Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
¿ Por qué el Proyecto minero Conga en inviable ?

¿ Por qué el Proyecto minero Conga en inviable ?

Ratings: (0)|Views: 7,681|Likes:
Published by Luis Miguel
Documento de análisis elaborado por el Sociólogo y Magister en Gestión Ambiemtal Wilder Sánchez Sánchez.
Wilder Sánchez Sánchez es docente de la Universidiad Nacional de Cajamarca.
Documento de análisis elaborado por el Sociólogo y Magister en Gestión Ambiemtal Wilder Sánchez Sánchez.
Wilder Sánchez Sánchez es docente de la Universidiad Nacional de Cajamarca.

More info:

Published by: Luis Miguel on Sep 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
·]gr yuæ en ]rgvelpg Lgdoi e| fdzfibne7
E|lrfbe3 _fn`er I$ \édlhes \édlhes#
 
K$ L|$ ed Oe|pfüd Ikbfedpin$ @gledpe `e ni Udfzer|f`i` Dilfgdin `e Licikirli$
Lgd en }re|edpe `glukedpg |e bu|li lgdprfbufr i yue |e lgdgslid ni|orize| fk}nflidlfi| }iri en ioui. ng| elg|f|peki|. ni| ilpfzf`i`e|}rg`ulpfzi|. en `e|irrgnng v ni zf`i |glfin yue ped`rëi ni lgdpfduf`i` `en]rgvelpg Lgdoi `e Kfderi Vidilglhi (jfnfin `e Dewkgdp KfdfdoLgr}gripfgd ed Licikirli + ]eró&$ Lgdoi e| kulhë|fkg ké| orize `eng yue vi |eùinü en Kfdf|perfg `en Ikbfedpe ed en fdjgrke „`e|i}irelf`g‛ v `e ng yue }fed|i ni }gbnilfüd ed oederin$ Ng| fk}ilpg| deoipfzg| yue|e `e|lrfbed i lgdpfduilfüd dg |gd pg`g| ng| yue grfofdirëi en rejerf`g]rgvelpg. }erg |gd ké| yue |ujflfedpe| }iri `ekg|prir |u fdzfibfnf`i`$FK]ILPG\ ]GPEDLFINE\ ED EN IOUI$
 
En ]rgvelpg Lgdoi e| fdzfibne }gryue e|pé ubfli`g i udi inpfpu`yue zi `e ng| <.?== i ng| 0.2:2 k|dk. ed ni| libeleri| `e lfdlgluedli| hf`rgoréjfli|3 9& `en rëg Ci`fbikbi1 2& `en rëgLhuourkivg v <& `en rëg Lhfrfkivg (ikbg| ijnuedpe| `en\ed`ikin. yue ké| ibicg |e ude lgd en Ci`fbikbi. grfofdid`g enRëg Ni Nnidoi&1 0& `en rëg Lhinnuioüd. yue infkedpi in rëg Orid`e væ|pe in rëg Lhgdpi `e Licikirli1 5& `e ni yuebri`i Pgrgkilhg.yue infkedpi in Yuedogrëg v æ|pe in rëg Nniulidg$ Pre| orid`e|luedli| hf`rgoréjfli| |ujrfréd fk}ilpg| orize|3 ni `en rëg NiNnidoi. `e Lened`ëd. yue }i|i }gr en zinne `e Nnidouip v`e|ekbgli ed en Kiriùüd1 ni `en rëg Nniulidg. yue frrfoi ng| zinne|`e Bikbikirli v Lhgpi. v ni `en rëg Licikiryufdg. yue frrfoi ng|zinne| `e Licikirli. Nnilidgri. Dikgri. Kipiri v \id Kirlg|$Ed ng| }udpg| |foufedpe| |e `epinni lükg glurrfréd ng| fk}ilpg|$
 
Lgdoi e| fdzfibne }gryue `e|prufré `frelpi v }reke`fpi`ikedpeni| nioudi| En ]ergn. Isun. Lhfli. Kini v Ek}e`ri`i (5 nioudi|. dg0 lgkg |e hi `flhg&
9
$ Ni| nioudi| En ]ergn v Ek}e`ri`i |eréd
9
Ni Nioudi Ek}e`ri`i. yue dg e| kedlfgdi`i ed en
Re|uked Ecelupfzg
`en
E|pu`fg`e Fk}ilpg Ikbfedpin `en ]rgvelpg Lgdoi
. enibgri`g }gr Adfohp ]fæ|gn`. |e edluedprii i}rgxfki`ikedpe ?2= k in DG `e ni nioudi En ]ergn. ed nëdei relpi$ Ed en
FdjgrkeJfdin 
. Idexg 0$9. Jfo$ 9 („Bgje`in ]ergn3 ]nidpi e Fdze|pfoilfgde| `e Lik}g‛& e|pinioudi |e edluedpri i}rgxfki`ikedpe ed ni| lggr`edi`i|3 D 6 2<5 5== v E ?62===1 pfede =$59 Hi `e e|}ecg `e ioui v < k `e }rgjud`f`i` (Li}ëpung <. }$ <8?&$
 
lgdzerpf`i| ed ud ofoidpe|lg picg g lréper. v ni| nioudi| Isun.Lhfli v Kini ed bgpi`erg| `e `e|kgdpe|$
 
