Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Urdu Bible Old Testament

Urdu Bible Old Testament

Ratings: (0)|Views: 11 |Likes:
Published by Asia Bibles

More info:

Published by: Asia Bibles on Sep 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/26/2012

pdf

text

original

 
1
 1
 ¦¦¦¦ùù ù ù ÃÃÃÃPPPPîî î î  ŠŠ Š Šââââ ðð ð ð¬¬¬¬
 ï C©èá  Š¯ ŁmÍèäv  @ ł ÷ ŠË ä¬¢ø£ ð¬ `PÎè ŠvÍèäv ž dP£ ð¬ `P΢šØÄ” Ñ è |øP³ÐvŽ d˛ä ƒP˚ Ð˜CªòòòòÓÓÓÓýýýýQQQQ ££ £ £ýýýýËË Ë Ë   £ ð¬ `P¢ÃÈ ¢©¢ä£©½πèÜ ±˛©bü N łÐ¢äÈ  ð¬P ¢P` ¢äÈ šØd °Š¯ nï ~á ä ü Ô ™Vî äv £ ð¬ Š¯ šl¢ýž dP ¢©ó‰ ¡ú ” ýâÁ d`P Šâ þ¯ å ł ∞ú ” ýâÁ ðv¢©bü  Š Uü ’  Š¼aì nÁmè Šv
 
