Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
E1.com.vn-Điều khiển tự động DHKK.PDF

E1.com.vn-Điều khiển tự động DHKK.PDF

Ratings: (0)|Views: 7 |Likes:
Published by Trần Hiếu

More info:

Published by: Trần Hiếu on Sep 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2014

pdf

text

original

 
CH
ƯƠ 
NG XI:
Đ
I
U KHI
N T
Ự 
 
ĐỘ
NGTRONG
Đ
I
U HOÀ KHÔNG KHÍ
11.1 H
TH
NG
Đ
I
U KHI
N T
Ự 
 
ĐỘ
NG TRONG
Đ
I
U HOÀ KHÔNG KHÍ
11.1.1. Nhi
m v
và ch
ứ 
c n
ă
ng c
a h
th
ng
đ
i
u khi
n
Ch
c n
ă
ng quan tr 
ng nh
t c
a h
th
ng
đ
i
u hòa không khí là duy trì các thông s
khí h
utrong m
t ph
m vi nào
đ
ó không ph
thu
c vào
đ
i
u ki
n môi tr 
ườ 
ng xung quanh và s
thay
đổ
i c
a ph
t
i.Tuy nhiên chúng ta v
n ch
ư
a xem xét làm th
ế
nào mà h
th
ng
đ
i
u hoà không khí cóth
th
c hi
n
đượ 
c
đ
i
u
đ
ó khi ph
t
i và môi tr 
ườ 
ng luôn luôn thay
đổ
i.H
th
ng
đ
i
u khi
n có ch
c n
ă
ng nh
n các tín hi
u thay
đổ
i c
a môi tr 
ườ 
ng và ph
 t
i
để
tác
độ
ng lên h
th
ng thi
ế
t b
nh
m duy trì và gi
 
n
đị
nh các thông s
khí h
u trongkhông gian
đ
i
u hòa không ph
thu
c vào
đ
i
u ki
n khí h
u bên ngoài và ph
t
i bên trong.Các thông s
c
ơ 
b
n c
n duy trì là :-
 
 Nhi
t
độ
;-
 
Độ
 
m;-
 
Áp su
t;-
 
L
ư
u l
ượ 
ng.Trong các thông s
trên nhi
t
độ
là thông s
quan tr 
ng nh
t.-Ngoài ch
c n
ă
ng
đả
m b
o các thông s
vi khí h
u trong phòng, h
th
ng
đ
i
u khi
n còn cótác d
ng b
o v
an toàn cho h
th
ng, ng
ă
n ng
a các s
c
có th
xãy ra;
đả
m b
o h
th
ngho
t
độ
ng hi
u qu
và kinh t
ế
nh
t; gi
m ch phí v
n hành c
a công nhân.
11.1.2 S
ơ 
 
đồ
 
đ
i
u khi
n và các thi
ế
t b
chính c
a h
th
ng
đ
i
u khi
n
11.1.2.1 S
ơ 
 
đồ
 
đ
i
u khi
n t
ự 
 
độ
ng
 Hình 11.1: S 
ơ 
 
đồ
h
th
ố 
ng 
đ 
u khi 
ể 
n
Các h
th
ng
đ
i
u khi
n t
 
độ
ng trong
đ
i
u hòa không khí ho
t
độ
ng d
a trên nhi
unguyên t
c khác nhau. Tuy nhiên m
t h
th
ng
đ
i
u khi
n
đề
u có các thi
ế
t b
t
ươ 
ng t
nhau.
243
 
Ta nghiên c
u s
ơ 
 
đồ
 
đ
i
u ch
nh nhi
t
độ
 
đầ
u ra c
a không khí nêu trên hình 11.1.
 
đ
ây thông s
c
n duy trì là nhi
t
độ
không khí
đầ
u ra dàn trao
đổ
i nhi
t, có th
g
inó là thông s
 
đ
i
u khi
n. H
th
ng ho
t
độ
ng nh
ư
sau: Khi nhi
t
độ
không khí
đầ
u ra dàntrao
đổ
i nhi
t thay
đổ
i (ch
ng h
n quá cao so v
ớ 
i yêu c
u , giá tr 
này
đ
ã
đượ 
c cài
đặ
t s
n
ở 
  b
 
đ
i
u khi
n), s
thay
đổ
i
đ
ó
đượ 
c b
c
m bi
ế
n (sensor) ghi nh
n
đượ 
c và truy
n tín hi
u ph
n h
i lên thi
ế
t b
 
