Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Poza Toruń nr 7

Poza Toruń nr 7

Ratings: (0)|Views: 453 |Likes:
Published by Poza Toruń
Wrześniowy numer darmowej gazety Poza Toruń, a w nim szukamy brakujących 195 tysięcy złotych w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim, odwiedzamy muzeum Piotra Guranowskiego, a także odnajdujemy Małgośkę z Mirakowa.
Wrześniowy numer darmowej gazety Poza Toruń, a w nim szukamy brakujących 195 tysięcy złotych w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim, odwiedzamy muzeum Piotra Guranowskiego, a także odnajdujemy Małgośkę z Mirakowa.

More info:

Published by: Poza Toruń on Sep 26, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/26/2012

pdf

 
@FW^ńD_HD LDWF_D PFLIKHV _KPVŊZAIFLK
Z~fjgdchy okodfa `vok|cdhy(Jwydg hd zp( -
IZZH -^dŷowifphia Hvmfp 
Gfzfőmy fų hd djf`kka(jkm+~kwdkpvh
^k|id
 
^pkavpdkpwdgpwy ok adzy 
\ zw~idcv | Dcfazdhok|if Avg(whiadgĆ ~ifhiĆowf w adzy( @pdavgf49? yz( wŀkyjb
Pf~kpdųPf~kpdų
Ok pwfjb pdwy | opklę# Mdŀlkőad
^kcijgd ~kzwvai|dŀd gfg gvųpwy pdwy( Ocdjwflk Mdŀlkőad wMipdak|d vjifad;

zp(  i 
Edjf hd pdakpwf
^ikp Lvpdhk|zai# |úpjd ^@O @ifcjwyhy# ko o|vowifzv cd ~pk|dowi ovųĆpmę( Wdpk`iŀ apkjif( _fpdw jbjf w`vok|dČ mvwfvm
 