½½½½aaaaèèèèuuuu `` ` `PPPP ZZZZèèèèÁÁÁÁmmmm Š¯ šl¢ýü šØ\`˚ ¥°Š¯ n½¸ ¿ `¢©óä ü  ð d`P ^P`ènP¼aì n
 ³ñ ŠË Ð¬è ií á äòšÆòäË  ð¬P ½Á± dU ¢  ŠP ˚ šld`P¢Ãè jP ½Á± dU ¢©í å ð¢P` ³ñ ŠË Ð¬ šØèNå ł ∞PÄøï  Švï C©èå  Œ Šv U¢äPî Ám Šâ©Pî  Šâ ð¬ äâЬ³bUP˚ ˝  Š¯ ýv £© üšØñÐË ¢øtπòæIP
 13
 cccc dd d dèèèèýýýýââââøøøø dd d d `` ` `PPPPîî î î äääävvvvèèèè łł ł łmmmm,,,,³³³³WWWW dd d d üü  ü  ü µµµµ....³³³³bbbb UU U Uèèèèååååýýýý üü  ü  ü  łł ł ł±±±±  d`P³bI Uò äË ø `dï  Šv d`P.ü šØPî  Šâ ð¬òäË ø `d°Š¯ n³Åæ  @P Î,è  ®¢äPî HÁmĸý¬
14
 Ám d`PÃè ðv dP˙ ¿˛ä ƒèá ä˛©ó‰ ¡ÁmòäË ø `dï  Šv d`P.c£©ëkPü ©½aPd ï  Šv, ï C©è  ® d`P
 15
.c£© ˚ šlèqü ©bü ètd`P bü äI U ü ©
*
 ½u `P òšÆèá  ŠPÍ.¢Ãì  ŠâÔ ð ü ©¢èŁmHP¢äÈ  ð¬P£ ð¬³°  Š¯ nŽ d£©Vd°  Š¯ nòšÆ³Åæ  @P (dü ääË ø `d ˛ä ƒÿ  Œm£ ð¬³bI U  Šâ©Pî  Šâ ð¬ü ©bü  ŠÈ ä¯ t `d  £Ð¬`U ¢äPî HÁm¢ÃÈ ^IP
 16
.Pü šØ  £ ð¬½aPd W˙πòæHP ê ŠâÔ þ Šâ©Pî  Šâ ð¬ü ©òäË ø `d  £Ð¬¢äPî HÁm¢ÃÈ ¢©¢ä£© ¢©^IP Šâ©Pî  Šâ ð¬ ü ©òäË ø `d˛ þ ƒ ü Ô ł ∞cdî u¢ø^HP¢ÃÈ ”  Šâ©¢äì  łm˛ä ƒÿ  ŒmòäË  ð¬P ¢äèå ® U ênG U êÅ ł ∞£ ð¬³°  Š¯ nŽ d
 17
 Šâ©Pî  Šâ ð¬òÓÐü ©b`dèýâø¢äPî HÁm V`ì r ³bI U d`P ½aPd
 18
 Šv U ž £GŁ±°  Š¯ nòšÆ³Åæ  @P ü ©bü  ŠÈ ä¯ t `d ³bIP ¢äPî HÁm¢ÃÈ ”  Šâ© ï  Šv Šâ©óÃèu°Š¯ n³Åæ  @P ü ©bü  ŠÈ ä¯ t `d ³bIP ¢ä¯ tÃÈ ¢©¢ä£© ½ ü œm £ ð¬šØèNå ł ∞Pï  Švèå  Œ Šv U¢äPî Ám Šâ©ëkP¢øc˚  Š˜yî ävPü ©òäË ø `d äâЬ³bI Uèåý ü  ł± £© ü šØñÐË ¢øtπ^IP
 19
 ccccîî î î äääävvvv ££ £ £ ðð ð ð¬¬¬¬ dd d d `` ` `PPPPbbbbèèèè ŠŠ Š Šââââ” ” ” åååå łł ł ł ÷÷ ÷ ÷....³³³³bbbbIIII UU U UbbbbPPPP üü  ü  ü  łł ł łääääèèèè ðð ð ðvvvv °Š¯ nèÁÉ  £ ð¬³°Š¯ nŽ dŠ¯ ÃvèŁm  ˙ÔРdü äèŁm˛Ð ƒ  @P°Š¯ n˛ä ƒè ðvÎ,è  ®¢äPî HÁm  ˙Ô ð
 20
  £Ð¬°Š¯ ndî äâŸæ¢äPî HÁmπòæIP ˙Ô ð
 21
Í.°Š¬  ˙IÔ ð¢ýž dHP cî äv £ ð¬ ¢P`¢ä˚  Š˜ýv°Š¯ n dî äâŸæ Šâ©Pî  Šâ ð¬ ü ©b`dPî ävèŁm¢P`¢äÈ Ô ® dóŁ ÷ ∞ ` ½èá Ł± Pî HÁm ü ©b`î äv £ ð¬¢©ó‰ ¡ ˚ šl¢P`¢äÈ Ô ® d£G ð¬ ` dèÐv d`Pü ©b`dPî ävèŁm¢©ó‰ ¡  ˚ šl  –kò“ åÐ(_ü ” Á)Ydètï  Šv ü ©Pî HÁm d`P Šâ©Pî  Šâ ð¬ ¢ä òäË  ð¬P d`P ü  ü ÔH ð ü ” Gå ðÎ   ® d`P YU ½¸© £Ð¬°Š¯  ääPî Ám
 22