đ
i
u khi
n. Thi
ế
t b
 
đ
i
u khi
n ti
ế
n hành so sánh giá tr 
 
đ
o
đượ 
c v
ớ 
i giátr 
 
đặ
t tr 
ướ 
c (set point). Tu
thu
c vào m
i quan h
gi
a các
đạ
i l
ượ 
ng này mà tính tín hi
u
đầ
u ra nh
m tác
độ
ng lên thi
ế
t b
b
 
đ
i
u khi
n (controlled device) khác nhau. Tu
thu
c vàotín hi
u t
thi
ế
t b
 
đ
i
u khi
n mà thi
ế
t b
 
đ
i
u khi
n s
có hành
độ
ng m
t cách phù h
ợ 
 p nh
mtác
độ
ng lên nguyên nhân gây thay
đổ
i thông s
 
đ
i
u khi
n.
 
đ
ây nguyên nhân làm thay
đổ
ithông s
 
đ
i
u khi
n là môi ch
t trao
đổ
i nhi
t.
1. Thông s
ố 
 
đ 
i
ề 
u khi
ể 
n
:Thông s
 
đ
i
u khi
n là thông s
nhi
t v
t lý c
n ph
i duy trì c
a h
th
ng
đ
i
u khi
n.Trong các h
th
ng
đ
i
u hoà không khí các thông s
th
ườ 
ng g
 p nhi
t
độ
,
độ
 
m, l
ư
ul
ượ 
ng, công su
t vv . ..
2. B
c
m bi
ế 
n (sensor)
Là thi
ế
t b
c
m nh
n s
thay
đổ
i c
a thông s
 
đ
i
u khi
n và truy
n các ghi nh
n
đ
ó lênthi
ế
t b
 
đ
i
u khi
n. Nguyên t
c ho
t
độ
c
a b
c
m bi
ế
n d
a trên s
giãn n
ở 
nhi
t c
a các ch
t, d
a vàol
c dòng ch
y ..
3. Thi
ế 
t b
 
đ 
i
ề 
u khi
ể 
n
Thi
ế
t b
 
đ
i
u khi
n s
so sánh giá tr 
ghi nh
n
đượ 
c c
a b
c
m bi
ế
n v
ớ 
i giá tr 
 
đặ
ttr 
ướ 
c c
a nó. Tu
theo m
i quan h
c
a 2 giá tr 
này mà tín hi
u
đ
i
u khi
n
đầ
u ra khác nhau.
4. Ph
n t 
ử 
 
đ 
i
ề 
u khi
ể 
n (C 
ơ 
c
ấ 
u ch
ấ 
 p hành)
Sau khi nh
n tín hi
u t
thi
ế
t b
 
đ
i
u khi
n c
ơ 
c
u ch
 p hành s
tác
độ
ng, tác
độ
ng
đ
ócó tác d
ng làm thay
đổ
i thông s
 
đ
i
u khi
n. Tác
độ
ng th
ườ 
ng g
 p nh
t có d
ng ON-OFF
11.1.2.2. Các ngu
n n
ă
ng l
ượ 
ng cho h
th
ng
đ
i
u khi
n
 Ng
ườ 
i ta s
d
ng nhi
u ngu
n n
ă
ng l
ượ 
ng khác nhau cho các h
th
ng
đ
i
u khi
n :-
Đ
i
n n
ă
ng :
Đạ
i b
ph
n các h
th
ng
đ
i
u khi
n s
d
ng
đ
i
n n
ă
ng
đẻ
 
đ
i
u khi
n dotính g
n nh
và d
dàng s
d
ng. Ngu
n
đ
i
n có
đ
i
n áp th
ườ 
ng n
m trong kho
ng 24 - 220V. M
t s
h
th
ng s
d
ng h
th
ng có
đ
i
n áp và dòng th
 p : U < 10V, I=4-50mA.- H
th
ng khí nén : Ng
ườ 
i ta có th
s
d
ng h
th
ng khí nén
để
 
đ
i
u khi
n. H
th
ng
đ
ó có áp su
t P= 0 - 20 lb/m
2
- H
th
ng th
y l
c : H
th
ng này th
ườ 
ng có áp su
t l
ớ 
n P = 80 - 100 lb/m
2
 
