Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tự học tiếng Chăm www.nguoicham.com

Tự học tiếng Chăm www.nguoicham.com

Ratings: (0)|Views: 514 |Likes:
Published by bryancham
Tự học tiếng Chăm www.nguoicham.com
Tự học tiếng Chăm www.nguoicham.com

More info:

Published by: bryancham on Sep 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2014

pdf

text

original

 
www.nguoicham.com Page 1 2/1/2012
Inrasara
T
ự 
h
c ti
ế
ng Ch
ă
m
Nxb.V
ă
n hóa Dân t
c - 2003
www.nguoicham.com Tu hoc tieng Cham- Inrasara1
 
www.nguoicham.com Page 2 2/1/2012www.nguoicham.com Tu hoc tieng Cham- Inrasara2
L
I NÓI
ĐẦ
U
 Cu
n
T
ự 
h
c ti
ế
ng Ch
ă
m
 
đượ 
c biên so
n
để
d
y khóa “b
túc” t
nguy
n chokho
ng 70 thanh niên Ch
ă
m làng M
Nghi
 p t
nh Ninh Thu
n vào mùa Thu n
ă
m 1975.Sau
đ
ó
đượ 
c dùng
để
h
ướ 
ng d
n cho m
t s
h
c sinh Ch
ă
m l
ư
u trú
ở 
th
xã PhanRang.Vào n
ă
m 1984,
T
ự 
h
c ti
ế
ng Ch
ă
m
 
đượ 
c biên so
n l
i
đ
ã di
n trình trong m
tchuyên
đề
khoa h
c
ở 
Ban biên so
n sách ch
Ch
ă
m – Thu
n H
i (c
ũ
) nh
ư
là m
t t
ư
li
uc
n thi
ế
t ph
c v
ch
ươ 
ng trình xóa mù ch
m
 
đẻ
trong c
ng
đồ
ng Ch
ă
m. D
tính cu
nsách s
 
đượ 
c Nhà xu
t b
n Giáo d
c in vào cu
i n
ă
m 1985, nh
ư
ng do s
b
t c
n c
a m
tnhân viên biên t
 p, b
n th
o b
th
t l
c.Cu
n sách
đượ 
c vi
ế
t l
i l
n ba
để
thông qua H
i th
o (nghi
 p d
ư
) c
a các nhân s
 ĩ 
tríth
c Ch
ă
m
ở 
làng M
Nghi
 p góp ý vào n
ă
m 1989.
Để
ba n
ă
m sau, t
ư
li
u này
đượ 
cdùng gi
ng d
y 2 khóa cho sinh viên n
ướ 
c ngoài t
i Tr 
ườ 
ng
Đạ
i h
c khoa h
c xã h
i vànhân v
ă
n Tp H
Chí Minh. Nh
ư
v
y, h
ơ 
n m
t ph
n t
ư
th
ế
, khuôn m
t
T
ự 
h
c ti
ế
ng Ch
ă
m
nhi
u l
n thay
đổ
i:góp ý, s
a ch
a, b
sung, ch
nh lý.Cu
n sách
đượ 
c b
trí nh
ư
sau:
Ch
ươ 
ng I:
Gi
ớ 
i thi
u
 B
ng ch
ữ 
cái và d 
ấ 
u âm ti
ế 
ng Ch
ă
m
v
ớ 
i c
ph
n chuy
n t
 phiên âm. Chuy
n t
 
ở 
 
đ
ây
đượ 
c ti
ế
 p nh
n t
nh
ng thành t
u c
a các nhà nghiên c
uti
ế
ng Ch
ă
m
đ
i tr 
ướ 
c
đồ
ng th
ờ 
i qua th
c ti
n gi
ng d
y, h
ướ 
ng d
n ti
ế
ng Ch
ă
m và biênso
n
ừ 
 
đ 
i
ể 
n Ch
ă
m – Vi
t, T 
ừ 
 
đ 
i
ể 
n Vi
t – Ch
ă
m
c
a ng
ườ 
i vi
ế
t, v
ớ 
i nh
ng thay
đổ
i phùh
ợ 
 p. Riêng
ở 
ph
n phiên âm,
ở 
 
đ
ây nên g
i là VI
T HÓA thì
đ
úng h
ơ 
n; ghi nh
ư
v
y ch
 v
ớ 
i m
c
đ
ích
để
ng
ườ 
i Vi
t và ng
ườ 
i Ch
ă
m bi
ế
t ti
ế
ng Vi
t d
h
c, ch
không là phiên âm
đ
úng ngh
 ĩ 
a c
a nó.
Ch
ươ 
ng II:
 