 cî äv £ ð¬¢ø½’У ð¬³°Š¯ nŽ d d`P .`U ˙ÔРü ©b`dî äâŸæ d`P à`èy ž £Ð¬ ü ©bü ” á äÍ.°  Š¯ ÃvèŁm üšØäâЬ³bI UbPü  ł äè ðv £© ü šØñÐË ¢øtπ^IP
 23
  dd d dèèèèÁÁÁÁrrrr  @@  @  @PPPPèèèè ii i ièèèè ŠŠ Š Šââââäää䬬¬¬HHHH UU U U
 òòòòääääËË Ë Ë øøøø `` ` ` dd d d....³³³³bbbb UU U U ìì  ì  ì     ðð ð ð ˛èÁmπYdüð³°  Š¯ nŽ d
 2
 Švèn  ˙ ºPî  Šâ ð¬ ü ©³°Š¯ nŽ d`³Åæ  @P¢äPî HÁm°Š¯ nPî ýâЬIP  £ ð¬ `HP ¢©dî äâŸæÓýï ävŽ ˚  Š˜C ł±˛Ã ƒ ü © £ ð¬³°  Š¯ nŽ d d`P : òÓý³bP£ Š¬ ` d`P
*
 ÓýQN £ýË £ ð¬ñfi ø ð¬ `P ˛©˛ä ƒè ðvW`d ˛Ã ƒPî HÁmåýPH ü šØ è Švèå ł ∞Š˜yî ävP  ü ©òäË ø `d¢äPî Ám
 4
ÃË ´ ü šØòäË ø `dü ýÍèŁm ü šØòäË ø `dÎï C©è  ®¢äPî HÁmĸý¬
3
 òäË ø `dü ©c˚  Š˜yî ävP¢äPî HÁmĸý¬Ã ƒ ü šØXü ” Ö ò“ åР£Ð¬òäË ø `dü ©Pî HÁmèå  Œ Šv U è iͽaPdÎü ©c˚  Š˜yî ävPd`PͳbI UÎü ©òäË ø `d¢äPî HÁm
5
 Šv U£©VMî  ŠË ” r¢ø  ŠvI Uäv åý³bUì   ðï  Švàƒ ü šØñÐË   ˙Ôðĸý¬ d`P˛Ã ƒ ü šØt ³³³³bbbbèèèèÅÅÅÅææææ  @@  @  @PPPP....³³³³bbbb UU U UPPPP ˚˚  ˚  ˚ ¥¥¥¥ `` ` `HHHH UU U U ¢ÃÈ ¢©¢äüšØó ŠË   ý°  Š¯ nbü N› ±`U ü ©˛ä ƒè ðvÎ,è  ®¢äPî HÁmĸý¬
 6
 Pî  Šâ ð¬ ü ©eì Ám¢äPî HÁmfl øIP
 7
Í.¢ÃÈ šØè łmèäv ü šØPî  Šâ ð¬Pü šØ³ Šâ dU ¢©Äa@PV˚   Š˜CÁ±Ž U è i˛ä ƒè ðv d`Påý £ ð¬ `HP ¢©Pü šØï NÉ ±  • łH ®è i˛ä ƒè ðv Šv U£©VMî  ŠË ” r ü ©˛ä ƒè ðv¢©£©  Šv Uävè iͳÅæ  @P Îü ©Pü šØ^HP¢äPî HÁm
 8
åý¢ ł ÷ ŠË ä¬¢©Pü šØï NÉ ± P˚ ¥ `H Uåý³bI UP˚ ¥ `H U ï  Šv d`P˛Ã ƒ ü šØñÐË  d`Pt fl øIP ½½½½aaaaèèèèýýýývvvvèèèèÐÐÐÐââââäää䬬¬¬ dd d d `` ` `PPPP³³³³°° ° °  ŠŠ Š Š¯¯ ¯ ¯ nnnnŽŽŽŽ dd d dêêêêáá á á ÁÁÁÁ±±±±....³³³³bbbb UU U UPPPP ˚˚  ˚  ˚ ˝˝ ˝ ˝  ŠŠ Š Š¯¯ ¯ ¯ ýýýývvvv  £© ü šØõŸŁ ∞èŁ  Œ Šv˛ä ƒè ðv TP`¢äèŁmè Švè ðv¢ ł ÷ ŠË ä¬¢©³Åæ  @P Î,è  ®¢äPî HÁmĸý¬
9
  ü ©³°Š¯ nŽ d òÓ ® ü Hµ¢äPî HÁm
10
.Pü HšØòšÆèá  ŠP ü ýÍ.¢Ã@P ˙fl ä³°Š¯ nŽ d êá HÁ± èå  Œ Šv U¢äPî HÁm d`P Šv Uävè iÍdî äâŸæÎü ©Äa@PV˚  Š˜CÁ±Ž U¢Ãü šØèŁ  Œ Šv d`PÍò  Œá Á±ÎšØèå ł ∞PÄøï  Šv ¢ä£©Pî  Šâ ð¬ü ©bü äPU d`P ^èå ™³°Š¯ nŽ d Î,è  ®¢äPî HÁm˙Ô ð
 11
  TP`³ñ ŠË Ð¬½Á± dU¢©cü  ŠÈ  d`P°Š¯ Ãvè jP½Á± dU¢©cü  ŠÈ  d`Pb`Uü  ð¢P` èá  ŠPd`PÍ.c£©Pî  Šâ ð¬³ñ ŠË Ð¬è ií á äòäË  ð¬P½Á± dUê ŠvP˚ šl d`P.c£©Pî  Šâ ð¬ í å ð  d`P¢Ãè jPü ©b`Uü  ð¢P`¢ä£©Pî  Šâ ð¬ ü ©³ävPd`P^èå ™³°  Š¯ nŽ d
 12
.Pü šØ òšÆ
 
