Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
6Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Huong Dan Su Dung SPSS

Huong Dan Su Dung SPSS

Ratings:
(0)
|Views: 29|Likes:
Published by ngonguyenminhtuan
Huong Dan Su Dung SPSS
Huong Dan Su Dung SPSS

More info:

Published by: ngonguyenminhtuan on Sep 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SPSS
TRẦN NGỌC VŨ
 
Môc Lôc
1 BµI 1Tæng quan...............................................................................................................................1
 1.1 C¸c cöa trong SPSS...................................................................................................................11.2 Thanh menu {Menu}....................................................................................................................21.3 Thanh c«ng {Toolbars}............................................................................................................21.4 Thanh t×nh tr¹ng {Status Bar}.......................................................................................................31.5 Hép tho¹i {Dialogue box}............................................................................................................3
 1.5.1 Tªn biÕn nh·n biÕn trong c¸c danh s¸ch cña hép tho¹i.........................................................41.5.2 C¸c nót trong hép tho¹i...........................................................................................................51.5.3 Hép tho¹i phô..........................................................................................................................51.5.4 Lùa chän biÕn..........................................................................................................................6
 2 BµI 2: C¸c tÖp tin liÖu..............................................................................................................9
 2.1 Khëi ®éng SPSS............................................................................................................................92.2 mét file................................................................................................................................10
 3 BµI 3: Cöa Data Editor.................................................................................................................13
 3.1 Data View..................................................................................................................................133.2 Variable View............................................................................................................................14
  3.2.1 Tªn biÕn.................................................................................................................................15 3.2.2 C¸c thang ®o.........................................................................................................................16 3.2.3 Lo¹i biÕn...............................................................................................................................16 3.2.4 Nh·n biÕn {Variable Labels}.................................................................................................17  3.2.5 Nh·n trÞ sè cña biÕn {Value Labels}.......................................................................................17  3.2.6 TrÞ sè khuyÕt thiÕu {Missing Value}........................................................................................18
 3.3 NhËp liÖu...............................................................................................................................193.4 HiÖu ®Ýnh liÖu trong b¶ng Data View......................................................................................21
  3.4.1 C¾t, sao chÐp vµ d¸n c¸c trÞ sè cña d÷ liÖu.............................................................................22 3.4.2 ChÌn thªm c¸c ®èi t−îng míi.................................................................................................22 3.4.3 ChÌn mét biÕn míi.................................................................................................................23 3.4.4 Thay ®æi lo¹i d÷ liÖu..............................................................................................................24
 3.5 T×nh tr¹ng läc ®èi t−îng trong Data Editor..................................................................................24
 4 Bµi 4: C¸c phÐp biÕn ®æi liÖu........................................................................................................25
 4.1 TÝnh to¸n biÕn {Compute Variable}............................................................................................25
  4.1.1 TÝnh to¸n biÕn víi tuú chän If Cases.......................................................................................26 4.1.2 Type&Label {Lo¹i vµ nh·n biÕn} trong hép tho¹i Compute Variable.....................................27 
 4.2 §Õm lÇn x¶y ra cña c¸c trÞ trong c¸c ®èi t−îng....................................................................274.3 ho¸ l¹i liÖu.......................................................................................................................29
  4.3.1 M· ho¸ l¹i d÷ liÖu ngay trong biÕn cã s½n (kh«ng t¹o thµnh biÕn míi)..................................29 4.3.2 M· ho¸ thµnh biÕn kh¸c.........................................................................................................30
 5 Bµi 5: §iÒu khiÓn file biÕn ®æi file.................................................................................................33
 5.1 S¾p xÕp c¸c ®èit−îng.................................................................................................................335.2 Chän c¸c ®èi t−îng {Select Cases}..............................................................................................34
  5.2.1 Select Cases: If......................................................................................................................35 5.2.2 Select Cases: Random Sample................................................................................................36 5.2.3 Select Cases: Range...............................................................................................................37 
 6 Bµi 6: Lµm viÖc víi kÕt xuÊt..............................................................................................................38
 6.1 Cöa Viewer............................................................................................................................38
 6.1.1 ThÓ hiÖn dÊu c¸c kÕt qu¶...................................................................................................396.1.2 Di chuyÓn, sao chÐp xo¸ c¸c kÕt qu¶.............................................................................40
 7 Bµi 8: Frequencies {TÇn sè}...............................................................................................................41
 7.1 KÕt xuÊt mÉu..............................................................................................................................417.2 §Ó thu ®−îc c¸c tÇn c¸c thèng .......................................................................................43
 7.2.1 Frequencies Statistics.............................................................................................................437.2.2 Frequencies Charts................................................................................................................44
 8 Bµi 7: B¶ng trô/xoay {pivot table}.....................................................................................................46
 8.1 Thao t¸c ®èi víi mét b¶ng trô.....................................................................................................468.2 Lµm viÖc víi c¸c trang/líp {Layer}.............................................................................................50
 
