Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Catavencu - Iliescu

Catavencu - Iliescu

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 95|Likes:
Published by Marius
Catavencu - Iliescu
Catavencu - Iliescu

More info:

Published by: Marius on Jan 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2013

 
Membru de partid din aprilie 1955N`scut la 3 martie 1930 \n ora[ulOlteni]a, regiunea Bucure[tiOriginnea social`: muncitoreascNa]ionalitatea: romån` C`s`toritEste absolvent al Institutului ener-getic din Moscova Cunoa[te limba rus` |n prezent este reprezentant al C.C.al U.T.M. \n comitetul de preg`tire a festivalului mondial al tineretului de la  Var[ovia.Tat`l s`u a fost l`c`tu[ la C.F.R.,mama casnic`. P`rin]ii s-au desp`r]it\n 1935. Iliescu Ion a fost crescut detat`l lui care s-a rec`s`torit cu omuncitoare lenjereas`, aceasta \nprezent este director adjunct la Minis-terului Comer]ului Exterior.Iliescu Ion din anul 1941 a urmat 8clase de liceu \n Bucure[ti. |n acesttimp a primit o educa]ie s`n`toas` dela p`rin]ii s`i care aveau leg`tur` cumi[carea muncitoreasc`. |n liceu a fostprintre elevii cei mai buni la \nv`]`tur`.Dup` 23 August 1944 s-a \nscris \nU.T.C. [i a activat \n cadrulorganiza]iei U.T.C. a elevilor. A partici-pat la diverse ac]iuni ale partidului.Dup` autodizolvarea U.T.C.-ului a con-tinuat s` activeze \n organiza]ia tinere-tului progresist [i U.T.M. A fost ales \n biroul organiza]iei de elevi pe l\ng` comitetul capitalei al U.T.M.|n vacan]a de var` a anului 1947 a plecat voluntar \n brigada de munc` „Vasile Roait`“, \n Albania unde a lu-crat pe [antierul Na]ional al c`ilor fe-rate.La conferin]a na]ional` alUAER-ului din 1948 a fost ales mem- bru \n C.C. al UAER unde a muncitp\n` la congresul de unificare a organi-za]iilor de tineret din martie 1949 c\nda fost ales membru \n C.C. al U.T.M.Dup` terminarea liceului \n 1949, a muncit timp de un an \n aparatul C.C.al U.T.M. \n sec]ia de \nv`]`m\ntmediu, apoi \n sec]ia de \nv`]`m\nt su-perior.|n noiembrie acela[i an, cu ocazia s`pt`m\nii interna]ionale a studen]ilorde la Praga, a fost trimis \n R. Cehoslo- vac` ca delegat al C.C. au U.T.M.|n muncile pe care le-a avut a dovedit c` este bun organizator [i a \ndeplinit sarcinile cu mult sim] der`spundere. Pentru rezultatele buneob]inute \n activitatea sa a fost decoratcu„Medalia Muncii“.|n 1950 a fost trimis la studii \nU.R.S.S. A studiat 5 ani la Institutulenergetic din Moscova. Grupul de par-tid din institut c\t [i colegii s`i apreci-az` c` era preocupat de studiu [i a reu[it ca \ntotdeauna s` fie printreprimii la \nv`]`tur`. |n timpul c\t a statla Moscova a fost secretarul unional alstuden]ilor [i aspiran]ilor rom\ni dinU.R.S.S. A muncit cu mult` con[tiin-ciozitate, a ajutat studen]ii \n studiu, a dovedit ini]iativ` \n munc` [i combati- vitate fa]` de lipsuri. Uneori \ns` avea atitudine de comand` [i nu ]inea contde p`rerile celorlal]i. De asemenea era pripit \n luarea de hot`r\ri. Ca urmarea muncii pozitive depuse [i a rezul-tatelor bune ob]inute la studii a primitdiploma de onoare a C.C. al U.T.M., iar\n 1953 a fost primit candidat de par-tid. |n conferin]a pe ]ar` a U.T.M. din1954 a fost reales \n C.C. al U.T.M. [imembru supleant \n birou.Dup` terminarea institutului s-a re\ntors \n ]ar` [i \n decembrie 1954 a fost repartizat inginer proectant la in-stitutul de proect`ri energetice de pel\ng` Ministerul Energiei Electrice [iIndustriei Electrotehnice. Aici a muncitcu con[tiinciozitate [i a reu[it s` exe-cute lucr`ri bune. A fost membru \n biroul organiza]iei U.T.M. pe institut [i\n aprilie 1955 a fost confirmat deadunarea general` a organiza]iei de baz`, membru de partid.Din iunie se afl` la Var[ovia ca reprezentant al C.C. al U.T.M. \ncomitetul de preg`tire al celui de alcincilea festival mondial al tineretului.Despre familie cunoa[temurm`toarele: tat`l a fost membru departid din ilegalitate, a decedat \n1945. Mama este membr` de partiddin 1940. Are trei fra]i; unul este lo-cotenent major la M.P.A., al doilea esteelev la o [coal` militar`; ambii s\ntmembri ai U.T.M.; ultimul este elev la [coala elementar`.So]ia este inginer la Institutul decercet`ri metalurgice, a f`cut studiile\n U.R.S.S., este candidat` de partid.Tat`l ei a fost contabil, a decedat demai mul]i ani. Mama este func]ionar` la M.A.I., este membr` de partid.Nu are rude \n str`in`tate. El a fost\n 1947 \n Albania, \n 1949 \n R. Ce-hoslovac` [i 5 ani la studii \n U.R.S.S.Nu are avere.Este propus reprezentant al C.C. alU.T.M. pe l\ng` Uniunea Interna]ional` a Studen]ilor (U.I.S.)}in\nd seama c` Iliescu Ion a cres-cut \ntr-un mediu s`n`tos, \n muncilece i-au fost \ncredin]ate a dat dovad` de capacitate, Sec]ia de cadre a C.C. a P.M.R. consider` c` poate fi numit \nfunc]ia pentru care este propus.as. Arsene22 iulie 1955
„Iulie 1976: |n prezen]a tovar`[ului Nicolae Ceau[escu se semneaz` «actul dena[tere» al noii cet`]i industiale ie[ene.“ – scria presa comunist` l\ng` aceast`imagine. Coco]at` pe genialul um`r din dreapta secretarului general al partidului,fa]a \nc` de-atunci z\mbitoare a prim-secretarului Ion Iliescu prive[te \ncrez`toarec`tre viitorul ei marginalizat.
ILIESCU ION
prezent, Trecut [i cam at\t
  m  a  d  e  i  n  A  c  a  d  e  m  i  a  C  a  ]  a  v  e  n  c  u
Fi[a de cadre
Cine a fost [i ce a ajuns: a fost dita-mai comunistul [i a ajuns un bol[evicb`tr\nel care intr` \n istorie pe geam – c`u[a din dos are [i ea demnitatea ei. |nainte de ’89 l-a pupat \n dos peCeau[escu, iar dup`, s-a \ngrijit de dosullui personal, trat\ndu-l cu pagini dinConstitu]ie. A prelungit via]a comunis-mului cu 15 ani. Nu are nici un regret  pentru relele pe care le-a f`cut. Tovar`[e Ion Iliescu, a]i fost cel mai slab. Acums-a terminat. Drum bun, la revedere. Merge]i acas`, lua]i un halat [i o as- pirin` [i citi]i aceste 8 pagini debol[evism pe care ni le-a]i dedicat de-alungul carierei dumneavoastr` comu-niste. Apoi stinge]i lumina [i culca]i-v`lini[tit, v` trezim noi c\nd ajungem \ncapitalism.
