Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
Ultraviolet Pasteurization for Food Industry _ Review

Ultraviolet Pasteurization for Food Industry _ Review

Ratings: (0)|Views: 157 |Likes:
Published by Alimentos_Food

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Alimentos_Food on Sep 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2014

pdf

 
Bkzopkazbikag Miupkag ic Ciij Tdbokdo akj Kuzpbzbik Okfbkoopbkf 0810' 0,1"= 10%1?JIB= 18+?204)m+ciij+08108081+84
_gzpasbigoz Xatzoupb}azbik cip Ciij Bkjutzpr
Puxgag Dliujlapr
-
' Tpbkbsatapai @akjga
Joxapzeokz ic Xgakz' Tibg akj Afpbdugzupag Trtzoet' Tiuzlopk Bggbkibt _kbsoptbzr' Dap`ikjago' BG 30281' _TA
A`tzpadz
Zlbt apzbdgo posbovt zlo tzazut akj tdixo ic ugzpasbigoz ,_S" gbflz zodlkigifr bk ciij xpidottbkf bkjutzpr cip dikzpig ic ciij`ipko xazlifokt akj txibgafo ipfakbtet cip ciij tacozr akj tlogc gbco o|zoktbik+ Zlo gbzopazupo tuffotzt zlazzlopo laso `ook o|zoktbso tzujbot ik axxgbdazbik ic ugzpasbigoz gbflz cip jbtbkcodzbik ic axxgo dbjopt+ CJA addoxza`go pojud%zbik ic xazlifokt akj txibgafo ipfakbtet vopo poxipzoj `r _S zpoazeokz ic cip axxgo dbjop+ Tosopag podokz tzujbot ik _Szpoazeokz ic ebgn tuffotz zlaz zlopo bt eipo vipn koojoj zi bexpiso jotbfk ic _S poadzipt cip pav ebgn xpidottbkf+ Cpotl xpijudo bkjutzpr vbgg agti `okocbz cpie _S xpidottbkf ti zlaz idduppokdo ic cpoquokz iuz`poant dak `o asibjoj+ A `pboc posbov ic podokz axxgbdazbikt bk xpijudo bkjutzpr lat agti `ook poxipzoj+ Cbkaggr a podieeokjazbik vat eajo cip cuzupojbpodzbik ic _S axxgbdazbik potoapdl bk ciij xpidottbkf bkjutzpr+
Norvipjt
_gzpasbigoz xpidottbkf' kikzlopeag xpidottbkf' ciij xpidottbkf' _S' _S%D
1+ Bkzpijudzbik
Jozopbipazbik ic ciijt `r xazlifokbd akj txibgafo eb%dpiipfakbtet dak `o ebkbeb}oj `r ciij xpidottbkf akj xpotopsazbik zodlkbquot+ Cpoquokz iuz`poant ic ciij`ipko xazlifokt apo attidbazoj vbzl cpotl xpijudo' ebgn akj cpubz mubdot+ Duppokzgr' xpijudo bkjutzpr utot dloebdagt akj cu%ebfakzt zi dikzpig xazlifokt bk xadnbkf akj lakjgbkf bk%jutzpbot+ Zlo gbqubj ciijt akj jabpr bkjutzpr utot zlopeag xatzoupb}azbik eozlijt zi jbtbkcodz ciij xazlifokt akj o|%zokj zlo tlogc%gbco ic xpijudzt+ Zliufl zlopeag eozlijt apooccodzbso bk bkadzbsazbkf ebdpiipfakbtet' zlopeag xpidott%bkf kofazbsogr accodzt ciijt zlpiufl gittot bk sbzaebkt> akjdlakfot bk toktipr xpixopzbot' tudl at digip' cgasip akjvligotieokott ,Eikzokofpi oz ag+ 0880"+ Eipoisop' zlop%eag xpidottbkf bt kiz xpadzbdag bk cpotl xpijudo bkjutzpr+Zlopeag xatzoupb}azbik agti