadą
 prior tem-pore potior iure,
pierwszeństwozgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Ochrona zostaje udzielona temu zeznaków, który został zgłoszony pierwszy. Pierwszeństwo wynikające ze zgłoszenia nazywa się
pierwszeństwem zwykłym,
w odróżnieniu od pierwszeństwa konwencyjnego ipierwszeństwa z wystawienia. Zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu, w którymwpłynęło ono do Urzędu Patentowego.
 
Pierwszeństwo konwencyjne
przysługuje w Rzeczypospolitej Polskiej na zasadachokreślonych w konwencji paryskiej, według daty pierwszego prawidłowego zgłoszenia znakutowarowego, jeżeli zgłoszenie w Urzędzie Patentowym zostanie dokonane w okresie 6miesięcy od tej daty. Pierwszeństwo to oznacza możliwość żądania, aby pierwszeństwouzyskania prawa ochronnego na znak towarowy zgłoszony w Urzędzie Patentowym powstałonie w dacie tego zgłoszenia, ale w dacie zgłoszenia tego znaku w zagranicznym organierejestracyjnym.
 
Pierwszeństwo z wystawienia
oznacza z kolei możliwość żądania, aby pierwszeństwouzyskania prawa ochronnego na znak towarowy zgłoszony w Urzędzie Patentowym powstało,na zasadach określonych w umowach międzynarodowych, nie w dacie tego zgłoszenia, ale wdacie wystawienia towaru oznaczonego tym znakiem w Polsce lub za granicą, na wystawiemiędzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej. Warunkiem przyznania pierwszeństwa jest zgłoszenie znaku w Urzędzie Patentowym w okresie 6 miesięcy od tej daty. Jeżeli znaktowarowy, będący przedmiotem pierwszego prawidłowego zgłoszenia, był umieszczony natowarze wystawionym wcześniej na wystawie i korzystał od dnia wystawienia do dniazgłoszenia z ochrony tymczasowej przewidzianej w konwencji paryskiej, pierwszeństwokonwencyjne oraz początek przewidzianego tam terminu do dokonania zgłoszenia wUrzędzie Patentowym oznacza się według daty wystawienia towaru oznaczonego tymznakiem na wystawie.
 
b. Bezwzględne przeszkody udzielenia prawa ochronnego
 Podstawową
bezwzględną przeszkodą udzielenia praw ochronnych
 jest
brak zdolnościodróżniającej (dystynktywnej)
danego oznaczenia. Dlatego też nie udziela się prawochronnych na oznaczenia, które nie mają dostatecznych znamion odróżniających. Znakiempodlegającym rejestracji może być wyłącznie takie oznaczenie, które posiada mocindywidualizowania towarów lub usług pochodzących od jednego przedsiębiorcy odtowarów lub usług tego samego rodzaju pochodzących od innych przedsiębiorców, tj.
mocodróżniającą (dys-tynktywną).
Dla przyznania ochrony wystarczające jest, by znak posiadał
 
XI. Udzielenie i przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy
2
dr Panczyk
 
moc odróżniającą w stopniu dostatecznym. Moc dystynktywna znaku stanowi kryteriumpozwalające na wyróżnienie
znaków słabych
(dostatecznie odróżniających) oraz
znakówmocnych
(posiadających moc odróżniającą w stopniu większym niż dostateczny)
15
. Przyocenie, czy oznaczenie ma dostateczne znamiona odróżniające, należy uwzględnić wszystkieokoliczności związane z oznaczeniem nim towarów w obrocie.
 
Zdolność ta może towarzyszyć znakowi od początku, czyli mieć charakter pierwotny(tzw. pierwotna zdolność odróżniająca), bądź też znak może ją nabyć wtórnie w wynikurzeczywistego i długotrwałego używania go dla wskazania pochodzenia oznaczonych nimtowarów lub usług (tzw. wtórna zdolność odróżniająca). Chodzi przy tym o takie używanie,które kreuje trwałe asocjacje (powiązania) pomiędzy towarem lub usługą a przedsiębiorcą wświadomości odbiorców. W konsekwencji odmowa udzielenia prawa ochronnego nie możenastąpić, jeżeli przed datą zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym znak tennabrał, w następstwie jego używania, charakteru odróżniającego w przeciętnych warunkachobrotu. Zdolności odróżniającej nie posiadają w ogóle:- oznaczenia nienadające się do odróżnienia w obrocie towarów, dla których zostałyzgłoszone, albowiem struktura ich nie wykazuje jakichkolwiek cech charakterystycznych.Znak taki jest pozbawiony w całości dostatecznych zna mion odróżniających i nie nadaje siędo identyfikowania towaru lub usługi jako pochodzących od określonego przedsiębiorcy;- tzw.
znaki opisowe
, składające się wyłącznie z oznaczeń służących w obrocie doprzekazywania informacji o cechach produktu, takich jak rodzaj to waru, jego pochodzenie, jakość, ilość, wartość, przeznaczenie, sposób wytwarzania, skład, funkcja lub przydatność.Znaki takie zamiast przekazywać informacje o produkcie przekazują informacje o samymprodukcie;- oznaczenia, które weszły do języka potocznego i przyjęły się jako nazwa towaru (tzw.
zdegenerowane znaki towarowe
) lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonychpraktykach handlowych.
Przykład:
za zdegenerowane znaki towarowe można np, uznać aspiryna dla znaku
 Aspirin,
sacharyna dla znaku
Saccharin,
lizol dla znaku
Lysol,
gramofon dla znaku
Grammophon,
wazelina dla znaku
Yaseline,
celofan dla znaku
Cellophane,
termos dla znaku
Thermos,
rower dla znaku
Rover,
maggi dla znaku
Maggi,
a ostatnio pampers jakookreślenie jednorazowych pieluch dla
znaku
Pampers.
 
Nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które są sprzeczne z porządkiem publicznymlub dobrymi obyczajami oraz które ze swej istoty mogą wprowadzić odbiorców w błąd, wszczególności co do charakteru, właściwości lub pochodzenia geograficznego towaru. Wodniesieniu do wyrobów alkoholowych każdy znak towarowy zawierający elementygeograficzne niezgodne z pochodzeniem wyrobu uważa się za znak wprowadzającyodbiorców w błąd. Ponadto nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, jeżeli:- zostały zgłoszone w złej wierze do Urzędu Patentowego w celu uzyskania ochrony.Przyjąć można, że zgłoszenie w złej wierze zachodzi wówczas, gdy następuje pomimo wiedzylub w wyniku niewiedzy, będącej następstwem niedołożenia należytej staranności, oistnieniu cudzego prawa, które może być przez to naruszone, i jest dokonane w innym celuniż nabycie prawa w celu odróżniania własnych towarów. Zła wiara winna być ujmowanaobiektywnie, a więc z odwołaniem się do okoliczności, w jakich działał zgłaszający;
-
 
zawierają nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej bądź jej symbole (godło,barwy lub hymn), nazwy lub herby polskich województw, miast lub miejscowości, znaki siłzbrojnych, organizacji paramilitarnych lub sił porządkowych, reprodukcje polskich orderów,odznaczeń lub odznak honorowych, odznak lub oznak wojskowych bądź innych oficjalnych lub
 
XI. Udzielenie i przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy
3
dr Panczyk
 
powszechnie używanych odznaczeń i odznak, w szczególności administracji rządowej czy samorządu terytorialnego albo organizacji społecznych działających w ważnym interesie publicznym,gdy obszar działania tych organizacji obejmuje cały kraj lub znaczną jego część; zakaz ten niedotyczy sytuacji, gdy zgłaszający legitymuje się uprawnieniem, w szczególności zezwoleniemwłaściwego organu Państwa albo zgodą organizacji, na używanie oznaczenia w obrocie;
-
 
zawierają skróty nazw bądź symbole (herby, flagi, godła) obcych państw, organizacjimiędzynarodowych, a także przyjęte w obcych państwach urzędowe oznaczenia, stemplekontrolne i gwarancyjne, jeżeli zakaz taki wynika z umów międzynarodowych; zakaz ten nieznajduje zastosowania w sytuacji, gdy zgłaszający wykaże się zezwoleniem właściwego organu,które uprawnia go do używania takich oznaczeń w obrocie;
-
 
zawierają urzędowo uznane oznaczenia przyjęte do stosowania w obrocie (np. znakibezpieczeństwa, znaki jakości lub cechy legalizacji) w zakresie, w jakim mogłoby towprowadzić odbiorców w błąd co do charakteru takich oznaczeń, o ile zgłaszający nie wykaże,że jest uprawniony do ich używania;
-
 
zawierają elementy będące symbolami, w szczególności o charakterze religijnym,patriotycznym lub kulturowym, których używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lubtradycję narodową;
-
 
stanowią formę bądź inną właściwość towaru lub opakowania, która jest uwarunkowanawyłącznie jego naturą, jest niezbędna do uzyskania efektu technicznego lub zwiększa znaczniewartość towaru.Zakazane jest wreszcie udzielanie praw ochronnych na znaki zawierające elementygeograficzne prawdziwe w sensie dosłownym co do terytorium, regionu lub miejsca pochodzeniatowaru, które mogłyby wprowadzić odbiorców w błąd, że towar pochodzi z innego, słynącego zdanych wyrobów terenu. W przypadku homonimicznych oznaczeń geograficznych dla wina i piwaochrona może być przyznana, z tym że Urząd Patentowy wezwie osobę, która dokonała później-szego zgłoszenia, do dokonania w znaku odpowiednich zmian pozwalających na odróżnienie good znaku wcześniejszego.
c. Względne przeszkody udzielenia prawa ochronnego
 Pierwszą
przeszkodę o charakterze względnym
stanowi zakaz udzielania praw ochronnych naoznaczenia, których używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich.Przeszkoda ta obejmuje wszelkie prawa majątkowe lub osobiste, które mogłyby byćnaruszone w trakcie wykonywania prawa ochronnego na znak towarowy. Dotyczy to wszczególności prawa do nazwiska, wizerunku, pseudonimu, czci, prawa do firmy lub nazwyprzedsiębiorstwa, prawa do innego znaku towarowego, prawa do oznaczenia geograficznego,prawa do tytułu prasowego, a także osobistych i majątkowych praw autorskich. Dozaistnienia niniejszej przesłanki konieczne jest istnienie czyjegoś prawa osobistego lubmajątkowego oraz możliwość jego naruszenia przez używanie znaku.Z przeszkodą tą koresponduje regulacja dotycząca warunków udzielenia prawaochronnego na znak towarowy, pomimo istnienia cudzego prawa do oznaczeniageograficznego i dopuszczająca rejestrację znaku, mimo istnienia wcześniejszego cudzegoprawa do firmy. Zgłoszenie w charakterze znaku towarowego oznaczenia, którym inna osobaposługuje się jako nazwą, pod którą prowadzi działalność gospodarczą, w szczególności jeżeli jest ona wyrazem pospolitym, nie stanowi samoistnej podstawy do odmowyudzielenia prawa ochronnego, jeżeli zgłaszający działał w dobrej wierze, a:
-
 
nazwa ta nie jest używana jako znak towarowy powszechnie znany na obszarze

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->