Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Τουριστικός οδηγός Πόλης Ξάνθης

Τουριστικός οδηγός Πόλης Ξάνθης

Ratings: (0)|Views: 36 |Likes:
Published by LoneEagle110
Detailed, interactive and static maps of Xanthi (Greece)
Detailed, interactive and static maps of Xanthi (Greece)

More info:

Published by: LoneEagle110 on Sep 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/21/2012

pdf

text

original

 
•¶ÚľÏ
n aik`bhfxbffd
lfx tbi ziaziz
Ï ÎÈÂÛÔÚ¶
 
ÛˌÚ °Âßľ※ßÈˌÚ
dfokgkVnzt=0 =9'>8'=9 8=3=0 ℨÈÆ″‽°>
 
8
_ÈÇØľ˒Ó° °ÁÓ¶ÚÔ¦ÛÏ Î° ÛÔÚ Û°ÇÂ‽È˒Û※… u N pkdi f}ia dffx lfx tbi txn|ieix…W
Ï ﬎ÆÏ ÛÏ˕ •¶ÚľÏ˕
jkt{ fl Rnatbk
 Rnatbk% n tfpa tbnt }ixjbiz nt Xbfdf}i‛z nxgz% lkxzt fa tbi xfnd nad xnkexfnd pn{ tbnt jfaaijtzTbizznefakjn pktb I|xfz nad Jfaztnatkaf}ei! Jn}ktne fl tbi }xilijtyxi% pktb najkiat dizjiat! Tbijfatig}fxnx{ jkt{ xizigheiz n bk|i fl njtk|ktkiz tpiat{ lfyx bfyxz n dn{! Ktz jfa|iatkfa jiatixzjfaztktyti n }fei fl nttxnjtkfa lfx @xiio nad lfxik`a jktksiaz! Tbi ztxiitz nxi lyee fl gftkfa nad tbixi nxi gna{ jbfkjiz lfx tbi |kzktfx nad nee fl bkz&bix ziaziz! Ztnxt {fyx dn{ nt n jkt{‛zjfalijtkfaix{! Kt kz aft tkgi lfx n dkit… Z{xy} }nztx{ nad onxkfoiz ‚n txndktkfane }nztx{' nxi n}einzyxi lfx {fyx zgiee nad tnzti… Efjne len|fxz ka tn} xffgz nad xiztnyxnatz% ka affa nadnltixaffa% nxi gnx|iefyz! Nefa` tbizi% tbixi nxi hnxz lfx i|ix{ tnzti% }enjiz tbnt xighitkofgyzkj kz }ixlfxgid nad jkaignz! N |nxkit{ fl iatixtnkagiat nad ngyzigiat xffgz nxi}xf|foka` nad zkgyetnaifyze{ ka|ktka` {fy N }einzyxi lfx {fyx zfye!•¶ÚľÏ% ÔÆÂÛÈ″° Ô˒ ÁÔ˒ÓÚ¶˛È ßÛÏÚ °ÎÁ°Æ¶ ÛÏ˕ ƘÔ‽﬎Ï˕% ÓØÛÏ Á°Û¶ ßÈÂÓ¶ ßÛÔÚ Ô‽ÂÁ﬎ Á°ÂßÂ‽ÏÓÔ‽ÓÔÅÂÁ﬎ ¶ÇÔÚ° Ô˒ ß˒Ú‽¤È ÛÏ ªÈßß°ÆÔÚ″ÁÏ ÅÈ ÛÔÚ Ř–ÓÔ Á°Â ÛÏÚ ∯ˌÚßÛ°ÚÛÂÚÔ‡ÔÆÏ%ÓˌÛȇÔ˒ß° ÛÔ˒ ÚÔÅÔ‡% ÅÈ °Ó¦°″° Á°Û°ÎˌÎ※ Á°Â ß˒ÎÁ°ÂÓÂÚ※ °ÓÔ˒ß″°! ∆ ߇ΦÓÔÚÏ ﬎ÆÏÅÔ¶˛È ÅÈ Á˒‑¤ÆÏ ‽Ó°ßÛÏÓÂÔÛ※ÛˌÚ ﬎ÆÔ ÛÔ ÈÂÁÔßÂÛÈÛÓ¶ˌÓÔ! ∌° ß˒ÚÈ‽Ó°Á¶ ÛÏ˕ Á¤ÚÛÓ° °Ô'ÛÈÆÔ‡Ú ﬎ÆÔ ¤ÆÇÏ˕ ΰ ŘÆÆÏÚÈ˕ Á°Â ǤÚÔ˒˕ ÔÆ″ÛÈ˕% Ï Á″ÚÏßÏ ßÛÂ˕ Æ°ÛÈ″È˕ Á°Â ÛÔ˒˕ ‽Ó﬎'ÅÔ˒˕ È″Ú°Â ÔÓΰßÅÂÁ※% Ô ÈÂÆÔΤ˕ ÛÔ˒ ÈÂßÁ¤ÛÏ ÔÆƤ˕ Á°Â ΰ ﬎ÆÈ˕ ÛÂ˕ °Âßľ※ßÈÂ˕! •ÈÁÂ'Ú※ßÛÈ ÛÏ Å¤Ó° ß°˕ ß‛ ¤Ú° ˛°¦°ÓÔÆ°ßÛÈ″Ô ÛÏ˕ ﬎ÆÏ˕% ‽ÈÚ È″Ú°Â ØÓ° ΰ ‽″°ÂÛÈ˕% ßÂÓÔ°ßÛ¶Á°Â Á°ÓÂ﬎ÁÈ˕ ÛÓ˒Ô‡Ú ÛÏ Å‡ÛÏ Á°Â ÈÓÈľ″˛Ô˒Ú ÛÏ ÎÆØßß°… ∌Ӥư Ô ÚÛ﬎ÂÈ˕ ÎȇßÈÂ˕ ßÈÛ°–¤ÓÚÈ˕ Á°Â ÈßÛ°Û﬎Ó° ÛÔ ÅÈßÏŤÓ Á°Â ÛÔ –Ó¶‽˒% –¤–°ÂÔ ˌ˕ Û°Æ°ÚÛȇÈß°Â °Ú¶ÅÈß° ßÛÏÚ°ÂßľÏÛÂÁ※ ÛˌÚ ¦ØÓˌÚ Á°Â ÛÏ ÎÈ˒ßÂÎÚˌß″°… ∯°Â Ã˒ßÂÁ¶% °Ú¤ÅÔÓð Å°Ó¶Á° ΰ Á¶ľÈ ÎÔ‡'ßÛÔ% ÓÈÅÈÛ¶‽ÂÁ°% ÁÂÚÏÅ°ÛÔÎÓ¶ÃÔÂ% °ÚßÈÓÅ″° ¦ØÓˌÚ ‑˒¦°ÎˌÎ″°˕ Á°Â ‽°ßÁ¤‽°ßÏ˕% ßÈÓÔÁ°ÆÔ‡Ú Á°Â ßÈ ÓÔßÁ°ÆÔ‡Ú! ª¶Å–Ô˕ ‑˒¦※˕...
dfokgkVnzt=0 =9'>8'=9 8=3=0 ℨÈÆ″‽°8
 
