Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao Trinh Ket Cau Thep

Giao Trinh Ket Cau Thep

Ratings:
(0)
|Views: 325|Likes:
Published by Nhan Tran

More info:

Published by: Nhan Tran on Sep 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2014

pdf

text

original

 
ÂAÛI HOÜC ÂAÌNÀÔNG Træåìng Âaûi hoc Baïch Khoa Khoa Xáy dæûng Dán duûng & Cäng nghiãûp
Giaïo trçnh:
KÃÚT CÁÚU THEÏP
2004 - 2005
 
 Chæång måíâáöu:
KÃÚT CÁÚU THEÏP DUÌNG TRONG XÁY DÆÛNG
ξ
1.Vë trê män hoüc Kãút cáúu Theïp:
 
- Kãút cáúu theïp quan troüng båïi noïâæåüc sæíduûng räüng raîi trong xáy dæûng hiãûn âaûi, laìm bäüpháûn chëu læûc trong cäng trçnh, khäng chè trong xáy dæûng dán duûng vaìcäng nghiãûp maìcoìn caítrong caïc ngaình cáöu âæåìng, thuíy låüi, thuíy âiãûn... - Nàòm trong hãûthäúng caïc män hoüc kãút cáúu cuía chæång trçnh nhæ: Bã täng cäút theïp, kãút cáúu gaûch âaï, kãút cáúu gäù...män hoüc kãút cáúu theïp cáön thiãút cho moüi kyîsæ, caïn bäükyî  thuáût trong caïc ngaình xáy dæûng, trang bë cho hoünhæîng kiãún thæïc cå baín âãøthiãút kãú, thi cäng, sæía chæîa baío dæåîng kãút cáúu, cäng trçnh coïliãn quan âãún kãút cáúu theïp. - Viãûc kãút håüp, váûn duûng âuïng âàõn vaìâáöy âuícaïc kiãún thæïc cuía mäüt säúmän hoüc khaïc nhæ: Sæïc bãön váût liãûu, cå hoüc kãút cáúu, váût liãûu xáy dæûng, kiãún truïc dán duûng, kiãún truïc cäng nghiãûp... cuîng nhæ nãúu coïsæûliãn hãûso saïnh våïi phæång phaïp nghiãn cæïu, tênh toaïn caïc loaûi kãút cáúu khaïc seîgiuïp cho quaïtrçnh hoüc táûp nghiãn cæïu män hoüc thuáûn låüi, âaût kãút quaí.
ξ
2.Så læåüc lëch sæíphaït triãøn KC Theïp:
- Kãút cáúu kim loaûi âæåüc tiìm ra såïm nháút åíTrung Quäúc, song so våïi kãút cáúu gäù, gaûch âaï, kãút cáúu theïp ra âåìi muäün hån vaìgàûp nhiãöu khoïkhàn do kyîthuáût chãútaûo kim loaûi coìn haûn chãú. Cháu Áu, maîi âãún thãúkyí17, måïi coïkãút cáúu bàòng gang.. - Bæåïc sang thåìi kyìphaït triãøn cuía chuínghéa tæ baín, cuìng våïi sæûphaït triãøn cuía cäng thæång nghiãûp vaìgiao thäng váûn taíi, kyîthuáût luyãûn kim vaìgia cäng kim loaûi bàõ âáöu phaït triãøn taûo âiãöu kiãûn cho kãút cáúu gang, theïp phaït triãøn nhanh. Tæìthãúkyí17, nhiãöu cäng trçnh xáy dæûng bàòng gang theïp ra âåìi nhæ: maïi nhaìcung âiãûn vaìâãön thåìåí  Nga (Thãúkyí17), cáöu bàòng gang âáöu tiãn åíCháu Áu nhëp daìi 30m åíAnh nàm 1776- 1779... Âãún âáöu thãúkyí19,nhiãöu nhaìxæåíng bàòng sàõt âënh hçnh nhëp khaïlåïn (15, 16, 34m) ra âåìi våïi hçnh thæïc liãn kãút âaîbiãút duìng âinh taïn. - Âãún giæîa thãúkyí19,caïc phæång phaïp luyãûn theïp måïi ra âåìi: Phæång phaïp Ä- Bu-Näúp (Nga - 1853), Phæång phaïp Bet-sme (Anh - 1856), phæång phaïp Maïc-tanh (Phaïp -1865)... Tæìâoïkãút cáúu theïp bàõt âáöu phaït triãøn maûnh meî. Nàm 1885, N.Bã -naïc- Âäút tçm ra phæång phaïp haình häöquang âiãûn duìng âiãûn cæûc bàòng than vaìâãún nàm 1888, N. G.Sla-via-Näúp âæa ra phæång phaïp haìn âiãûn bàòng âiãûn cæûc kim loaûi... Kãút cáúu theïp duìng liãn kãút haìn phaït triãøn vaìtråínãn phäøbiãún. Bãn caûnh âoï, lyïthuyãút tênh toïan cuîng âaût nhæîng tiãún bäülåïn: Â.I.Giu-raïp-xki (1822-1891) nghiãn cæïu vaìâæa ra lyïluáûn tênh daìn coïthanh xiãn, P.S. Da-xin-ski nghiãn cæïu phæång phaïp tênh toaïn cáúu kiãûn chëu 3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Huy Nguyen liked this
Huy Nguyen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->