Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
XII. Obrót prawami do znaku towarowego

XII. Obrót prawami do znaku towarowego

Ratings: (0)|Views: 165|Likes:

More info:

Published by: Mariusz Yamataka Pan on Sep 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/19/2012

pdf

text

original

 
XII. Obrót prawami do znaku towarowego
1
dr Panczyk
 
a. Obrót prawami do znaku towarowego
 Prawo ochronne na znak towarowy ma
charakter majątkowy.
W konsekwencji jest ono
zbywalne i podlega dziedziczeniu.
Przedmiotem dziedziczenia i zbycia może być również
pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy
wynikające zpierwszeństwa konwencyjnego lub pierwszeństwa z wystawienia, a także
prawo ze zgłoszeniadokonanego w Urzędzie Patentowym,
na które nie zostało jeszcze udzielone prawo ochronne.We wszystkich tych wypadkach dla ważności umowy o przeniesienie któregokolwiek z tych prawwymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności
(ad solernnitatem).
 Przeniesienie prawa ochronnego staje się skuteczne wobec osób trzecich z chwilą wpisutego przeniesienia do rejestru znaków towarowych. Prawo ochronne na znak towarowy możebyć również przeniesione w stosunku do niektórych towarów, dla których prawo jest udzielone, jeżelitowary, dla których znak pozostaje zarejestrowany na rzecz zbywcy nie są tego samego rodzaju. Zchwilą przeniesienia prawo to traktuje się jako niezależne od prawa przysługującego zbywcy.Prawo ochronne na znak towarowy może być przeniesione na rzecz organizacjiuprawnionej do wspólnego znaku towarowego lub wspólnego znaku gwarancyjnego jakoodpowiednio wspólny znak towarowy albo wspólny znak towarowy gwarancyjny lub też narzecz kilku przedsiębiorców jako wspólne prawo ochronne. Przeniesienie prawa ochronnegow powyższym przypadku może nastąpić tylko za zgodą osób, którym służą na nim prawa.Wpis do rejestru znaków towarowych o takim przeniesieniu prawa ochronnego możenastąpić dopiero po złożeniu w Urzędzie Patentowym stosownego regulaminu znaku. Zkolei prawo ochronne na wspólny znak towarowy może być przeniesione jako wspólneprawo ochronne na rzecz przedsiębiorców zrzeszonych dotychczas w organizacjiuprawnionej do tego wspólnego znaku towarowego. Umowa o przeniesienie prawapowinna określać w takim przypadku zasady używania takiego znaku w takim zakresie, jaki jest przewidziany dla regulaminu wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy.Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może udzielić innej osobieupoważnienia do używania znaku, zawierając z nią
umowę licencyjną.
Poza prawemochronnym na znak towarowy przedmiotem umowy licencyjnej może być również prawo doznaku towarowego zgłoszonego w Urzędzie Patentowym, na który nie udzielono jeszczeprawa z ochronnego, jak również prawo do znaku towarowego niezgłoszonego, astanowiącego tajemnicę przedsiębiorcy. We wszystkich tych przypadkach dla ważnościumowy licencyjnej wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności
(ad solemnitatem).
 Licencja na korzystanie ze znaku towarowego przyjąć może postać
licencji pełnej
(nieograniczonej) lub
licencji ograniczonej
(niepełnej). Licencja ma charakter pełny, gdylicencjobiorca może korzystać ze znaku towarowego w takim samym zakresie, w jakimkorzystać może z niego licencjodawca. Ich sytuację prawną różni tylko to, że licencjobiorca,w odróżnieniu od licencjodawcy, nie może rozporządzać danym prawem do znakutowarowego. Natomiast z licencją ograniczoną mamy do czynienia, gdy prawalicencjobiorcy do korzystania ze znaku towarowego są w jakikolwiek sposób, w porównaniuz prawami licencjodawcy, ograniczone. Najbardziej typowymi rodzajami licencjiograniczonej są:
licencja produkcyjna,
upoważniająca licencjobiorcę jedynie dowytwarzania wyrobów ze znakiem towarowym, lecz bez prawa wprowadzania ich do obro-tu (czynność tę licencjodawca zastrzega dla siebie lub dla osoby trzeciej), oraz
licencjahandlowa,
będąca odwrotnością licencji produkcyjnej (licencjobiorca może tylko
 