accodzt ok}reo bkadzbsazbik'gbxbj i|bjazbik' xpizobk jokazupazbik akj kik%ok}reazbd `pivkbkf+ Zlopocipo kikzlopeag xpidottbkf eozlijt apo `obkf tzujbot at agzopkazbso ciij xpidottbkf zodlkbquot+Duppokzgr tosopag kikzlopeag zodlkigifbot apo ukjop po%toapdl+ Tieo ic zloto zodlkigifbot apo ugzpatiukj ,_T"'lbfl%xpottupo xpidottbkf ,LXX"' xugtoj ogodzpbd cbogjt ,XOC"' xugtoj gbflz zpoazeokz ,XG"' ugzpasbigoz gbflz ,_S"' akjkik%zlopeag azeitxlopbd xpottupo xgatea ,KZAX"+ Zlotokisog kik%zlopeag eozlijt ear `o utocug bk bkadzbsazbkfciij`ipko xazlifokt akj txibgafo ebdpiipfakbtet cpie apakfo ic tigbj akj gbqubj ciijt ,Eikzokofpi oz ag+ 0880>Xopobpa akj Sbdokzo 0882> Tikf oz ag+ 0882> Onoe akj Anak0883> Xuposjipm oz ag+ 0880> Dpbz}op oz ag+ 0886> Jokf oz ag+
- Dippotxikjbkf auzlip=dliujlprHtbu+oju ,Puxgag Dliujlapr"Xu`gbtloj ikgbko az lzzx=))miupkag+taxu`+ipf)ciijDixrpbflz ¢ 0810 Tdbokzbcbd # Adajoebd Xu`gbtlbkf+ Agg Pbflzt Potopsoj
0886"+ _S bppajbazbik bt diktbjopoj iko ic zlo occodzbsoeoakt ic jbtbkcodzbik' vlbdl o|dgujot zlo kodottbzr ic loazzi foz pbj ic ebdpiipfakbtet ,Tatzpr oz ag+ 088<"+
0+ _gzpasbigoz Gbflz
Zlopo apo zlpoo pofbikt ic ugzpasbigoz gbflz vbzlbk zloogodzpieafkozbd txodzpue+ Zloto apo zlo _S%A ,41?—:88ke"' _S%@ ,0<8—41? ke" akj _S%D ,088—0<8 ke"+ _Sgbflz o|lb`bzt fopebdbjag xpixopzbot bk zlo _S%D pofbik+ Zlobkadzbsazbik occbdbokdr ciggivt a `ogg%tlaxoj dupso vlopoea|beue bkadzbsazbik iddupt axxpi|beazogr az zlo pakfo ic 0?: zi 03: ke+ Livosop' zrxbdag eopdupr _S gaext jogbsop az 0?: ke ea|beue+ Zlopocipo' bz bt utuaggr eokzbikoj zlaz_S bkadzbsazbik bt az 0?: ke+ Tosopag tzujbot tuffotz zlaz zlojotzpudzbik ic ebdpiipfakbtet iddupt juo zi zlo xokozpazbikic _S%D gbflz bkzi zlo iuzop eoe`pakot ic zlo doggt goajbkfzi zpoeokjiut jaeafo ic zlo JKA ivbkf zi zlo cipeazbik ic zlrebko jbeopt' vlbdl xposokz zlo ebdpiipfakbte cpieukjopzanbkf JKA zpaktdpbxzbik akj poxgbdazbik' osokzuaggrgoajbkf zi dogg joazl bk zlo _S%D gbflz jbtbkcodzbik xpidott,@akn oz ag+ 1228> @bkztbt oz ag+ 0888> Ebggop oz ag+ 1222"+
4+ Xokozpazbik akj A`tipxzbik ic _gzpasbigoz Gbflz bk Ciij
_S gbflz xokozpazot ciij eazopbagt ikgr ux zi tosopagebggbeozopt joxokjbkf uxik zlo ixzbdag xpixopzbot ic zlo ciij+_S gbflz dak oatbgr xokozpazo vazop tbkdo bz bt zpaktxapokz zizlo vasogokfzlt xpijudoj+ _S gbflz dakkiz xokozpazo ebgn akj izlop zup`bj ciijt at vogg' ti ixaquo ciijt kooj zi `o xpotokzoj zi zlo trtzoe at a zlbk garop+ Fuoppopi%@ogzpak akj@ap`ita%Dakisat ,088:" tzazoj zlaz zlo digip ip zlo zup`bjbzr
 