 
Al`turi de \ntregul popor 
Poporul nostru \nt\mpin` cu mult` dragoste [i m\ndriecea de a 10-a aniversare a Re-publicii Populare Rom\ne.
(Not`: cititorii mai tineri ar trebuis` [tie c` tovar`[ul Ion Iliescueste comunist \nc` de c\nd Rom\nia se scria cu \ din i; [iasa a r`mas [i dup` ce s-arevenit la å din a [i „sunt“.)
Stu-den]imea patriei noastre par-ticip` cu tot entuziasmul s`ula aceast` m`rea]` s`rb`toarea \ntregului popor.Ultimii 10 ani parcur[i depoporul nostru s\nt anii unortransform`ri istorice pe planpolitic, social [i economic.|nf`]i[area patriei noastre s-a schimbat radical. |n oricedomeniu de activitate ne-amarunca o privire oric\t de su-mar` putem constata o dez- voltare pe care nu a mai cunos-cut-o ]ara noastr` \n nici o alt` epoc` a istoriei sale. {i aceas-ta nu este \nt\mpl`tor. Numaifor]ele desc`tu[ate ale unuipopor eliberat puteau s` reali-zeze o \naintare at\t de im-petuoas`, o dezvoltare at\t derapid` \n toate meniile de ac-tivitate social`.
(|l aten]ion`m pe regele Mi-hai c` paragraful care urmeaz`\l prive[te \n mod deosebit)
Toate aceste transform`ris\nt rezultatul luptei \ndelun-gate duse de poporul nostru [i\n special al luptei clasei mun-citoare din ]ara noastr`, subconducerea Partidului Comu-nist din Rom\nia, \mpotriva regimului burghezo-mi[ieresc[i a monarhiei, al victoriei in-surec]iei armate de la 23 Au-gust 1944, ca [i al ajutoruluifr`]esc, interna]ionalist al Uni-unii Sovietice, care a fost unuldin factorii esen]iali at\t \n eli- berarea ]`rii noastre de sub ju-gul fascist, c\t [i \n refacerea [idezvoltarea economiei.(...)Numai o compara]ie obiec-tiv` cu situa]ia existent` \nRom\nia burghezo-mo[erie-reasc` poate da o imagineexact` a condi]iilor create deregimul democrat-popular stu-den]ilor no[tri.(...)Institutele de \nv`]`m\ntsuperior nu preg`tesc, \ncondi]iile ]`rii noastre, numaispeciali[ti \n diferite domeniiale [tiin]ei, ci ele preg`tesc [icet`]eni participan]i activi \nopera de construire a socialis-mului \n patria noastr`.(...)C\t` deosebire este \ntrelupta grea pe care o aveau dedus cu 20 – 25 ani \n urm` asocia]iile studen]e[ti existenteatunci, \n frunte cu comuni[tii,pentru revendic`rile fire[ti alestuden]ilor, \n condi]iile unortaxe exorbitante, a lipsei dec`mine [i cantine, a lipseioric`rei preocup`ri pentrucondi]iile de via]` [i studiu alestuden]ilor [i preocup`rile Aso-cia]iilor studen]ilor no[tri.