1i 1– Tæng quan
 
 SPSS for Windows
cung cÊp mét hÖ thèng qu¶n lý d÷ liÖu vµ ph©n tÝch thèng kª trongmét m«i tr−êng ®å ho¹, sö dông c¸c tr×nh ®¬n m« t¶ {menu} vµ c¸c hép tho¹i {dialoguebox} ®¬n gi¶n ®Ó thùc hiÖn hÇu hÕt c¸c c«ng viÖc cho b¹n. PhÇn lín c¸c nhiÖm vô cã thÓ®−îc hoµn thµnh chØ b»ng c¸ch rª vµ nh¾p chuét.Bªn c¹nh giao diÖn rª‐nh¾p chuét ®Ó ph©n tÝch thèng kª,
SPSS for Windows
cung cÊp:
 
Data Editor {Cöa sæ HiÖu ®Ýnh d÷ liÖu}
. Mét hÖ thèng d¹ng b¶ng tÝnh {worksheet} uyÓnchuyÓn ®Ó ®Þnh nghÜa, nhËp, hiÖu ®Ýnh, vµ thÓ hiÖn d÷ liÖu.
 
Viewer {Cöa sæ Viewer}.
 
Cöa sæ Viewer cho phÐp dÔ dµng duyÖt c¸c kÕt qu¶ cña b¹n, thÓhiÖn vµ che giÊu cã thÓ chän läc c¸c kÕt xuÊt {output}, thay ®æi trËt tù cña c¸c kÕt qu¶, vµdi chuyÓn c¸c b¶ng vµ ®å thÞ gi÷a SPSS for Windows vµ c¸c tr×nh øng dông kh¸c
 
Multidimemtion pivot table {B¶ng trô ®a chiÒu}.
 
C¸c kÕt qu¶ cña b¹n sÏ sinh ®éng víi c¸cb¶ng trô ®a chiÒu. Kh¸m ph¸ c¸c b¶ng cña b¹n b»ng c¸ch bè trÝ l¹i c¸c hµng, c¸c cét, vµc¸c trang/líp {layer}. Béc lé c¸c ph¸t hiÖn quan träng cã thÓ bÞ mÊt trong c¸c b¸o c¸otiªu chuÈn. So s¸nh c¸c nhãm dÔ dµng b»ng c¸ch chia t¸ch b¶ng cña b¹n sao cho mçi lÇnchØ cã mét nhãm ®−îc thÓ hiÖn.
 
High‐revolution graphics {§å thÞ cã ®é ph©n gi¶i/®é nÐt cao}
. C¸c biÓu ®å h×nh trßn, ®å thÞ cét,biÓu ®å tÇn suÊt, ®å thÞ ph©n t¸n cã ®é ph©n gi¶i cao, mµu s¾c sèng ®éng, c¸c ®å thÞ bachiÒu, vµ h¬n thÕ n÷a ®−îc bao gåm nh− lµ c¸c tÝnh n¨ng chuÈn trong
SPSS 
.
 
Database access {Truy cËp d÷ liÖu}
. Truy cËp d÷ liÖu tõ c¸c c¬ së d÷ liÖu b»ng c¸ch sö dôngtr×nh chØ dÉn Database Wizard thay v× c¸c truy vÊn SQL phøc t¹p.
 
Data transformation {BiÕn ®æi d÷ liÖu}
. TÝnh n¨ng biÕn ®æi d÷ liÖu gióp b¹n cã ®−îc d÷ liÖus½n sµng cho c¸c b−íc ph©n tÝch. B¹n cã thÓ dÔ dµng nhãm, bæ sung, tæng hîp, trén, chiavµ chuyÓn ®æi file, vµ h¬n thÕ n÷a.
 
1.1C¸c cöa sæ trong SPSS
 
Cã mét sè lo¹i cöa sæ kh¸c nhau trong
SPSS 
:
 
Data Editor
. Cöa sæ nµy thÓ hiÖn néi dung cña file d÷ liÖu. B¹n cã thÓ lËp mét file d÷ liÖumíi hoÆc hiÖu chØnh thay ®æi mét file ®· cã s½n víi cöa sæ Data Editor. Cöa sæ DataEditor tù ®éng më ra khi b¹n kÝch ho¹t/khëi ®éng
SPSS 
. B¹n chØ cã thÓ mét file d÷ liÖut¹i mét thêi ®iÓm mµ th«i (kh«ng thÓ më h¬n mét file d÷ liÖu vµo cïng mét thêi ®iÓm).

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Anh Tuấn Nguyễn liked this
Nna Phương liked this
Minh Hanh liked this
ngonguyenminhtuan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->