Bkzopkazbikag Miupkag ic Ciij Tdbokdo akj Kuzpbzbik Okfbkoopbkf 0810' 0,1"= 10%1? 14
ic zlo gbqubj bkcguokdot zlo ixzbdag a`tipxzbik dioccbdbokz ic zlo gbqubj+ Zlo xokozpazbik daxadbzr ic zlo _S gbflz pojudotat zlo a`tipxzbik dioccbdbokz bkdpoatot+ Zlopocipo' bz bt ot%tokzbag zi ukjoptzakj zlaz oklakdbkf zlo xokozpazbso joxzlvbgg `o `okocbdbag cip _S gbflz zpoazeokz ic ciijt vbzl lbflop dioccbdbokzt ic a`tipxzbik+ Xpotokzazbik ic ciij bk a zlbk cbgeear potugz bk ak bkdpoato bk zlo occbdbokdr ic ebdpiipfakbtebkadzbsazbik+
:+ Occodz ic _S ik Ciij Diexikokztakj Quagbzr
_S gbflz o|xitupo bkbzbazot cpoo pajbdag i|bjazbik akjdazagr}ot izlop tzafot ic zlo i|bjazbik xpidott+ Gbxbj pajbdagt'tuxopi|bjo pajbdagt ,TIP"' akj L0I0 apo cipeoj juo zi _Sgbflz ,Niganivtna 0884"+ TIP dak cupzlop bkjudo dap`ilr%jpazo dpitt gbknbkf' xpizobk dpitt gbknbkf' xpizobk cpafeokza%zbik' xopi|bjazbik ic uktazupazoj cazzr adbj' akj gitt ic eoe`pako cgubjbzr cukdzbik+ Jokazupazbik ic diexikokzttudl at xpizobkt' ok}reot' akj aebki adbjt ,otxodbaggraebki adbjt vbzl apieazbd diexiukjt" bk ebgn ear iddup vbzl _S pajbazbik' zlopo`r agti `pbkfbkf a`iuz zo|zupagdlakfot+ Vazop agti a`tip`t _S xlizikt akj xpijudot IL%akj L. pajbdagt' vlbdl bk zupk abjt dlakfot bk izlop ciijdiexikokzt+ Niganivtna ,0884" poxipzoj zlaz zlopo apoi`sbiut dlakfot bk zlo dloebdag diexitbzbik ic ciij die% xikokzt akj xpijudz quagbzr jozopbipazbik vlok zlo _S gbflzzpoazeokz bt axxgboj bk lbfl jitot+ Zlopocipo' bz bt eakjaziprzi xpixopgr ixzbeb}o zlo jbtbkcodzbik xpidott ti zlaz zloquagbzr ic zlo ciij xpijudzt bt eabkzabkoj akj bzt tacozr btoktupoj+ Kipeaggr' ebdpi`bag bkadzbsazbik dak `o adlbosojvbzlbk todikjt zi ebkuzot joxokjbkf uxik zlo ixadbzr ic zlociij xpijudzt akj ebdpiipfakbte zrxo+Bk fokopag' utbkf _S gbflz zpoazeokz cip ciij lat `ookciukj kiz zi dauto akr ajsopto occodzt' otxodbaggr bc _S gbflzbt axxgboj bk eijopazo aeiukzt ,Npbtlkaeupzlr 0883"+Livosop' zlo eijbcbdazbik akj ixzbeb}azbik ic zlo _S gbflzzpoazeokz ebflz `o kodottapr cip tuddottcug bexgoeokzazbikic zlo xpidott vbzl pofapj zi tieo ciijt+
?+ _S Jbtbkcodzbik ic Gbqubj Ciijt
 Kov pofugazbikt bexitoj `r CJA tzbxugazo zlo bexgo%eokzazbik ic La}apj Akagrtbt akj Dpbzbdag Dikzpig Xibkz,LADDX" bk cpubz akj sofoza`go mubdo xpidottbkf ixopazbikt,33 CP 3146"+ Zlbt pofugazbik poqubpbkf ?%gif pojudzbik ic  xazlifokt lat kodottbzazoj zlo josogixeokz ic accipja`gozodlkigifr+ Zlo occbdadr ic _S bppajbazbik zi dikzpig xazlifokt bk axxgo dbjop lat `ook zlo cidut ic podokz tzujbot,Lakot oz ag+ 0880> Vpbflz oz ag+ 0888> @atapak oz ag+ 088:"+Vpbflz akj diggoafuot ,0888" bkidugazoj axxgo dbjop vbzla didnzabg ic cbso
 Otdlopbdlba digb
I1?6=L6 tzpabkt zi akaxxpi|beazo gosog ic 183 DC_)eg akj xgadoj zlo tzabkojaxxgo dbjop bk zlbk cbget zlpiufl zlo Dbjop%18us eijog ,BjoagLipb}ikt' Xiugzkor' SZ" _S jbtbkcodzbik ukbz zlpiufl ak_S pajbazbik az 0?: ke ,Vpbflz oz ag+ 0888"+ Zlo cgiv pazotpakfoj cpie 38 zi 28 g)l zi fokopazo _S jitot `ozvook 2+:akj 31 eM)de
0
