Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
7Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Moneda Si Credit

Moneda Si Credit

Ratings: (0)|Views: 23 |Likes:
Published by Tumuruc Denis
lucrarea de fata este un curs intitulat ”moneda si credit”. culeasa de Dna Ramona Orăștean, conf.univ., dr. la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
lucrarea de fata este un curs intitulat ”moneda si credit”. culeasa de Dna Ramona Orăștean, conf.univ., dr. la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

More info:

Published by: Tumuruc Denis on Sep 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/17/2014

pdf

text

original

 
 1
UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIUFACULTATEA DE
Ş
TIIN
ł
E ECONOMICE
CONF. UNIV. DR. RAMONA OR
ĂŞ
TEAN
 MONED
 Ă 
 
 Ş 
 I CREDIT 
SIBIU2010
 
 2
CAPITOLUL I. MONEDA
Ş
I ROLUL S
Ă
U ÎN VIA
ł
A ECONOMICO-SOCIAL
Ă
 
1.1. Concept, definire, forme1.2. Func
Ń
iile monedei1.3. Puterea de cump
ă
rare a monedei
CAPITOLUL II. SISTEMELE MONETARE NA
ł
IONALE
2.1. Scurt istoric al sistemelor monetare2.2.
 
Con
Ń
inutul
ş
i elementele sistemelor monetare2.3. Evolu
Ń
ia sistemelor monetare2.3.1. Sistemul monetar bazat pe etalonul aur-moned
ă
 2.3.2. Sistemul monetar bazat pe etalonul aur-lingouri2.3.3.
 
Sistemul monetar bazat pe etalonul aur-devize2.3.4.
 
Sistemul monetar bazat pe etalonul devize2.4. Convertibilitatea monetar
ă
 
CAPITOLUL III. SISTEMUL MONETAR INTERNA
ł
IONAL
3.1. Conceptul de sistem monetar interna
Ń
ional. Sistemul monetar postbelic3.2. Criza sistemului monetar interna
Ń
ional3.3. Reforma sistemului monetar interna
Ń
ional3.4. Institu
Ń
ii financiare interna
Ń
ionale3.4.1. Fondul Monetar Interna
Ń
ional3.4.2. Grupul B
ă
ncii Mondiale
CAPITOLUL IV. SISTEMUL MONETAR EUROPEAN
4.1. Primii pa
ş
i spre unificarea monetar
ă
în Europa4.2. Principiile de baz
ă
ale func
Ń
ion
ă
rii Sistemului Monetar European4.3. Uniunea Monetar
ă
European
ă
 
CAPITOLUL V. MASA MONETAR
Ă
. CEREREA
Ş
I OFERTA DE MONED
Ă
 
5.1. Masa monetar
ă
 
ş
i agregatele monetare5.1.1. Structura masei monetare5.1.2. Indicatori
ş
i agregate monetare5.2. Contrapartidele masei monetare în circula
Ń
ie5.3. Cererea
ş
i ofert
ă
de moned
ă
 5.3.1. Cererea de moned
ă
 5.3.2. Oferta de moned
ă
 5.3.3. Echilibrul pie
Ń
ei monetare
CAPITOLUL VI. INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN STINGEREA OBLIGA
ł
IILOR DE PLAT
Ă
LANIVEL NA
ł
IONAL
Ş
I INTERNA
ł
IONAL
6.1.
 
Plata în numerar6.2.
 
C
ă
r
Ń
ile de plat
ă
 6.3.
 
Instrumentele de plat
ă
 
ş
i credit6.4.
 
Ordinul de plat
ă
 
CAPITOLUL VII. CREDITUL
Ş
I DOBÂNDA
7.1. Elementele constitutive ale creditului7.2. Formele creditului: comercial, bancar, obligatar, ipotecar, de consum7.3. Dobânda
CAPITOLUL VIII. SISTEMUL BANCAR
8.1. Banca central
ă
- rol
ş
i func
Ń
ii8.2.
 
B
ă
ncile comerciale8.2.1. Tipologia b
ă
ncilor comerciale8.2.2. Opera
Ń
iunile desf 
ăş
urate de b
ă
ncile comerciale
 
 3
CAPITOLUL I 
MONEDA
Ş
I ROLUL S
Ă
U ÎN VIA
ł
A ECONOMICO-SOCIAL
Ă
 1.1. Concept, definire, forme
Nu se poate aborda chestiunea monedei f 
ă
r
ă
a face mai întâi o incursiune în interiorul schimbului debunuri
ş
i servicii
ş
i mai apoi în cel al apari
Ń
iei
ş
i evolu
Ń
iei banilor.Schimbul de bunuri
ş
i servicii a fost între primele nevoi ce le-a sim
Ń
it omul, trecând de la via
Ń
aizolat
ă
primitiv
ă
la starea de via
Ńă
social
ă
 
ş
i civilizat
ă
. Odat
ă
cu accentuarea diviziunii sociale a muncii, cândomul, în mod con
ş
tient
ş
i cu voin
Ńă
, începe s
ă
produc
ă
bunuri cu inten
Ń
ia de a le duce la târg sau pia
Ńă
cuscopul de a fi schimbate, simte lipsa unui instrument de care s
ă
se foloseasc
ă
pentru efectuarea mai u
ş
oar
ă
aschimbului.Prima mare diviziune a muncii care a avut loc înc
ă
din comuna primitiv
ă
 
