Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2007 ÖSS Birinci Bölüm Fen Bilimleri Testi

2007 ÖSS Birinci Bölüm Fen Bilimleri Testi

Ratings:

4.6

(1)
|Views: 335|Likes:
Published by teknobaz

More info:

Published by: teknobaz on Jun 18, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2011

pdf

text

original

 
 
FEN B
İ
L
İ
MLER
İ
 –1 TEST
İ
(Fen–1)
1. Bu testte s
ı
ras
ı
yla,Fizik (1–13)Kimya (14–22)Biyoloji (23–30)ile ilgili 30 soru vard
ı
r.2. Cevaplar 
ı
n
ı
z
ı
, cevap kâ
ğ
ı
d
ı
n
ı
n Fen Bilimleri–1 Testi için ayr 
ı
lan k
ı
sm
ı
na i
ş
aretleyiniz.
Di 
ğ 
er sayfaya geçiniz.
21
1.X Y
hhyer (yatay) Özde
ş
ve türde
ş
X, Y metal silindirleri
ş
ekildeki gibiüst üste konulmu
ş
tur. Bu silindirlerin her ikisinin des
ı
cakl
ı
ğ
ı
kadar art
ı
ı
ld
ı
ğ
ı
nda, X in yere göre po-tansiyel enerjisi Y ninki de kadar 
T
Δ
X
E
,
Δ
Y
E
Δ
art
ı
yor.
Buna göre,
ΔΔ
X Y
EEoran
ı
kaçt
ı
r?
A)
14
B)
13
C)
2
D) 1 E) 2
3
 
2.
 
Bir cismin s
ı
cakl
ı
ğ
ı
, de
ğ
i
ş
ik ko
ş
ullarda Celcius (ve Kelvin (K) ölçekli termometrelerle ölçülüyor.
 
C)
°
Buna göre, a
ş
a
ğ
ı
da verilenlerden hangisi kesin-likle bu ölçüm sonuçlar 
ı
ndan biri olamaz?
A) B) C) 1
10K
10C
°
0C
°
D) 300 E)
30
 C
°
0K
 
3.
X
ı
k havagazyatayyatayK
L
PL
X
Pgazc
ı
vac
ı
va
h
P 
Ş
ekildeki düzenekte K ve L kollar 
ı
ndaki c
ı
va denge-dedir. X balonundaki gaz
ı
n bas
ı
nc
ı
 
P
 
X
,
kapal
ı
L ko-lundaki gaz
ı
n bas
ı
nc
ı
ı
k hava bas
ı
nc
ı
dadir.
L
P,
h
P
Buna göre,
XLh
P,P
XLh
P
P,
aras
ı
ndaki ili
ş
ki nedir?
A)
PP
= =
hXhL
P
< <
XX
B)
XL
PPP
< =
C)
PP
D)
Lh
PPP
< <
E)
Lh
PPP
= <
 
 
 
Di 
ğ 
er sayfaya geçiniz.
22
 
4.
suip Bir ucundan iple kab
ı
n taban
ı
na ba
ğ
l
ı
olan e
ş
it böl-meli, türde
ş
, düzgün çubuk, uzunlu
ğ
unun
34
ü suiçinde kalacak biçimde
ş
ekildeki gibi dengededir.
Çubu
ğ
un a
ğ
ı
rl
ı
ğ
ı
P oldu
ğ
una göre, suyun çubu
ğ
auygulad
ı
ğ
ı
kald
ı
rma kuvvetinin büyüklü
ğ
ü kaçP dir?
A)
23
B)
34
C) 1 D)
43
 
E)
32
 5.
OPLNKM
 
düzlemayna 
ş
ey kesiti
ş
ekildeki gibi olan düzenekte, O nok-tas
ı
ndan aynaya bakan bir gözlemci düzlem aynaönüne konan K, L, M, N, P çelik bilyelerinden han-gisinin görüntüsünü göremez?
A) K B) L C) M D) N E) P
6.
KLM
 _ 
 
