Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Simulacije - Predavanje 1-3

Simulacije - Predavanje 1-3

Ratings: (0)|Views: 28|Likes:
Published by Hazim Nisic

More info:

Published by: Hazim Nisic on Sep 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/30/2012

pdf

text

original

 
MAŠINSKI FAKULTET NIŠ - PROGRAMSKI PAKETI 2007/2008dr Miomir Jovanovi
ć
 
1
 
Education and Culture
Predavanje 1-
3
 
SIMULACIJA TOKOVA MATERIJALA
ModeliranjeSistem
Jedan objekt se može smatrati sistemom ako ispunjava slede
ć
e uslove:-
 
ako se može definisati spolja prepoznatljiva svrha sistema,-
 
ako se može predstaviti odre
đ
ena zavisnos elemenata sistema i njihovo uzajamnodejstvo, koje njegova funkcija odre
đ
uje,
Granice sistema
Svaki sistem ima okruženje u kome deluje.Povla
č
enje granica pri posmatranju jednog sistema mogu
ć
e je tamo:-
 
gde postoji samo slaba veza sa okruženjem,-
 
gde postoje
ć
e veze nisu funkcionalno relevantne,-
 
gde delovanje okruženja nije odre
đ
eno samo na sam sistem.
Model
Model je pojednostavljena slika realnog ili zamišljenog sistema sa funkcijskim procesima u jednom suprotstavljenom sistemu. Model se razlikuje od realnog sistema u pogledu predstavljanja relevantnih osobina, zavisno od kvaliteta matemati
č
kog modeliranja.Model se koristi da bi se njime rešio zadatak u slu
č
ajevima kada njegovo rešavanjedirektnim operacijama nije mogu
ć
e ili bi bilo veoma obimno.
Klasifikacija
Osnove za izradu modela i svrha njegovog koriš
ć
enja date su u slede
ć
oj tabeli:
 Karakteristika klasifikacije Namena - svrha
Oblast primene Podrška razvoju / podrška pogonu /istraživanje / obuka i trening /...Ciljna grupa / Krajnji korisnik Planer / Management / Marketing / ekspertiza simulacije /...Vreme koriš
ć
enja (trajanje važnosti, odnosnou
č
estalost koriš
ć
enja)Objekat posmatranja Proizvodni sistem / transportni sistem /upravljanje / oprema za komisioniranje /skladište / trgova
č
ki procesi...Svrha koriš
ć
enja Opisivanje / odlu
č
ivanje / optimizacijaCilj obrade Analiza / sinteza / prognoza
 
MAŠINSKI FAKULTET NIŠ - PROGRAMSKI PAKETI 2007/2008dr Miomir Jovanovi
ć
 
2 Vrsta i obim opisivanja modela može se tako
đ
e dati tabelarnim pregledom
 Karakteristika klasifikacije Svrha
Vrsta realizacije Materijalno ili fizi
č
ki / zamišljeno iliformalnoPredstavljanje sistemnih veli
č
ina Digitalno / analognoMedijum opisivanja Štampani materijal / rukopis /elektronskimedium (software)... Notiranje Grafiški / tekstom / matemati
č
ki /kombinovano..Metoda istraživanja Analiti
č
ki model / simulacioni modelKoncepti modeliranja:matemati
č
kiNa bazi: / automata / Petrijeve mreže /teorije redova
č
ekanja / hibridagenerisanjeEntity Relation Models, paradigmaorjentisna na objekt ili agenteorjentacija na aplikacijuParadigma procesnog lanca, konceptiorijentisani na komponentePonašanje u vremenu Stati
č
ko / dinami
č
koSlu
č
ajno ponašanje Deterministi
č
ko / stohasti
č
koOdvijanje u vremenu Diskretno / kontinualno / hibridnoUpravljanje procesom odvijanja Na bazi doga
đ
aja / orjentacija na proces /orjentacija na aktivnosti / orjentacijatransakcije / vremensko upravljanje
Simulacija, principi i podru
č
 ja primene
 
Simulacija je postupak predstavljanja jednog sistema sa njegovim dinami
č
kim procesom pomo
ć
ueksperimentalnog modela da bi se došlo do saznanja koja se mogu preneti na realni sistem.U širem smislu pod simulacijom se podrazumeva priprema, sprovo
đ
enje i ra
č
unska obradaeksperimenata sa jednim simulacionim modelom.
 
Sl. 1.1 Sprovo
đ 
enje ciljnog eksperimenta sa simulacionim modelom
 
MAŠINSKI FAKULTET NIŠ - PROGRAMSKI PAKETI 2007/2008dr Miomir Jovanovi
ć
 
3 
Sl. 1.2 Simulacije u praksiSl. 1.4 Komjuterske simulacije sistema toka materijala

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->