P. 1
Szabó Magda - Tündér Lala

Szabó Magda - Tündér Lala

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 170|Likes:
Published by mskata

More info:

Published by: mskata on Sep 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2013

pdf

text

original

 
3
Uðieíq @c`c
Kdzdqdfíi}
Df} ohfcq kdf df} nmqã`}lm
C uðieíqnmqã`}i
œ
qhzzt` c`teu khzuciãaci)D idk |h`u od``dk
œ
c uðieíqdnqd? Uðieíqhqzãf `cnúm oú c`|ún |h`ucn, z qmz nmqã`}i
œ
zdnð`üiaüüuu iíríu
œ
`, jzcn c tuúaam me
œ
adi |h`ucn i}tfuc`cicaacn c íozcnãm, ckmúuc c lmã|c`cii}m aco |h`u) @c`c, c nmqã`}lm, kmií` minãaa i
œ
uu, ciiã` uüaa fhiehu hnhhuu ci}oãicn ízid|d`
œ
 oíidn)Idk kmiugc c nmqã`}lm |c`ckm nð`üiüzdi fhihz nmzlmÿ `duu |h`ic, du kíf Cudqrcudq, c|cqãz`ú zd kdqud ã``ëucim ‚ rdemf Cudqrcudq, gc udgduud, zë|dzdi uc`ã`u gmaãu kãzhnaci ‚, jzcngãu @c`c h`}ci idk zcaã`}hz uðieíqf}dqdn |h`u, kmiemf kãzu cncqu jzmiã`im, kmiu ckm df}uðieíqgd m``mn) Idk zdqduduu qtamiuãijhu uãijh`im, zcrrciatahqínaci tucim, c c`crlhnÿ|cqãz`ãzu f}cnhqh`im, ckmu c uðieíqmznh`c c`zú hzuã`}cmaci ucit`ucn, |cf} írrdizíffd`zdkkmu zd udiim, jzcn ð`eüfí`im íz adzí`fduim c |mqãfhn nüüuu, ckm kmiedi uðieíq nde|dzzúqcnhãzc |h`u) @c`c kmiemf kcucuhuu |c`ckmu, ahiuhuu, zdqd`u, nc`crã`u> c Uãqf}cn, ckd`}dnírrdi h`}ci gc`gcucu`cihn |h`ucn Uðieíqhqzãfaci, kmiu kcftn c uðieíqdn, kãq |h`ucn mzrciczu udiim c nmqã`}i
œ
ií`, ghf} @c`c, gc idk ute kãzu nmuc`ã`im, nmjzc|cqoc c rc`huãaci czíndn `ãaãu, íz kdfrqúaã` ÿocu lcqcfim, |cf} kãznírrdi |mzzcudiim
œ
ndu, ckm mfcãid``dindmn c üqün aíní|d`, ckd`}du c uðieíqdn íz c Uãqf}cn df}kãzzc` nüuüuudn) ’Kmu zú`iã`ghã, nmqã`}i
œ
‚ níqedud df}zdq ld`gãahqhehuuci c f}íkãiuczuc`, cnm h`}ci üqdf |h`u kãq,ghf} zcnã``c lðquodm, kmiu |c`ckm udqëu
œ
nqmzuã`}ahouocm, `úfucn `d c `croãqú` ‚, tf}ci kmuzú`iã` ghã, qmz, gc c ud `ãacecu jzc|cqiã nm |c`cnm, íz d`ndedií dzudqfã`im8 Üqð`ií`8Tf}d, idk8 Gãu cnnhq `íf} zë|dz, íz adzí`o c nmqã`}lm|c`#‛Ëqmzidn khzuciãaci kmiemf lmf}d`kduduimd nd``duu @c`ãu |c`ckmíqu) Këf lmc rmjm |h`u,jztrc üqük |h`u uc`ã`nhimc Hkmnqhiic`, c uðieíqdn id|d`
œ
 oí|d`, jzcn oúu gc``huu c f}dqdníq
œ
`>ãk cghf} @c`c i
œ
uu, Hkmnqhi cqjc df}qd ld`g
œ
zdaa `duu, |c`cgãi}zhq c nmqã`}i
œ
u kdf`ãuuc)Ucit` c lmÿ ‚ khieuc Hkmnqhi ‚, ucit` c, ed kmiemf kãzhi uüqm c ldoíu, kmiu ckmi nd``did)Idk |ãzhuu, edghf}, idk |íu c zdinmidn, df}zdq
ų
di jzcn kãz, kmiu c uüaam) Zhgc idk |h`um`}di uðieíqf}dqdn c ndd c`cuu, ckmúuc c |m`ãf |m`ãf) \mf}ãhi qmz, icf}hi |mf}ãhi#@dgdu, c hnhc, ghf} c nmzlmÿicn imijzdi croc, z c nmqã`}i
œ
u uÿ`hiuÿ` mz mfíi}ad |dzmn cã``ckðf}dn, idk ute |d`d d`dfdu lhf`c`nhim, ed gãu cnnhq mz) f} idk |ã``c` ld`d`
œ
zzífdu@c`ãíqu, df}zdq
ų
di idk udgdum)Ddi c qdffd`di mz nhqãi ld`|dqud c cffhec`hk qmzu) Ld`nüi}ünü`u c ãf}ãaci, idknd`u kíf ld`, kdqu gmzdi jzcn lí` uënhq nde
œ
eüuu c ã``ckuciãjz ð`ízd, z a
œ
|di |h`u kífmedod kmiediqd> jzcn aãkt`uc gãu c qdffd`m ztfãqãzu, z uürqdifduu, kmu jzmiã`ohi) Zcoihz,Hkmnqhi idk ute kmiediu, @c`ã|c` icf}haa c aco, kmiu c uðieíqdn id|d`
œ
 od fhieh`oc, @c`ckhzuciãaci h`}czkmqd |dudkdeduu, ckmqd kíf fhieh`im zdk oú) Gc Cudqrcudq, c |cqãz`ú,|í`du`dið` ad`diíid c Umunhn Fükaoíad, z du c id|du nmã`uoc? ’@c`c#‛ ‚ c Umunhn Fükaodld`zëiíi chiic` kdfod`dimn c Iíkc Gc`, z nüü`im lhfoc? ’@c`c jzdiu# D``hruc c kÿ`unhq cci}oc zãqi}ãu)‛ Gc Cudqrcudqidn dzíad otuic nmlcffcuim c Iíkc Gc`cu, uðzuíiu nmedqð`id,
 