Các bài h
c
. V
ớ 
i các ph
n: Âm v
n và các ví d
minh h
a; bài h
c; t
v
ngvà ng
pháp trong bài; và sau cùng: hai câu t
c ng
– châm ngôn Ch
ă
m.
Ch
ươ 
ng III:
 
 Ng 
ữ 
pháp ti
ế 
ng Ch
ă
m
. Gi
ớ 
i thi
u c
u trúc c
ơ 
b
n nh
t c
a t
và câu ti
ế
ngCh
ă
m v
ớ 
i nh
ng
 L
ư 
u ý
c
n thi
ế
t cho nói và vi
ế
t ti
ế
ng – ch
Ch
ă
m.
Ch
ươ 
ng IV:
 
ừ 
v
ự 
ng c
ng c
ố 
: Bao g
m v
n t
v
ng r 
t c
ă
n b
n trong sinh ho
t th
ườ 
ngnh
t nh
ư
ng
đ
ã b
lãng quên và
đượ 
c thay th
ế
b
ng ti
ế
ng Vi
t trong th
ế
h
tr 
Ch
ă
m ngàynay.
Ch
ươ 
ng V:
 
 Bài
đọ
c thêm
: G
m 18 bài v
ă
n xuôi, th
ơ 
– c
c
 
đ
i
n l
n hi
n
đạ
i, bình dânl
n bác h
c, h
u m
ở 
m
t cánh c
a nh
cho ng
ườ 
i h
c nhìn vào th
ế
gi
ớ 
i V
ă
n ch
ươ 
ng – ch
ngh
 ĩ 
a Ch
ă
m. Ngoài ra,
 B
n
đồ
dân c
ư 
Ch
ă
m t 
i Vi
t Nam, B
ng ch
ữ 
cái Ch
ă
m c
ổ 
… c
ũ
ng c
n thi
ế
tcó m
t trong cu
n sách.
Đ
ây không ph
i là công trình
đầ
u tiên v
d
y và h
c ch
và ti
ế
ng Ch
ă
m. Nó xu
t hi
nsau h
ơ 
n m
ươ 
i cu
n sách khác – quy mô có, s
ơ 
l
ượ 
c có – nên nó c
tránh nh
ng khuy
ế
t
đ
i
m c
a các ng
ườ 
i
đ
i tr 
ướ 
c: ho
c cao, n
ng quá ho
c th
 p, nh
quá. Nh
ư
ng b
ở 
i
đố
it
ượ 
ng mà
T
ự 
h
c ti
ế
ng Ch
ă
m
nh
m t
ớ 
i là
đạ
i
đ
a s
công chúng g
m nhi
u thành ph
n,nhi
u l
a tu
i, nhi
u trình
độ
khác nhau c
trong l
n ngoài c
ng
đồ
ng Ch
ă
m, nên nókhông th
tránh
đượ 
c cái
đ
i
m y
ế
u riêng c
a nó. Ng
ườ 
i vi
ế
t r 
t mong nh
n
đượ 
c l
ờ 
i góp ý, ch
giáo c
a ng
ườ 
i h
c l
n các b
c hi
u bi
ế
t.Tp.H
Chí Minh ngày 10.7.2001
Inrasara
 
www.nguoicham.com Page 3 2/1/2012www.nguoicham.com Tu hoc tieng Cham- Inrasara3
BAÛNG CHÖÕ CAÙI VAØ DAÁU AÂM TIEÁNG CHAÊMBaûng chöõ caùi Chaêm (Inö Akhar)
a
K kaé
U
P paé
b
Kh khaé
}
P paé
c
G kaè
 V
ph phaé
d
Gh khaè
 W
B paè
e
Ng ngöé
bh phaè
f
Ng ngaé
 Y
M möé
g
C chaé
Z
M maé
h
Ch shaé
[
bb baé
i
J chaè
]
Y daé
j
Jh shaè
;
R raé
k
Nh nhöù
'
L laé
l
Nh nhaé
,
V vaé
m
Nhj nhjaé
.
X xaé
n
T taé
{
S thaé
o
Th thaé
/
H haé
p
D taè
:
A
q
Dh thaè
"
I
r
N nöé
<
U
s
N naé
>
E
t
Ñ ñaé
?
ai ai
Z
O oâÉ

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->