Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tips Pengguna

Tips Pengguna

Ratings: (0)|Views: 18 |Likes:
Published by Aida Musa

More info:

Published by: Aida Musa on Sep 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2012

pdf

text

original

 
TIPS PENGGUNA 
AUTOMOTIF
 
 2.
 
KESELAMATAN PRODUK
 
1.
 
 2.
 
 3.
 
 4.
 
 5.
 
 6.
 
 7.
 
 8.
 
 9.
 
 10.
MAKANAN DAN PEMAKANAN
 
1.
 
 2.
 
 3.
 
 4.
 
KESIHATAN
 
1.
 
 2.
 
 3.
 
 4.
 
 5.
 
 6.
 
 7.
 
 8.
 
 9.
 
 10.
 11.
 12.
KELUARGA DAN MASYARAKAT
 
1.
 
 2.
 
 3.
 
 4.
 
 5.
 
 6.
 
 7.
 
KERJAYA DAN PENDIDIKAN
 
1.
 
 2.
 
 3.
 
 4.
 
 5.
 
 6.
 
KEWANGAN
 
1.
 
 2.
 
 3.
 
 4.
 
 5.
 
 6.
 
 7.
 
 8.
 
 9.
 
 10.
TEKNOLOGI
 
1.
 
 2.
 
 3.
 
 4.
 
 5.
 
Paparan : 22614Dikemas kini pada : 13 April 2011
 
Perlindungan
 
Program Perlindungan Pengguna
 Bertanggungjawab tentang hal ehwal perlindungan pengguna melalui penyemakan dan cadanganundang-undang dan dasar-dasar baru untuk melindungi pengguna, menerima aduan pengguna danmenjadi urusetia kepada Majlis Penasihat Pengguna Negara (MPPN).
Aduan Pengguna (BGK)
 
 
Menerima aduan daripada pengadu melalui telefon, laman web, surat dan datang sendiri kepejabat BHEP.
 
Aduan disalurkan kepada agensi-agensi yang terlibat untuk diselesaikan. Adalahdimaklumkan bahawa tidak semua aduan yang diterima merupakan bidang kuasa BHEPuntuk menyelesaikannya.
Kajian Semula Dasar Pengguna Negara (DPN) dan Pelan Induk Pengguna (PIP) - (BDK)
 Bahagian Kepenggunaan (BK) telah mengenalpasti keperluan untuk melaksanakan kajian semula
 
Dasar Pengguna Negara (DPN) yang telah digubal pada tahun 2002 dan Pelan Induk Pengguna(PIP) yang dibuat pada tahun 2003. Kajian ini adalah penting untuk memastikan bahawa DasarPengguna Negara dan Pelan Induk Pengguna bersesuaian dengan keperluan semasa agar kekalrelevan dan melindungi kepentingan para pengguna di negara ini.
Semakan Akta Perlindungan Pengguna 1999 (Akta 599)
 Sehingga ke hari ini, APP 1999 secara rasminya telah melalui 2 kali pindaan. Pindaan pertama telahdikuatkuasakan pada 1 September 2003 di mana pindaan tersebut adalah berkenaan Seksyen 98(Bidang Kuasa Tribunal) di mana pada asalnya jumlah amaun award yang diminta adalah tidakmelebihi RM10,000.00. Selepas pindaan amaun award yang boleh diminta adalah tidak melebihiRM25,000.00.Pindaan kedua telah berkuatkuasa pada 15 Ogos 2007. Pindaan ini melibatkan Seksyen 2 APP 1999yang menyentuh perkara berkenaan Pemakaian APP 1999 terhadap beberapa perkara. Pindaanyang berlaku memberi perlindungan kepada pengguna yang menjalankan apa-apa urusniagaperdagangan yang dilaksanakan dengan cara elektronik.Usaha semakan APP 1999 ini amat perlu dalam menangani arus globalisasi yang memerlukan APP1999 lebih menyeluruh dan bersedia untuk berhadapan dengan kemungkinan-kemungkinan yangtidak dijangka.
Peraturan Standard Keselamatan Alat-Alat Permainan Kanak-Kanak (BSK)
 Pihak Kementerian telah menumpukan usaha untuk melaksanakan Peraturan PerlindunganPengguna (Pematuhan Terhadap Standard Keselamatan) 2008 Peraturan Perlindungan Pengguna(Standard Keselamatan Alat-Alat Permainan Kanak-Kanak)2008 secara mandatori.Tujuan utama peraturan ini diadakan adalah untuk memastikan pasaran tempatan bebas daribarangan permainan yang berbahaya terhadap keselamatan kanak-kanak.Peruntukan di bawah Seksyen 19, Bahagian III, Akta Perlindungan Pengguna 1999 akanmewajibkan pengeluaran barangan permainan kanak-kanak mematuhi piawaian keselmatan yangditetapkan.Peraturan ini sedang di dalam proses akhir sebelum ianya diwartakan di dalam tempoh masa yang
 