Via]a studen]easc`, nr. 12,dec. 1957, p. 1
PAGINA2ILIESCU ION, pagini de comunist` amintir
Boga]i \n \nf`ptuiri, aniiregimului de democra]ie popu-lar` au deschis larg tineretuluistudios din ]ara noastr` por]ilespre cultur`, spre [tiin]`, spreo via]` mai buna.O nou` dovad` a grijii parti-dului fa]` de t\n`ra genera]iede intelectuali o constituie [iHot`r\rea Biroului Politic alC.C. al P.M.R. din 22 iunie1956 privitoare la \mbun`t`-]irea muncii politico-educative\n r\ndul studen]ilor [i crearea condi]iilor organizatorice core-spunz`toare pentru atragerea \ntregii mase a studen]ilor \nactivitatea ob[teasc`, \n ved-erea rezolv`rii problemelor lorprofesionale specifice. Pe teme-iul acestei Hot`r\ri s-a pornit\n toate centrele universitare la crearea asocia]iilor studen]e[ti.Menite s` uneasc` pe to]istuden]ii din institu]iile noastrede \nv`]`m\nt superior, aso-cia]iile studen]e[ti vor desf`-[ura, sub conducerea partidu-lui [i sub \ndrumarea direct` a organiza]iilor de U.T.M., o bogat` activitate profestional`,[tiin]ific`, cultural`, sportiv` [i, \n egal` m`sur`, o activitatepe plan de gospod`rire [i asis-ten]` social`. Asocia]iile studen]e[ti audatroria s`u desf`[oare o larg` activitate educativ` \n spiritulata[amentului fa]` de patria noastr` – republica Popular` Rom\n` –, \n spiritul dragostei[i devotamentului fa]` deregimul democrat-popular, fa]` de cauza construirii socialis-mului, \n spiritul tradi]iilor pa-triotice ale [tiin]ei [i culturiirom\ne[ti.Ele vor duce mai departeglorioasele tradi]ii ale mi[c`riiprogresiste studen]e[ti din pa-tria noastr` care, \n anii st`p\-nirii burghezo-mo[iere[ti, a militat, sub conducerea par-tidului, pentru democratizarea \nv`]`m\ntului. Asocia]iile vor cultiva \nr\ndurile studen]ilor preocu-parea pentru interna]ionalis-mul proletar, sentimentul fr`-]iei cu tineretul na]ionalit`]ilorconlocuitoare. De asemenea, vor ajuta la str\ngerea rela]iilorde colaborare cu studen]iidemocra]i din lumea \ntreag`. Asocia]iile studen]e[ti \[ipropun, [i desigur vor reu[i,s`-i antreneze pe studen]i \n-tr-o munc` profesional` maisus]inut`, mai pasional` [i maiprofund`. Cadre temeinic pre-g`tite pentru economia [i cul-tura socialist` a ]`rii noastre,cet`]eni devota]i \naltelelor ide-aluri de pace [i progres social,de munc` neprecupe]it` spre bun`starea celor mul]i – iat` ]elul cel mai de seam` c`trecare se vor \ndrepta eforturileasocia]iilor studen]e[ti. Se [tiec` \nv`]`m\ntul nostru superi-or este orientat spre preg`tirea unei intelectualit`]i legat` depopor, str`in` de r`t`cirile „tur-nului de filde[“, o intelectuali-tate care va [ti s` lupte pentrua situa [tiin]a [i tehnica ]`riinoastre, arta [i literatura ei, \nprimele r\nduri ale culturii pro-gresiste mondiale.
Via]a Studen]easc`, nr. 1, de-cembrie 1956, 12 pagini, 50bani
La \nceput de drum
 Abia ie[it de pe b`ncile [colilor sovietice, Ion Iliescu nu s-a \ntors\n Olteni]a natal`, unde locomotiva p`rinteasc` \i asigura m`car un acoperi[ [i un semnal de alarm` deasupra capului. Nicidecum. A preferat s` dea piept cu via]a [i cu insignele Partidului Munci-toresc Romån. Apari]ia primului num`r din Via]a Studen]easc` l-a prins deja instalat \n func]ii.
ION ILIESCU
secretar al C.C. al U.T.M., pre[edintele Comitetuluide organizare a asocia]iilor studen]e[ti din R.P.R.