+ Zlo eoak gif pojudzbik vat 4+< gif DC_)eg,Vpbflz oz ag+ 0888"+ Zlor tuffotzoj zlaz bc zlo axxapazut vateijbcboj zi bkdpoato zlo bkzoktbzr ic _S bppajbazbik bk ajjb%zbik zi a ea|beag cgiv pazo'
 O+ digb
pojudzbik viugj `olbflop akj az catzop pazot+ Zlo gosogt ic roatz akj eigj diukztbk zlo dbjop agti bkcguokdoj zlo pojudzbik ic ebdpi`bag diukzt,Vpbflz oz ag+ 0888"+Dlib akj Kbogtok ,088?" joeiktzpazoj zlaz _S xatzoup%b}oj axxgo dbjop vopo tuxopbip bk digip akj isopagg toktiprtdipot diexapoj zi zlopeaggr xatzoupb}oj axxgo dbjop+_S%bppajbazoj taexgot vopo givop bk tigu`go tigbjt cip zlocbptz 6 jart akj tlivoj ki tbfkbcbdakz jbccopokdo bk dik%tueop addoxza`bgbzr ,Dlib akj Kbogtok 088?"+Tzujbot utbkf axxgo dbjop zlaz uzbgb}oj zlo DbjopTupo 4?88_S axxapazut ,CXO' Bkd+' Pidlotzop' KR" dikcbpeoj zloa`bgbzr ic zlo axxapazut zi adlboso a ?%gif pojudzbik ic 
Dprxzitxipbjbue xapsuue
akj
 O+ digb
,Lakot oz ag+ 0880>@atapak oz ag+ 088:"+ Zlo axxapazut vat jotbfkoj zi aggivzlo axxgo dbjop zi xatt zlpiufl a topbot ic obflz fopebdbjag_S gaext bk zlbk cbget+ Zlo vasogokfzl akj bkzoktbzr bktbjozlo DbjopTupo axxapazut vat 0?: ke akj 1:+4 eM)de
0
ic _Sbppajbazbik' potxodzbsogr' vbzl o|xitupo zbeot `ozvook 1+0akj 1+2 tod ,Lakot oz ag+ 0880"+ A diexuzop%eikbzipoj _Stoktip vat xgadoj vbzlbk zlo axxapazut zi ajmutz zlo cgiv pazobk addipjakdo vbzl zlo toktip poajbkft zi oktupo zlaz agg ic zlo dbjop podobsoj zlo dippodz aeiukz ic _S gbflz+Bk a tzujr dikjudzoj `r @atapak oz ag+ ,088:"' dbjopt vbzljbccopokz tigbj diexitbzbikt akj dikdokzpazbikt vopo tu`% modzoj zi jbccopokz cbgzpazbik zpoazeokzt zlaz xpijudoj gbflzop akj japnop dbjopt+ Zloto sapba`got vopo jogb`opazogr bkdgujojzi zotz zlo _S axxapazut cip bzt a`bgbzr zi isopdieo tudljbccopokdot akj tzbgg adlboso a ?%gif pojudzbik bk
 O+ digb
 I1?6=L6+ Zlpoo tzpabkt ic 
 O+ digb
I1?6=L6 vopo utoj bk zlotzujr ,AZDD :4<<2' :4<2?' akj :4244"+ Zlo axxgo dbjop taexgot vopo bkidugazoj vbzl oadl ic zlo zlpoo tzpabkt akjzlok xattoj zlpiufl zlo DbjopTupo _S%bppajbazbik ukbz az :
+Zlo potugzt tlivoj a 3+10 ± 8+43' ?+<4 ± 8+11' akj ?+<6 ±8+11 gif pojudzbik cip zlo zlpoo
 O+ digb
I1?6=L6 tzpabkt'potxodzbsogr ,@atapak oz ag+ 088:"+ Zlor agti ciukj ;? gifpojudzbik ic a tuppifazo ipfakbte
 O+digb
AZDD 0?200 bk asagbjazbik zotz az a dbjop ebgg xpijudzbik tozzbkf+ Qubkzopi%Paeit oz ag+ ,088:" tlivoj zlaz axxgo dbjop‒t xL jbj kizlaso a tbfkbcbdakz bkcguokdo ik pojudzbik ic 
 O+digb
0?200 bkaxxgo dbjop+ Zlo potugzt tlivoj o|btzokdo ic a kikgbkoap pogazbiktlbx `ozvook
 O+ digb
tupsbsag pazo akj _S jito+Niuzdlaea oz ag+ ,088:" tzujboj zlo occbdadr ic _S gbflzik zlo jotzpudzbik ic 
 O+ digb
N%10 bk axxgo mubdo utbkfgaebkap akj zup`ugokz cgiv _S poadzipt+ Zlor dikdgujoj zlazbkdpoato bk cgiv pazo ic _S pajbazbik bkdpoatot zlo bkadzbsa%zbik ic 
 O+ digb
bk axxgo mubdo vlok zup`ugokz cgiv _S poadziptapo utoj `odauto ic `ozzop eb|bkf dikjbzbikt bktbjo zlo _Spoadzip+ Ik o|aebkbkf zlo xlrtbdag akj dloebdag xapaeozoptic zlo axxgo mubdot' zlor ciukj zlaz a`tip`akdo diktbtzokzgraccodzoj bkadzbsazbik ic 
 O+ digb
N 10 bk zlo axxgo mubdo+Eazan ,088:" tzujboj zlo occbdadr ic _S gbflz bk bkadzb%
 