^KWD _KPVŊ#
 
~dŷowifphia 
MDJIFG ADPJWF\ZAI
Efcifkh
PDOFA PWFZWK_FA
Efcifkh
Mvwfvmzdpyjbpdakpú| 
W hdg|ięazwflk | _kpvhiv~cdjv `vok|y ok`ifldgĆ hif~k-akgĆjf |ifőji( _fpmih koodhidmkzv mkųf zię ~pwfzvhĆČ i khd|f ok |ikzhy ( Mdm hd-owifgę# ųf MWO okgowif ok ~kpk-wvmifhid w |yakhd|jĆ i Zpd`dlwoĆųy jbkČ`y ok gfzifhi ~pwy-zwŀflk pkav# dcf pwf`d wdŀkųyČ#ųf gfzwjwf o|if wimy pvjb mkųf`yČ vpvohikhy d akpai |jiĆų|ięazwf‥ \ihhf ~khkČ zĆ hif-|y~dŀy# hizai ~kwikm \izŀy# d- gfmhijwf pvpy | wifmi# hifwhdhf|jwfőhifg ih|fzkpk|i gflk |ŀd-zhf ihzdcdjgf‥ Mkųf ~k ~pkzvhif pdkhk w ckadciwdjgĆ;GfoyhĆ hdowifgĆ ocd kpvhidhi \dz# hdzi opkowy zĆzifowi# |y-odgĆ zię `yČ o|d akŀd( Ocd |ifcvw zichiaifm ~ko hkldmi# dcf ocd|zwyzaijb `fw mdŀd# dcfphdy-|Ć | kapfzif |ikzhd ‚gfzifŏ gfzpk|fp( _dhi i wopk|y jbkČ jwęzkmdŀk `fw~ifjwhy(Mifzwadm hd \pwkzdjb i w|ifcaĆ pdokőjiĆ k`zfp|vgę wmid-~pwyw|yjwdgfŏ hdz-‘v`yc-jú|”# ko jwdzv aifoy ~k|zdŀd~ięahd őjifųad pk|fpk|d dų ~ko@dp`dpaę( Jdŀf pkowihy# jwęzkpwy ~kakcfhid# |ylpwf`vgĆ w~i|hij i |zidodgĆ hd pk|fpy gfų-oųĆj ocd pdgoy# dcf i ok zwakŀy#ok ~pdjy# ~k wdav~y w akzwyad-mi wdmkhk|dhymi hd aifpk|-hijdjb( \iodČ v jwęzk k`vĆ | pkcai jdŀĆ ‘|kgf|úowaĆ őmifdh-aę” jk jifzwy zwjwflúchif mkjhk$Pkowi zię hdm ‘hk|d ő|ifjadpdoyjgd”( @fw~ifjwhy pvjb( Ocd-flk `dpowk ai`ijvgę `vok|dhfgőjifųjf dų ok Vhizŀd|id# aúpdod mkųci|kőČ @FW^IFJWHFGpk|fpk|fg akmvhiadjgi ocd fgjwęőji ~k|idv( \ifcaif `pd|docd Mdpzwdŀad |kgf|úow|d#|ifcaif ocd |úgú| zĆzifohijblmih i |zwyzaijb ihijgdkpú| fg dajgi(Ko |ikzhy gfŷowimy ok Vhi-zŀd|id pk|fpdmi ocd pdgoy# |y-lkoy i ~pwfof |zwyzaim ocdwopk|id$$$ Wd~pdzwdm hd o|daúŀad $$$
Pdvhfa | o|újb akŀdjb
Zk~ad pfodajyghd7
Pfodajgd ‘^kwd _kpvŏ”Wŀkkpid# vc(  mdpjd 
pfodajgdN~kwdkpvh(~c
\yod|jd7
Dlfhjgd ^P Lkcofhokp lkcofhokpNlkcofhokp(~c
Pfodakp Hdjwfchy7
Pdokzŀd| Pwfzwkfa pdofapwfzwkfaNlmdic(jkmLZM   
Owidŀ ~v`cijyzyai i pf~kpdųv7
Mdpd Jbkgfjad "LZM   )#Mkhiad Kcfhofp# Dlhifzwad Ad~fcd#_kmdzw \ięjŀd|zai "LZM   )
Owidŀ pkchij|k7
Addpwyhd Bfghd
Owidŀ ihkpmdjyghk-zdmkpwĆok|y7
ńvadzw ^ifjya# Micfhd Adzwv`d#Mkhiad @vak|zad
Owidŀ Ekk7
Mdjifg ^dldŀd
Owidŀ Pfacdmy i ^pkmkjgi7
pfacdmdN~kwdkpvh(~c
Zaŀdo7Z
voik ^kwd _kpvŏIZZH -
Pfodajgd hif ko~k|idod wd pfőČ klŀkzwfŏ('''Hd ~kozd|if dp(06 vz( 4 ~a 4` vzd|y w ohid? cvflk 499? p( k ~pd|if dvkpzaim i ~pd|djb~kapf|hyjb Dlfhjgd ^v`cij Pfcdikhz Lkco-fhokp wdzpwfld# ųf odczwf pkw~k|zwfjbhidhifmdfpidŀú| k~v`ciak|dhyjb | –^kwd _kpvŏ” gfz wd`pkhikhf `fw wlkoy \yod|jy(
^kwd _kpvŏ0?b+< ohiOw|kŏjif ok hdz$
†
Jkő zię owifgf;
†
Jbjfzw hdm k ymk~k|ifowifČ;
†
^kwd _kpvŏ vpvjbd-mid oyųvpy pf~kp-fpzaif$ Jwfadmy hdz~pd|y |ymdldgĆjfihfp|fhjgi pf~kp-fpzaifg$ Gfzfőmy ocd\dz okzę~hi 0? lk-owihy hd ok`ę# zifofmohi | ylkohiv(
Akhda ~ko hvmfpfmfcfkhv7 6:<®>?9 <:9Cv` hd dopfz mdick|y7pfodajgdN~kwdkpvh(~
c
Ekkfcifkh _yvzd Zwd`fczaiflk
 
