Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Polityka Rowerowa Katowic - Projekt

Polityka Rowerowa Katowic - Projekt

Ratings: (0)|Views: 99|Likes:
Published by Paweł Wyszomirski

More info:

Published by: Paweł Wyszomirski on Sep 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
Strona 1Zał
ą 
cznik do uchwały Nr ………………………...Rady Miasta Katowice z dnia …………………...POLITYKA ROWEROWA KATOWIC(projekt po zgłoszeniach oczekiwa
ń
 
ś
rodowisk rowerzystów)SPIS TRE
Ś
CII. WPROWADZENIE ..............................................................................II. CELE POLITYKI ROWEROWEJ KATOWIC………….. ......................1. CELE STRATEGICZNE ............................................................2. CELE BIE
Ą 
CE ........................................................................III. TRANSPORT ROWEROWY W KATOWICACH .................................1. ROWEROWY POTENCJAŁ KATOWIC ....................................2. INTEGRACJA POLITYKI ROWEROWEJ Z KIERUNKAMIROZWOJU MIASTA ..................................................................IV. INSTRUMENTY WDRA
ANIA POLITYKI ROWEROWEJ .................1. INSTRUMENTY FORMALNO-PRAWNE .................................2. INSTRUMENTY FINANSOWE I PLANISTYCZNE ...................3. INSTRUMENTY ORGANIZACYJNE ........................................V. MONITORING ....................................................................................233344566668
 
Strona 2I. WPROWADZENIEPolityka Rowerowa Katowic jest spójna ze strategi
ą 
rozwojow
ą 
miasta, maj
ą 
c
ą 
nacelu zapewnienie wysokiej jako
ś
ci
Ŝ
ycia w mie
ś
cie. Wpisuje si
ę
w strategiczne kierunki działa
ń
 okre
ś
lone w Strategii Rozwoju Miasta „Katowice 2020” oraz w „Studium uwarunkowa
ń
i kierunkówzagospodarowania przestrzennego miasta Katowice”, zakładaj
ą 
ce ograniczenie uci
ąŜ
liwo
ś
citransportu dla mieszka
ń
ców i
ś
rodowiska oraz zapewnienie mo
Ŝ
liwo
ś
ci bezpiecznego i sprawnegoprzemieszczania si
ę
na obszarze miasta, przy jednoczesnym obni
Ŝ
eniu ekonomicznychi społecznych kosztów transportu.Jednym z najistotniejszych czynników jako
ś
ci
Ŝ
ycia miejskiego jest sprawno
ść
 komunikacji. Uci
ąŜ
liwo
ś
ci społeczne i ekologiczne powodowane przez rozrost transportu s
ą 
  jednocze
ś
nie najbardziej dotkliwymi czynnikami obni
Ŝ
aj
ą 
cymi jako
ść
miejskiego
ś
rodowiska
Ŝ
yciowego. W zwi
ą 
zku z powy
Ŝ
szym, prowadzone s
ą 
działania maj
ą 
ce na celuzrównowa
Ŝ
ony rozwój transportu, skutkuj
ą 
cy w przyszło
ś
ci ograniczeniem przyrostuzapotrzebowania transportowego i tak
ą 
jego akomodacj
ą 
, która zapewni minimalizacj
ę
 negatywnego oddziaływania ekonomicznego, ekologicznego i społecznego.Wdra
Ŝ
ana w tym celu Polityka Rowerowa Katowic opiera si
ę
o zasad
ę
wspieraniaefektywnej i niekonfliktogennej formy transportu, jak
ą 
jest rower, który ma si
ę
sta
ć
alternatywnym
ś
rodkiem transportu w mie
ś
cie. Uznaje si
ę
,
Ŝ
e rozpowszechnienie transportu rowerowego wi
ąŜ
esi
ę
z wieloma korzy
ś
ciami ekologicznymi, ekonomicznymi i społecznymi, do których nale
Ŝ
yzaliczy
ć
:
skrócenie czasów podró
Ŝ
y, szczególnie w centrum miasta;
udro
Ŝ
nienie ulic zatłoczonych ruchem samochodowym;
zmniejszenie problemów z parkowaniem;
poprawa jako
ś
ci przestrzeni
Ŝ
yciowej w mie
ś
cie - minimalizacja hałasu i ilo
ś
ci zanieczyszcze
ń
,zmniejszenie zagro
Ŝ
enia powodowanego przez ruch samochodowy, zmniejszeniezapotrzebowania na przestrze
ń
transportow
ą 
;
mo
Ŝ
liwo
ść
ł
ą 
czenia roweru z innymi
ś
rodkami komunikacji publicznej;
zwi
ę
kszenie aktywno
ś
ci fizycznej mieszka
ń
ców, poprawa stanu zdrowia.
 
Strona 3II. CELE POLITYKI ROWEROWEJ KATOWIC1. CELE STRATEGICZNEGłównym celem strategicznym Polityki Rowerowej Katowic jest dokonanie zmiany zachowa
ń
 komunikacyjnych mieszka
ń
ców w zakresie aktywnej mobilno
ś
ci poprzez korzystanie z roweru jako alternatywnego
ś
rodka transportu dla odbywania podró
Ŝ
y w mie
ś
cie.Realizacja tego celu przeprowadzana b
ę
dzie pod hasłem:
„Rowerowe Katowice” 
 
W konsekwencji, realizowane b
ę
d
ą 
nast
ę
puj
ą 
ce strategiczne cele towarzysz
ą 
ce:
poprawa bezpiecze
ń
stwa ruchu;
redukcja zagro
Ŝ
e
ń
motoryzacyjnych;
skrócenie czasów przemieszczania si
ę
w mie
ś
cie;
popularyzacja proekologicznych zachowa
ń
transportowych mieszka
ń
ców miasta.2. CELE BIE
Ą 
CEDla osi
ą 
gni
ę
cia celu strategicznego uznaje si
ę
za niezb
ę
dne d
ąŜ
enie do:
zwi
ę
kszenia zakresu dost
ę
pno
ś
ci miasta dla ruchu rowerowego,
uczynienia Katowic miastem przyjaznym dla poruszaj
ą 
cych si
ę
rowerami,
stworzenia
ś
rodowiska, w którym rowerzysta b
ę
dzie czuł si
ę
bezpiecznie i miał poczuciewygody porównywalnej do tej, jak
ą 
osi
ą 
ga si
ę
, korzystaj
ą 
c z innych
ś
rodków transportu,co winno doprowadzi
ć
do, na tyle du
Ŝ
ego, udziału ruchu rowerowego we wszystkichpodró
Ŝ
ach w mie
ś
cie, aby odgrywał istotn
ą 
rol
ę
w ograniczaniu problemów transportowychmiasta.Realizacja powy
Ŝ
szego wymaga zapewnienia szerokiego poparcia społecznegodla ruchu rowerowego oraz upowszechnienia bezpiecznych zachowa
ń
w ruchu, zarównokierowców jak i rowerzystów.Urzeczywistnienie głównego celu Polityki Rowerowej Katowic wymagawprowadzania bie
Ŝą 
cych działa
ń
podporz
ą 
dkowanych celowi strategicznemu, maj
ą 
cychbezpo
ś
redni i namacalny wpływ na funkcjonowanie transportu rowerowego w mie
ś
cie.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->