Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
viphan_laplace2008

viphan_laplace2008

Ratings: (0)|Views: 162|Likes:
Published by dautroc13
bien doi z
bien doi z

More info:

Published by: dautroc13 on Sep 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

08/17/2013

pdf

text

original

 
 
Phöông Trình Vi Phaân-Chöông 3 GV Nguyeãn Thanh Vuõ -2008 Trang 
64
CHÖÔNG 3
 SÔ LÖÔÏC PHEÙP BIEÁN ÑOÅI LAPLACE 
1. ÑÒNH NGHÓA CUÛA BIEÁN ÑOÅI LAPLACE
1.1. Ñònh nghóa
Giaû söû t
6
f(t) laø haøm soá thöùc xaùc ñònh vôùi moïi t
0.Bieán ñoåi Laplace cuûa haøm f ñöôïc ñònh nghóa laø haøm F coù bieán soá s vaø bieåu thöùc cuûa haøm Fnhö sauF(s): =
dt)t(e
0st
(1)Mieàn xaùc ñònh cuûa F goàm nhöõng giaù trò cuûa s laøm cho tích phaân (1) toàn taïi.Ngöôøi ta kyù hieäu F=
L
 
{
}
. Caùc kyù hieäu sau cuõng ñöôïc söû duïng
L
 
{
f(t)
}
= F(s) =
dt)t(e
0st
;
L
 
{
f(t)
}
(s)
= F(s) =
dt)t(e
0st
 
L
 
{
}
= F(s) =
dt)t(e
0st
;
L
 
{
}
(s)
= F(s) =
dt)t(e
0st
 
1.2 Thí du.
Xeùt f laø haøm haèng k, töùc f(t)
k vôùi moïi t >0. Khi ñoù
L
 
{
k
}
(s)
=
0
st st 
e kdt
=
=
00
limlim
Ast sAA A
e e k k s s
=
=0+1
=
 Keát quaû treân öùng vôùi tröôøng hôïp s > 0.
1.3 Thí du.
Xeùt f(t) = e
at
, trong ñoù a laø haèng soá.Ta coù
L
 
{ }
()00
()
at st at s a
e s e e dt e d
= =
()
()
s a t 
s a
=
=
()()00
limlim()()()
As a t s a AA A
e e s a s a s a
=
 =1
s a
 Keát quaû treân öùng vôùi tröôøng hôïp s – a > 0.
1.4 Thí du.
Xeùt f(t) = sin at, trong ñoù a laø haèng soá khaùc 0. Ta coù
L
 
{ } ( )
2200
sin()sinsincos
st st 
at s e at dt s at a as a
+∞
= = ++
22
as a
=+
 
vôùi moïi s > 0.
Baøi taäp
: Baøi taäp 188.
 
2. TÍNH CHAÁT CÔ BAÛN CUÛA BIEÁN ÑOÅI LAPLACE
2.1. Ñònh lyù veà söï toàn taïi 
Giaû söûi) f laø haøm lieân tuïc töøng phaàn treân [0,
).ii) Toàn taïi haèng soá 
α
, haèng soá döông T vaø haèng soá döông M thoûa
t
T,
f(t)
⏐≤
Me
α
t
 Khi ñoù,
L
 
{
f(t)
}
(s)
toàn taïi vôùi taát caû s >
α
.
Chuù thích:
Haøm soá f ñöôïc goïi laø lieân tuïc töøng phaàn treân ñoaïn [0, +
) neáu f lieân tuïc taïi moïiñieåm thuoäc [0, +
) ngoaïi tröø taïi moät soá höõu haïn caùc ñieåm, ñoàng thôøi taïi caùc ñieåm x maø f khoâng lieân tuïc thì f(x
+
) vaø f(x
) vaãn toàn taïi.Chöùng minhChuùng ta caàn chöùng minh
α>=
0 A0st Ast
svôùitaïitoàndt)t(elimdt)t(e
 
 
 
Phöông Trình Vi Phaân - Chöông 4 GV Nguyeãn Thanh Vuõ -2007 Trang 
 
65
Ta coù
+=+=
0T21stT0stst
IIdt)t(edt)t(edt)t(e
 trong ñoù
<=
T0st1
dt)t(eI
 
do
 
t
6
e
–st
f(t) lieân tuïc töøng phaàn treân [0, T].Ñoàng thôøi, vôùi
moïi s>
α
ta coù
 
I
2
=
()
()
st st t T T
e f t dt e Me dt M e d
α α 
=
=
()0
()
s
M
α 
α 
+∞
= 0 +
()
s
Me 
α 
α 
 
Do ñoù
<
0st
dt)t(e
vôùi moïi s>
α
.
 
