Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lidhja-04

Lidhja-04

Ratings: (0)|Views: 53 |Likes:

More info:

Published by: Lidhja Hoxhallarëve Të Shqipërisë on Sep 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/22/2012

pdf

text

original

 
ORGAN I LIDHJES SË HOXHALLARËVE TË SHQIPËRISË
Viti I - Nr. 4 e premte 21 shtator 2012 / 5 Dhulkade 1433
Editorial
Nga 
 
F
ejsal ibn ALI EL-KAMILI
 Me Emrin e Allahut, të Gjithmëshirshmit, Mëshirëplotit 
L
avdërimet i takojnë Allahut,paqja dhe bekimi i ij qotëpër Proetin tonë, të Dërguarine Allahut Muhamed, për amiljendhe shokët e tij dhe të gjithë ata që endjekin atë.Këshilli Botëror i DijetarëveMuslimanë, pranë Ligës së Botës Islame,ka ndjekur me shqetësim veprimet edisa ekstremistëve koptë të Amerikës,të cilët kanë prodhuar së undi një lm,i cili cenon personalitetin e Proetittonë Muhamed (paqja e Allahut dhebekimi i ij qotë mbi të) të mbështeturedhe nga ekstremisti Samuel Bacil dhepritit ekstremist eri Xhons, ku ky i undit pak kohë më parë ka djeguredhe publikisht një kopje të Kuranit tënderuar.Ne dënojmë me orcë këtë vepër tëshëmtuar dhe e konsiderojmë atë krimmonstruoz, ndaj të cilit nuk mund tëheshtet. Liria e shprehjes nuk duhettë cenoj etë, vlerat dhe shenjtëritë,në përputhje kjo me normatndërkombëtare dhe marrëveshjeve tërëna dakord në konerencat e dialogutndër-etar dhe atij kulturor...Muslimanët sot përbëjnë një tëpestën e banorëve të botës dhe shtetetku ata jetojnë mbajnë marrëdhënie tëmira me shtetet e tjera të botës, në mestyre edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe nuk është në interes tëaskujt, që muslimanët të provokohenduke cenuar besimin, enë dhe Proetine tyre, nga një grup ekstremistësh, që siobjektiv të tyre kanë nxitjen e traziravedhe ripërtëritjen e thirrjes për përplasjeqytetërimesh.Ne e vlerësojmë deklaratën ebërë nga Kisha Kopte e Egjiptit dheorganizatat e tjera kopte nëpër botë, tëcilat shprehën qartazi reuzimin e tyrendaj cenimit të esë Islame dhe Proetittë saj Muhamed (paqja e Allahut dhebekimi i ij qotë mbi të).Duke ritheksuar edhe njëherëpozitën madhështore të ProetitMuhamed (paqja e Allahut dhe bekimii ij qotë mbi të), ne u kujtojmënjerëzve se gjatë gjithë historisënjerëzore, armiqtë e mesazheve hyjnoredhe të Proetëve, nuk kanë hequr dorënga cenimi i personaliteti të tyre, e këtu
Fq . 3 /
Urtësia e Përjetshme dhe e Vërteta e tëPërbashkëtës Njerëzore
Fq . 5/
Simpozium / Islami fe e mesatarisë“Praktikimi i Islamit mesatar në jetën e
Nga 
Bekir HALIMI
DEKLARATË E LIGËS SË BOTËS ISLAME NË LIDHJEME FILMIN QË PREK PERSONALITETIN E PROFETIT a.s.
