Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
ESTRATEGIAS S3 EN EL CASO VASCO. POLITICAS CLAVE (Es) S3 STRATEGIES IN THE BASQUE CASE. KEY POLICIES (Es) S3 ESTRATEGIAK EUSKAL EREDUAN. FUNTSEZKO POLITIKAK (Es)

ESTRATEGIAS S3 EN EL CASO VASCO. POLITICAS CLAVE (Es) S3 STRATEGIES IN THE BASQUE CASE. KEY POLICIES (Es) S3 ESTRATEGIAK EUSKAL EREDUAN. FUNTSEZKO POLITIKAK (Es)

Ratings: (0)|Views: 288 |Likes:
Published by EKAI Center

More info:

Categories:Types, Research
Published by: EKAI Center on Sep 29, 2012
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

08/19/2014

 
 Cx c Vkzaidf Ucumz/ ip `kmx dkp zmgomhp cdy idxpip}pikdco ukxipikd kz kuidikd dmipbmz kg MACI Hmdpmz/dkz kg ipx xukdxkzx kz x}uukzpidf mdpipimxMACI Hmdpmz xmmax pk `k j}xidmxx vipb hklucdimx kz fkwmzdlmdpx hkwmzm` id ipx zmukzpx$ Zmc`mzx xbk}o` jm cvczmpbcp vm lcy bcwm c hkdgoihp kg idpmzmxp pbcp hk}o` cggmhp pbm kjnmhpiwipy kg pbix zmukzp$ Idwmxpkzx xbk}o` hkdxi`mzpbix zmukzp cx kdoy c xidfom gchpkz id lcaidf pbmiz idwmxplmdp `mhixikd$
 
FCZCIC IDDKWCPIKD HMDPMZ/ FKIZ] 3/C LKD@ZCFKDPMO> 908:=5350 WIPKZIC,FCXPMI^ 7897030=6OMAMIPIK 76=65362= @]ZCDFK 722239=:5M,LCIO>idgkEmacihmdpmz$m} gchmjkka$hkl+macihmdpmz xhzij`$hkl+MACIHmdpmz
 
 
Vkzaidf Ucumz
 
:9 `m xmupimljzm `m :53:
 
MXPZCPMFICX X8 MD MO HCXK WCXHKUKOIPIHCX HOCWM 
X8 XPZCPMFIMX ID PBM JCXS]M HCXM AMY UKOIHIMXX8 MXPZCPMFICA M]XACO MZM@]CD G]DPXM^AK UKOIPIACA 
 
 
Cx c Vkzaidf Ucumz/ ip `kmx dkp zmgomhp cdy idxpip}pikdco ukxipikd kz kuidikd dmipbmz kg MACI Hmdpmz/dkz kg ipx xukdxkzx kz x}uukzpidf mdpipimxMACI Hmdpmz xmmax pk `k j}xidmxx vipb hklucdimx kz fkwmzdlmdpx hkwmzm` id ipx zmukzpx$ Zmc`mzx xbk}o` jm cvczm pbcp vmlcy bcwm c hkdgoihp kg idpmzmxp pbcp hk}o` cggmhp pbm kjnmhpiwipy kg pbix zmukzp$ Idwmxpkzx xbk}o` hkdxi`mz pbix zmukzp cx kdoy cxidfom gchpkz id lcaidf pbmiz idwmxplmdp `mhixikd$
 
FCZCIC IDDKWCPIKD HMDPMZ/ FKIZ] 3/C LKD@ZCFKDPMO> 908:=5350 WIPKZIC,FCXPMI^ 7897030=6OMAMIPIK 76=65362= @]ZCDFK 722239=:5M,LCIO>idgkEmacihmdpmz$m} gchmjkka$hkl+macihmdpmz xhzij`$hkl+MACIHmdpmz
 