∌Â˕ ÃˌÛ°ÎˌÎÏŤÚÈ˕ Ú‡¦ÛÈ˕ ÛÏ˕ •¶ÚľÏ˕% ßÈ Æ°Á﬎'ßÛÓˌÛÔ˒˕ È˛﬎‽ÓÔÅÔ˒˕% Æ°ÛÈ″È˕ Á°Â Űΰ˛¶Á°% Ï߇ΦÓÔÚÏ ﬎ÆÏ ÁÈÓÚ¶ ÛÏ ÃÂÆÔÇÈÚ″° Á°Â ß˒ÚÛÓÔÃȇÈ ÛÔ˒˕ ÅÔ˒ß°Ã″ÓÏ‽È˕% ÅÈ Á¤ÃÂ% ˛Èß۰߶ Á ¤Ú° Æ°Û‡¦°Å﬎ÎÈÆÔ…Keeygkantid ak`btz ka Rnatbk% tkeid }idiztxknaksid ztxiitz%z~ynxiz nad ekttei zbf}z! Tbi jfatig}fxnx{ jkt{ fllixz{fy bfz}ktnekt{ nad lyee fl z}kxkt njjfg}nakiz |kzktfxzpktb pnxgaizz nad n hk` zgkei…
dfokgkVnzt=0 =9'>8'=9 8=3=2 ℨÈÆ″‽°:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->