1: Puxgag Dliujlapr
oz ag+
= _gzpasbigoz Xatzoupb}azbik cip Ciij Bkjutzpr
sazbkf
 O+ digb
N 10 cip jbccopokz caz xopdokzafot ic ebgn azjbccopokz zoexopazupot ,:
akj 08
" utbkf DbjopTupo 4?88axxapazut+ Zlor ciukj zlaz a 8+64 zi 0+02 gif pojudzbik ic 
 O+digb
bk jbccopokz caz xopdokzafot ic ebgn+
 Gbtzopba eikidrzi% fokot
vat bkadzbsazoj zi kik%jozodza`go gosogt cpie 186DC_)eg bk fiaz ebgn vlok _S gbflz az dueugazbso _S jitoic 1?+< ±1+3 eM)de
0
vat utoj cip ak o|xitupo zbeo ic 1< tod,Po% ?1<6" ,Eazan oz ag+ 088?"+Pobkoeakk oz ag+ ,0883" adlbosoj 4%gif pojudzbik ic kazupag cgipa bk pav div ebgn vbzl _S jito ic 1+? M)eg utbkf_S poadzipt xupo soptbik 1 akj 0 bk zlobp ga`ipazipr+ Zlotopoadzipt dikzabk giv xpottupo eopdupr _S gaex bktbjo zloquapz} fgatt tgooso akj zlbt okdgitoj bk a tzabkgott tzoogdlae`op+Eitz podokzgr iup fpiux ,Dliujlapr oz ag+' 0811a> @akjgaoz ag+' 0810" o|aebkoj occbdbokdr ic Joak cgiv _S poadziptik bkadzbsazbik ic 
 O+digb
V 1:<? akj
 @adbggut dopout
ok%jitxipot bk pav div ebgn' dieeopdbaggr xpidottoj tnbeeojebgn' akj tirebgn+ Vo ciukj ;6 gif pojudzbik ic 
 O+digb
V1:<? bk tnbeeoj ebgn akj ;? Gif pojudzbik ic zlo taeoipfakbte cip tirebgn utbkf a Joak cgiv poadzip vbzl 1+3 eejbaeozop vbzl a _S jito ic 8+8? M)eg+ Vbzl pav div ebgn utbkf zlo taeo poadzip az zlo taeo _S jito' vo ciukj a : gifpojudzbik ic 
 O+digb
V 1:<?+ A lbflop _S jito cip pav divebgn zlak tnbeeoj ebgn akj tirebgn vat podieeokjoj juozi zlo givop _S zpaktebttbik ic pav div ebgn+
3+ _S Zpoazeokz ic Cpotl Xpijudo
Zlopo apo tosopag kik%zlopeag xazlifok pojudzbik zodl%kbquot cip cpotl xpijudo+ Zloto agzopazbso zpoazeokz xpid%ottot ear `o dloebdag ip kik%dloebdag bk kazupo+ Eitzdloebdag zpoazeokz zodlkbquot bkdgujo dlgipbko' `piebko'bijbko' zpbtijbue xlitxlazo' lrjpifok xopi|bjo' ip i}iko+ Kik%dloebdag zpoazeokzt bkdgujo ebdpivaso' ugzpatiukj'bikb}bkf pajbazbik akj ugzpasbigoz ,_S"+ _S bt a xpiebtbkfzodlkigifr ic tupcado jodikzaebkazbik `odauto bz bt taco akjjiot kiz goaso akr potbjuag occodz bk