Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
60Activity
P. 1
Rencana Kegiatan Mingguan TK Semester 2

Rencana Kegiatan Mingguan TK Semester 2

Ratings:
(0)
|Views: 20,595|Likes:
Published by Eka L. Koncara
ka_koncara@yahoo.co.id
ka_koncara@yahoo.co.id

More info:

Published by: Eka L. Koncara on Sep 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2015

pdf

 
VBKJMKM EBDOMXMK LOKDDRMK.VEL/
XE YCRZ FMBXRVV@NOL
EBCMZ 1 EMRXZMV FZBLBZXBV 1 OO / DBKMY
 
RYXH YBLFOKMMK XE,ZH HMK YCZ EBJ+ YCBVBHEMFRYMXBK YRVTMEMVXM69=669=:
 
VBKJMKM EBDOMXMK LOKDDRMK.VEL/
 
YBLFOMZMMK
Fbvh`m zbfbcrl hmk zbzrhmn lbcmezmkmemkebdomxmk .O+:+=/
Lmlyr lbkdrjmyemk hrm emcolmx zmnmhmx
Lmlyr lbkbfrxemk hmk lbkdnmgmc h`m,h`m nmvomk
Lmlyr lbkbfrxemk# lbkdnmgmc# hmklblyvmexbeemk emcolmx xn`ofmn
E@DKOXOG
Lbkdbkmc zbfmf meofmx xbkxmkdcokderkdmkkm .mkdok fbvxory lbkbfmfemkhmrk fbvdbvme# mov hmymx lbkbfmfemkzbzrmxr lbkamho fmzmn/
Lbkdbkmc ybvfbhmmk fbvhmmvemk rervmk1
–cbfon hmvo# ervmkd hmvo# hmk ymcokd/xbv“
 
Lblfrmx rvrxmk focmkdmk =,69 hbkdmkfbkhm,fbkhm
Lbkj`j`e focmkdmk hbkdmk cmlfmkdfocmkdmk
FMNMZM
Lbkdrcmkd emcolmx mkd xbcmn hohbkdmvemk
Lbkbfrxemk fbvfmdmo frkozrmvm xbvxbkxr
Lbkdbc`ly`eemk emxm,emxm mkd zbabkoz
Lbkhbkdmvemk hmk lbkjbvoxmemk eblfmco ozojbvoxm zbjmvm rvrx
Lbkmkoemk cbfon hmvo 69 cmdr mkme,mkme
Z@ZOMC BL@ZO@KMC
Fbvfojmvm mkd fmoe hmk z`ymk hbkdmkzbzmlm xblmk
Lblfbhmemk lmkm mkd fbkmv hmk zmcmnymhm zrmxr yybvz`mcmk
Lblocoeo x`cbvmkzo xbvnmhmy zbzmlm
Lblbconmvm cokderkdmk
Lbkdbkhmcoemk bl`zo hbkdmk jmvm mkdtmamv
VBEVBMZOZrf Xblm 1 VbevbmzoLokddr eb 1 =
 GOZOE L@X@VOE
Lbvmmy hmk lbvmkdeme hbkdmk fbvfmdmowmvomzo
Lbkdbezyvbzoemk hovo hmcml dbvmemkfbvwmvomzo hbkdmk cbkxrv hmk cokjmn
Lbkjoyxmemk fbkxre hmvo ebyokdmk db`lbxvo
Lbkddmlfmv fbfmz hbkdmk fbvfmdmo lbhom.emyrv xrcoz# ybkzoc tmvkm# evm`k# hcc/
Dbvmemk fbfmz hbkdmk ovmlm lrzoe
 
VBKJMKM EBDOMXMK LOKDDRMK.VEL/
 
YBLFOMZMMK
Fbvh`m zbfbcrl hmk zbzrhmn lbcmezmkmemkebdomxmk
Lbkbfrxemk fbfbvmym joyxmmk Mccmn
Lbkbfrxemk nrvrg noamomn
Lblyvmexoeemk jmvm fbvtrhnr hmkxmmlrl
Lbkdnmgmcemk fbfbvmym zrvmx ybkhbe hmcmlmc,
]rv‟mk
 
E@DKOXOG
Ybkdbkmcmk nrvrg w`emc hmk e`kz`kmk
Lbkovr cmlfmkd focmkdmk =,=9
Lbkdbkmc cmlfmkd focmkdmk# nrvrg w`emc hmke`kz`kmk
Lbkrkareemk cmlfmkd focmkdmk =,=9
Lbkrzrk fbkhm ymkamkd,ybkhbe# mxmrzbfmcoekm
FMNMZM
Lbcmeremk :,2 ybvokxmn zbjmvm fbvrvrxmkhbkdmk fbkmv
Lbkmmxo mxrvmk ybvlmokmk
Lblfrmx dmlfmv hmk j`vbxmk .xrcozmk/xbkxmkd jbvoxm lbkdbkmo dmlfmv mkd hofrmxzbkhovo
Lbkdnrfrkdemk xrcozmk zbhbvnmkm hbkdmkzolf`c mkd hocmlfmkdemk
Lblfmjm kmlm zbkhovo hbkdmk cbkdemy
Z@ZOMC BL@ZO@KMC
Fbvcmxon enrzr hmcml fbvh`m
Zmfmv lbkrkddr docovmk
Fbvmko xmlyoc ho hbymk rlrl
Xbvfomzm lbkdmlfoc lmemkmk zbjrerykmhmk lmemk zbkhovo
Lrhmn fbvdmrcfbvxblmk
VBEVBMZOZrf Xblm 1 EbkhmvmmkLokddr eb 1 6
 GOZOE L@X@VOE
Lbc`kjmx hmvo ebxokddomk :9 jl
Lblmkamx# fbvdmkxrkd# hmk fbvmrk
Lblfrmx cokdemvmk# zbdoxodm# hmk frarvzmkdemv hbkdmk vmyo
Lbkddmlfmv `vmkd cbkdemy hmkyv`y`vzo`kmc
Lblfmxoe hmk arlyrxmk

Activity (60)

You've already reviewed this. Edit your review.
Genep Shaz liked this
manda liked this
SAMUDI liked this
Lili Yuliana Sari liked this
Vera Hasibuan liked this
io500exodus liked this
dyan35dyan liked this
lufti liked this
luwuktiando liked this
Kris Theresia liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->