3
 3
 17:3-20:2
¦¦¦¦ùù ù ù ÃÃÃÃPPPPîî î î  ŠŠ Š Šââââ ðð ð ð¬¬¬¬
 ï C©è Šâ©^ü  ¢äbü ´ ü ” ävP°Š¯ Ãâ´í å ®°Š¯ å  Œäv  @Pò  ŒävP
 7
 
 Švèå ®¢øPòÓР¢ä¯ tP ¢øc˚ ¥ `U ê ŠvP ¢øP ¢ÃÈ ¢NýÈ  ð¬¢©˚  Š˜ŁäP  ł ®¢äbü ’ äP Ôýï äâšØ £Ð¬V`  Šv Uêy ž Uü ©bü Ÿ‰ Ł±¢äÈ  ð¬P£© ž dü Ł± í   ł ∞°Š¯ nÂÐvPî Ámî äv `Pî ÁmŠ¯ åýòšÆ dí  łm°Š¯ ÃvPü šØî äâÔ þt³bI U^HP
 8
 òäË HøŽ dP`@P˛©òî uí   ł ∞˛©^HP¢ä½adü ªò  ŒtPd`PXU@PÄŁ±åýèšl d£©òî u XU@P^HP£ © dè |H ð¢äPî Ámî äv `Pî HÁm
 9
ÃÈ ´¼Ô ł ∞°Š¯ n ž d@P˛©bü ýÈ Á± dU¢©ÂÐv  ü ý Í?¢šØ  ® ü ýÎå ł ∞ üð ¢ø Y˚  Š˜ýv˛©òî uí   ł ∞°  Š¯ nÂÐvΠŠv UÄaPü Ł±¢äXU@P£ ð¬½Ðv^IP
 10
 ¢©]ü Á±cdèn¢ÃÈ ^IP èåýï äâšØ £Ð¬°Š¯ nï Cœäv ü  ł±³° œ ŠâäâHø¢ä°Š¯ nü ©Ž dP`@PÍ.è Šâ´¼HÔ ł ∞ è }äȠ䬠ü ýï C©è  ®¢äù ©ï  Šv¢øŁHýÎ,è  ®¢øXU@äPî Ámî äv `Pî HÁm
 11
 ï  Šv¢øŁHý¢ä°  Š¯ n d`P Švèå ®í å ðè i½Á± dUï r ü äÈ Ÿ^HP¢äü ýè Šâ© d`PšØ Í.èävèå ®ï äví å ðè i½Á± dU^HPü ýï C©òÓýò‘  ®½Ðv  ü ©½adü ªù Ł±¢ÃÈ Š˜C¢äü HýÎ,è Šv UÄaPü Ł±¢äXU@ ð¬^IP
 12
 ^HP¢ä°Š¯ n¢øï Łm `^IPè Šv U¢ÔŁ ÷Hí å ðè i½Á± dU^HP¢ä½adü ªòšÆ `è ŠvèäâЬ  Švèå ® ü ©í å ðÍ?è Šâ©è Šâ©¢äü ýÎ,èå ł ∞ üð¢ø½adü ª¢äPî Ámî äv `Pî HÁmĸý¬
 13
 °  Š¯ n d`Pè Šâ©Ä¸ Š¬  ˙ º `£œn¢øŁ¢ä¼¸ä¬ètÎ,è Šv UÄaPü Ł±¢ä½adü ª^HP  Šâèå ®í å ðV`¢ä   ®¢ø¼¸ä¬èt¢äPî Ámî äv `Pî Ám½¸ ¿ `^HP
 14
 ˛Ð ƒÁ± £Ð¬¢fl øP`c˚  Š˜ýv¢ÃÈ ^IP.¢šØè Šâ© iHЬòšÆ½’Ðï  Šv¢äü HýΠ¢äÈ  ð¬P¢ÔŁ ÷Hý´ ü šØ½¸èm ˚ ý˜Å ® d`Pè Šâ þ¯ å ™Y˚  Š˜ýv¢” ÐvèàH¢©½ävPü  ŠÈ ± £ Šv U´ ü šØ j ü šØèävèå ®òšÆò þË   ˙ÔÐ˛´î ävŽ dòäË  ð¬P¢Ãü šØ¢ýÈ äâ Š¬ d í Ðv¢©¾ ŠÈ  ð¬ òšÆ ˛©³° Ÿæ U]ì Ám¢©c˚ ¥ `H Uê ŠvPü ©½adü ªY˚  Š˜ýv d`P¢ÔŁ ÷Hý°Š¯ n