nuk bën përjashtim as Vula e Proetëvedhe i Fundit i tyre, Muhamedi (paqja e Allahut dhe bekimi i ij qotë mbitë). Proeti ynë gëzon një pozitë tëlartë, të cilën vetë Zoti i Lartësuar ka marrë përsipër ta ruaj nga cenimete keqbërësve duke thënë: “Ne tëmjatojmë ty kundër atyre që të tallin”dhe duke i kërcënuar ata me alën eij: “Sigurisht, ai që të urren ty, ai vetëështë atprerë.”Duke dashur që t’i jepet und sulmevetë ulëta ndaj Islamit dhe kumtuesit tëmesazhit të tij, Muhamedit(paqja e Allahut dhe bekimi i ij qotë mbi të),ne kërkojmë si vijon:
Së pari:
ë gjykohen prodhuesite lmit, në përputhje kjo me normatdhe marrëveshjet ndërkombëtare dhetë mos mjatohet vetëm me distancimedhe dënime, kjo sepse vepra nëalë bie ndesh qartë me rezolutën e Asamblesë së Kombeve të Bashkuara tëdatës 20/03/2008 rreth respektit ndajeve, mos cenimit të esë islame dhereuzimit të çdo lloj cenimi të gurësdhe personalitetit të Proetit Muhamed.
Së dyti:
Ne i tojmë qeveritë dheorganizatat islame nëpër botë, që tëvendosin strategji të qarta, për tupërballur me këto sulme ndaj Islamitdhe Proetit të tij. Liga e Botës Islameështë e gatshme të koordinojë ndërmjetorganizatave islame për këtë çështje.
Së treti:
Ne u bëjmë thirrjemuslimanëve në mbarë botën, qëtë thellohen në studimin e jetës sëProetit (paqja e Allahut dhe bekimi iij qotë mbi të) dhe t’ua mësojnë atëedhe ëmijëve të tyre dhe të udhëhiqennë jetë nga mësimet dhe morali i tij ilartë:
“ti me të vërtetë je me virtytemadhore.”
(Kurani 68:4)
Së katërti:
U bëjmë thirrjemuslimanëve që t’u largohenqëndrimeve të nxituara dhe reagimevespontane, ata duhet të sillen meprovokimet dhe sulmet (anti-islame)ashtu siç na mëson Proeti ynë(paqja e Allahut dhe bekimi i ij qotë mbitë), duke iu përgjigjur atyre me urtësi,e cila nuk na lejon që ne si muslimanëtë tejkalojmë cakun e së drejtës, apo tëcënojmë jetën dhe pasurinë e njerëzvedhe të sulmojmë ambasadat e huaja me pa të drejtë:
“dhe askush nuk ngarkohet me barrën e tjetrit.”
(Kurani6:164)
Së pesti:
Islami ua ndalonmuslimanëve të vrasin njerëz me pa të drejtë, që do të thotë se ata e kanëobligim të mos prekin jetën e njerëzve:
“kush vret ndokënd, që s’ka vrarënjeri ose që nuk ka bërë çrregullimenë Tokë,
është sikur të ketë vrarë tëgjithë njerëzit.
Dhe, nëse dikushshpëton një jetë, është sikur të ketëshpëtuar jetën e krejt njerëzve.”
 (Kurani 5:32)Ne i bëjmë thirrje çdo muslimani, qëtë vërë në praktikën e jetës së tij udhënislame dhe modelin e Vulës së Proetëvedhe të distancoj veten nga agresionikundër shtetasve të vendeve të tjera dheambasadorëve të tyre, në mënyrë qëtë mos u jap shkas armiqve të Islamittë përtojnë nga reagimet spontane etë pakontrolluara që të shtrembërojnëgurën e Islamit.* Ky qëndrim i Ligës së Botës Islamepëraqëson edhe qëndrimin zyrtar tëLIDHJES SË HOXHALLARËVEË SHQIPËRISË, si anëtare e kësajorganizate që prej vitit 2011.
http://www.themwl.org/News/deault.aspx?ct=1&cid=8&nid=1297&l=AR 
Fq . 7/
 