zpoazoj ciij xpijudzt+ Bkajjbzbik zi `obkf fopebdbjag' _S zpoazeokzt laso `ook ciukjzi bkjudo jotbpa`go dlakfot bk loagzl diktzbzuokzt ic cpubztakj sofoza`got tudl at bkdpoatoj akzbi|bjakz daxadbzr akjbkdpoatoj tlogc gbco ,Vakf oz ag+' 0882"+ _S trtzoet apoaccipja`go at zlor poqubpo giv bkbzbag bksotzeokz akj a givop ixopazbkf ditz ic zpoazeokz ,Ruak oz ag+ 088:"+Tosopag tzujbot ik _S zpoazeokz ic cpubzt akj sofoza`gotvopo dikjudzoj cip bkdpoatbkf tlogc gbco akj bexpisbkf xpijudz quagbzr ,Gu oz ag+ 1221> @bagna akj Joebpdb 0886'Xie`i oz ag+ 0882"+ Gu oz ag+ ,1221" tzujboj zlo occodz ic givgosogt ic _SD pajbazbik ,148%:888 eM)de0" ik zlo tlogc gbcoic xoadlot akj zieaziot' akj poxipzoj pojudoj xitz%lapsotzpizt akj jogaroj pbxokbkf+@bagna akj Joebpdb ,0886" poxipzoj utbkf _S zpoazeokztcip jodikzaebkazbik ic 
 O+ digb
akj
Tageikogga okzopbda
ik `guo`oppbot+ Aczop 38 t ic xugtoj _S zpoazeokz' zlor poxipzoja ea|beue pojudzbik ic :+4 akj 0+2 gif DC_)f cip 
Tagei%kogga
akj
 O+ digb
potxodzbsogr+ Xugtoj _S bt eipo o|xoktbsozlak dikzbkuiut%vaso _S+ Zlo giv bkbzbag ditz ic dikzbku%iut%vaso _S at vogg at zlo gadn ic o|zoktbso tacozr oqubx%eokz ear `okocbz zlito vbzl gbzzgo daxbzag zi bksotz' vlbdlaxxgbot zi eitz dieeopdbag `guo`oppr xadnbkfliutot+
6+ Dikdgutbikt
Xpiebtbkf ixxipzukbzr o|btzt cip ajixzbkf ugzpasbigoz xpidottbkf bk a teagg ip gapfo tdago ciij akj jabpr xpidott%bkf bkjutzpr+ Vbzl zlo axxpisag ic CJA' tosopag kov axxgb%dazbikt ic _S xpidottbkf apo `obkf zotzoj akj sagbjazoj `rzlo jabpr akj ciij bkjutzpbot bk zlo _kbzoj Tzazot ic Aeop%bda+ Vbzl xizokzbag cip iccopbkf tuxopbip ipfakigoxzbd quagb%zbot ic ciij xpijudzt az givop bkbzbag bksotzeokz akj ixopaz%bkf ditzt' zlo auzlipt cipotoo a fpoaz tuddott cip ajixzbik ic _S xpidottbkf zodlkigifr `r zlo ciij xpidottbkf bkjutzpr+
ADNKIVGOJFOEOKZT 
Zlo auzlipt adnkivgojfo zlo tuxxipz ic Joxapzeokz ic Xgakz' Tibg akj Afpbdugzupag Trtzoet' Diggofo ic Afpbdug%zupag Tdbokdot' Tiuzlopk Bggbkibt _kbsoptbzr' Dap`ikjago' BG+
POCOPOKDOT
^1U
 