E| fdzfibne }gryue exprieré }gr ng kedg| : kfnngde| `e pgdeni`i|`e bgje`ine| (}ri`eri inpgid`fdi |fkfnir i }idpidg g lfædioi& yuehgv glu}id 9=< Hi ed ni }ik}i ]ergn. `e|pruved`g i|ë ni e|}gdcihë`rfli (2= k `e }rgjud`f`i`& yue inkiledi en ioui `e nnuzfi v `edebnfdi v yue ni jfnpri nedpikedpe i ni| nioudi|. i ni| yuebri`i| vi ni| ioui| |ubperrédei| yue `id grfoed i ng| kididpfine|$ Lgkged e|pi }ik}i `e bgje`ine| v purbi diled zirfi| yuebri`i| yue`id grfoed in rëg Lhfrfkivg
2
. Kfdi| Lgdoi. in exprier }gr lgk}nepge|pi e|}gdci. `e|prufré ni| dilfedpe| `en Lhfrfkivg$
Zf|pi }irlfin `e ni }ik}i `e bgje`ine| (huke`ine|& i`viledpe| i ni nioudi En ]ergn yue |erédexprië`g| v lgdzerpf`g| ed en lréper ]ergn$ (Jgpg3 _fn`er \édlhes \édlhes1 99'=?'2=99&$
2
Zæi|e3 Ukbrenni ElgLgd|unpfdo$
\eoud`i Kg`fjflilfüd `en E|pu`fg `e Fk}ilpg Ikbfedpin \ekf`epinni`g `en ]rgvelpg Lgdoi 
. Idexg FZ. ]nidg <$
 
 
E| fdzfibne }gryue ng yue hgv e| ni herkg|i nioudi En ]ergn (inkedg| 8==.=== k
<
&. ni nioudi Ek}e`ri`i. ni exped|i }ik}i `ebgje`ine| yue bgr`ei i e|pi| nioudi| v }irpe `e ng| lerrg|ine`iùg|. en ]rgvelpg Lgdoi ng| lgdzerpfré ed ud ofoidpe|lg lréperg picg gzini`g `e 220 Hi (:= Hi ké| orid`e yue ni lfu`i` `eLened`ëd&. `e li|f 2 Ak `e nirog (965= k&. 95== keprg| `e idlhgv `e hi|pi ::= keprg| `e }rgjud`f`i`
<
3©ud huelg `e ké| `eke`fg afnükeprg) (udi }rgjud`f`i` kivgr i ni yue exf|pe `e|`e nilirreperi i Bin|i| ed ni lfki `e Cenfo hi|pi en li|erëg `e \idpiRg|i. ed ni bi|e `en lerrg. ed en zinne `e Lened`ëd&$ E|pe lréper`e|prufré pgpinkedpe ni libeleri `e luedli `en rëg Lhfrfkivg v}irpe `e ni libeleri `en Lhuourkivg. fk}grpidpe| ijnuedpe| `en\ed`ikin$
Ni nioudi En ]ergn (in jgd`g&. ni }ik}i `e bgje`ine| i`viledpe| v ng| lerrg| lgdpfoug| i ninioudi$ E|pi érei |eré `e|pruf`i v lgdzerpf`i ed en Picg ]ergn. `e 965= k `e nirog. 95== k `eidlhg v ::= k `e }rgjud`f`i`$ (Jgpg3 Kfnpgd \édlhes Lubi|1 90'=<'2==?&$
<
Lgkg en Picg ]ergn lgrpiré }irpe `e ng| lerrg| yue rg`eid ni }ik}i `e bgje`ine| ven jgd`g `e e|pe lréper (ed |u luer}g dgrpe& e|piré i < <50 k|dk. `e|`e |u bgr`ege|pe (yue e|piré i 0 =90 k|dk& hi|pi |u jgd`g hibré udi }rgjud`f`i` `e ::=keprg|$ (Zæi|e en Fdjgrke `e Ogn`er I||glfipe|3 „Rezf|füd `en @f|eùg `e ng| Picg| `eni Epi}i <‛. ed en Idexg 0$9= `en
Fdjgrke Jfdin 
`en EFI. }$ 6 v Jfouri 6&$ \f dg jue|e`e|pruf`i ni nioudi En ]ergn. `e|`e |u e|}ecg `e ioui (yue e|pé i < 8?? k|dk& hi|pien jgd`g `en picg hibrëi ké| `e ke`fg afnükeprg3 52< keprg|$ En
Re|uked Ecelupfzg
`en
E|pu`fg `e Fk}ilpg Ikbfedpin 
`e Lgdoi |üng fd`fli yue en Picg ]ergn ped`ré udingdofpu` `e 9 65= k. }erg glunpi `enfberi`ikedpe ni }rgjud`f`i` yue ped`ré v jin|eien `ipg `e inpfpu` `e |u jgd`g1 pexpuinkedpe `fle3 „ni kéxfki }rgjud`f`i` `en picg |eedlgdpriré i < 0<2 k `e inpfpu`‛ (Adfohp ]fæ|gn`$
Re|uked Ecelupfzg
`en EFI. }$ 26&$

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->