Dalja jashtë dyerve të xhamisë përrritjen e ndërveprimit publik 
Nga 
 
Roland ZILI
 
Lidhja
/
Nr. 4 / 21 shtator 2012
2
LIDHJA HOXHALLARËVE TË SHQIPËRISË
Unaza e Re, Rruga: Teodor Keko mbi Alfa Bank, Tirane-Shqiperilidhjahoxhallareve@yahoo.comTel & Fax: +355 (0)48320160http://www.lidhjahoxhallareve.comBordi botues:Justinian TOPULLIGenc PLUMBIMustafa TERNIQIRedaktor përgjegjësRoald A. HYSA
 Akademia e Fikhut Islam meqendër në Mekë
L
avdërimi i takon vetëm Allahut,paqja dhe bekimi i ij qotëpër Proetin tonë, pas të cilit nuk vjenproet tjetër. Asambleja e Akademisë FikhutIslam në sesionin e saj të tetë të zhvilluarnë Mekën e nderuar në qendrën eLigës së Botës Islame, nga data 28Rebiul Ahar 1405 h – 7 Xhumadil Ula 1405 h. / 19-28 Janar 1985 e.s. morinë shqyrtim çështjen e transplantimittë disa prej organeve të trupit të marra nga një njeri për te një tjetër, ku ky iundit ka nevojë të domosdoshme përtë për të zëvendësuar atë që tek ai ka dalë jashtë unksionit. Padyshim qëtransplantimi i organeve është një nga sukseset e rëndësishme të mjekësisëbashkëkohore si dhe të avancimit tëmjeteve të përdorura. Akademia eFikhut Islam në këtë rast i përgjigjetpyetjes që i është drejtuar asaj nga zyra e Ligës së Botës Islame në SHBA. Akademia mori shqyrtimstudimin e paraqitur nga Pro. Shejh Abdullah ibn Abdurrhman Al-Basam rreth kësaj teme, në të cilinai sqaronte mospajtimin që ekzistonnë mes dijetarëve të sotëm për këtëçështje, nëse lejohet transplantimiapo jo, si dhe argumentet etare tësecilit grup. Pas një diskutimi të gjerëndërmjet anëtarëve të Asamblesësë Akademisë, Asambleja është emendimit se argumentet e atyre qëlejojnë transplantimin janë më tëpranueshme, kështu që ajo vendosi simë poshtë:
Së pari:
Marrja e një organi nga një njeri i gjallë dhe vendosja nëtrupin e një njeriu tjetër, i cili gjendetnë një situatë domosdoshmërie dhe ishpëton atij jetën apo i kthen atij njënga unksionet bazë të saj, është njëvepër e lejuar dhe nuk bie ndesh mesnikërinë e njeriut që i është marrëkjo pjesë. Kjo vepër gjithashtu ka një dobi të madhe dhe një përtimtë pallogaritshëm për njeriun qëpërton nga ky transplantim dhe si etillë ajo është një vepër e lejuar dhe elavdëruar nëse përmbushen kushtet emëposhtme:1. Duhet organi merret nga dhuruesi të mos i shkaktojë atij dëmtë atillë që i prish normalitetin e jetës,sepse një nga rregullat e Sheriatit thotë“Nuk lejohet që dëmi të largohet menjë dëm të ngjashëm apo më të madhse ai”. Në këtë rast një dhurim i tillëdo të ishte një vetëvrasje, gjë që nuk lejohet nga eja.2. Duhet dhurimi jetë ilirë nga njeriu që e dhuron dhe jo iimponuar.3. Duhet këtë rast transplantimi i këtij organi të jetë ivetmi mjet mjekësor i mundshëm,që kuron të sëmurin në gjendjen e
FEKONDIMI ARTIFICIAL(IN VITRO)
 jashtëzakonshme ku ai ndodhet.4. Duhet operacioni i marrjesdhe i transplantimit të ketë garancitë plotë apo të madhe se është isuksesshëm.
Së dyti: Rastet e mëposhtme janëtë lejuara nga ana fetare:
1. Lejohet marrja e një organinga një njeri i vdekur për të shpëtuarnjë njeri tjetër i cili ka nevojë tëdomosdoshme për të, me kusht qënjeriu nga i cili merret ky organ të jetëi përgjegjshëm dhe ta ketë lejuar këtëgjë gjatë kohës që ai ishte akoma gjallë.2. Lejohet marrja e organitnga çdo kashë që theret dhe lejohetngrënia e saj, ose edhe të tjera në rastedomosdoshmërie, për tu transplantuarte njeriu që ndodhet në gjendjedomosdoshmërie.3. Lejohet marrja e një pjesë nga trupi i vetë personit për të riparuar njëpjesë tjetër të tij, si p.sh. marrja e njëpjese të lëkurës apo kockës së tij, nësediçka e tillë është e nevojshme.4. Lejohet të vendosen në trupin enjeriut pjesë të prodhuara articialishtqoshin këto metale apo diçka tjetër,për ta kuruar atë nga sëmundja apodeektet, si p.sh. në nyjat e kockave,valvulin e zëmrës etj.Në të katër këto raste Asambleja është e mendimit se lejohet etarishttransplantimi duke iu përmbajturkushteve të përmendura më sipër.Gjatë diskutimit të kësaj çështjemorën pjesë edhe këta mjekë:1. Dr. Sejid Muhamed Ali El-Bar2. Dr. Abdullah Baselameh3. Dr. Halid Emin MuhamedHasan4. Dr. AbdulMabud Amareh Es-sejid5. Dr. Abdullah Xhumah6. Dr. Gazi El-haxhimPaqja dhe bekimi i Allahut qotëpër Proetin tonë Muhamed, amiljendhe shokët e tij. Lavdërimi i takonvetëm Allahut, Zotit të botëve.