@akjga T+' P+ Dliujlapr' J+V+ Vaztik' M+ Lajjidn+ ,0810"+_S%D zpoazeokz ic tirebgn bk dibgoj zu`o _S poadzipt cip bkadzbsazbik ic Otdlopbdlba digb V1:<? akj @adbggut dopoutokjitxipot+ GVZ%Ciij Tdbokdo akj Zodlkigifr :3,1"61%63+^0U
 
@akn L+ G+' M+ G+ Tdleolg' akj P+ M+ Jpazdl+ ,1228"+ @adzo%pbidbjag occodzbsokott ic eijugazoj _S gbflz+ Axxgboj Oksb%pikeokzag Ebdpi`bigifr ?3= 4<<<—<2+^4U
 
@atapak K+' A+ Qubkzopi%Paeit' E+E+ Eiano' M+M+ Dluporakj P+V+ Vipi`i ,088:"+ Bkcguokdo ic axxgo dugzbsapt ikbkadzbsazbik ic jbccopokz tzpabkt ic Otdlopbdlba digb I1?6=L6bk axxgo dbjop `r _S bppajbazbik+ Axxgboj OksbpikeokzagEbdpi`bigifr 68= 3831—383?+^:U
 
@bagna N+G akj A+ Joebpdb ,0886"+ Jodikzaebkazbik ic Otdlopbdlba digb I1?6=L6 akj Tageikogga okzopbda ik `gu%o`oppbot utbkf i}iko akj xugtoj _S%gbflz+ Miupkag ic CiijTdbokdo 60,2"= E241%E243+^?U
 
@bkztbt Z+' O+ Gbzixiugiu%Z}akozanb' akj P+ Pi`bktik+ ,0888"+O|btzbkf akj xizokzbag axxgbdazbikt ic zlo ugzpasbigoz gbflz bkzlo ciij bkjutzpr% A dpbzbdag posbov+ Miupkag ic zlo Tdbokdo ic Ciij akj Afpbdugzupo <8= 346—:?+^3U
 
Dlib G+ L+ akj T+ T+ Kbogtok ,088?"+ Zlo occodzt ic zlopeagakj kikzlopeag xpidottbkf eozlijt ik axxgo dbjop quagbzrakj diktueop addoxza`bgbzr+ Miupkag ic Ciij quagbzr 0<=14%02+^6U
 
Dliujlapr' P+' T+ @akjga' J+F+ Vaztik' M+ Lajjidn' A+A`ufla}agol akj @+ @lazzadlapra ,0811"+ Xopcipeakdo ic dibgoj zu`o ugzpasbigoz poadzipt zi bkadzbsazo Otdlopbdlba digbV1:<? akj @adbggut dopout okjitxipot bk pav div ebgn akj

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tri Tăng liked this
bonjourxinchao liked this
Daniel Duarte liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->