_pwf`d mifČ dhdwgę( _yc-ak yjb# aúpwy mifci ~kmyzŀy |z~kmihd zię ~pwy |úojf# dw|ŀdzwjwd hdcf|jf |ŀdzhfg pk-`ky( K `iwhfzmfhif ^ikpwfLvpdhk|zaim# aúpy `vovgf#wdŀd|id i |igf zię gda ~izakpw| kpvŏzaifg pwfjwy|izkőjiko  cd# zŀyzwdŀfm zk cv`o|ifőjif bizkpii( Gfohi lk |y-jb|dcdci ~ko hif`ikzd# ihhikozĆowdci ko jwji i |idpy(^kwhdŀfm lk ok~ifpk ~dpęohi fmv( ^pwy pdakpwf#pkjwhia ~ięČowifzię o|d( Hif-jk mŀkozwym hių gflk |ŀdőji-jifc(Wdzakjwyŀ mhif( Jbjf w`v-ok|dČ mvwvfm( Wd~k|if-owidŀ k ~v`cijwhif( K ihhyjbz|kijb `iwhfzk|yjb ~kmy-zŀdjb fų mú|i# dcf k gflkz~pd|d# gflk `iwhfz( Mvwfvm#k jk ihhflk( _k z~pd|d |pęjw~v`cijwhd(WdjwĆŀ w`ifpdČ zdpf jiĆ-lhiai# |kwy zpdųdjaif# `pkhy#zif|hiai# mdhfųf( Hd|f ak-mdpai( \zwyzak k pwymd hd~ko|úpav cv` | zkokcf( Z|úgjbŀk~# wf |zi( Jbjf gfohda fhok`yfa koodČ# ~kadwdČ# hd-|f odČ zię ~pwfgfjbdČ(_daijb gfohda zię hif cv`i(@k mv zię vodŀk# `k md |ię-jfg( I ok flk jbjf wpk`iČ jkőhifzwjwflúchif wpkwvmidŀf-lk((( Mvwfvm zdpyjb pdak-pú|;^ikp Lvpdhk|zai jbjf wd-pd`idČ# k ~f|hf i `yČ mkųf~kmyzŀ mvwfvm md z|kpwyČmv cf~zwy acimd k pk`ifhid~ifhięowy( Dcf ak wdpd`idČhif jbjf;Gfőci gfohda wok`ęowif zięhd lfz i wd~k|if zkgĆj ~pwfoz|kimi pdakpdmi# gvhdad-mi i jipkfhdmi7 akpwyzdgjifw flk |zwyzjy# `ęoę ~ifp|-zwym# aúpy ~pwyacdőhif gflkihfpfzkm( @k ~kpdČ zię ~k-owifciČ whdjwhif gfz pvohifg#hių ycak wdpk`iČ(
Apwyųdjy jby`d gvų ~pwfjwv|dci#k aim mk|d
 