1kíqu íqndduu c nmqã`}i
œ
c kÿ`unhqmaci zãqi} ií`nð` c lhfceãzqc)Ëqmz zúgcouhuu, kmnhq dzíad otuhuu, kmjzhec qíkð`du lhfuc d`, ckmnhq c kmicr c icf}lhfceãz d`
œ
uu ü`uünüeim kdiu, nmi}muhuuc c zãqi}zdnqíi}íu, ãk zcoãu nmqã`}i
œ
m zãqi}cgd`}duu @c`c nmz qúzczëi
ų
f}dqdnzãqi}ãu uc`ã`uc adiid) Cu gmuud, kdiudi d`ãot`) @c`c idk|h`u zdgh`,
œ
zãqi}cu`cit` kdiu c lhfceãzqc, z kmnhq ad`írduu, h`}ci nëihz ld`u
ų
iízu nd`uduu,kmiugc idk gÿhuu |h`ic jmr
œ
u) Zdqdijzíqd c df}zdk
ų
úqmãzhncu lhfceuãn cicr, ëf} nmuteuc kcfãu |ãfim cc`, ghf} qãkhzh`}fhuu Ecfmqc, c df}zdk
ų
dn nmqã`}ãqc, z cu khieuc?km|d` c df}zdk
ų
zü|duzífdzdn zãqi}cu`ci `íi}dn,
œ
kcfc mz huughi gcf}uc c zãqi}ãu, idnð`üiaüdidn df}kãzuú` zdkkmadi) C te|cqm iír d`qcfceucu|c ucrzh`u, kcfc Cudqrcudq mz,Ecfm nmqã`} kdf df}didzdi kdfgcuúehuu, z |cjzhqcndedu d`
œ
uu, kmnhq c lhfceãz gm|cuc`hzqízíidn kãq |ífd |h`u, kmiedi te|cqm dkadq íz kdfgë|huu zmduduu qtgcuãqac udiim c kcfczãqi}ãu, ghf} kdfktuczzc, zë|dzdi |dz rí`eãu c nmqã`}i
œ
q
œ
`)Qíkdz dzud |h`u ‚ dk`índduu Ëqmz ‚, kíf zdqdijzd, ghf} c df}zdk
ų
dn c `dfnd|ízaíhnhzcn kmiedi zü|duzífdz nüüuu> Jmuúu, c f}ënnmqã`}u |cf} Kmiúu, c uüqrín ldoded`kíuidgddi uteuc |h`ic lí`qd|dduim, uðzuíiu qãoüuudn |h`ic cqqc, ghf} c|cqaci |ci, ghf} |c`ckmaãiuoc) Ecfm idk, ciicn ud`odzdi d`íf |h`u, gc me
œ
iníiu cu khieuc? mfdi, me
œ
iníiu kdf cu,ghf} idk> Ecfm lmf}d`kíu `dnüuüuud c |cjzhqc)@c`c íolí` tuãi ndqð`u gcc cicr, jztrc u
ų
 |h`u `d`ndzdeízíadi, kmnhq adzãkh`u qú`c,ghf} ld`qdrð`u c ífmf íq
œ
gdf}qd, kdfmzkdqndeduu Zmkhiic`, c zczzc`, iã`c mz |cjzhqãhuu czmn`c|ãqaci, kdfiíud kdzzmq
œ
` c ð|dfjzÿjzhu, c \ífd|ciu, íz id gcqcfteoín qmz, ckmíqunü`jzüi|duud c zãqi}ãu, ed c
œ
mznh`cm zãqi}cjznãoã|c` jzcn uëkíudqi}mqd `dgdu dkd`ndeim,z kmiedinm uteoc, ghf} c nmqã`}i
œ
zãqi}c |mz c `dfkcfczcaaqc Uðieíqhqzãfaci) Df} jzdrrkdfaãiãzu idk ktucuhuu, nhqgh`ú zc|cmu `ãugcuú`cf idk mz íquduud, jzheã`nh|c iíduu qã, cukhieuc,
œ
qdienë|ð` në|ãijzm, km `dgdu c ífmf íq
œ
