Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sınıf Yönetimi KPSS Soruları

Sınıf Yönetimi KPSS Soruları

Ratings: (0)|Views: 2,518 |Likes:
Published by Nurdan Sarıkaya
Sınıf Yönetimi
Sınıf Yönetimi

More info:

Published by: Nurdan Sarıkaya on Sep 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2013

pdf

text

original

 
*
Sınıf ortamında alınan kararlarda sınıfın bazı özelliklerinin dikkate alınması gerekir. Sınıfta meydana gelen olayların genel
de birçok
nedeni vardır. Sınıfta aynı anda birçok olay meydana gelmektedir. Bunun için gösterilen tepkiler birçok olayla ilgili olduğu gibi, butepkilerinde birçok sonucu olmaktadır.
 
Bu açıklamaya göre sınıf ile ilgili özelliklerinden hangisi açıklanmıştır?
 
A) Eş zamanlılık
 
B) Çok boyutluluk
 
C) Çabukluluk D) Açıklılık
E) Tarih
2.Öğretmenin öğrencilerin sınıfta istenmeyen davranışları karşısında aşağıdaki davranışlardan hangisini ilk önce yapması en uygun
olur?
A)Davranışları onaylamadığını hissettirmek.
 
B)Öğrencileri cezalandırmak.
 
C)Rehberlik servisine öğrencileri yöneltmek.
 D)Disiplin kuruluna sevk etmek.E)Okul yönetimine ol
umsuzlukları bildirmek.
 3.I-
Öğrencilerin yaş seviyesine uygun aktivitelerin yapılması.
 II-
Öğretmenin derse başlamadan önce güvenlik gerekçesi ile deney düzeneğinin kontrol edilmesi.
 III-
Öğretmenin sınıfta yaramazlık yapan öğrencilere yüksek sesle bağırması.
 
Yukarıda verilen sınıf yönetimi modellerine ilişkin davranışların özellikleri aşağıdaki eşleşmelerin hangisinde doğru sıra il
e
belirlenmiştir?
 
A)Gelişimsel
-Tepkisel-ÖnlemselB)Tepkisel-Önlemsel-
Gelişimsel
 C)Önlemsel-
Gelişimsel
-TepkiselD)Tepkisel-
Geliş
imsel-Önlemsel
E)Gelişimsel
-Önlemsel-Tepkisel
4.Sınıf yönetiminin temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A)Öğrenciler arasındaki problemleri çözmek.
 
B)Öğrencilere karşı otoriteyi oluşturmak.
 
C)Öğretim ortamını etkili ve verimli kılmak.
 
D)Öğrencileri
disipline etmek.
E)Sınıfta güvenliği sağlamak.
 
5.Sınıf yönetiminde öğretmenin temel görevi öğrencide hedef doğrultusunda istendik davranış değişikliğini meydana getirmektir
.
Buna göre aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisinin öğrencilerin kendilerini
 
sınıfta güvende hissetmelerine katkısı yoktur?
 
A)Öğrencilere eşit davranmak.
 
B)Öğrencilerin kişiliğine saygı göstermek.
 
C)İlkeli ve kararlı davranmak.
 
D)Öğrencileri not ile tehdit etmek.
 
E)Sınıf içinde gerginlik yaratmamak.
 *A
ş
a
ğıdakilerden hangisi sınıf 
yönetimi sürecinde ö
ğretmenin uyması gereken hususlardan biri
de
ğ
ildir?A) Ba
şarılı öğ
renciler üzerinde yo
ğ
unla
şılmamalıdır.
 B) Kurallara uyan ö
ğ
rencilere olumlu peki
ş
tireç verilmelidir.C) Ö
ğ
rencilere isimleriyle hitap etmelidir.D) Ö
ğ
retmen ve ö
ğ
renci
arasında karşılıklı güven ve
 arkada
ş
 
ortamı yaratılmalıdır.
 
