Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Thong Tin Luan an Cua NCS Dang Quang Khoa

Thong Tin Luan an Cua NCS Dang Quang Khoa

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by Ngoc Vu
Nghiên cứu quy hoạch lưới điện trung áp vùng Hạ Long –
Cẩm Phả giai đoạn 2010 – 2020 nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế kỹ thuật
Nghiên cứu quy hoạch lưới điện trung áp vùng Hạ Long –
Cẩm Phả giai đoạn 2010 – 2020 nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế kỹ thuật

More info:

Published by: Ngoc Vu on Sep 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/15/2013

pdf

text

original

 
1
THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚICỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ
Tên đề tài luận án:
“Nghiên cứu quy hoạch lưới điện trung áp vùng Hạ Long – Cẩm Phả giai đoạn 2010 – 2020 nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế kỹ thuật” 
.Chuyên ngành: Điện khí hóa mỏ. Mã số: 62.52.52.01Họ và tên nghiên cứu sinh: Đặng Quang Khoa. Khóa đào tạo: 2007 – 2011.Họ và tên cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Anh NghĩaTên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
TÓM TĂT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN:
1. Giới thiệu tổng quan và đánh giá, phân tích hiện trạng lưới điện trung áp vùngHạ Long – Cẩm Phả: Phụ tải tập trung với tốc độ phát triển nhanh trên một vùng rộng lớn;nhiều nhà máy điện trong vùng mới được xây dựng; vị trí đặt trạm biến áp trung gianvùng chưa thật hợp lý.2. Dự báo nhu cầu điện năng vùng Hạ Long – Cẩm Phả để đáp ứng xu thế pháttriển của khu vực, đối với thành phố Hạ Long được điều chỉnh theo 2 giai đoạn: Giai đoạn5 năm 2011 - 2015, tập trung phát triển các ngành công nghiệp; giai đoạn 2016 - 2020,chú trọng phát triển các ngành du lịch dịch vụ. Đối với thị xã Cẩm Phả, phụ tải côngnghiệp than chiếm tỷ trọng lớn, trong tương lai phát triển ổn định bền vững.3. Định hướng quy hoạch nguồn, quy hoạch lưới:Cấp điện áp phù hợp của lưới trung áp vùng Hạ Long – Cẩm Phả:Lưới điện trung áp cấp điện cho phụ tải dân sinh thuộc vùng trung tâm đô thị (vùngI) và vùng giữa (vùng II) theo nguyên lý vòng tròn là 22kV. Lưới điện trung áp cấp điệncho các mỏ có qui mô vừa và nhỏ, phụ tải phân tán không tập trung thuộc vùng ven đô thị(vùng III) duy trì cấp điện áp 35kV hiện có. Để đưa sâu cao áp vào gần phụ tải, nên dùngcấp điện áp 220/110kV cấp điện cho các khu vực phụ tải có qui mô lớn, xóa bỏ các trạm35/6kV. Lưới điện trung áp nội bộ mỏ - cấp điện áp sử dụng có lợi vẫn là 6kV.Vị trí đặt trạm biến áp trung gian vùng:Đề xuất phương pháp lấy phụ tải làm tâm để xác định tọa độ điểm đặt của trạm biến áp trung gian vùng phục vụ cho công tác quy hoạch, sử dụng nguồn cấp từ các trạm110kV, kết hợp với các nhà máy nhiệt điện, xây dựng trạm biến áp trung gian vùng với vịtrí hợp lý, nâng cao hiệu quả kinh tế kỹ thuật cho lưới trung áp theo phương pháp lấy phụtải làm tâm và nguyên lý vòng tròn.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
 
24. Đã xây dựng công thức thực nghiệm lựa chọn cấp điện áp phù hợp cho lưới điệntrung áp vùng. Cấp điện áp phù hợp khi quy hoạch, thiết kế lưới điện phụ thuộc vàokhoảng cách và công suất truyền tải được xây dựng dựa trên công thức như sau:
 P  L
511101
;
Trong đó:
 L
- Khoảng cách truyền tải [km], với
km L
150
.
 P 
- Công suất cần truyền tải [MW], với
 MW  P 
50
.5. Đã xây dựng mô hình mô phỏng xác định các thông số hợp lý của mạng trung ápvùng Hạ Long – Cẩm Phả: Mô hình mô phỏng mạng, tính toán các thông số lưới điện xâydựng đồ thị tổn thất điện áp, xác định chiều dài khoảng cách truyền tải cho phép từ nguồnđến nguồn phân phối theo điều kiện tổn thất điện áp cho phép; mô phỏng và xây dựng đồthị dự báo nhu cầu điện năng theo các phương pháp khác nhau; mô phỏng và xây dựnghàm mục tiêu, hàm phụ thuộc nhằm phục vụ công tác quy hoạch lưới điện trung áp.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
 
3
SUMMARY OF INFORMATION ABOUT NEW CONCLUSIONOF DOCTORAL THESIS
Title of thesis:
"Research on medium-voltage grid scheme of Ha Long - Cam Pha area in the period 2010 - 2020 in order to improve technical and economic efficiency”.
 Major: Electric gas field. Code: 62.52.52.01Full name of Postgraduate: Dang Quang Khoa.Training Course: 2007 to 2011.Full name of instructors: As. Prof. Dr. Nguyen Anh Nghia. Name of training unit: University of Mines and Geology NEW SUMMARY CONCLUSION OF THE THESIS:1. Have overview and assessment, analysis of medium-voltage grid’s actuality of Ha Long - Cam Pha regions: concentrated additional charge with rapid growth rate over a large area and many new power plants which already built in the area; placementof intermediate transformer stations have not been appropriate.2. Forecast the demand for electricity of Ha Long - Cam Pha region to meet thedevelopment trend of the region, for Ha Long city are adjusted in 2 stages: 5 years from2011 to 2015, focusing on the development of industry; period of 2016 - 2020, focusingon the development of tourism services. For Cam Pha town, additional charge incoal industry holds a large density in the future of stable and sustainable development.3. Orientation of resource planning, network planning:Appropriate voltage level of medium-voltage grid of Ha Long - Cam Pha:Medium-voltage power grid provide additional charge of people’s welfare belong to the urban centers regions (region I) and middle regions (region II) according tothe principle of the circle is 22 kV. Medium-voltage grid supplies power to mineswith small and medium-scale, distributed additional charge does not focus on suburbanareas (Region III) to maintain the existing 35 kV voltage level. To give high-tension to near additional charge, a voltage 220/110kV power should be used to supply power for additional charge areas witl large scale, abolish 35/6kV stations. Using voltagelevel of 6 kV in internal mines - using is beneficial.Placement of regional intermediate transformer stations:Propose method to get additional additional charge as the center to determine thecoordinates of regional intermediate transformer stations for planning work, using power from the the 110kV station, combining with the thermal power plants, construct regional
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->