Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Утврдување на присвојни придавки и have got 13 09 2011

Утврдување на присвојни придавки и have got 13 09 2011

Ratings: (0)|Views: 340 |Likes:
Published by tpana

More info:

Published by: tpana on Sep 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2013

pdf

text

original

 
Дневен оперативен план за часНаставник: Татјана пановскадатум
6. 09. 2011
Предмет: англиски јазикОдделение: 6 (осумгодишно)Наставна единица 4:
Утврдување на присвојни придавки и глаголот
Have gotТип на часот :
утврдување
Цели на часот
Учениците да се потсетат на присвојните придавки и глаголот
Have got
 
Очекувани исходи
Учениците да можат да формираат едноставни реченици со кои ќе искажат сопственост
Услови и средства за работаМетоди
дијалог, дискусија
Форми
фронтална, индивидуална, парови
Наставни средства
учебник “Dream Team“, реалиа (предмети во училницата)
Организација и активности на часотВоведен дел (5 мин.)
1.Ги истакнувам целите на часот2.Земам еден предмет од масата на учениците и прашувам чиј е. Ученикот одговара сосоодветна присвојна придавка
Главен дел (30 мин)
1.Учениците во парови ја мешаат содржината на своите ученички торби на клупата и потоаги делат со употреба на This is my… Is that yours и тн.2.Учениците пишуваат неколку реченици за својата сопственост. Ги собирам за проверка нанаредниот час.3.Работа во парови: Учениците ја разгледуваат табелата за употребата на глаголот have got. Ги решаваат вежбите од учебникот стр. 64.Повикувам неколку парови да ги презентираат своите одговори.5.Учениците пишуваат неколку реченици што мислат дека се точни за својот другар во парот.Потоа го/ја прашуваат Have you got a ….ако одговорот е точен си даваат 2 поени. Ги собираатпоените. 
Завршен дел (5 мин.)
1.Учениците пишуваат неколку реченици за својот другар со употреба на has got/ hasn’t got.2.Ги собирам листовите за повратна информација
Методи на формативно оценување
усна повратна информација, оценување од другар, писмена повратна информаија
Согледувања на наставникот од реализацијата на наставната единица:

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->