E) Sınıf kurallarını öğretmen tek basına kendisi
belirlemelidir.
41.Sınıf yönetimi dersinde öğrencilere, davranış bozukluğu gösteren bir öğrenciyle başa çıkma becerisi kazandırılmak isteniyo
r.
Öğrencilere bu beceriyi kazandırmada kullanılabilecek en etkili yöntem hangisidir?
 
A) Konuyla ilgili bir serbestçe tartışma yapmak
 
B) Böyle öğrencilerin bulunduğu bir sınıfta gözlem yaptırmak
 
C) Soru cevap yöntemiyle neler yapılabileceğine karar vermek
 D)
Programlı öğretim materyalleri kullanmak
 
E) Sınıfta benzer bir ortam oluşturarak uygulama yapmak
 
 
25. Ayşenur Öğretmen, sınıfında öğrenmede sorunlar
 
yaşayan iki öğrencisine akran (yaşıt) öğretimi uygulamak
 
amacıyla başarılı olan
iki
öğrenciyi bu arkadaşları
na
destek olmaları için görevlendirmiştir. Bu
 
dört öğrenci ders dışı saatlerde bir araya gelerek
okulda
yapılan etkinlikleri ve konuları tekrar etmektedir.
 
Ayşenur Öğretmen’in yaptırdığı bu uygulama
 
I. Öğreten konumundaki öğrencilerin öğrenmeleri
 
daha kalıcı olur.
 
II. Öğrenen ile öğreten arasında bir arkadaşlık bağı
 
gelişir.
 
III. Akranı tarafından çalıştırılan öğrencide yetersizlik
 
duygusu ortaya çıkar.
 
IV. Öğretmenin bütün sınıf öğretimi yaptığı sırada
 
ulaşamadığı öğrencilerin gereksinim duydukları
bireysel ilgiyi görebilmelerine
olanak sağlar.
 
V. Öğreten konumundaki öğrenci zaman kaybeder.
 S
onuçlarından hangilerinin ortaya çıkmasına
neden olur?A) I ve II B) I ve III C) III ve V
D) I, II ve IV
E) III, IV ve V
115. Sınıf yönetiminin gerçekleşmesinde en
etkili unsur hangisidir?A)Okul müdürü
B)Öğrenci
 
C)Öğretmen
 
D)Müdür yardımcıları
 
E)Zümre öğretmenleri
 
116. “Bir öğretmen dersin özelliğine göre farklı modellerden birisini seçebilir” diyen biri hangi sınıf yönetimi modelinisavunmaktadır?
 A)Tepkisel yakla
şım
 
B)Geleneksel yaklaşım
 
C)Gelişimsel yaklaşım
 
D)Gelişimsel yaklaşım
 
E)Bütünsel yaklaşım
 
117. Aşağıdakilerden hangisi sınıf yönetimi boyutlarından biri değildir?
 A)Fiziksel düzenB)Plan-program etkinlikleri
C)İlişki düzenlemesi
 D)Zaman yönetimi
E)Okul di
siplin kurallarının belirlenmesi
 
118. Araç gereç ihtiyacı karşılanan bir sınıfın öğretmeni, bu araç ve gereçlerin sınıfa yerleştirilmesine yardımcı olurken öğ
rencilerin
yaşına uygun bir yerleştirme yapılmasını sağlarsa sınıf yönetimiyle ilgili hangi konuyu göz önüne almış olur?
 