Dragi tovar`[i,Lucr`rile Conferin]ei de ]ar` a asocia]iilor stu-den]e[ti din R.P.R. se desf`[oar` \n condi]iile unei in-tense activit`]i creatoare a \ntregului nostru popor.Desc`tu[at din lan]urile robiei burghezo-mo[iere[tiprin lupta grea, plin` de sacrificii, dus` sub conduce-rea partidului, harnicul nostru popor a creat \n aniiputerii populare \nsemnate valori materiale [i cultura-le; pentru prima oar` aceste valori s\nt f`urite \n in-teresul poporului \nsu[i. Gra]ie acestor crea]ii popu-lare f`r` precedent, \ntr-o perioad` relativ scurt`, ]ara noastr` a fost smuls` din \napoierea economic` [i cul-tural` a trecutului [i a p`[it pe drumul vie]ii noi, so-cialiste. |n frumoasa [i bogata noastr` patrie, prinmunca eroic` a clasei noastre muncitoare, au fostpuse bazele industriei grele [i \ndeosebi, ale industrieiconstructoare de ma[ini.|n cursul primului cincinal au fost create noi ramuriindustriale, au fost construite noi obiective ca: fur-nalele de la Hunedoara, instala]iile de prelucrare a ]i]eiului din Borze[ti [i de la Teleajen, hidro [i ter-mocentralele de la Moreni, Sadu, S\ngeorgiu dep`dure, Paro[eni, Borze[ti [i Doice[ti, fabrica de rul-men]i de la B\rlad, fabrica de antibiotice din Ia[i. (...)Numai \n ultimii 4 ani au fost \n`l]ate peste 100 defabrici [i uzine. Fabricile noastre produc ast`zi multetipuri de ma[ini [i agregate de \nalt` productivitate.}`r`nimea muncitoare \[i f`ure[te o via]` din ce \nce mai \mbel[ugat`. Un num`r din ce \n ce mai marede ]`rani muncitori p`[esc cu \ncredere pe drumul so-cialist, \n agricultur`.Produc]ia agricol` din ]ara noastr` a dep`[it nivelulcelei mai \nalte productivit`]i de pe vremea regimului burghezo-mo[ieresc.Rezultate de seam` s-au ob]inut \n domeniulridic`rii nivelului de trai al celor ce muncesc. Con-sumul oamenilor muncii a crescut [i cre[te continuu.Reforma \nv`]`m\ntului din 1948 a deschis per-spective noi \nv`]`m\ntului superior din ]ara noastr`,care a fost mult dezvoltat [i profilat \n leg`tur` cunevoile dezvolt`rii economiei [i realiz`rii revolu]iei cul-turale. |nv`]`m\ntul a c`p`tat un nou con]inut \n con-cordan]` cu cerin]ele produc]iei [i a fost orientat pe baza ideologiei marxist-leniniste. (...)Por]ile \nv`]`m\ntului superior au fost larg deschisepentru fiii clasei muncitoare [i ai ]`r`nimii muncitoare[i pentru oamenii muncii din produc]ie; au fost des-fiin]ate toate \ngr`dirile [i discrimin`rile rasiale [ina]ionale din trecut.(...)
Via]a Studen]easc`, 13 martie 1957, nr. 3
Dup` doar 3 luni de la articolul din primul num`ral Vie]ii Studen]e[ti, t\n`rul activist Ion Iliescu s-a \nc`rcat de av\nt revolu]ionar [i a luat cuv\ntulhot`r\t s` bage spaima \n burgheji. V` prezent`mal`turi o cuv\ntare din 1957, nerecomandat` car-diacilor [i burghezo-mo[ierilor.
RAPORTULCOMITETULUI DE ORGANIZARE
cu privire la constituirea [i sarcinile de viitor ale asocia]iilor studen]e[ti din R.P.R.expus de tov. Ion Iliescu, pre[edintele Comitetului de organizare a asocia]iilor studen]e[ti din R.P.R.
ION ILIESCU AFOST DE T|N~R AL~TURIDE POPOR, |MPREUN~ CU EL
ION ILIESCU
SECRETAR ALC.C. ALU.T.M., PRE{EDINTE ALU.A.S.R.