^KWD _KPVŊ#
 
~dŷowifphia 
PFLIKH
 
_kmdzw \ięjŀd|zai
WdpwĆojy opúl ilhkpvgĆ mifzw-adŏjú| lmihy Cv`ijw( Jbkohia |woŀvų pvjbci|fg vcijy; _k wd|ifcf( ^pkfzy lmihhyjb pdo-hyjb zĆ ~pwfw LfhfpdchĆ Oypfa-jgę Opúl Apdgk|yjb i Dvkzpdo~kwkzdgĆ `fw ko~k|ifowi(
^pwfw Lpę`kjih `iflhif apdgk-|d ~ięhdzad( Adųoy# ak gfjbdŀjbkjidų pdw ~pwfw ę |ifő# |if ųfpvjb hd fg pdzif gfz klpkmhy(^pwfgőjif ~pwfw gfwohię gfz hifcdod |yw|dhifm( _ym pvohifg khif# loy wcia|iovgf zię zylhdciwd-jgę ő|ifchĆ(- WdpwĆojd opkli wofjyok|dŀzię ~pwfhifőČ ~pwfgőjif ocd ~if-zwyjb | Lpę`kjihif ‚ mú|i Bdh-hd Dhwfc# ~pwf|kohijwĆjd Pdoy Lmihy Cv`ijw( ‚ Ofjywgę k zd-mym ~pwfhifzifhiv mkųhd wpkwv-mifČ# dcf cklijwhf |yŀvmdjwfhifcia|iodjgi zylhdciwdjgi ő|ifchfg gfz pvohf(^dzy whdgovgĆ zię hifk~kodczwakŀy i akőjikŀd | Lpę`kjihif(Mifzwadŏjy mvzwĆ w hdpdųfhifmųyjid ~pwfmifpwdČ gfwohię ~kmię-owy ~ęowĆjymi zdmkjbkodmi(‘Dldai” ~pwf~pk|dowdgĆjf owifjipdvgĆ zyvdjgę# dcf ~pwfjifų hifmkųhd ijb wdpvohiČ hd jdŀĆ ok`ę(- Hif ~cdhvgfmy zylhdciwdjgiő|ifchfg | ym mifgzjv ‚ mú|i\dcofmdp Hij~kŏ# aifpk|hia kpvŏzaiflk koowidŀv LOOAiD(‚ Vwhdciőmy# ųf hif gfz khd ~k-pwf`hd(
@ckavgfVpwĆo Mdpzwdŀak|zai;
Mifzwadŏjy Lpę`kjihd mdgĆok opúl ~fjbd( \kgf|úowad pdzdw Cv`ijwd ok Lpę`kjihd zdŀd zięk`gdwofm dvkzpdoy D4( Hdę-ųfhif pvjbv zdmkjbkoú|# jwęzkklpkmhyjb jięųdpú|fa# gfz `dp-owk ovųf( Pdohi lmihy Cv`ijw~kzdhk|ici w|pújiČ zię ok WdpwĆ-ov Opúl \kgf|úowaijb w ~pkő`Ćk |ywhdjwfhif hd |gdwodjb okmifgzjk|kőji cihii jiĆlŀfg( ^kw|d-cdŀd`y khd hd w|ięazwfhif `fw~if-jwfŏz|d# w pdjgi wdadwv |y~pwf-owdhid ~kgdwoú|(- Ko`yŀk zię | fg z~pd|if z~k-adhif# | aúpym vjwfzhijwyci~pwfozd|ijifcf hdzwfg lmihy#~pwfozd|ijifc WO\ i Ld`pifcd^ikpf|ijw# pf~pfwfhvgĆjd Of-~dpdmfh Ihpdzpvavpy Opklk-|fg | Vpwęowif Mdpzwdŀak|zaim‚ okodgf Bdhhd Dhwfc( ‚ \zwyzjy k`fjhi hd z~kadhiv wlkowici zię whdzwymi dplvmfhdmi# dcf |fk|hikzŀd ~pwfozd|ijifcad Vpwę-ov Mdpzwdŀak|zaiflk( Z~kadhifko`yŀk zię hd ~kjwĆav pkav# d okfg ~kpy d z~pd|d hif wkzdŀd wdŀd-|ikhd(
Lpkwd | Hk|fg \zi