terdekat.
 
PINDAAN BSK
 
Pelaksanaan Peraturan Standard Keselamatan Bagi Mainan Kanak-Kanak
 
 
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan telah menguatkuasakanperaturan-peraturan pelindungan pengguna berhubung standard keselamatan bagi mainan kanak-kanakmulai pada 1 Ogos 2010. Peraturan-peraturan tersebut dinamakan seperti berikut:(i) Peraturan-Peraturan Pelindungan Pengguna (Perakuan Pematuhan dan Tanda Pematuhan StandardKeselamatan) 2010;(ii) Peraturan-Peraturan Pelindungan Pengguna (Standard Keselamatan bagi Mainan) 2009; dan(iii) Peraturan-Peraturan Pelindungan Pengguna (Standard Keselamatan bagi Mainan) (Pindaan) 2010.Tujuan utama penggubalan peraturan-peraturan pelindungan pengguna di atas adalah untukmemastikan bahawa mainan kanak-kanak yang diimport dan dibekalkan di pasaran tempatan adalahselamat untuk digunakan. Golongan kanak-kanak yang dikategorikan sebagai pengguna muda adalah
 
mudah terdedah dengan penggunaan mainan yang berkemungkinan memberi kesan buruk kepadakesihatan dan boleh mendatangkan risiko kecederaan.Penguatkuasaan standard mandatori bagi mainan kanak-kanak ini adalah merupakan salah satu inisiatif Kerajaan untuk meningkatkan keselamatan dan kualiti barang yang dibekalkan oleh pihak industri disamping memastikan kepentingan pengguna terpelihara.
PERINTAH LARANGAN PEMBEKALAN
SEVEN COLOR CRYSTAL BALL
DAN APA-APA BARANG YANGMEMPUNYAI CIRI-CIRI YANG SAMA DENGANNYA
 Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberikan di bawah Seksyen 23 Akta Pelindungan Pengguna 1999[Akta 599], Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan mengisytiharkan SevenColor Crystal Ball (SCCB) dan apa-apa barang yang mempunyai ciri-ciri yang sama dengannya adalahtidak selamat dan diisytiharkan sebagai barang larangan. Sehubungan dengan itu, Menteri telahmembuat suatu perintah yang dinamakan Perintah Pelindungan Pengguna (Larangan Terhadap BarangYang Tidak Selamat) 2011.Perintah ini telah berkuat kuasa pada 26 Ogos 2011.Justifikasi terhadap larangan ini adalah seperti berikut:(i) barang ini telah menyebabkan kecederaan kepada kanak-kanak. Sebanyak 8 kes pembedahanbesar pada kanak-kanak telah dilaporkan. Terdapat kebarangkalian bahawa kes seumpamanya akanberulang pada masa hadapan;(ii) barang ini mempunyai sifat utama yang merbahaya iaitu bersaiz kecil dan boleh mengembangapabila mempunyai sentuhan cecair. Ini menarik perhatian kanak-kanak dan menyebabkan merekaterdedah kepada bahaya tercekik dan usus tersumbat. Kegunaannya boleh disalah tafsir oleh kanak-kanak dan dianggap sebagai makanan ataupun mainan. Ianya juga mudah diperolehi oleh kanak-kanak.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->