gdf}di, kãznírr idk utehuu |h`ic ld`otuimhec, ktzão |h`u gãu nmnü`jzüiüimd c zãqi}cncu)Zhgc df}du`di uðieíqidn idk otuhuu dzíad, ghf} m`}di lãqcezãfhz íz |dzí`}dz|ã``c`nhãzac lhfohi? c uðieíqdn cu ucquhuuãn, ghf} gc |c`cnm ld`kdf} c gdf} jzÿjzãqc, idk`ãuoc kcfãu c gdf}du, ëf} gãu idk mz íqedkdz uüqimd kcfãu zdinmidn, `dfohaa `dii uãijh`im c|ü`f}adi) ’Ed difdk kmiedi íqednd`‛ ‚ khieuc @c`c, zhnãmf adzí`u Zmkhiqú`, c zczqú`, cnmnhkh`} kceãq |h`u, ed, ÿf} `ãuzmn, c nmzlmÿu kdfnde|d`ud, íz ckmnhq ci}oc cu khieuc,kdfaðiudum, z ddiuÿ` níu gúicrmf idk ncrgcuoc kdf c i}`hinhrh`u}ÿoãu íz c tzhi}cmu, ëf}cuãi idk kdgdu c |ëmdkadqdngd oãuzcim, @c`c zú ií`nð` adzh`fã`ucuuc c gãqu}cuhnhu,ckd`}adi c uðieíqdnidn oãqú |ëmld`zdqd`íz |h`u, z kãzicr d`kdiu c ldidndu`di uúgh,ad`dtfqhuu c |ëad nhrh`u}ÿ íz tzhi}hn ií`nð`, huu |dqf
œ
eüuu, lhqfhuu, d|mjní`u, nínqd+ü`eqdlcf}huu) Tie gÿuc nm, c |ëmnmqã`}, íz jzcn cíqu idk lÿ`u c |ëad, kdqu
œ
mz gc`gcucu`ci |h`u,kmiu kmiedinm Uðieíqhqzãfaci)C zcqhnaci ã``ú úqc kdfzú`c`u? i}h`jcu |dqu) C nmqã`}i
œ
idn khzu kãq ld` nd``duu nd`imd>kmnüadi kdflðqeüuu, gcoãu qdiead zdeud, ld`ü`uüüuu, |ã`uhcu`cit` c lmãi oãqu c dzd) Uc`ãi|c`úaci cíqu m`}di ltqc, kdqu imijz íedzcroc) Kmiedi uðieíqf}dqdnidn |ci croc mz, ci}oc mz,jzcn d iü|dnzmn ÿf}, ghf} df}du`di zð`
œ
id|d`m, kífghã m`}di d`lhf`c`u zð`
œ
, kmiu cuðieíqnmqã`}i
œ
) Ëqmz, këf c qdffd`moíu lhf}czuhuuc, kmiedi aãicuc d``diíqd d`khzh`}hehuu,kdqu dzíad otuhuu c c icr, ckd`}di c jzheclðfdlc nmqã`}i
œ
|í nhqhiãuc, z
œ
, cghf} c zhnãzd`
œ
ëquc, c nhqhiããz íood`íi, rhiuaci íolí`nhq, heckdiu c lðfdlc c`ã, ghf} ãu|df}d, ckmu cjzheclc idnm zãiu nhqhiããzm coãieínt`) Kmúuc Uðieíqhqzãf ã``u, kmiemf c jzheclc od`ü`ud nm,nm `df}di c tqc`nheú, z c |h`u c nmqã`}|ã`czuãz `dfmfc`kczcaa rm``cicuc, kmnhq c nmqã`}|cf} c nmqã`}i
œ
c jzheclðfdlãgh oãqt`u, ghf} `dzcnëuzc c jzheclðfíu, ckd`} idnm udqkduu'cii}mqc df}deð` jzcn idnm, ghf} kãz uðieíq idk mz uteuc `dzcnëucim, jzcn c, cnm írrditqc`nheú|ã `duu#-, ld`|ãfuc gh`elíi} amjznãoã|c`, z kdfiíud, kmu ncrhuu c lðfdlãuú` coãieínt`)
 
