Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
58Activity
P. 1
Rencana Kegiatan Mingguan TK Semester 2

Rencana Kegiatan Mingguan TK Semester 2

Ratings: (0)|Views: 20,004|Likes:
Published by Eka L. Koncara
ka_koncara@yahoo.co.id
ka_koncara@yahoo.co.id

More info:

Published by: Eka L. Koncara on Sep 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2015

pdf

 
VBKJMKM EBDOMXMK LOKDDRMK.VEL/
XE YCRZ FMBXRVV@NOL
EBCMZ 1 EMRXZMV FZBLBZXBV 1 OO / DBKMY
 
RYXH YBLFOKMMK XE,ZH HMK YCZ EBJ+ YCBVBHEMFRYMXBK YRVTMEMVXM69=669=:
 
VBKJMKM EBDOMXMK LOKDDRMK.VEL/
 
YBLFOMZMMK
Fbvh`m zbfbcrl hmk zbzrhmn lbcmezmkmemkebdomxmk .O+:+=/
Lmlyr lbkdrjmyemk hrm emcolmx zmnmhmx
Lmlyr lbkbfrxemk hmk lbkdnmgmc h`m,h`m nmvomk
Lmlyr lbkbfrxemk# lbkdnmgmc# hmklblyvmexbeemk emcolmx xn`ofmn
E@DKOXOG
Lbkdbkmc zbfmf meofmx xbkxmkdcokderkdmkkm .mkdok fbvxory lbkbfmfemkhmrk fbvdbvme# mov hmymx lbkbfmfemkzbzrmxr lbkamho fmzmn/
Lbkdbkmc ybvfbhmmk fbvhmmvemk rervmk1
–cbfon hmvo# ervmkd hmvo# hmk ymcokd/xbv“
 
Lblfrmx rvrxmk focmkdmk =,69 hbkdmkfbkhm,fbkhm
Lbkj`j`e focmkdmk hbkdmk cmlfmkdfocmkdmk
FMNMZM
Lbkdrcmkd emcolmx mkd xbcmn hohbkdmvemk
Lbkbfrxemk fbvfmdmo frkozrmvm xbvxbkxr
Lbkdbc`ly`eemk emxm,emxm mkd zbabkoz
Lbkhbkdmvemk hmk lbkjbvoxmemk eblfmco ozojbvoxm zbjmvm rvrx
Lbkmkoemk cbfon hmvo 69 cmdr mkme,mkme
Z@ZOMC BL@ZO@KMC
Fbvfojmvm mkd fmoe hmk z`ymk hbkdmkzbzmlm xblmk
Lblfbhmemk lmkm mkd fbkmv hmk zmcmnymhm zrmxr yybvz`mcmk
Lblocoeo x`cbvmkzo xbvnmhmy zbzmlm
Lblbconmvm cokderkdmk
Lbkdbkhmcoemk bl`zo hbkdmk jmvm mkdtmamv
VBEVBMZOZrf Xblm 1 VbevbmzoLokddr eb 1 =
 GOZOE L@X@VOE
Lbvmmy hmk lbvmkdeme hbkdmk fbvfmdmowmvomzo
Lbkdbezyvbzoemk hovo hmcml dbvmemkfbvwmvomzo hbkdmk cbkxrv hmk cokjmn
Lbkjoyxmemk fbkxre hmvo ebyokdmk db`lbxvo
Lbkddmlfmv fbfmz hbkdmk fbvfmdmo lbhom.emyrv xrcoz# ybkzoc tmvkm# evm`k# hcc/
Dbvmemk fbfmz hbkdmk ovmlm lrzoe
 
VBKJMKM EBDOMXMK LOKDDRMK.VEL/
 
YBLFOMZMMK
Fbvh`m zbfbcrl hmk zbzrhmn lbcmezmkmemkebdomxmk
Lbkbfrxemk fbfbvmym joyxmmk Mccmn
Lbkbfrxemk nrvrg noamomn
Lblyvmexoeemk jmvm fbvtrhnr hmkxmmlrl
Lbkdnmgmcemk fbfbvmym zrvmx ybkhbe hmcmlmc,
]rv‟mk
 
E@DKOXOG
Ybkdbkmcmk nrvrg w`emc hmk e`kz`kmk
Lbkovr cmlfmkd focmkdmk =,=9
Lbkdbkmc cmlfmkd focmkdmk# nrvrg w`emc hmke`kz`kmk
Lbkrkareemk cmlfmkd focmkdmk =,=9
Lbkrzrk fbkhm ymkamkd,ybkhbe# mxmrzbfmcoekm
FMNMZM
Lbcmeremk :,2 ybvokxmn zbjmvm fbvrvrxmkhbkdmk fbkmv
Lbkmmxo mxrvmk ybvlmokmk
Lblfrmx dmlfmv hmk j`vbxmk .xrcozmk/xbkxmkd jbvoxm lbkdbkmo dmlfmv mkd hofrmxzbkhovo
Lbkdnrfrkdemk xrcozmk zbhbvnmkm hbkdmkzolf`c mkd hocmlfmkdemk
Lblfmjm kmlm zbkhovo hbkdmk cbkdemy
Z@ZOMC BL@ZO@KMC
Fbvcmxon enrzr hmcml fbvh`m
Zmfmv lbkrkddr docovmk
Fbvmko xmlyoc ho hbymk rlrl
Xbvfomzm lbkdmlfoc lmemkmk zbjrerykmhmk lmemk zbkhovo
Lrhmn fbvdmrcfbvxblmk
VBEVBMZOZrf Xblm 1 EbkhmvmmkLokddr eb 1 6
 GOZOE L@X@VOE
Lbc`kjmx hmvo ebxokddomk :9 jl
Lblmkamx# fbvdmkxrkd# hmk fbvmrk
Lblfrmx cokdemvmk# zbdoxodm# hmk frarvzmkdemv hbkdmk vmyo
Lbkddmlfmv `vmkd cbkdemy hmkyv`y`vzo`kmc
Lblfmxoe hmk arlyrxmk

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->