 
MXPZCPMFICX X8MD MO UCIX WCXHKUKOIPIHCX HOCWM
3$
@mx`m mo u}dpk `m wixpc `m oc fkjmzdcd~c ukoìpihc/ md d}mxpzk hcxk uczmhm hoczk s}m mo oi`mzc~fk mgmhpiwkc oc bkzc `m mxpcjomhmz ocx uzikzi`c`mx `m d}mxpzcx ukoìpihcx `m idwmxpifchiød m iddkwchiød zc`ihc/jãxihclmdpm/ md mo Fkjimzdk Wcxhk$ Mook xm jcxc/ g}d`clmdpcolmdpm/ md oc umh}oicz hkdgif}zchiød ukoìpihc`m oc mxpz}hp}zc c}pkdølihc wcxhc/ md oc s}m mo Fkjimzdk Wcxhk `ixukdm `m ocx hklumpmdhicxg}d`clmdpcomx md mo ãljipk `m oc ukoìpihc id`}xpzico y hklumpmdhicx `m fmxpiød mxmdhicomx md m`}hchiød y}diwmzxi`c`$Mxpcx hklumpmdhicx bcd xi`k zmgkz~c`cx zmhimdpmlmdpm/ c pzcwéx `m oc pzcdxgmzmdhic co Fkjimzdk Wcxhk `mocx hklumpmdhicx md I!@ yc zmhkdkhi`cx ukz mo Mxpcp}pk `m C}pkdklìc$Ukz kpzk oc`k/ pcljiéd mx umh}oicz `m oc mxpz}hp}zc ukoìpihc wcxhc mo ilukzpcdpm ucumo cxifdc`k c ocx@iu}pchikdmx Gkzcomx `m Cocwc/ Ji~acic y Fiu}~akc "hocxigihc`cx pk`cx moocx hklk zmfikdmx D]PX8)/ hc`c }dc`m ocx h}comx mx pip}ocz `m ocx hklumpmdhicx g}d`clmdpcomx md ukoìpihc gixhco y hkd ilukzpcdpmx g}dhikdmx mduzklkhiød y `mxczzkook mhkdølihk$Ukz kpzk oc`k/ oc uzãhpihc pkpcoi`c` `m oc chpiwi`c` }diwmzxipczic uþjoihc mxpã cjczhc`c ukz }dc þdihc mdpi`c`>oc ]diwmzxi`c` `mo Ucìx Wcxhk
 ‘
M}xaco Bmzziak ]dijmzpxipcpmc/ hkd }d copk fzc`k `m c}pkdklìc `m fmxpiød$Mxpk xifdigihc s}m/ md mo ãljipk `m oc fkjmzdcd~c uþjoihc/ mo hoczk oi`mzc~fk `mo fkjimzdk wcxhk `mjm pmdmzmd h}mdpc pcljiéd oc dmhmxi`c` `m hkkz`idcz mxpzcpmficx `m idwmxpifchiød m iddkwchiød hkd ocx @iu}pchikdmxGkzcomx y hkd oc ]diwmzxi`c` `mo Ucìx Wcxhk$
:$
C oc bkzc `mo mxpcjomhilimdpk `m ocx uzikzi`c`mx xmhpkzicomx/ md mo Ucìx Wcxhk bc pmdi`k }dc umh}oiczilukzpcdhic oc idpmzzmochiød mdpzm ocx mdpi`c`mx uþjoihcx y okx ho}xpmzx xmhpkzicomx/ hkd }dc oczfc pzcymhpkzicmd oc Hkl}di`c` C}pødklc$
8$
Okx idxpz}lmdpkx ukoìpihkx hocwm md oc ukoìpihc `m idwmxpifchiød m iddkwchiød md mo Ucìx Wcxhk xkd/ ukz }doc`k okx idxpz}lmdpkx `m uocdigihchiød mxpzcpéfihc/ hkd }d cluoik zmhkzzi`k md mxpc zmfiød$N}dpk c okx uocdmx mxpzcpéfihkx xmhpkzicomx ilu}oxc`kx pcdpk `mx`m mo ãljipk uziwc`k
 ‘
ho}xpmzx, hklk `mx`mmo ãljipk uþjoihk/ hcjm `mxpchcz>, ocx mxpzcpmficx `m okx hmdpzkx pmhdkoøfihkx/, ocx mxpzcpmficx `m ocx }diwmzxi`c`mx/ g}d`clmdpcolmdpm c pzcwéx `mo Uocd ]diwmzxipczik :533,:530, ocx mxpzcpmficx pzcdxwmzxcomx, mxpzcpmficx `m hczãhpmz fmdmzco/ jãxihclmdpm mo Uocd `m Hklumpipiwi`c` Mluzmxczico :535,:538
 
 
Cx c Vkzaidf Ucumz/ ip `kmx dkp zmgomhp cdy idxpip}pikdco ukxipikd kz kuidikd dmipbmz kg MACI Hmdpmz/dkz kg ipx xukdxkzx kz x}uukzpidf mdpipimxMACI Hmdpmz xmmax pk `k j}xidmxx vipb hklucdimx kz fkwmzdlmdpx hkwmzm` id ipx zmukzpx$ Zmc`mzx xbk}o` jm cvczm pbcp vmlcy bcwm c hkdgoihp kg idpmzmxp pbcp hk}o` cggmhp pbm kjnmhpiwipy kg pbix zmukzp$ Idwmxpkzx xbk}o` hkdxi`mz pbix zmukzp cx kdoy cxidfom gchpkz id lcaidf pbmiz idwmxplmdp `mhixikd$
 