http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=99&l=AR&cid=12
L
avdia i takon Allahut, paqja dhe bekimet e ij qoshin përProetin tonë Muhamed, pas të cilitnuk ka proet tjetër, për amiljen dheshokët e tij. Asambleja e Akademisë FikhutIslam, në Sesioni e saj të dhjetë tëmbajtur në Mekën e nderuar nga data 
Fetva
/
SUBJEKTI:
TRANSPLANTIMI IORGANEVE TË TRUPIT
24 Seer 1408/ 17 etor 1987 deri nëdatën 28 Seer 1408/ 21 etor 1987mori në shqyrtim temën: Raportii vërtetimit të vdekjes nëpërmjetshenjave mjekësore të sigurta sidhe lejimi i heqjes së aparaturave tëreaminimit, nga i sëmuri që ndodhetnën përkujdesje të përqendruar. Asambleja u njoh me opinionetdhe sqarimet mjekësore, të paraqitura me gojë dhe me shkrim, nga Ministria e Shëndetësisë së Arabisë Sauditedhe nga mjekë specialistë, po kështuedhe me vendimin e AkademisëNdërkombëtare të Fikhut Islam nënvartësi të Organizatës së KonerencësIslamike, të mbledhur në Aman të Jordanisë nr. 5 datë 3/7/1986 e.s.Pas diskutimit të çështjes nga tëgjitha aspektet dhe problematikat qëmbart Asambleja morri këtë vendim:ë sëmurit të cilit i janë vendosurnë trup aparatet e reaminimit, lejohetqë ato t’i hiqen, nëse pushojnë sëunksionuari përundimisht të gjitha unksionet nervore të tij dhe nuk ka më kthim mbrapa, edhe nëse zemra dhe rymëmarrja e tij vazhdojnë tëunksionojnë automatikisht me anëatë aparateve që i janë vendosur nëtrup, por heqja e tyre bëhet kur këtë evendos një komision prej tre mjekëshspecialistë me përvojë.Por megjithatë, nuk gjykohetetarisht për të se ka ai vdekur,vetëm pasi t’i ketë ndaluar plotësishtrymëmarrja dhe zemra, pas heqjes sëaparaturave.Paqja dhe bekimet e Allahutqoshin për Proetin tonë Muhamed,për amiljen dhe shokët e tij.
http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=113&l=AR&cid=12
 Akademia Ndërkombëtare eFikhut Islam /Vendimi nr. 16 (4/3)/
 A 
sambleja e Akademisë sëFikhut Islam e mbledhurnë sesionin e saj të tretë në Aman,kryeqytetin e Mbretërisë JordanezeHashimite në datat 8-13 Seer 1407h. /11-16 etor 1986 e.s. pasi morinë shqyrtim studimet e paraqitura rreth ekondimit articial (in vitro)dhe dëgjoi shpjegimin e mjekëvespecialistë, iu bë e qartë se sot përsot kemi të bëjmë me shtatë orma të njohura të ekondimit articial, si
SUBJEKTI:
 VDEKJA DHESHKËPUTJA E APARATEVETË REAMINIMIT NGA TRUPI I NJERIUT
rezultat Asambleja mori këtë vendim:
SË PARI:
Pesë ormat e mëposhtme janë të ndaluara etarisht, të ndaluara kategorikisht për shkak të vetë ormësose për shkak të pasojave, siç ështëpërzierja e prejardhjes, humbja emëmësisë si dhe anë të tjera etarishtnegative:
forma e parë:
merret ara emashkullit dhe ekondohet me vezëne një gruaje që nuk është gruaja e tijdhe më pas vendoset në mitrën e gruassë tij.
forma e dytë:
merret veza egruas dhe ekondohet me arën e njëmashkulli që nuk është burri i saj dhemë pas vendoset në mitrën e kësajgruaje.
forma e tretë:
merret veza dheara e dy bashkëshortëve dhe pasiekondohen jashtë në mënyrëarticiale kjo vendoset në mitrën e njëgruaje tjetër që del vullnetare për këtëgjë.
forma e katërt:
merret veza e njëgruaje të huaj dhe ekondohet mearën e një burri të huaj dhe më pas kjovendoset në mitrën e bashkëshortes.
forma e pestë:
merret veza ebashkëshortes dhe ekondohet jashtëme arën e bashkëshortit dhe më pasvendoset në mitrën e bashkëshortestjetër (në këtë rast burri ka më shumëse një grua).
SË DYTI:
Dy ormat e tjera tëekondimit articial janë të lejuara,nëse paraqitet nevoja për to, por mekushtin e domosdoshëm që të merrentë gjitha masat e duhura për të ruajturprocesin, këto orma janë:
forma e gjashtë:
merret ara eburrit dhe veza e gruas së tij dhekryhet ekondimi i jashtëm, më pasajo vendoset në mitrën e gruas.
forma e shtatë:
merret ara eburrit dhe vendoset në një vend tëpërshtatshëm brenda organit gjenitaltë gruas së tij ose në mitrën e sajduke kryer kështu një ekondim tëbrendshëm. Allahu e di më së miri.
Revista e Akademisë nr. 3 vol. 1 fq. 423
www.fqhacademy.org.sa
 