2.2.. Ñònh lyù veà söï tuyeán tính
Giaû söû
L
 
{
f(t)
}
(s)
vaø
L
 
{
g(t)
}
(s)
toàn taïi. Cho a, b laø caùc haèng soá.Khi ñoù,
L
 
{
af(t) + bg(t)
}
(s)
toàn taïi vaø
L
 
{
af(t) + bg(t)
}
(s)
= a
L
 
{
f(t)
}
(s)
+ b
L
 
{
g(t)
}
(s)
 Chöùng minh
L
 
{ }
[ ]
0
()()()()()
st 
af t bg t s e af t bg t d
+ = +
+=
00stst
dt)t(gebdt)t(e
 
= a
L
 
{
f(t)
}
(s)
+ b
L
 
{
g(t)
}
(s)
 
2.3. Ñònh lyù veà söï tònh bieán
Giaû söû F(s) =
L
 
{
f(t)
}
toàn taïi vôùi s > b vaø a laø soá thöïc tuøy yù.Khi ñoù,
L
 
{
e
at
f(t)
}
(s)
=
L
 
{
 
f(t)
}
(s
a) vôùi s a > bChöùng minh
L
 
{ }
()00
()()()()
at st s a
e f t s e at f t dt e f t d
= =
=
L
 
{
 
f(t)
}
(s
– a)
 
2.4. Bieán ñoåi Laplace cuûa moät soá haøm ñaëc bieät 
f(t)F(s) =
L
 
{
f(t)
}
(s)
 1
s1
 
,
 
s > 0
 e
at
 
as1
, s > a
t
n
 
1
!
n
n
+
, s > 0
e
at
t
n
 
1
!()
n
ns a
+
, s > a
sin bt
22
s
+
, s > 0
cos bt
22
s
+
, s > 0
e
at
sin bt
22
()
s a
+
, s > a
e
at
cos bt
22
()
s as a
+
, s > a
sinh (bt) =2
at a
e
 
22
bsb
, s >
b
 
cosh (bt) =2
at a
e
+
 
22
bss
, s >
b
 
 
 
Phöông Trình Vi Phaân-Chöông 3 GV Nguyeãn Thanh Vuõ -2008 Trang 
66
e
at
sinh (bt)
2 2
( )
bs a b
, s >a+
b
 
e
at
cosh (bt)
2 2
( )
s as a b
, s >a+
b
 
Trong baûng coâng thöùc treân, a vaø b laø caùc haèng soá, n laø soá nguyeân döông.Chöùng minh
Tröôøng hôïp f laø haøm haèng: coâng thöùc ñaõ ñöôïc chöùng minh nôi thí duï 1.2.
Tröôøng hôïp f(t) = e
at
: coâng thöùc ñaõ ñöôïc chöùng minh nôi thí duï 1.3.
Tröôøng hôïp f(t) =t
n:
 
L
 
{ }
100
()0
st nn st n st n
e nt s e t dt e t ds
= = +
sn0
+=
L
 
{
t
n – 1
}
(s)
 Do ñoù
L
 
{ }
snt
n
=
L
 
{ }
1
(1)
n
n ns
=
L
 
{
t
n – 2
}
= ... =!
n
n
L
 
{
t
o
}
=
!
n
n
L
 
{
1
}
=
1
!
n
n
+
 
Tröôøng hôïp f(t) =sinh(at) :
L
 
{
sinh (at)
}
(s) =
L
 
212ee
atat
=
(
L
 
{
e
at
}
L
 
{
e
–at
}
)
22
asaas1as121
= ⎠ ⎞⎝ ⎛ +=
 
Tröôøng hôïp f(t) =cosh(at) :
L
 
{
cosh (at)
}
(s) =
L
 
212ee
atat
=+
(
L
 
{
e
at
}
+
L
 
{
e
–at
}
)
 
22
asaas1as121
= ⎠ ⎞⎝ ⎛ ++=
 
Vieäc chöùng minh caùc coâng thöùc coøn laïi ñöôïc xem laø baøi taäp.
Baøi taäp
: Baøi taäp 189 tôùi 196.
 
2.5. Ñònh lyù lieân quan pheùp bieán ñoåi Laplace ngöôïc 
Cho f, g laø hai haøm lieân tuïc treân [0,+
).
 
Giaû söû f, g coù cuøng bieán ñoåi Laplace , töùc laø
L
 
{
f(t)
}
=
L
 
{
g(t)
}
 Khi ñoù, f vaø g baèng nhau treân [0,+
), töùc laøf(t) = g(t)) vôùi moïi t
0.
2.6. Ñònh nghóa pheùp bieán ñoåi Laplace ngöôïc.
 
Giaû söû F laø bieán ñoåi Laplace cuûa haøm lieân tuïc f, töùc laø F(s) =
L
 
{
f(t)
}
(s).
 Khi ñoù haøm lieân tuïc f ñöôïc goïi laø bieán ñoåi Laplace ngöôïc cuûa F vaø kyù hieäu nhö sauf =
L
 
–1
{
F
}
 Caùc kyù hieäu khaùc : f(t) =
L
–1
{
F(s)
}
;
f(t) =
L
–1
{
F(s)
}
(t) ;
f(t) =
L
–1
{
F
}
(t)
 
Chuù thích.
f =
L
–1
{
L
 
{
}
}
.
 
Thí duï.
Xeùt haøm lieân tuïc f vôùi f(t) = e
at
(a laø haèng soá). Ta coù
L
 
{
f (t)
}
=
L
 
{
e
at
}
=
as1
 Do ñoù
L
 
–1
as1
= e
at
 
Pheùp bieán ñoåi Laplace ngöôïc coù tính chaát tuyeán tính nhö sau:
2.7. Ñònh lyù
Giaû söû f,g laø caùc haøm lieân tuïc. Cho F =
L
 
{
}
vaø G =
L
 
{
g
}
, a vaø b laø caùc haèng soá.Khi ñoù
L
 
–1
{
a F + b G
}
= a
L
 
–1
{
F
}
+ b
L
 
–1
{
G
}
 Chöùng minhÑònh lyù treân suy ra töø tính chaát tuyeán tính cuûa pheùp bieán ñoåi Laplace.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->