XII. Obrót prawami do znaku towarowego
2
dr Panczyk
 
wprowadzać do obrotu wyroby ze znakiem towarowym wytworzone prze licencjodawcę lubprzez osobę trzecią). Możliwe są także inne ograniczenia np. pod względem przedmiotowymlub terytorialnym.Licencja może także przyjąć postać
licencji wyłącznej
lub
licencji niewyłącznej.
Wprzypadku udzielenia licencji wyłącznej licencjodawca zobowiązuje się nie tylko do nieudzielaniadalszych licencji na korzystanie ze znaku towarowego, ale także do tego, że sam nie będzie ztego znaku korzystał. Natomiast w przypadku licencji niewyłącznej licencjodawca nie tylko możeudzielać dalszych licencji, ale także sam korzystać ze znaku towarowego.Uprawniony z licencji może udzielić dalszej licencji
(sublicencji)
tylko za zgodąuprawnionego z prawa ochronnego, jednakże zakres sublicencji na używanie znakutowarowego nie może wykraczać poza udzielone licencjobiorcy upoważnienie. Niedozwolone jest natomiast udzielenie dalszej sublicencji. Umowa podlega, na wniosek zainteresowanego,wpisowi do rejestru znaków towarowych. Uprawniony z licencji wyłącznej wpisanej do rejestrumoże na równi z uprawnionym z prawa ochronnego dochodzić roszczeń z powodu naruszeniatego prawa, chyba że umowa licencyjna stanowi inaczej.Licencjobiorca może wskazać, że korzysta z licencji na używanie znaku towarowego,poprzez umieszczenie oznaczenia „
lic.
" w sąsiedztwie znaku towarowego, jednakżelicencjobiorca jest obowiązany umieścić to oznaczenie na żądanie licencjodawcy. W przypadkuprzeniesienia na inną osobę prawa ochronnego na znak towarowy obciążonego licencją,umowa licencyjna jest skuteczna wobec następcy prawnego. Licencja wygasa najpóźniej z chwiląwygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy. Strony mogą przewidzieć dłuższy okresobowiązywania umowy w zakresie postanowień innych niż licencja, obejmujących wszczególności odpłatne świadczenia konieczne do korzystania ze znaku towarowego.Prawo ochronne na znak towarowy może być obciążone ograniczonymi prawamirzeczowymi - użytkowaniem i zastawem - na rzecz osób trzecich.
b. Wspólne prawo ochronne
 Istnieje możliwość przyznania prawa ochronnego na znak towarowy kilku przedsiębiorcom,którzy zgłosili go wspólnie do równoczesnego używania
(wspólne prawo ochronne).
Przepisyp.w.p. przewidują jednakże dwie negatywne przesłanki, których istnienie uniemożliwiaudzielenie kilku przedsiębiorcom tego prawa. Pierwszą z nich stanowi wymóg, aby używanieznaku nie było sprzeczne z interesem publicznym. Drugą stanowi natomiast wymóg, abyużywanie znaku towarowego, na który udzielone zostało wspólne prawo ochronne, nie miało nacelu wprowadzenia odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, przeznaczenia, jakości,właściwości lub pochodzenia towarów.Zasady używania znaku towarowego na podstawie wspólnego prawa ochronnego określaregulamin znaku przyjęty przez przedsiębiorców. Regulamin ten, który załącza się do zgłoszeniaznaku w celu uzyskania wspólnego prawa ochronnego, powinien m.in. określać sposób używaniaznaku, wspólne właściwości towarów, dla których oznaczania znak ten jest przeznaczony, zasadykontroli tych właściwości oraz skutki naruszenia postanowień regulaminu. Koniecznośćsporządzenia regulaminu oraz obligatoryjne elementy, jakie powinien on zawierać, wskazują, żeudzielenie wspólnego prawa ochronnego uwarunkowane jest nawiązaniem pomiędzyprzedsiębiorcami wnoszącymi o rejestrację znaku związku tak prawnego, jak i gospodarczego.Związek prawny wyraża się w konieczności zawarcia umowy o wspólności prawa ochronnegooraz sporządzeniu regulaminu znaku, gospodarczy zaś w ujednoliceniu sposobu używania znaku,właściwości oznaczanych nim towarów oraz zasad kontroli tych właściwości.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->