A)Öğrencinin yalın çevresi
 
B)Öğrencinin geçmiş yaşantısı
 
C)Öğrencinin hedefleri
 
D)Öğrencilerin ihtiyaç ve amaçları
 
E)Öğrencilerin gelişim düzeyleri
 
119. Bir sınıfın duvarları ve mobilyasının renk ve görünüş olarak birbirine uyumlu, eşyaların simetrik görünümde olması, yeterinceışık alan ve içeri girenlerin ne hoş bir sınıfmış demelerine sebep olacak kadar çekici bir düzen ve tertibe sahip olması, sınıfın fiziki
düzeni içinde yer alan hangi kavramla ifade edilebilir?A)Renk uyumuB)Temizlik
C)Estetik
 D)Düzenli
E)Aydınlık
 
 
120. Öğretmen ve öğrencilerin çalışma engellerini ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek için sınıftaki kaynakların, insanların vezamanın en verimli şekilde kullanılması için sürdürülen çalışmaya ne ad ve
rilir?
A)Sınıf yönetimi
 
B)Eğitim
 
C)Öğrenme
D)Yönetim E)Güdüleme
Sınıfta iletişim kurmak isteyen bir öğretmen aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
 A) Kendini iyi ifade etmelidirB)
Öğrencileri dinlemesini bilmelidir
 C)
Göz teması kurmalıdır
 
D)
Hata yapan öğrenciye hatasını bildirmelidir
 
E)
Ben dilini kullanmalıdır.
 *
İstenmeyen davranışları sürdürmekte ısrar eden,
 
yapılan bütün rehberlik hizmetlerine olumlu tepki vermeyen bir öğrenciye karşıaşağıdaki yaklaşımlardan hangisi kullanılmalıdır?
 
a)yasal yollara başvurma
 
b)öğrenciyi o özellikleri ile kabul etme
 
c)eğitim öğretim durumlarında öğrenciye ayrıcalık tanıma
 
d)okul kurallarından muaf tutma
 
e)hiçbir sorun yokmuş gibi davranma
 1-
Hangi sınıf yönetimi modelinde gruba olduğu kadar bireye de yönelme istenen davranışa ulaşabilmek
için, istenmeyeninnedenlerini ort
adan kaldırma ön plan alınır .
 a : ) Tepkisel b : ) Önlemsel
c : ) Bütünsel
 
d : ) Gelişimsel
2-
. Sınıf yönetimi boyutlarından hangisi sınıf kurallarının belirlenip öğrencilere benimsetilmesi, sınıf 
 
yaşamının kolaylaştırılmasınayönelik öğrenci
-
öğrenci öğretmen
-
öğrenci ilişki düzenlemeleri sağlar.
 a : ) Plan-program etkinlikleri
b : ) İlişki düzenleme
 
c : ) Davranış düzenl
emed : ) Zaman yönetimini düzenleme3-
Hangisi çağdaş sınıf yönetimi yaklaşımının özelliklerinden değildir.
 
a : ) katılımcı ve esnek yapılandırılmıştır
 
b : ) öğrencinin duygusal, düşünsel
 
ve zihinsel gelişimine uygun insancıl bir modeldir
 
c : )
Yargılama ve cezalandırma davranışı egemendir.
 
d : ) eğitim
-
öğretim etkinliklerinin merkezinde öğrenci yer alır
 4-
Çağdaş sınıf yönetimi yaklaşımı, sınıfı
 
bir sistem olarak algılamayı gerektirir
 
A : ) D
b : ) Y5- Fiziksel
düzenlemeler, öğrencinin
rahat etmesini
sağlamak, okul
 
ve sınıfın çekiciliğini arttırarak öğrencinin okula isteyerekgelmesini gerçekleştirmek öğrenmeyi kolaylaştırmak amaçları için yapılır.
 
A : ) D
B : ) Y6-Model seçimi amaç, kaynaklar ve gereksinimlere göre
değişir.
 
A : ) D
b : ) Y*
Bir sınıfta öğrencilerin uyması gereken kuralların belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisine öncelikle dikkat edilmelidir?
 a -
öğretmenin isteğine uygun olmasına
 b-
kısa ve öz olmasına
 c -
öğrenciler tarafından önerilmiş olmasına
 d - net ve anla
şılır olmasına
 
e -
olumsuz davranışları açıklayıcı olması
 

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
Ramazan İnan liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Nurdan Sarıkaya liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->