Oypfakp Of~dpdmfhv Gd-hvzw Jwdgak|zai i gflk wdzę~-jd Mdpwfhd @djwyŏzad hif jbjĆz~pd|y akmfhk|dČ# |ifpowĆj#ųf gfg zwjwflúŀk|k hif whdgĆ(_pvohk gfohda vzdciČ fpmih# |  gdaim mklci`y pwffchyjb ihkp-mdjgi vowifciČ(^pwf|kohijwĆjd Pdoy Lmihy Cv`ijw |zadwvgf# ųf |z~úŀ~pdjdw WdpwĆofm Opúl \kgf|úowaijbvaŀdod zię ~k~pd|hif( Odcfjfpvohifg gfz wdŀd|iČ jkő | Vpwę-owif Mdpzwdŀak|zaim(Hk|d \ifő# k akcfghd mifg-zjk|kőČ# | aúpfg zfh w ~k|ifa pkowijú| z~ęowd `fw~ifjwfŏz|kowifji jbkowĆjyjb ok zwakŀy(@iflhif dm opkld |kgf|úowad#|woŀvų aúpfg hif md jbkohiad(^pk`cfm ~kcfld hd ym# ųf ~k`k-jwf | ym mifgzjv hif ~kw|dcd hd`fw~ifjwhf ~kpvzwdhif zię |woŀvųpdzy( \y`úp# aúpy izhifgf# khdpdųdhid ųyjid i ~kopúųk|dhif~k gfwohi cv` z~djfp pk|fm( Hdlŀkzy mifzwadŏjú| i vpwęohiaú| lmihhyjb hia hif pfdlvgf( VpwĆoLmihy hif w`vovgf jbkohiad ~pwy pdzif# loyų hif whdgovgf zię khd| gflk |ŀdodhiv( Ko~k|idod wdhiĆ WdpwĆo Opúl \kgf|úowaijb iVpwĆo Mdpzwdŀak|zai(Hk|d \ifő hif gfz | ym~pk`cfmif kokzk`hikhd( \woŀvųopkli apdgk|fg hvmfp 46# `iflhĆ-jfg w Lpę`kjihd | aifpvhav |ęwŀddvkzpdok|flk _vpwhk# jbkohi-ad daųf `pda( Vpwęohijy ~pdjv- gĆjy | LOOAiD hd ihfp~fcdjgfwf zpkhy lmihy ko~k|idodgĆipkhijwhym vőmifjbfm( OdgĆ wd~pwyaŀdo ok hdőcdok|dhid Ak-|dcf|k ^kmkpzaif# | aúpymk |ŀdowf zdmkpwĆok|f |y`v-ok|dŀy jbkohiai( Zyvdjgd gfz kycf owi|hd# ųf LOOAiD gfz kp-mdchym |ŀdőjijifcfm opúl apdgk-|yjb# d hif gfohkzai zdmkpwĆok-|f(((W ~k|idk|ymi opkldmi# hif gfz |ifcf cf~ifg( \ mifgzjk|kőjiPklk|k hif md jbkohiad ~k-w|dcdgĆjflk mifzwadŏjkm ~pwf-mifzwjwdČ zię k`ka opkli ~k|id-k|fg Pklk|k-Pklú|ak(- _k hif gfoyhd opkld | ^kc-zjf# |woŀvų aúpfg hif md jbkohi-ad ‚ mú|i Bfhpya Oyldzif|ijw#oypfakp ^k|idk|flk WdpwĆovOpúl | _kpvhiv(\f |zi Pklú|ak ~pwf~pk|d-owkhd wkzdŀd mkofphiwdjgd opkli~k|idk|fg | aifpvhav Cv`ijwdOkchflk(- ^kwikm |yakhdhid mkofp-hiwdjgi opkli# gfz wdp|dųdgĆjy ‚ mú|i Bdhhd Dhwfc( ‚ \yak-hd|jd hif wdo`dŀ k |ŀdőji|f ko-|kohifhif# jk | jwdzif ofzwjwvklpdhijwd gfg opkųhkőČ( Wdcf|dhfzĆ pk|y i ~kzfzgf mifzwadŏjú|(
Opklk|jy ~k|idk|i| ofzwjw hif gfųoųĆ
Ko~k|ifowidchkőČ wd zdhopkli ~khkzi ^k|idk|y WdpwĆoOpúl(- Hif mdm ųdohyjb ihkpmd-jgi | w|iĆwav w Ć z~pd|Ć ‚ mú|iBfhpya Oyldzif|ijw( ‚ Hifmkų-ci|f# ųf`y dai zdh pwfjwy midŀmifgzjf# `k pk|y hd ym fpfhifzĆ `dpowk lŀę`kaif(_pvohk k gfohda |yŀvmd-jwyČ mifzwadŏjkm# aúpwy - jk-pdw `dpowifg wofz~fpk|dhi - lpkųĆ`ckadoĆ( JdŀkőČ pdzy w mifgzjk-|kőji ok Cv`ijwd Okchflk gfz | ddchym zdhif( Pfmkh wd~k-|idodhy gfz ko aicav cd( Zdpk-z|k ^k|idk|f ~cdhvgf pfdciwdjgęih|fzyjgi | 0>4: pkav( ^pk`cfm| ym# ųf ~pkgfa wdaŀdod ~kpkwv-mifhif w lmihĆ(- Hif mkųfmy pfdciwk|dČ owid-ŀdŏ# hd aúpf