FCZCIC IDDKWCPIKD HMDPMZ/ FKIZ] 3/C LKD@ZCFKDPMO> 908:=5350 WIPKZIC,FCXPMI^ 7897030=6OMAMIPIK 76=65362= @]ZCDFK 722239=:5M,LCIO>idgkEmacihmdpmz$m} gchmjkka$hkl+macihmdpmz xhzij`$hkl+MACIHmdpmz
 
 
MXPZCPMFICX X8MD MO UCIX WCXHKUKOIPIHCX HOCWM, g}d`clmdpcolmdpm/ ukz x} hczãhpmz fokjco y mxumhìgihclmdpm `mxpidc`k c oc idwmxpifchiød middkwchiød/ mo Uocd `m Himdhic/ Pmhdkokfìc m Iddkwchiød :53=/ cuzkjc`k md `ihimljzm `m :533 ukz moFkjimzdk Wcxhk$
0$
N}dpk c okx cdãoixix mxpzcpéfihkx/ okx idxpz}lmdpkx ukoìpihkx g}d`clmdpcomx/ `mx`m }d u}dpk `m wixpcgidcdhimzk/ xkd okx xif}imdpmx>$$ okx uzkfzclcx `m gidcdhichiød `m oc I!@!i mluzmxczico/ hkd zmh}zxkx cukzpc`kx `mx`m mo FkjimzdkWcxhk/ oc XUZI y ocx @iu}pchikdmx Gkzcomx$$ oc gidcdhichiød uþjoihc `m hmdpzkx pmhdkoøfihkx$$oc gidcdhichiød uþjoihc `m oc chpiwi`c` `m I!@!i `mxczzkooc`c ukz oc ]diwmzxi`c` `mo Ucìx Wcxhk$$$ oc gidcdhichiød uþjoihc `m okx ho}xpmzx xmhpkzicomx
=$
@mx`m mo u}dpk `m wixpc gixhco/ pimdm mxumhico ilukzpcdhic mo pzcpclimdpk `m ocx idwmzxikdmx md I!@!i ukzuczpm `m okx Pmzzipkzikx Bixpøzihkx `m Cocwc/ Ji~acic y Fiu}~akc$
7$
C}ds}m mo Fkjimzdk Wcxhk pimdm }dc copc hcuchi`c` `m idhi`mdhic md oc fmxpiød `mo xmhpkz m`}hcpiwk"mdxmócd~c uþjoihc jãxihc/ x}umzikz y }diwmzxipczic) x} hcuchi`c` mx oilipc`c md oc zmf}ochiød `m oc chpiwi`c`idpmzdc/ hklk hkdxmh}mdhic pcdpk `m ocx hklumpmdhicx s}m umzlcdmhmd md mo Mxpc`k mxucóko hklk `mo copkdiwmo `m c}pkdklìc `m oc ]diwmzxi`c` `mo Ucìx Wcxhk$
6$
@mx`m mo u}dpk `m wixpc `m fmxpiød/ pimdmd }d uczpih}ocz idpmzéx md mo Ucìx Wcxhk oc idhi`mdhic md ocidwmxpifchiød m iddkwchiød c pzcwéx `m okx hmdpzkx pmhdkoøfihkx$ Mxpkx hmdpzkx bcd pmdi`k }d ilukzpcdpm`mxczzkook md mo Ucìx Wcxhk y bcd `mxmlumóc`k }d ucumo mxmdhico md mo ilu}oxk `m oc idwmxpifchiød cuoihc`c$Fkjimzdk Wcxhk y @iu}pchikdmx Gkzcomx pimdmd }d ucumo mxmdhico md oc gidcdhichiød `m okx hmdpzkxpmhdkoøfihkx/ pcdpk md h}cdpk c x} u}mxpc md lczhbc/ idwmzxikdmx mxpzcpéfihcx/ mph$ hklk md h}cdpk c x}gidcdhichiød kz`idczic$
2$
Oc hkkz`idchiød `m chpiwi`c`mx `mo hkdn}dpk `mo Xixpmlc Wcxhk `m Himdhic/ Pmhdkokfìc m Iddkwchiød xm`mxczzkooc md `ixpidpkx diwmomx$Ukz }d oc`k/ mrixpm }d ilukzpcdpm diwmo `m hkdxmdxk md ocx chpiwi`c`mx `m `mgidihiød mxpzcpéfihc yuocdigihchiød mdpzm ocx `iwmzxcx mdpi`c`mx$Ukz kpzk oc`k/ mrixpm }d Hkdxmnk Wcxhk `m Himdhic/ Pmhdkokfìc m Iddkwchiød/ hzmc`k md :556 uczchkdxpip}izxm md mo lãrilk øzfcdk `m hkkz`idchiød `m ocx ukoìpihcx himdpìgihcx y pmhdkoøfihcx$

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->