Nr. 4 / 21 shtator 2012
 
/
 
Lidhja
3
 
Urtësia e Përjetshme” është njëlozo mistike që thotë se, të gjithatraditat etare për gjatë kohërave janë shaqje ndryshme një  vërtete të vetme dhe se, njohuritë etare,pavarësisht dallimeve mes tyre, burojnënga një thelb i vetëm ose nga “eja epërjetshme” (Religio Perennis). ëgjitha etë, pavarësisht nga konteksti ityre kulturor apo historik, janë thjeshtinterpretime të ndryshme të kësajtë vërtete universale të përbashkët.Dallimet në mes librave të shenjtëqë u përkasin eve të ndryshme dhemospërputhjet mes tyre, vijnë për shkak se çdo e është ormësuar në trajta tëndryshme për tu përshtatur me nevojatshoqërore, racionale dhe shpirtëroretë epokës kur ato janë shaqur. Duke ubazuar në këtë pikëpamje, dallimet nëmes eve, te ndjekësit e kësaj lozoe,shihen si lëvozhga (ana e jashtme) tëcilat mund të largohen për të mbërriturte thelbi (ana e brendshme).I pari ai që ka përdorur shprehjen“urtësia e përjetshme” apo “lozoa epërjetshme” ishte katoliku humanistAgostino Steuco (1497–1548 e.s). Steucopunoi si sekretar i zyrës së Vatikanit dhenë vitin 1540 e.s. shkroi një libër metitullin “Filozoa e Përjetshme” të cilinia dhuroi papës Pali i tretë. Ndërkohëky term ka gjetur përhapje të madhenë kohën moderne, pas botimit të libritme titull “Filozoa e Përjetshme” (TePerennial Philosophy) të lozot AldousHuxley në vitin 1945 e.s.Shkolla më e njohur e mendimit qëbazohet mbi këtë lozo ezoterike ështëajo që quhet “Shkolla e raditës”, të cilëne përaqësojnë mja mendimtarë tëshek. XX, si Rene Guenon, Martin Lingsdhe iraniani S. Husein Nasr.Shkolla ka marrë këtë emër“raditionalism”, sepse sipas pretendimittë saj ka një “trashëgimi” të përbashkëtndërmjet të gjitha eve: Hinduizmit,Budizmit, Judaizmit, Krishterimit,Islamit... etj. Kjo trashëgimi e përbashkëti ngjan qendrës së rrethit, ku të gjithaetë qëndrojnë përqark saj dhe në mes tëkëtij rrethi, çdo njërën prej tyre, e çonnjë rreze, që nënkupton shtegun e saj të veçantë sesi kjo e mbërrin qendër.Muslimani – sipas tyre – nuk është mëme at në mbartjen e së vërtetës sesahindusi që adhuron lopën, që të dyja etëshprehin të njëjtën të vërtetë universale.Idetë e shkollës tradicionaliste e gjejnëburimin e tyre te lozo ezoterik rancez “René Guénon”. Gunenon u lindnë Francë në vitin 1886 e.s., ai u rrit nënjë ambient etar katolik dhe më pasu edukua nga njerëzit e rendit jezuit.Në vitin 1909 e.s ai themeloi revistënezoterike “La Gnose” ose ndryshe“Njohja”. Në vitin 1911 e.s. ai përqaontarikatin shadhili nga dora e ezoterikut,masonit suedez Ivan Aguéli, ose i njohurndryshe si shejh Abdulhadi Akili -siçe kishte quajtur vetveten- dhe një ngambrojtësit e aktë të Ibn Arabiut. Një vitmë pas Guenon kryen ritualet masoneduke u bërë pjesë e lozhës Tébah qëishte pjesë e lozhës së madhe masoneranceze. Në vitin 1924 e.s. ai shkroilibrin “Lindja dhe Perëndimi” në tëcilën ai onte në shpëtimin e botësperëndimore nëpërmjet ringjalljesezoterike hinduse.Në vitin 1930 e.s. Guenon zhvendosetnë Kajro dhe atje martohet me vajzëne njërit prej shehlerëve su dhe më pasnjihet me emrin “Abdul-Uahid Jahja”.Por edhe pas kësaj