Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
Amawal anmlan - Lexique scolaire - المعجم المدرسي IRCAM amz_fr_ar

Amawal anmlan - Lexique scolaire - المعجم المدرسي IRCAM amz_fr_ar

Ratings: (0)|Views: 129|Likes:
Published by idlisen

More info:

Published by: idlisen on Sep 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2014

pdf

text

original

 
20
a b g  d   f k Æ h p o x q i
ⴰⴱⴰⴷⵓ
talus / 
lInƒ rHnQ
ⴰⴱⴰⵎⴱⵓ
bambou / 
ƒ oÑ reÉ nHoÖ n°ü nb
ⴰⴱⴰⵏⴹⵕⵉⵡ
cafard / 
lQƒ o°Urô n°U
ⴰⴱⴰⵔⴰⵣ
cour, terrain / 
lÖ n© r∏ ne
 
,lá nMÉ n°S
ⴰⴱⴰⵔⵃⵔⴰⵃ
voix rude / 
lß«  p∏ nZlärƒ n°U
ⴰⴱⴰⵔⵉⵇ
gifle,applaudissement
l≥«Ø r°ü nJ ,lá n© rØ n°U
ⴰⴱⴰⵖⵓⵖ
renard / 
lÖ n∏ r© nnK
ⴰⴱⴰⵡ
fève / 
 m∫ƒ oaoásÑ nM
ⴰⴱⴰⵣⵉⵏ
pain nu / 
»  paÉ nMlõ rÑ oN
ⴰⴱⴱⴰⵇⵇⵉ
explosion, éclatement / 
lQÉ né  pØ rf pG
ⴰⴱⴱⴰⵙⴽⴰⵔ
griffe / 
lÖ n∏ rî  pe
ⴰⴱⴱⵉⵔⵀ
 joie / 
lìnô na
ⴰⴱⴱⵓⵏⵉⵣ
pincée / 
lá n°† rÑ nb
 
ⴰⴱⴱⵓⵥⵥⵍ
étirement / 
lOtó nª nJ
ⴰⴱⴷⴰ
toujours / 
kɪ  pFGnO
ⴰⴱⴷⴰⴳ
Imbibition, mouillage / 
lπ nn∏ nH
ⴰⴱⴷⴰⵔ
évocation / 
lô r pP
ⴰⴱⴷⴷⴰⴷ
action de se mettre debout / 
l±ƒ oboh
ⴰⴱⴷⴷⵉ
stationnement / 
l∞tbnƒnJ
ⴰⴱⴽⴽⴰⵙ
ceinture / 
lΩGnõ pM
ⴰⴱⵀⴰⴹ
étonnement / 
l¢TÉ ngpó rf pG
ⴰⴱⵃⴱⴰⵃ
enroué / 
l샠oë rÑ ne
ⴰⴱⵅⵅⴰⵏ
noir / 
oOnƒ r°SC G
abadu abxxan
 
a
 
21
j l m n u r ë v s  c t ï w y z ç
ⴰⴱⵅⵅⵓⵢ
insecte / 
lInô n°û nM
ⴰⴱⵉⴱⴰ
moustique / 
lá n°Vƒ o© nH
ⴰⴱⵉⵟⵕⵓⵍ
pétrole / 
l∫hoô rà  pH
ⴰⴱⵍⴰⴹ
grande pierre plate / 
lís£ n°ù oelô«pÑ nlô né nM
ⴰⴱⵍⵉⵡ
cil / 
lÜró ng
ⴰⴱⵍⵍⴰⵔⵊ
cigogne / 
l¥Ó r≤ nd
ⴰⴱⵍⵓⵥ
boue / 
lπ nMnh
ⴰⴱⵍⵥⵉⵥ
fruit mûr / 
lá né p°VÉ nflá n¡ pcÉ na
ⴰⴱⵓⴱⴱⴰⵥ
ours / 
 wÜoO
ⴰⴱⵓⴼⵓⵛⴽ
mouette / 
(á«FɪdG Qƒ«£dG øe)l¢SnQrƒ nf
ⴰⴱⵓⵇⴰⵍ
 jarre, seau / 
lπ r£ n°S ,lIsô nL
ⴰⴱⵓⵔⴽⵙ
chaussure / 
lπ r© nf
ⴰⴱⵓⵔⵇⵙ
sauterelle / 
lÜoóæ oL
ⴰⴱⵓⵖⵍⵓ
prospérité / 
ás« pgÉ nanQ ,QÉ ng pOrR pEG
ⴰⴱⵓⵣⴰⴳ
botte / 
(¥És°ùdG »u£ n¨ o j)lπjpƒ nWlAGnò pM
ⴰⴱⵔⴰ
bouton / 
 wQ pR
ⴰⴱⵔⴰⵢ
action de concasser / 
 l¢Srô ng
ⴰⴱⵔⴱⵔⵉⴷ
autoroute / 
lQÉs« n°Sl≥j pô nW
ⴰⴱⵔⴽⴰⵏ
noir / 
oOnƒ r°SnG
ⴰⴱⵔⵉⴷ
voie, route, chemin / 
l≥j pô nW
ⴰⴱⵔⵏⵉⵏ
tournevis / 
lÆGnô rÑ  pe
abxxuy abrnin

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
medane_saad6707 liked this
Tilelli Aman liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->