Ş
ekildeki özde
ş
lambalardan olu
ş
an elektrik devre-sinde K, L, M anahtarlar 
ı
ı
kt
ı
r.
Bu anahtarlardan hangileri kapat
ı
l
ı
rsa lambalar 
ı
nüçü de
ı
ş
ı
k verir?
A) Yaln
ı
z K B) Yaln
ı
z L C) Yaln
ı
z MD) K ve L E) L ve M
7.
+
q Elektrik yükü
q
+
olan
ş
ekildeki elektroskobun yap-raklar 
ı
ı
kt
ı
r.
A
ş
a
ğ
ı
daki i
ş
lemlerden hangisi yap
ı
l
ı
rsa elektros-kobun yapraklar 
ı
tümüyle kapan
ı
r?
A) Elektroskobun topuzuna yüklü iletken bir küreyi yakla
ş
t
ı
rma
q
B) Elektroskobun topuzuna yüklü iletken bir küreyi yakla
ş
t
ı
rma
q
+
C) Elektroskobun topuzuna yüklü iletken bir küreyi yakla
ş
t
ı
rma
2q
+
D) Elektroskobun topuzuna yüklü iletken bir küreyi dokundurma
q
E) Elektroskobun topuzuna yüklü iletken bir küreyi dokundurma
q
+
 
 
 
Di 
ğ 
er sayfaya geçiniz.
23
 
8.
Xtransformatörüç
ı
k
ı
ş
giri
ş
V
a
2V
a
Ytransformatörü 
Ş
ekildeki düzenekte X transformatörünün giri
ş
inealternatif gerilimi uyguland
ı
ğ
ı
nda, Y transforma-törünün ç
ı
k
ı
ş
ı
ndan gerilimi elde ediliyor.
a
V
a
2V
Buna göre, bu transformatörler için,
I. Her ikisi de alçalt
ı
c
ı
d
ı
r.II. X alçalt
ı
c
ı
, Y yükselticidir.III. X yükseltici, Y alçalt
ı
c
ı
d
ı
r.
yarg
ı
lar 
ı
ndan hangileri kesinlikle yanl
ı
ş
t
ı
r?
(
Ş
ekildeki sar 
ı
m say
ı
lar 
ı
gerçek de
ğ
erlerini gösterme-mektedir.)A) Yaln
ı
z I B) Yaln
ı
z II C) Ya
 
ln
ı
z IIID) I ve II E) I ve III
9.
S
ı
v
ı
ÖzkütlesiK 7dL 8dM 13dN 12dP 14dYukar 
ı
daki çizelgede özkütleleri verilen K, L, M, N, Ps
ı
v
ı
lar 
ı
n
ı
n hacimleri birbirine e
ş
ittir. Bu s
ı
v
ı
lardan ba-z
ı
lar 
ı
n
ı
n tamam
ı
bir kapta kar 
ı
ş
t
ı
ı
larak 9d özkütlelitürde
ş
kar 
ı
ş
ı
m olu
ş
turuluyor.
Buna göre, kar 
ı
ş
t
ı
ı
lan s
ı
v
ı
lar a
ş
a
ğ
ı
dakilerdenhangisidir?
A) K, L, M B) K, L, N C) L, M, ND) M, N E) M, P
10.
Otavanip Düzgün ve türde
ş
K, L, M, N karelerinin kütleleri s
ı
-ras
ı
yla dir. Bu karelerden olu
ş
anlevha O noktas
ı
ndan tavana bir iple as
ı
ld
ı
ğ
ı
nda
ş
ekil-deki konumda dengede kal
ı
yor.
KLMN
m,m,m,m
Buna göre, a
ş
a
ğ
ı
daki e
ş
itliklerden hangisi kesin-likle yanl
ı
ş
t
ı
r?
A)
KL
mm
=
KM
mm
=
LN
mm
=
LM
mm
=
B)C)D)E)
MN
mm
=
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->