hif mdmy vhovzwy ‚ mú|i Bdhhd Dhwfc( ‚ Adųoy vpwĆo md ~pwfwhdjwkhf zv`|fh-jgf hd |yakhy|dhif kapfőckhyjbowidŀdŏ( Opkli ~k|idk|f cfųĆ | lfzii zdpkz|d( Hif mkųf okjbk-owiČ ok zyvdjgi# | aúpfg ~dpyjy-~djgd lmihy | akzwdjb `vok|y jwy pfmkhv opkli gfz gfoyhdzwdhzĆ hd |yakhdhif ih|fzyjgi(\ŀdowf lmihy | Cv`ijwv dcdp-mvgĆ daųf LOOAiD kohkőhifhif`fw~ifjwfŏz|d hd fpfhifopkli apdgk|fg hvmfp 4>( Zapę| cf|k | aifpvhav mifgzjk|kőjiMifpwyhfa gfz vpvohikhy i z|d-pwd wdlpkųfhif ocd ųyjid i wopk|idaifpk|jú|( \ygőjifm w zyvdjgi#k aúpym wdpwĆojd opkli ~k|id-okmiŀ ~izfmhif |úgd lmihy# md`yČ wdmahięjif opkli |ikoĆjfg okmifgzjk|kőji(
Hdgcf~zwym z~kzk`fm hd w|ięazwfhif `fw~ifjwfŏz|d hd opkowf gfz gfg‥ wdmahięjif(^pwyhdgmhifg wodhifm Lfhfpdchfg Oypfajgi Opúl Apdgk|yjb i Dvkzpdo
ńd|ifg ~kzd|iČ whda# hių hd~pd|iČ opklę
Hifko~k|ifohi cvowif hdko~k|ifowidchyjb zdhk|i-zadjb( _dai |hikzfa hdzv|dzię | w|iĆwav w zyvdjgĆ hdopkldjb | lmihif Cv`ijw(Vp|dciŀk zię ~pwfakhdhif# ųfhdg|ięjfg hif`fw~ifjwfŏz| hd opkowf z|dpwdgĆ z|Ć `pd-|vpĆ aifpk|jy( \ ym ~pwy-~doav `fw~ifjwfŏz|k wdcfųy ko ok`pfg |kci i wopk|flkpkwzĆoav vpwęohiaú|( _yjb gfohda ~púųhk zwvadČ | ~k-zę~k|dhiv wdpwĆojú| opúl(^pdjk|hijy koowidŀvLOOAiD | _kpvhiv# Of-~dpdmfhv Ihpdzpvavpy Opklk|fg Vpwęov Mdpzwdŀ-ak|zaiflk i ^k|idk|flkWdpwĆov Opúl |yodgĆ zię ųyČ| ihhym ő|ifjif( ^pwyhdg-mhifg Ji# w aúpymi k z~pd-|if pkwmd|idŀfm( Fm~did#k zŀk|k hifwhdhf( \zwfcaif~pú`y pkw|iaŀdhid wdldoaiwŀyjb ~cdhú| `vok|y jwy mkofphiwdjgi opúl ~fŀwhĆ hdhijwym( Gfųfci owifhhiadpwhif mkųf |ifcf wpk`iČ# k jkmdgĆ ~k|ifowifČ mifzwadŏjy(@vd# w aúpĆ pwf`d zięwmifpwyČ# gfz ~pwfpdųdgĆjd(Zŀvų`d ~v`cijwhd; Akcfghy dpjbdiwm( Hia w pkwmú|-jú| hif wd~ydŀ hd|f# gdaifwdlpkųfhid |f |zadwdhyjbmifgzjdjb izhifgĆ( Ocd hijbcijwĆ zię ycak okavmfhy#~cdhy# davpy i dgfmhijdzŀvų`k|d# aúpd# k wlpkwk#k`k|iĆwvgf ~pdjk|hiaú| LOOAiD hd|f | ~pwy~do-av ~ydŏ k ~cdhy mkofphi-wdjgi odhfg opkli( Zwakod#ųf |wpkz cijw`y ihzyvjgi~k|kŀdhyjb ok wdŀd|idhidakhapfhyjb z~pd|# hif iowif| ~dpwf w gdakőjiĆ ijb pkw-|iĆwy|dhid( Wd adpę ~pwfjifųhia hif ~pdjvgf# d hd ~f|hkhif ~pdjvgf wd odpmk( Adųoy w hdz ~ŀdji ~kodai - opkowy vpwęohijy - i hkpmĆ zdhif zięk# ųf wdjwhifmy |ymdldČ(
Akmfhdpwdvkpd
   E  k   t (   M  d  j   i  f   g   ^  d  l  d    ŀ  d

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->