Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Samparka

Samparka

Ratings: (0)|Views: 357 |Likes:
Published by Kemmannu com

More info:

Published by: Kemmannu com on Sep 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2013

pdf

text

original

 
 
¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀ Ä
¨s À  æ µÁ×ZÁgÀ¤ªÀ ÄÆð®£À Ì ºÉ ÆÃgÁl J°èAzÀ¥Áæ A©ü¸É ÆÃt?
¨s À  æµÁÖZÁgÀ ÄA©  Ä¼À ÄPÀ Äw۠ĪÀñÀ°è¨s À  æµÁÖZÁgÀ«gÀ ÄzÀ Þ ªÀ iÁvÀ£ÁqÀ ÄªÀªÀà ºÉZÀÄÑ. ¨s ÀæµÁÖZÁgÀ¨ÉÃPÀ Ä, CxÀªÁ ¨s À  æµÁÖZÁgÀM¼É îAiÀ ÄzÉAzÀ Ä AiÀ iÁgÀ Æ ºÉüÀ ÄªÀ Å¢®è. DzÀ Æ ¨s À  æµÁÖZÁgÀ¢£À¤vÀ å ¥ÉqÀA¨s À ÆvÀªÁV ¨É¼ÉAiÀ ÄÄvÁÛEzÉ. ¨s À  æµÁÖZÁgÀ JAzÀK£À Ä? ®AZÀ  ÆqÀ ÄªÀ ÅzÀ Ä ªÀ ÄvÀ ÄÛzÀÄPÉƼÀ ÄîªÀ ÅzÀ Ä ªÀ iÁvÀ  æ ¨s À  æµÁÖZÁgÀC®è. PÁ£À Æ£À Ä ¨Á»gÀªÁV vÀ£ÀUÁV ºÁUÀ Æ £À ßªÀjUÁV PÉ®¸ÀªÀ iÁqÀ ÄªÀ ÅzÀ Ä, ¸ÀA§¼À ÄPÉ ÆAqÀÄ £Àß PÉ®¸ÀªÀ iÁqÀà EgÀ ÄªÀ ÅzÀ Ä, DqÀ½vÀ°è¥ÁgÀ±ÀðPÀ E®è¢gÀĪÀÅzÀÄ, ¸ÀgÀPÁj ¨sÀÆ«Ä, ¸ÀªÀ®vÀÄÛUÀ¼ÀÄ, ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÉÆvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß,«zÁåyðªÉÃvÀ£À¼À ¤AiÀĪÀ ÄUÀ¼À£À Äß UÁ½UÉ Æj ¥ÀAiÀ ÄĪÀ ÅzÀ Ä EªÉ®èªÀÇ ¨s À  æµÁÖZÁgÀ. ¨s À  æµÁÖZÁgÀ¤ªÀ ÄÆð®£À£ÁªÀ Å F jÃwAiÀ Ä°èªÀ iÁqÀ§ºÀ ÄzÀ Ä. 1.ªÉÊAiÀÄÄQÛPÀ £É¯ÉAiÀÄ°è : ¥ÁæªÀiÁtÂPÀªÁV PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß ¤¨sÁ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ,®AZÀ ÆqÀzÉ EgÀĪÀÅzÀÄ, ®AZÀ ¹éÃPÀj¸À¢gÀĪÀ ÅzÀÄ, vÉjUÉUÀ¼À£ÀÄß vÀ¦à¸À®Ä CqÀ ØzÁj »rAiÀ Ä¢gÀ ÄªÀ ÅzÀ Ä, ªÁå¥ÁgÀ°èªÉ ÆøÀªÀ iÁqÀà EgÀ ÄªÀ ÅzÀ Ä, ºÀtQÌAvÀ ªÀ åQÛAiÀ Ä ±É  æõÀ ×vÉUɪÀ iÁ£À åvɤÃqÀ ÄªÀ ÅzÀ Ä EvÁå¢. 2.¸ÀA-¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ : ¸ÀAWÀ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀvÉ EgÀĪÀAvɣɠÆÃqÀ ÄªÀ ÅzÀ Ä, £ËPÀj ¤ÃqÀĪÁUÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀeÁ»ÃgÁvÀ Ä ¤Ãr AiÀiÁªÀ ÅzÉà ªÀ²Ã®vÉ E®èzÉ £ËPÀj ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ, ºÀtPÁ¹£À ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¤ªÀðºÀuÉ,DyðPÀªÁV vÀÄA¨Á ²æêÀÄAvÀgÁVgÀ¢zÀÝgÀÆ, UÀÄt ºÁUÀÆ ±ÉÊPÀëtÂPÀªÁV±ÉæõÀ×vÉAiÀĪÀjUÉ DzÀåvÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ, PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr¹PÉƼÀî®Ä ®AZÀ¤ÃqÀ¢gÀĪÀ ÅzÀ Ä EvÁå¢.3.gÁdQÃAiÀ ÄªÀ£À Äß ±À Ä¢ÞÃPÀ:vÀªÀÄä ¸ÀªÀð¸ÀéªÀ£ÀÄß vÁåUÀ ªÀiÁr CA¢£À gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ ¨s ÁgÀPÉÌ ¸ÁévÀAvÀæöå vÀAzÀ Ä PÉÆnÖzÀ ÝgÉà ¸ÀªÀð¸ÀéªÀ£ÀÄß ®Æn ªÀ iÁqÀ ÄªÀªÀ Ä EA¢£ÀgÁdPÁgÀ¼ÁVzÁÝgÉ. EzÀ Ì d£Àà PÁgÀt. ºÉAqÀ- ºÀtPÁÌV d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß EªÀjUÉ ªÀiÁgÀÄvÁÛgÉ. ¨sÀæµÀÖjUÉ ªÀÄvÀ ¤Ãr, CªÀgÀ£À Äß C¢üPÁgÀPÉÌ vÀ ÄvÁÛ. ªÀ ÄvÀzÁ£ÀzÀ°è zs ÀªÀ Äð, êÀ Ä, eÁw EzÀgÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀªÀÇ ¨sÀæµÁÖZÁgÀªÉà DVzÉ. ¨sÀæµÁÖZÁjUÀ¼À£ÀÄß G£ÀßvÀºÀAvÀzÀ°èzÀ ÝªÀ Ä ¸À»¸À ÄªÀ ÅzÀ Ä  ÆqÁ ¨s À  æµÁÖZÁgÀªÉà DVzÉ.
¨s À  æµÁÖZÁgÀ¤ªÀ ÄÆð®£ÉAiÀ Ä PÉ®¸À£À¤ßAzÀ, £À£À ß PÀ ÄlÄA§¢AzÀ, £À£À ß ¸ÀA¸É Ü¬ÄAzÀ, £À£À ß  ¸ÀªÀ ÄÄzÁA Ä¢AzÀ¥ÁæA¨s ÀªÁUÀ¨ÉÃPÀ Ä. dAvÀgï-ªÀ ÄAvÀj£À°èG¥ÀªÁ¸ÀªÀ iÁqÀ ÄªÀ ÅzÀjAzÀ ¨s À  æµÁÖZÁgÀrªÉ ÄAiÀ iÁUÀ ÄªÀ Å¢®è. J°è¨s À  æµÁÖZÁgÀDUÀ ÄvÀ  ÛC°è¥À  æw¨s Àl£ÉºÁUÀ Æ zs À £ÀAiÀ Ä¨ÉÃPÀ Ä. AiÀ iÁgÀ Ä ¨s À  æµÁÖZÁgÀªÀ iÁqÀ ÄvÁÛ, CªÀjUÉgÁªï ªÀ iÁr ¥À  æw¨s Àl£ÉªÀ iÁqÀ¨ÉÃPÀ Ä, AiÀ iÁgÀ Æ ¨s À  æµÁÖZÁgÀªÀ iÁqÀ ÄvÁÛ, CªÀ£À Äß  Ä£ÁªÀAiÀ Ä°è¸É Æð¸À¨ÉÃPÀ Ä. ¸ÀPÁj C¢üPÁjUÀ¼À D¹Û-¥Á¹Û¥Á¸ÀªÀ iÁr, CzÀDzÁAiÀ Ä ªÀ ÄÆ®UÀ¼À£À Äß ±É Æâü¸À¨ÉÃPÀ Ä. DUÀªÀ iÁvÀ  æ ¨s À  æµÁÖZÁgÀ¤ªÀ ÄÆð®£À¸Ázs À å.
qÁ| eÉgÁ¯ïØ ¦AmÉ Æ
¸ÀA¥Àð
¸À AZÁ®PÀgÀ  Ä :
Rwèï C§Äݯï gÀ²Ãzï, ªÀ Ä¯Éà
¸À A¥ÁzÀ PÀ gÀ  Ä :
qÁ| eÉgÁ¯ïØ ¦AmÉ Æ, ¯ÁåtÄàgÀ
¥s É Æãï : 9448480248
PÉ  ÆñÁ¢üPÁj :
d£Á¨ï ©. PÁ¹A, ¨ÁPÀ ÆðgÀ Ä
¥s É Æãï : 9900253105
¸À zÀ ¸À  ågÀ  Ä :
¥É Ææ | ¹j¯ï ªÀ ÄxÁAiÀ Ä¸ï ZÁ¯ïìð ªÉùèCåA§è . ±Á§Ä¯Á¯ï®Ä«¸ï r’D¯É äÃqÁªÉâPÉAiÀ Ä «¼Á¸À:
¥s Égï PÀªÀ ÄÆå¤PÉñÀ£ï  ÆÃmïð gÀ¸É  Û, GqÀĦ - 576 101 ¥s É Çãï : 2530503
¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀ Ä ªÀ ÄAqÀ½
f¯ÁèC®à¸ÀASÁåvÀªÉâPÉ GqÀ Ä¦ f¯É  è

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Kemmannu com liked this
Mark Salis liked this
Kemmannu com liked this
Kemmannu com liked this
Kemmannu com liked this
Mark Salis liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->