Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Think Universal, Act Global

Think Universal, Act Global

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:

More info:

Published by: Datoseripadukadr Ahmad Kamal on Sep 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/08/2013

pdf

text

original

 
FikiranUniversalTindakanGlobalOlehDr.AhmadKamalHj.OthmanPrakata:-DenganNamaAllahMahaPengasihLagiMahaPenyayang.Puji-PujiBagiAllahyangMentadbirseluruhalamdanMahaMengetahuiatassegalasesuatu,YangMahaTinggiIlmumeliputiseluruhlangitdanbumidandiantarakeduanyadanbersemayamdiKursiNyadiArasysemestaalam.SelawatdanSalambuatRasulullahMuhammadSAW,UtusandanKekasihIllahiyangmembawaRahmatkeSeluruhAlamdenganmemberiperingatansertapetunjukNurIllahibuatmerekayangBerimanpadaHariKebangkitandanPertemuandenganPenciptadiAkhirat.Saya,sebagaiseoranginsanyangdiantarayangberbillionjumlahnyadititikpertemuanantarapermulaandekadyangpertamadiabadke21danzamanketigatahunMasehiini,inginmencurahkanpengalamansertamatlamathidupdidalammengharungiduniayangpenuhpancarobadanpadamasayangsamainginmenjadiinsanyangdikenalisebagaihambapadaPenciptasertatakdilupakantugassebagaiKhalifahsemasahayatdikandungbadansebelumberpindahalamdijemputkembalipadaNyadanakandipertanggungjawabkandenganapayangtelahdilaksanakandiduniayangfanaini.NamunbegitusebagaiinsanyanglemahsertakhilafinisentiasamemohonPetunjukdanHidayahsertaKeampunandidalammengharungihidupinidanmemohonjugaRahmat,RedhadanIhsanIllahididuniadanakhirat.Wasalam.Istimewabuat:-IsteriDicintaiDanDuaPuteriDisayangiKuDoakanagarkalianmenjadiInsanSolehahBahagiaDuniadanAkhiratNukilan:-Dr.AhmadKamalHj.OthmanPulauPinang,MalaysiaIsikandungan:-1.1:PengenalanTajuk1.2:Pendahuluan2.0:PermulaanPerjalanan3.0:PeganganKeyakinan4.0:PengisianPemikiran5.0:AmalanIlmu6.0:Ikhtiar7.0:Tawakal8.0:RedhaKetentuan9.0:Kesimpulan10:DOA
 
11:Renungan1.1:PengenalanTajukFikiranUniversal,TindakanGlobalmelambangkankitasebagaiInsanyangberilmudanberpengalamandanmengetahuiarahtujuhidupinidenganpeganganKeyakinankepadayangHaqdanBenardanmenolaksegalayangBatildanSalah.Titiktolakmengharungikehidupandiduniayangsementarainidenganpenuhbijaksanadanmemastikantindak-tandukkitasepanjangmasaadalahberkisardidalamperhitunganberpandukanPrinsipSyariahyangdinilaikandarisudutKetakwaankepadaPenciptadansentiasaberharapkepadaRahmat,RedhasertaIhsanNyadanberlindungdaripadaKemurkaanNya.NilaiUniversalyangkitafahamidanhayatiadalahNilaiSawarjagatdanitulahFitrahhidupmanusiayangmengakuibahawaiadiciptaolehPenciptadantujuanhidupinibukansekadarmemenuhiruntunannafsudansentiasadalamsedarakankeujudanalamghaibdanmakhlukyanglaindidalamlangityangterbentangluasdanduniayangfanaini,malahuntukberamalibadattunduksujudkepadaPencipta.SebagaiInsanyangsedardenganpenciptaandantujuannyaiaditurunkankebumiiniadalahuntukdiujikeimanannyadenganpelbagaicubaanmahupunkesusahandankesenanganhidup,kesihatan,kelapanganmasadanpengisianmasa,masamudadantuahidupdiduniasehinggadijemputkembalikepadaTuhannya.TindakanGlobalmemastikansegalaapayangkitalakukanberdasarkankepadaIlmuyangHaqdanBenarberpaksikankepadaRukunIman,RukunIslamsertaRukunIhsandanmampumenjanaKebaikankepadadirisendiri,keluarga,masyarakat,negaradanumatduniasawarjagatdanmenyumbangkearahduniayangdamaidanmakmursertaKeadilandijulangdandisemarakkandenganbudayayangluhursertabudipekertiyangikhlasdanakhlakinsanyangmulia.SegalaurusanyangdilaksanakandenganpermulaanmenuntutIlmuyangdicaribagaiperigiairhujansehinggaIlmuyangdikurniakanpulasepertiLadunnibagaiperigimataairyangtidakpernahkeringdanseterusnyamenjalanihidupyangpenuhberlikuinisehinggaakhirhayatnyadenganamalanyangberpaksikankepadaKeyakinandanIlmuyangHaqdanBenarkeranainginmenjadiInsanyangBersyukurkepadaPenciptanya,keranahanyadenganPetunjukdanHidayahIllahisajadapatmemastikanperjalananseseorangituberadadilandasanyanglurusmenurutperspektifAgamanyayangdiredhaiTuhannya,AllahMahaPengasihLagiMahaPenyayang;yakniIslamyangSyumul.1.2:PendahuluanSebagaiwargaduniayanghidupdialafbaruduniatanpasempadanini,kitaharuslahmenjadiberusahadimulaidenganDoayaknisenjataMukminindansebaik-baikDoaituadalahSolat.DoaitumampumengubahketetapanyangburukmenjadiketetapanyangbaiksejakdiLauhMahfuzlagi.Iniadalahkenyataanyanghakikimestidilaksanakankeranadenganberdoaitu,kitamengakuiakankelemahankitadanmemerlukanpertolongandariPenciptayangMentadbirSeluruhAlam.UntukmenjadiwargaduniayangbergelarInsan,makaharuslahmengisimindadenganIlmubermuladarirumahsejakkitasudahbolehberkata-katanatijahdidikanIbudanBapa.IlmuitupulaharuslahbertunjangkankepadaTauhidUlluhiyahdanRubbubiyahdidalammenjalanikehidupansebagaiInsanyangmempunyaihubungandenganPencipta,HabluminallahdanMasyarakat,HabluminannassehinggalahpadasaatkitaakandijemputpulanguntukkembalidisisiPencipta.“DaripadaNyakitadatangdankepadaNyakitaPulang”.
 