:Ëqmz d`
œ
eod, Uhrã, c |cqãzlð`du uc`ã`uc c kcfc lðfíoíadi, ckd`}du jzcn qã nd``duu m``dzudimd czcoãu lð`íqd, z kdiudi kdfgc``huuc, kmu adzí` c, cnmqd fhieh`, aãqkm`}di kdzzm í`u mz u
œ
`d cm``du
œ
> Uhrã d`
œ
eod c zdkëqu, ckd``}d` gc |c`cnm kdfndiud c zdkíu, ãu`ãuhuu c `df|czucfcaazmn`clc`hi mz> Uhrã d`
œ
eoíidn d`
œ
eod kdf c kmiemf zú`ú ktzmnãu, ckm icf} coãieín |h`u,kdqu c uðieíqdn zdqduuín c diíu)qmz zë|d ÿf} |dqu, ghf} cu gmuud, kdfgc``oc c kd``duud ã``ú Cudqrcudq mz, kmnhq `duírudc kcfc lðfíoíu, z idnmã``u ld`|ãfim c gh`elíi} amjznã|c`, íz tf}cijzcn icf}hu iíduu, kmnhq cjzheclðfíadi @c`ãu uc`ã`uc, c mjmnd+rmjmnd, c`|ú @c`ãu, cnm cnnhq qmceu ld` zdiedqfízía
œ
`,kmnhq cqjhjznãoc kdfíqdud qmz rm``ciuãzãu, z kmieoãqu ci}oãqc mz id|duduu icf} nínzdkí|d`) Kmiedinm ucrzh`u, toohifhuu, kdqu m`}di jzheã`cuhz nhqhiããzm coãieínc kíf zhzd|h`u nmqã`}i
œ
idn> qmz kdf ÿf} íqdud, gc df}zdqqd `duu |h`ic c lðfíoíadi c jzhecktzmnc, c|cqãzlð` kdf c zdkëq, idk |h`ic h`}ci ah`ehf, kmiu ëf}, ghf} gcc|mgdum íz ld`id|d`gdum cjzdrr uðieíqacaãu, kmiu c mfcm íedzci}ãn) Kmiedinm ah`ehf |h`u chi c íozcnãi> cnmqãiet`ún, cnmn nmii c udifdqdi c uðieíqdn üa`d d`
œ
uu gc`ceucn d` jzúicntnhi, zhnãmfadzí`udn cqqú` c nð`üiüz diíq
œ
`, ckm c zmn`c|hit`cu küfüuu gc``cuzhuu cnnhq íood`) JzcnCudqrcudq qãuc c ldoíu, cu khieuc, zcaã`}uc`ci eh`hf uüquíiu, c nmqã`}i
œ
idn icf}haazdqdijzíod `duu |h`ic, gc |c`ckm íqud`kdz coãieínhu ce idnm c jzheclðfdlc, kmiu df}i}m|ãnh`ú uðieíqnmzacaãu, ed cuãi d`gc``fcuhuu, kdqu c jzheclc qãiíduu ghzzÿnãz,ü`edzacqic zdkí|d`, z c jzheclc h`}ci nð`üi`dfdz lðfdlc |h`u, ghf} cc` kíf Cudqrcudq zdkdqu nmnüuim)Mfdi, mfdi, muu `dgdu c gmac, ghf} diidn c nmzlmÿicn imijzdi croc) qmz zúgcouhuu df}du, edd c zúgco idk |h`u aãicuhz zúgcouãz, c nmqã`}i
œ
zírdi ad`d mz rmqt`u, z jzcn ÿf} uðieünü`u czdkd tuãic) ’C Icqcijzhn ðiidríi ‚ du od`diuduud c zúgco ‚, Uðieíqhqzãf `dficf}haaðiidricroãi kcoe kdfh`eúemn kmiedi) C íi nmzlmckicn mz `dz croc, idndk kdf líqodk,kdqu qü|medzdi líqogd lhfhn kdiim) Cnnhq cuãi kdfhzuoc |d`dk |c`cnm @c`c muughimid|d`ízíidn c fhieoãu, |c`cnm, cnm df}lhqkãi qcfcznhemn kmienduu
œ
ingü, cii}mqc, ghf} gckm, uðieíqdn, kdf uteiãin gc`im, kdf mz gc`ic íquðin zë|dzdi ‚ Ckc`lm ncrmuãi}) Icqcijzhnðiidríi kdfkhiehk Ckc`lmicn, ghf} kdfníqgdum c nddkdu, íz cu mz kdfkhiehk idnm,km`}di qífdi zdqduoðn kãq kmie c nduudi, @c`c mz, íi mz) Icqcijzhn ðiidríi…‛ qmz rmqt`u,khzh`}fhuu, z du ízqd|duud dfíz Uðieíqhqzãf, kdqu |c`ckdii}m amkaú nmrcuuciu, ízm``cuhim ndeduu c ndqudnadi) ’Ëqmz kc qdffd` nð`üiüzdi ah`ehf‛ ‚ fhieh`uãn Uðieíqlü`e`cnúm, z Jzm``, c rcumntz, uü`uüuu kcfãicn df} nmz rhgãq üqükzüqrüu, íz qãnüzüiuüuud cld`dzífíqd, kdqu kmiu kmiedi uðieíq,
œ
mz icf}hi nde|d`ud c nmqã`}i
œ
u)Ghf} dii}mu uürqdifduu lmc od`dioíi, oü|
œ
 oíi, Ëqmz gmqud`di cu íqdud, ahqczuúcizdqduií `ãuim) @c`c z
œ
nd |h`u, kmiu kmiedi uðieíqf}dqdn, ãk df} gcolðquod zëicqci}, z h`}cinde|dz `ãu|ãi}, ckmnhq c`zmn, z c cqci}lðqu nmqcf}hf gcoc z
ų
q
ų
 oía
œ
`) qmz ld`tfqhuu cqdffd`m
œ
czuc`uú`, ãuzmduduu c nmzlmÿ gã`úzhaãoãac) Jzc`úehuuci ã``u kdf c nðzüaüi) @c`cãf}c ðqdz |h`u) f} `ãuzmn, nhqãi ld`íaqdeu, i}m`|ãi nmii oãuzmn |c`cgh`) Amhi}hzci idkqdffd`mduu, dzdu`df zmduuíadi idk khzhuu lhfcu, z kíf jzcn ad zd iíduu nüzüiim c ci}oãgh)Oco, ad qhzz lmÿ#Mkíium oúnde|d kdflcnt`u, |mzzckdiu c kcfc `cnhzuã`}ãac, ghf} üzzdzdeod cmqcucmu, ld`nízð`oüi c qdffd`m ã``ckuciãjzqc, íz ld`|df}d c nhqhiãoãu) Adi}muhuu c qdoudncouúi,ckd`} caac c gd`}mzífad i}ë`u, cgh` tqc`nheú nd``índmu, `dfumunhzcaa uãqf}cmu
œ
qmud, íz`ddkd`ud c rh`jqú` c uciãjznhúnhqhiãoãu) C qdie nde|ííqu ad`drm``ciuhuu lc`mzdnqíi}d|c`ckdii}m qdndzíad) C zãqi}c, zdqdijzíqd, khzu c gd`}íi |h`u, gcidk c |cqãzzdqdzehahcm|c` acaqã`u |c`cnm, kdqu idk ã``ucn h`}ci zír qdiedzdi, cghf} c nmqã`}i
œ
gcf}uc
œ
ndu)ßf} d`ndeduu qdznduim c ndd modeuíadi, ghf} rãq rm``cicumf `d zd uteuc dkd`im c lded`ðndu)@c`c adzünüuu med, këf
œ
c`teu, z gc ‚ kmiu qduudf u
œ
`d ‚ d`|duu |c`ckmu, nmzãkëugcucu`cihn`dzidn c nü|dundkíi}dn) Gc ihi|medhqu jzdiu d`, cuuú` `ãugcucu`ciiã |ã`mn, gc nhi|dquhqu,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->