ai u jep aprovimindisa miqve të tij të themelojnë në Francënjë lozhë masone me emrin e një prejlibrave të tij “La Grande riade”, kuitet për mënyrën sesi kryhen ritualetmasone. Guenon vdes në vitin 1951e.s. duke u shndërruar për disa, një ngapersonalitet madhështorë të Islamit!Një nga nxënësit e tij më të njohur qeezoteriku i paturp zvicerani “Frithjo Schuon”, cili u ut në tarikatin sualjuijeh, e themeluar nga shejh “AhmedAljuh”, i njohur për mungesën e tijetike ndaj Proetit (alejhi salatu ueselam) dhe broçkullat e tij panteiste(shetahatuhu hululijeh). Pas vdekjes sëshejhut të tij, tek Schuon ngjallet damarii tij i krishterë dhe kështu ai themelontarikatin “Merjemije” që e merr emrinnga Merjemja (alejha selam), pasi –sipas tij- ai e pa atë në ëndërr, në njëpamje që për pozitën e saj është turp tapërmendim. Ndjekës të këtij tarikati nuk ka vetëm musliman, por edhe çiut, tëkrishterë, hindus, ... etj.Nxënës i këtij zindiku të undit qe edheshkrimtari anglez “Martin Lings”, autorii librit të njohur “Jeta e Muhamedit(alejhi salatu ue selam) bazuar nëburimet e hershme”Ky merjemist thotë në librin e tij “Orae Njëmbëdhjetë”: “Mbretëria e qiellitgjendet brenda teje. Kjo e vërtetë ështëthemeli i ezoterizmit, dija dhe studimii së brendshmes. Angazhimi i mistikute tejkalon shpëtimin dhe shkon drejtshenjtërimit, që është një nga kuptimetmë të larta të hyjnitetit, pra drejt unitetitme përsosmërinë absolute të qenieshyjnore. Fena-ja (tretja në Zotin) në tëgjitha rastet është “Nirvana” budiste,në misticizmin islam shprehja se “suuështë i pa krijuar” dëshmon për të njëjtinrealitet absolut.”Ndërsa diku tjetër ai thotë: “Por e vërtetaimponon vetveten e saj, asgjë tjetër veçdoktrinës së përkryer “samsara”, nuk mund të paraqes një koncept të tillë përekzistencën, që i përgjigjet kërkesave tëarsyes meditative, duke e konsideruaratë themelin simbolik në meditimin eHyjit absolut.Duket sikur ky njeri nuk e lexuar falëte Allahut të Lartësuar që thotë: “Metë vërtetë, në krijimin e qiejve dhe tëokës dhe në ndërrimin e natës e tëditës, ka shenja për mendarët, për ataqë e përmendin Allahun duke qëndruarnë këmbë, ndenjur ose shtrirë dhe qëmeditojnë për krijimin e qiejve dhe tëokës (duke thënë:)
“O Zoti Ynë! Tinuk i ke krijuar kot këto  lartësuarqofsh(nga çdo e metë)! Prandaj na ruajnga ndëshkimi i zjarrit.”
(Al-Imran:190-191)A nuk i mjauan këto falë këtij njeriu,por shkon e na prezanton idhujtarinë ehindusve dhe të budistëve dhe na i vë atopara shpalljes së Zotit të Botëve?!Kjo është vetëm maja e ajsbergut tëfalëve që ka thënë ky njeri, ndërkohë qëpër shumë muslimanë ai konsiderohetsi një nga autoritetet e shquara tëthirrjes islame në Britani, pa përmendurkëtu problemet që ka libri i tij “Jeta eMuhamedit (alejhi salatu ue selam)bazuar në burimet e hershme”, të cilatnuk është vendi këtu për t’i shtjelluar, porqëllimi është vetëm të paralajmëroj përdoktrinën që ai trashëgoi nga mësuesii tij katoliko-ezoterik, Frithjo Schuon,dhe nga të devijuarit e tarikateve suste.Kjo idhujtari, të cilën ata e quajnë “e vërteta”, është eja e përjetshme përndjekësit e lëvizjes “tradicionaliste”.Mbërritja