11.1.2.3 Các thi
ế
t b
 
đ
i
u khi
n1. B
ph
n c
m bi
ế
n (sensor)
Trong
đ
i
u hoà không khí có các b
c
m bi
ế
n nhi
t
độ
,
độ
 
m, áp su
t và l
ư
ul
ượ 
ng
a)
 
 B
c
m bi 
ế 
n nhi 
độ
 
T
t c
các b
c
m bi
ế
n nhi
t
độ
 
đề
u ho
t
độ
ng d
a trên nguyên t
c là các tính ch
tnhi
t v
t lý c
a các ch
t thay
đổ
i theo nhi
t
độ
. C
th
là s
giãn b
ở 
vì nhi
t, s
thay
đổ
i
đ
i
ntr 
ở 
theo nhi
t
độ
. Ta th
ườ 
ng g
 p các b
c
m bi
ế
n nh
ư
sau:
244
 
 a
1
)a
2
)
Thanh kim loaûiÄÚng kim loaûiNhiãût âäügiaímNhiãût âäütàng
  b)
Nhiãût âäütàngNhiãût âäügim
 c)
 Hình 11.2. Các k
ể 
u b
c
m bi 
ế 
n
 
Thanh l 
ưỡ 
ng kim (bimetal strip)
Trên hình 11.2a
1
c
ơ 
c
u thanh l
ưỡ 
ng kim,
đượ 
c ghép t
2 thanh kim lo
i m
ng cóh
s
giãn n
ở 
nhi
t khác nhau. M
t
đầ
u c
a thanh
đượ 
c gi
c
 
đị
nh và
đầ
u kia t
do. Thanh 1làm t
v
t li
u có h
s
giãn n
ở 
nhi
t kém h
ơ 
n thanh 2. Khi nhi
t
độ
t
ă
ng thanh 2 giãn n
ở 
 nhi
u h
ơ 
n thanh 1 và u
n cong toàn b
thanh sang trái. Khi nhi
t
độ
gi
m xu
ng d
ướ 
i giá tr 
 
đị
nh m
c, thanh b
u
n cong sang ph
i.M
t d
ng khác c
a b
c
m bi
ế
n d
ng này là thanh l
ưỡ 
ng kim
đượ 
c u
n cong d
ngxo
c trôn
c,
đầ
u ngoài c
 
đị
nh
đầ
u trong di chuy
n. Lo
i này th
ườ 
ng
đượ 
c s
d
ng
để
làm
đồ
ng h
 
đ
o nhi
t
độ
(hình 11.2a
2
.
 
 B
c
m bi
ế 
n
ố 
ng và thanh
C
u t
o g
m 01 thanh kim lo
i có h
s
giãn n
ở 
nhi
t l
ớ 
n
đặ
t bên trong 01
ng tr 
kimlo
i gi
n n
ở 
nhi
t ít h
ơ 
n. M
t
đầ
u thanh kim lo
i hàn ch
t vào
đ
áy c
a
ng
đầ
u kia t
do. Khinhi
t
độ
t
ă
ng ho
c gi
m so v
ớ 
i nhi
t
độ
 
đị
nh m
c
đầ
u t
do chuy
n
độ
ng sang ph
i ho
c sangtrái.
 
 B
c
m bi
ế 
n ki
ể 
u h
 p x
ế 
 p
C
u t
o g
m m
t h
 p x
ế
 p các n
ế
 p nh
ă
n ho
c m
t màng m
ng có kh
n
ă
ng co giãn l
ớ 
n, bên trong ch
a
đầ
y m
t ch
t l
ng ho
c ch
t khí. Khi nhi
t
độ
thay
đổ
i môi ch
t co giãn h
 p x
ế
 p ho
c màng m
ng c
ă
ng phòng làm di chuy
n 1 thanh g
n trên
đ
ó
 Hình 11.3. B
c
m bi 
ế 
n ki 
ể 
u h
 p x 
ế 
 p có
ố 
ng mao và b
u c
m bi 
ế 
n
 
m bi
ế 
n
đ 
i
n tr 
ở 
 
C
m bi
ế
n
đ
i
n tr 
ở 
có các lo
i sau
đ
ây:-
 
Cu
n dây
đ
i
n tr 
ở 
 -
 
Đ
i
n tr 
ở 
bán d
n-
 
C
 p nhi
t
245

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->