Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Man. Kontrolli DTM_version 8

Man. Kontrolli DTM_version 8

Ratings: (0)|Views: 216 |Likes:
Published by Arlind Kafeja

More info:

Published by: Arlind Kafeja on Sep 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/25/2012

pdf

text

original

 
ANEKSI I MANUALIT TË KONTROLLITPËR 
DEGËN E TATIMPAGUESVE TË MËDHENJ
SHKURTIME FJALËSH
AQAKTIVE TË QËNDRUESHMEBBBANKA BOTËROREBEBASHKIMI EUROPIANDPT DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVEDTDEGA E TATIMEVEDTM DEGA E TATIMPAGUESVE MËDHENJFDP FORMULAR I DEKLARIMIT DHE PAGESËSFMNFONDI MONETAR NDËRKOMBËTAIEKAINSTITUTI I EKSPERTËVE KONTABËL TË AUTORIZUAINSTATINSTITUTI I STATISTIKAVEKCKODI CIVILKPKODI PENALKPAKODI PROÇEDURËS ADMINISTRATIVEKPCKODI PROÇEDURES CIVILEKPPKODI PROÇEDURËS PENALEMÇPMETODA E ÇMIMIT TË PAKONTROLLUAMÇRMETODA E ÇMIMIT TË RISHITJESMF MINISTRIA E FINANCAVEMKPMETODA KOSTO PLUSMKTMANUALI I KONTROLLIT TATIMO NVDNUMRI I VENDOSJES SË DOKUMENTITR&DKËRKIM DHE ZHVILLIM (RESEARCH & DEVELOPMENT)RSH REPUBLIKA E SHQIPËRISËSTI SISTEMI TEKNOLOGJISË INFORMATIKETAP TATIMI MBI ARDHURAT NGA PUSIMITFNÇTRANSFERIMI I FITIMIT NËPËRMJET ÇMIMITTPTATIMPAGUESTVSH TATIMI MBI VLERËN E SHTUAR VKM VENDIM I SHILLIT MINISTRAVEZK-ATB.SIGZYRA E KONTROLLIT TË AKCIZËS, TATIMIT NË BURIM,SIGURIMEVEZK-TAZYRA E KONTROLLIT TË TATIMIT MBI TË ARDHURATZK-TVSHZYRA E KONTROLLIT TË TVSH-së1
 
HYRJE
 faqe.....
2
 
Qëllimi i Manualit dhe çështjet që ai do të trajtojë
 faqe.....
Objektivi i Aneksit të Manualit të Kontrollit për DTM-në
 faqe.....
KAPITULLI 1
1.Organizimi i Sektorit të Kontrollit Tatimo
 faqe.....
1.1.Struktura organizative. Përgjegjësitë, Detyrat dhe Të drejtat e kontrollit.Marëdhëniet mes zyrave të kontrollit dhe me Kryetarin e DTM-së.
 faqe.....
1.2.Detyrat e secilës zyrë kontrolli.
 faqe.....
1.2.1.Zyrat e kontrollit të TVSH-së (ZK-TVSH)
 faqe.....
1.2.2.Zyra e kontrollit të tatimit mbi të ardhurat (ZK-TA)
 faqe.....
1.2.3.Zyra e kontrollit të akcizës dhe tatimeve në burim dhe sigurimeve (ZK-ATB.SIG)
 faqe.....
1.3.Organigrama. Marëdhëniet mes përgjegjësave dhe me Kryetarin e Degës.
 faqe.....
1.3.1.Struktura organizative e DTM
 faqe.....
1.3.2.Roli i Përgjegjësit të Zyrës së kontrollit
 faqe.....
1.3.2.1.Hartimi i programit të kontrollit nga përgjegjësi i zyrës
 faqe.....
1.3.2.2.Ndarja e grupeve të kontrollit
 faqe.....
1.3.3.Roli i Përgjegjësit të Sektorit të kontrollit
 faqe.....
1.3.3.1.Përcaktimi i kontrollorëve sipas planit mujo
 faqe.....
1.3.3.2.Regjistrimi i kohës dhe i rezultatit të kontrollit
 faqe.....
1.3.3.3.Raporti i rishikimit dhe vlesimi i performancës kontrollorit nga rgjegjësi
 faqe.....
1.3.3.4.Marrja dhe dorëzimi i detys nga rgjegsi i sektorit dhe zyrës
 faqe.....
1.3.4.Roli i Kryetarit të DTM-së
 faqe.....
1.3.4.1.Vlerësimi i performancës për gjithë personelin e kontrollit
 faqe.....
1.3.5.Kriteret e matjes së kontrollorit dhe përgjegjësave
 faqe.....
1.4.Marëdhëniet midis Përgjegjësave të Zyrave me Përgjegjësin e Sektorit dhe meKryetarin e DTM.
 faqe.....
1.4.1.Marëdhëniet e Sektorit të Kontrollit me Drejtorinë e Kontrollit Tatimor 
 faqe.....
1.4.1.1. Raportet automatike mujore
 faqe.....
1.4.1.2.Raportet mujore kur kërkohen nga DKT
 faqe.....
1.5.Tipet e Raporteve të Kontrollit
 faqe.....
1.6.Dosja e kontrollit
 faqe.....
1.6.1.Përmbajtja e dosjes së kontrollorit
 faqe.....
KAPITULLI 2
2.Plani i kontrollit
 faqe.....
2.1.Orientimet për planifikimin dhe miratimin e planit mujo
 faqe.....
2.1.1.Afatet që duhet të zbatohen në planifikim e kontrolleve për kërkesa të vanta
 faqe.....
2.1.1.1.Rastet e kërkesave për rimbursim
 faqe.....
2.1.1.2.Rastet e kërkesave nga tatimpaguesit për efekt çregjistrimi, falimentimi apondryshimi statutor 
 faqe.....
2.1.1.3.Rastet e kërkesave të ardhura nga DPT për kryerje kontrolli
 faqe.....
2.1.1.4.Rastet e kërkesave për kontroll nga tatimpaguesi
 faqe.....
2.1.1.5.Rastet e rkesave për rikontroll E drejta e rikontrollit e përcaktuar qar
 faqe.....
2.1.1.6.Rastet e kërkesave për kontroll nga sektot brenda DTM
 faqe.....
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->