te kjo “e vërtetë” arrihetnëpërmjet çdo rruge, qoshin këtomeditimet budiste, joga hinduste, aporituale masone. Kjo shkollë mbartbrenda saj pikëpamjet e tretjes në Zotin(hulul) dhe unikimit me ë (itihad)dhe te mja prej ndjekësve të saj edherimishërimin e shpirtrave, ndaj nuk është çudi pse Ibn Arabiu është një ngaimamët e tyre.Një nga ndjekësit e njohur të kësajshkolle është edhe “Rozhe Garodi”, icili tregoi entuziazmin e tij për librat eGuenonit, në një intervistë me lozonAlain de Benoist. Përpjekjet e tij përunitetin mes eve dhe utjen e tyre nëkallëpin e “Feve Abrahamike” janë mjatë njohura, sado do zgjateshim nësedo t’i përmendnim. Këtë konstatime mbështet edhe opinioni i gazetaritinvestigativ amerikan Robert Dreyuss,në librin e tij “Peng të Homeinit” (q.211-212) ku ai thotë: “Sipas burimeveiraniane S. Husein Nasr e bindikancelarin e Universitetit të eheranitHushang Nahavandi, një këshilltarky i Shahbanout (gruaja e Shahut tëPersisë), të kanalizonte miliona dollarëte rancezi me lidhje jezuite, teoricieniRozhe Garodi, për institutin e tij tëDialogut dhe Qytetërimit... Garodi ështënjë gurë e rëndësishme e operacionevetë shërbimit inteligjent britanik. Ai kandikim të madh në post-revolucioniniranian dhe në mesin e ultra majtistëvenë Algjeri, dhe gjithashtu një ngamentorët më të aërm të Gadat nëLibi. Garodi është një ish teoricieni Partisë Komuniste i konvertuar nëkatolicizmin roman nëpërmjet ndikimittë Pere Lebret, një autoritet jezuit ky,në konservimin e strukturës socialetë shoqërisë arikane bazuar në artin emagjisë snore.”Librat e Garodit edhe pse mja të njohur,nuk kanë më atë ndikim që kishin nëshek. XX, kështu që një tjetër personazhi rëndësishëm ka dalë në skenë dhe qëluan të njëjtin rol, por në një ormë disimë të butë. Ky personazh është autorjaangleze Karen Amstrong. Amstrongështë një nga autoret më të rrezikshmeqë punojnë për idenë e unikimittë eve, duke u nisur nga doktrina e“tradicionalizmit” apo ndryshe “esësë përjetshme”. Dallimi në mes saj dheatyre që përmenda është se, ajo nuk eka pranuar Islamin, siç bën të parët,por ajo merr pjesë nëpër konerencadhe dokumentarë të ndryshëm sikurtë përaqësonte Islamin, aq sa disanaivë besojnë se ajo është shumë pranëpranimit të esë islame. Duhet diturse ajo ka qenë më parë një murgeshë ekatolike jezuite, në “Shoqëria e Fëmijëssë Shenjtë Jezus” dhe sipas pretendimittë saj ajo e braktisi katolicizmin dhe nuk përqaoi ndonjë e tjetër.Idetë e saj “tradicionaliste” duken qartëpër atë që lexon librin e saj “Te Caseor God”. Në të ajo pretendon se njerëzitdikur nuk adhuronin ndonjë zot me cilësitë veçanta, por adhuronin ekzistencënabsolute, derisa në skenë dolën setariane në Indi në shek. X para erës sonë,të cilët e quajtën këtë të adhuruar meemrin “Brahman”, ekzistencën absolute.Ndaj pikërisht për këtë ajo u thur lavdesustëve ekstrem kur thotë: “Degamistike e Islamit, Suzmi, insiston sekur ti je në prezencë të Zotit, ti nuk jeas çiut, as i krishterë dhe as muslimanë.i je në shtëpinë e ij edhe nëse ti je nënjë sinagogë, xhami, tempull apo kishë,sepse të gjitha etë e drejtë-udhëzuara vijnë nga