ş
i a constat în separareatriburilor de p
ă
stori de triburile de vân
ă
tori
ş
i pescari a determinat primele forme de schimb. Aceste triburiau sim
Ń
it nevoia s
ă
schimbe între ele produsele ce le prisoseau nevoilor curente iar acest schimb s-a f 
ă
cut la început
bun contra bun sau serviciu contra serviciu
(troc).
 Accentuarea diviziunii muncii
ş
i înmul
Ń
irea bunurilor
ş
i serviciilor produse de om, i-a creat acestuiadificult
ăŃ
i în efectuarea schimbului de bunuri sub forma trocului
ş
i l-au determinat s
ă
caute o modalitate deefectuare mai u
ş
oar
ă
a schimbului
ş
i de stabilire mai u
ş
oar
ă
a raportului de valoare dintre bunurileschimbate. C
ă
ut
ă
rile omului pentru g
ă
sirea unei modalit
ăŃ
i mai facile de efectuare a schimbului de bunuri
ş
iservicii au sfâr
ş
it prin
 descoperirea banilor.
Banii
sunt o denumire generic
ă
pentru toate felurile de monede
ş
i de semne de valoare. Dinmultitudinea defini
Ń
iilor date banilor se desprind dou
ă
idei dominante:
 
una care consider
ă
banii o marf 
ă
cu însu
ş
iri speciale, desprins
ă
din lumea divers
ă
a m
ă
rfurilor
ş
i având oexisten
Ńă
obiectiv
ă
 
ş
i
 
alta, dup
ă
care banii sunt o expresie a voin
Ń
ei oamenilor, un semn sau o crean
Ńă
asupra emitentului saueconomiei, deci un instrument cu însu
ş
iri subiective.No
Ń
iunea de ban (nu cuvântul) este o no
Ń
iune foarte larg
ă
, mai veche decât cea de moned
ă
. Eacuprinde toate instrumentele de schimb folosite dup
ă
epoca schimbului direct de bun contra bun, pân
ă
laapari
Ń
ia monedei. Trebuie f 
ă
cut
ă
o deosebire între mijlocul de schimb
ş
i instrumentul de schimb.
 Banul 
din acest punct de vedere trebuie considerat ca un mijloc de schimb, este un element carepoate fi folosit mai departe în schimb sau poate fi transformat oricând într-un bun care s
ă
ne satisfac
ă
outilitate (m
ă
rfuri bani - cuprul, aurul, argintul, pieile de animale etc.).
 Moneda
este un instrument de schimb, întrucât destina
Ń
ia este numai schimbul
ş
i plata. La schimbuldirect, cei care schimb
ă
dau
ş
i primesc bunul din nevoie
ş
i cu inten
Ń
ia de a-l folosi direct
ş
i imediat. Fiecareeste produc
ă
tor al bunului cedat
ş
i consumator al bunului primit. Pentru nici unul bunul nu îndepline
ş
te alt
ă
 func
Ń
iune
ş
i nu poate fi nici ban, nici moned
ă
. Acela
ş
i bun, când amândoi sau numai unul din cei ce schimb
ă
,nu-l prime
ş
te cu inten
Ń
ia de a-l consuma ci cu inten
Ń
ia de a-l folosi în schimb, trecându-l mai departe înschimbul altui bun de care are nevoie, îndepline
ş
te func
Ń
iunea de instrument de schimb, care chiar dac
ă
nueste moned
ă
, este totu
ş
i ban, fiind în acela
ş
i timp mijloc de schimb.Dup
ă
schimbul direct de bunuri a urmat
schimbul de bani-marf 
ă
care a evoluat cu timpul, dup
ă
nevoi
ş
i dup
ă
popoare, oprindu-se în cele din urm
ă
la un anumit fel de marf 
ă
 
ş
i anume la metale, recunoscute
ş
i întrebuin
Ń
ate aproape peste tot. Între metale, cele mai folosite în acest scop au fost metalele pre
Ń
ioase.Renun
Ń
area la diferitele bunuri care au f 
ă
cut serviciul de etalon de schimb se datoreaz
ă
faptului c
ă
 acest sistem de schimb era departe de a satisface cerin
Ń
ele impuse. Mai întâi, bunul folosit ca atare, varia dela popor la popor. Apoi, natura perisabil
ă
a acestor bunuri, precum
ş
i greutatea de a le deplasa, având unvolum mare pentru valoarea lor, îngreuna mult schimbul. Faptul de a atribui unui obiect o utilitate sau ofunc
Ń
iune de instrument de schimb depinde de voin
Ń
a posesorului s
ă
u. Un obiect care îndepline
ş
te func
Ń
iuneade instrument de schimb
ş
i este ban, în nici un caz nu este moned
ă
.Fenomenele monetare au aspecte atât de variate
ş
i atât de complicate încât p
ă
rerile exprimate asupralor merg pân
ă
la adversitate. Fiecare prive
ş
te moneda din alt unghi
ş
i o consider
ă
din alt punct de vedere.Dup
ă
unii
moneda
este o
realitate c
ă
reia trebuie s
ă
i ne supunem
; dup
ă
al
Ń
ii, moneda este numai o
 fic
 Ń 
iune ce trebuie subordonat 
ă
intereselor noastre
. Oricum ar fi privit
ă
, moneda r
ă
mâne ceva conven
Ń
ional,având de îndeplinit anumite func
Ń
iuni sau cum spune dictonul englez "Money is what Money does". Dinvastul noian de defini
Ń
ii elaborate vom reda în continuare câteva defini
Ń
ii date de unii cercet
ă
tori ai monedei.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Marius-Paul M. added this note
Multzumesc mult !!!
Jacky Russel liked this
Nunvailer liked this
Dan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->