 15
 è |øP´°Š¯ äâЬ³° ŸæH U°Š¯ nù  ð  @P ¢N ł ÷Т©^HPd`P¢N ł ÷Ðc˚  Š˜ýv j `èäâЬ π Í j¢ þè i°Š¯ n˚  Š˜ðv¢œtPü ý d`P j¢”  ł ® ü © ˚ ¥c˚  Š˜ýv è þâ Š¯ Ðv   ®¢ø½adü ª¢äPî Ámî äv `Pî HÁmĸý¬
 16
 ¢©í Å ∞õÁ `¢ÔŁ ÷Hý d`P´¢Ãèå þHPú  ŠÈ ”  |ý½’ Ð ü ý˛´ ü šØï ~nèm ü ýÄŁ±Î  £ ð¬ŁHýV` ³° œ Šâ´©½NÐÈ ½’Тøü ýd`P .è j ü šØ dUI dU ½¸  ¿ ` Í.è j©˛ä ƒÿ  Œm ,è  ®¢øXU@äPî Ámî äv `Pî Ámĸý¬
 17
  ü Hý³° œ Šâävèå ®ï äví å ðè i½Á± dUï r ü äÈ Ÿ^HPï C©èåýè Šv Uó  ŒHm¢ÔŁ ÷Hý¢ä°Š¯ nΠ¢øï Łm `Y˚  Š˜ýv Švèå ® ü ©í å ð¢©½Á± dU^HP£©³° Hø½Ðv˛©Yü  ŠÈ Ð¬òäË  ð¬P¢ä XU@P } Š Uävè Šâ©è |äPXU@Pï C©¢ÃÈ ¢©¢äÈ Ô  Œ Šv Uï  Švè Šv T ðv¢©XU@Pü ©Åý³bP Åý¢P` ¢äÈ šØd £ ð¬³°Š¯ nŽ d ñfi ø
 20
 Šv U ävè iê ŠvP ˚ šl¢ø°Š¯ n³bIP ¢ä Åý d`Pè ib`î äv £ ð¬Åý¢P`¢äž dHP°Š¯ nYî äâ” HÐv˛©³Åæ  @Pd`Pè ib`dü äèŁm b`î äv £ ð¬ d`Pb`dü äèŁm dèÅæ¢Ð¢äXU@PNå ® däv¢äXU@ ib`dü äèŁm ò“  }äÈ Ł± ï äv dè j Uî nû Ã T¢ÃÈ ¢äÈ  ð¬PòÓÐü ©ò‰ ©¢ä¯ tP¢ø°Š¯ nÅý³bHP³°  œ Šâå  Œ Šv U ü © ^HPd`Pè Šv Uì Ht°Š¯ nî äâ Š¯ ävY˚ ˆ  ™ ü ©XU@äPî Ámî äv `Pî HÁm¢øï Łm `^IP
21
 Švè ðv  £H ð¬¢ø½ø ü ´ ü ©ï CŁm˛èÁm^HP¢©ò“ á  ð d`Pè Šâ |ä ü ©ò“ á  ðê ŠvP ˛©ó‰ Ł± ¢© XU@Pü ©^HPd`Pè Šâ©Pî  Šâ ð¬ ü ©½adü ª¢øò“ á  ð^HP˛©XU@P¢ä^HP
 22
  Šv U£© ,è  ®£©  •œ Šv Uü ©½adü ª^HP¢ä^HPĸý¬
 23