Zoti. Dhe një njeri i Perëndisë,pasi të hedh një vështrim hyjnor, i lë passhpine këto dallime qëka shpikur njeriu.Për sa i përket qëndrimit të saj që ajomban ndaj Islamit, nuk dallon shumënga orientalistët e tjerë, ajo në librin esaj “Historia e Zotit”, që në arabisht ështëpërkthyer me titullin “Allahu dhe njeriu”,pasi et për përmendjen që Kurani i bënProetëve Israelitë, thotë: “Muslimanëtsot këmbëngulin se nëse Muhamedi do t’ikishte njohur hindustët dhe budistët dot’i kishte shtuar edhe historitë e liderëvetë tyre.” Pra, nuk mjaohet vetëm mepretendimin se Kurani është produkti shkruar nga vetë Proeti (alejhi salatuue selam), por i konsideron mistikët jomuslimanë, liderët e hindustëve dhebudistëve si Proetë dhe të Dërguar tëZotit!Në një vend tjetër ajo thotë: “Nga judenjtëmiqësorë të Medinës, Muhamedi mësoigjithashtu historinë e Ismailit, djalit tëmadh të Abrahamit.” Nuk e di se ngakush duhet të habitem më shumë: nga judenjtë miqësorë apo nga mësimi ata i dhanë zotnisë së njerëzimit (alejhisalatu ue selam)?Kjo autore ka marrë një iniciativëndërkombëtare, të cilën e ka quajtur“Karta e Dhembshurisë” (Charter orCompassion) të cilën e nis me falët:“Parimi idhembshurisë qëndron nëzemër të të gjitha traditave etare, etikedhe shpirtërore.”Armstrong përpiqet të unikoj etë,nëpërmjet qasjes që quhet “e përbashkëtahumane”, e cila nuk është asgjë mëshumë sesa një urë për propaganduesit edoktrinës“lozoa e përjetshme”.Ngjashëm me këtë është edhe përkthimiqë ata i bëjnë falës “Kelimetin seua” (njëfalë e njëjtë) që përmendet në suren Al-Imran: 64 me falën “Common Ëord”(një falë e përbashkët), ndërkohë qëqëllimi i kuptimit të kësaj fale në këtëajet është “fala e drejtë” që do thotëdistancim nga shirku.Kohët e undit kam parë një palo libër,të një autori të ashtuquajtur arab, cilipretendonte në të se “Brahma”, Zoti ihindusve, në realitet është “Ibrahimi”(alejhi selam)! Madje shkrimet hinduse“Veda”, janë etushkat e Ibrahimit(alejhi selam), duke dashur me këtëtë justikojë termin e pavlerë “FetëAbrahamike”. Natyrisht që këtë ai nuk eka nxjerrë nga vetja e tij, por e ka marrënga disa autorë perëndimorë, por me vetëdije ose jo, ai nuk qëndron shumëlarg shkollës së “Rene Guenonit”, i cilishihte te Hinduizmi burimin e esë sëpërjetshme, ku sipas pretendimit të tijështë origjina e eve.Së undi, dua të them se me këtëpërmbledhje të shkurtër dëshiroj t’iinormoj thirrësit islam, nxënës të dijesdhe mendimtarë, rreth disa doktrinaveezoterike (batinije), të cilat përhapenme emra të ndryshëm, si dhe t’i njohme disa personazhe të cilat sot ngrihenlart, ndërkohë që nuk e meritojnë këtëgjë. Kjo temë është mja e rëndësishmedhe njerëzit e dijes duhet ta cekin dhetrajtojnë atë e të sqarojnë të pavërtetat esaj, duke mbrojtur kështu anën e teuhiditdhe demaskuar ata që i kundërvihenAllahut dhe të Dërguarit të ij (alejhisalatu ue selam).
Revista “El-bejan” nr. 301, Ramazan 1433 h./Gusht 2012 e.s.http://www.albayan.co.uk/MGZarticle.aspx?ID=2149
Urtësia e Përjetshme dhe e Vërteta e të Përbashkëtës Njerëzore
 Nga 
 
Fejsal ibn Ali el-Kamili

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->