FikiranyangUniversalmampumengerakkanakalmenjelajahkeseluruhduniasawarjagatdanmenerokalangityangluasciptaanPenciptaNyadanpadamasayangsamamenyedaridanyakindenganAlamGhaibyaknimenurutIlmuyangdisebutkandidalamkitab-kitabAgamaSamawiiniyangtelahdibawaolehUtusan-UtusanNyasilihberganti.2.0:PermulaanPerjalananDaribenihyangmenyatumenjadinuftahdanketulandagingsehinggadicukupkansifatdanditiupkanRuhdanselepassembilanbulansepuluhharididalamjaninrahimmakaditakdirkanlahlahirkeduniainisebagaiInsanyangakanmenjalanikehidupanyangpenuhberlikusehinggasuatumasayangditetapkanuntukpulangdisisiNya.DimulaidenganAzandanIqamahdikedua-duabelahtelingamemperdengarkankalimahTayyibahbuatazimatsepanjanghayat.Semasabayi,kitadibelaidandimanjadanmenjadipenawarkepadakeduaorangtuadankeluarga.Daritelapakkakisebesarduajari,kitamembesarsehinggatumbuhnyagigidanpetahberkata-katadanmeniarap,merangkakdanbertatihmengoraklangkahyangpertamabersamagelakketawaibubapamengagumikejayaanpermulaananaknya.Alampendidikanbermulasejakdirumahlagisehinggalahcukupumuruntukdimulaidialampersekolahandanditeruskandenganperingkatpengajiantinggidenganmasapengisianmindadenganilmuduniawidanhakikibuatbekalandanpendomanuntukmulahidupberdikarimengharungihiduppenuhpancarobaini.3.0:PeganganKeyakinanDenganlafazKalimahTayyibahyangdiungkapkandikedua-duabelahtelingasewaktumulalahirkeduniaini.DisitulahbermulanyasatuUngkapanyangmenceritakansegalanyatujuanhidupdiduniaini.UngkapanKeyakinanTayyibahitulahkuncikepadaKejayaanyangakanditempadisepanjangperjalananhidupinididalammengharungipengalamanyangakandipertanggungjawabkanapabilakembalibertemuPenciptanyadihariPembalasannanti.PeganganKeyakinanharuslahberpaksikankepadayangHaqdanBenardanmenolaksegalayangBatildanSalah.NamunbegitupegangansertapenilaiansebeginitidakdatangbergolekmalahperlukepadapengisianIlmu.IniamatlahdiperlukandanyangpastiPetunjukdanHidayahMahaKuasaitulahyangmestidipohondankecenderunganAkal,HatidanQalbididalammemimpinjasadyangdiruntunolehnafsusertabisikanjahatdarimusuhnyayangnyatayaknisyaitanyangdilaknatiharuslahdikenalpasti.TindaktanduknyauntukmendekatiRabbulA’laminharuslahdimulakansejakmulasudahpandaimemikirkanbaikdanburukdandijelaskandenganpengamatankejadiandirinyadanalamsekelilingnyayaknibulandanmataharisertabintangyangbertaburankerdipancahayanyadimalamhari,agariamenyedaridanmengenalibahawasemuainitidakujuddengansemulajaditetapiadaPenciptanyayangMahaKuasa,MahaAgungdanMahaTinggi.4.0:PengisianPemikiranDidalamtubuhbadankitainidianugerahkansatuanggotayangterbaikiaituakalyangmampumenyerapsertamenyimpanmaklumatdanmenganalisabaikdanburuknyakepadakita.Akalyangberfungsididalamotakkitayangmenpunyaiberbillionseldanterbahagidenganotakseparasedardanotaksedar.OtakseparasedarkitapulaberfungsididalamperhubungandenganLauhMahfuz(InfinityIntelligent).DibawahotakseparasedariniterdapatbeberapaFakultisepertiFakultiKemahuan(FacultyOfWillPower),FakultiEmosi(FacultyOfEmotion),FakultiPenyebab(FacultyOfReasoning)danFakultiImaginasi(FacultyofImagination).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->