 Šv ì HÐv ðv ¢©  ü ý Šv žî šl˛©^HPd`P.¢šØî äâä¬ènòšÆY˚  Š˜Cù Ð ü ýï  ŠvšØê ŠâÔ þÄaPΠ d`P šØè Šv  @P¢øó‰ Ł±òšÆc˚  Š˜Có‰ Ł±è i^Pd`P.°Š¯ šlòäˠЬ¢øbü  ŠN žî šl Y˚  Š˜C Í.¢šØ˛Ã ƒ üšØPî  Šâ ð¬¢ø ü ýï  Švï C©è  ® d`P.büšØèýâ Š¬ Uävè i½adü ª°  Š¯ n ü ©^P šØèývèŁm ü šØè iYü  ŠÈ Ð¬òäË  ð¬P £© ž dü Ô ł ∞ ü ©¼Ðvn¢äÈ  ð¬P¢ÃÈ ^IP
 24
 Š¯ šl¢ýèŁm³°Ð¬ó‰ Ł±òšÆê ŠvPbü ä `UV` d`P Ãü šØ°Š¯  äVî äâ ˚ ¥V`³° œ Šâ¢Ôýï äâšØ £Ð¬bü ä `UV`
 25
 ŽŽŽŽ dd d dèèèèÁÁÁÁrrrr  @@  @  @PPPPèèèè ii i iVVVVèèèèääääââââ´´´´ ¢ø°Š¯ n³bHP d`P è Šâ©Pî  Šâ ð¬ü ©½ävPü  ŠÈ ±Åý³°Ł±¢äPî Ámî äv `Pî HÁm ½adü ª^HP¢ä¼¸ä¬ètšØTP`¢äÈ äâ Š¬ d Šâª d`PQ łmòšÆ ¼¸ä¬èt ½Á± dUòÓÐò‰ ©¢©ÂÐv¢øŁHý¢äPî HÁmï C©¢šØñ ŠË ï  Švè Šâ©Î,èå ł ∞ ü  ð ¢øÍ?¢šØè  ®¢äèå ®ï äv ü ©Vü  ŠÈ òÓÐò‰ ©¢© ¢ýÈ œtèå ®í å ð¢ø½Á± dUòÓÐò‰ ©¢©ÂÐvRü ” ÅšÆÎ  ®¢ä½adü ª
 2
 èävèå ®°Š¯  äü ©bü ´ ü ” ÅšÆí å ðè | Ł± ¢šØ½Á± dU èá  ŠP ê ŠvP ³° œ Šâ3 .°Š¯ šl °Š¯  ÿýí å ðè i½Á± dU¢P`²ñ ŠË Ð¬¢©ÂÐvÎ,¢šØè  ®¢øóšÆ¢äPî ÁmÃÈ šØè łm   ˙ï äv d` ¢ÃÈ šØè łm°  Š¯  äòÓÐèäv ü Ô ł ∞ü ©½Á± dU ^P °Š¯  ÿýÃÈ šØè łmèävèå ®°Š¯  ä ´Ã `èŁm Pî Ám
5
´ `˙°Š¯  äóýÎ,è  ®¢ø½adü ª¢ä¼¸ä¬èt £ ð¬½Ðv^IP
 4
  d`P¢NÔ ł ∞Pπ˛©Pî Ám°Š¯ nóý ü ý˛´Ã `èå ®í å ðè i½Á± dU^HPóHý £´Pï C©¢šØèýâä¬èŁm Í.è j üšØPî  Šâ ð¬ dü  · øè iŽ ˚  Š˜Åý˛©HЬ í å ðè i½Á± dU^HPd`P.Pü šØXü ” Ö èÅäË ø ü Á±òšÆ £Ð¬½Á± dUV`ü ©½adü ª
6
 V`£´Pï C©èå  Œ Šv U¢ä¯ tP.Pü šØXü ” Ö b`Ž dü  `ÄøèäâHòšÆ½’ Ð¢ÃÈ ”  Šâ©¢äèå ® ü ©^HP ^HP¢ä^P¢ÃÈ ^P.ò  – ŠâìèŁm ü šØî ä⟓ àªV`ü ý¢šØ˛ý ƒèå ®í å ðè i½Á± dU^P  d`Pè Šv UòÓРü © ˚ šl ü µ¢äÈ  ð¬Pï NÉ ± dü Ôýè |øPd`Pè Švèå ® £© ž dü ý ü ©í å ð¢©½Á± dU