 
PAGINAILIESCU ION, pagini de comunist` amintire 
Interven]ia tov. Ion Iliescu,[eful delega]iei noastre
Dragi colegi [i prieteni,Studen]ii din Republica Popular` Rom\n` v` transmit vou`, trimi[ii majorit`]ii tineretuluiuniversitar al lumii, un cald salut [i ur`ri desucces deplin \n munca voastr` nobil` de\nsu[ire a [tiin]ei [i culturii.Credincio[i nobilelor idealuri de progres [iap`rare a p`cii \n \ntreaga lume, studen]ii din]ara noastr` au \nt\mpinat acest congres cu multentuziasm [i cu convingerea c` el va aduce ocontribu]ie pre]ioas` la dezvoltarea colabor`rii \nmi[carea interna]ional` studen]easc`, la pro-movarea spiritului de \n]elegere [i apropiere\ntre studen]ii tuturor universit`]ilor, la o [i maimare contribu]ie a studen]imii \n lupta pentruprogres social [i pentru pace \n lume. Studen]iirom\ni au certitudinea c` cel de al V-lea congres va \nt`ri [i mai mult Uniunea Interna]ional` a Studen]ilor, va da cea mai just` aprecieresitua]iei actuale \n mi[carea studen]easc` mon-dial`, va determina ca activitatea muntilateral` a U.I.S. s` devin` cu at\t mai bogat`, mai efi-cient`, mai cuprinz`toare, mai interesant`.(...)Nici o alt` problem` – material`, cultural-sportiv` sau profesional` – nu va fi \n mod realsolu]ionat` dac` asupra universit`]ii va continua s` existe spectrul r`zboiului, dac` studen]imea din ]`rile angajate \n cursa \narm`rlor este lip-sit` de cele necesare studiului pentru c` aloca]iile militare epuizeaz` bugetele guvernelorrespective, dac` \ncorpor`rile \n armat` [i posi- bilitatea de a-[i \ntrerupe studiile pentru a ap`ra interesele imperiali[tilor \n vreo colonieoarecare – indiferent dac` este vorba de Algeria,de Camerun sau de Orientu Arab – pericliteaz` munca [i lini[tea unor mase importante de stu-den]i.Con[tien]i de marea lor r`spundere, studen]iirom\ni, ata[a]i luptei poporului lor, constructoral socialismului, sprijin` politica de pace a sta-tului democrat-popular, stat al muncitorilor [i]`ranilor, care depune eforturi pentru a contribuila destinderea actualei \ncord`ri interna]ionale,la coexisten]` pa[nic` \ntre state.
Via]a studen]easc`, nr 9, sept. 1958
T|N~R{INELINI{TIT,S~RAC{ICINSTIT
Raportul de activitate al ConsiliuluiUniunii Asocia]iilor Studen]ilor dinRepublica Popular` Rom\n`prezentat de tovar`[ul Ion Iliescu
(...)Tovar`[i,Procesul complex al preg`tirii tinerei genera]ii de intelectualiimplic` \n mod necesar at\t \nsu[irea unor profunde [i temeinicecuno[tin]e profesionale c\t [i a unei concep]ii \naintate desprenatur` [i societate, a unei temeinice preg`tiri ideologice [ipolitice. Intelectualul zilelor noastre nu se poate limita numai la  viziunea \ngust` a propriei sale specialit`]i. Tocmai de aceea stu-den]ii no[tri, \n marea lor majoritate, manifest` un viu interespentru \nsu[irea \nv`]`turii marxist-leniniste. Ei \n]eleg c` numaiaceast` \nv`]`tur` poate da fiec`rui intelectual o concep]ie just` despre via]`, o metod` [tiin]ific` de cercetare, perspectiva clar` a scopului \ntregii sale activit`]i creatoare. (...)Trabuie ar`tat \ns` c` mai exist`, din p`cate, unii studen]i cuun orizont \ngust, limitat, \n general slab preg`ti]i, care studiaz` mecanic, scolastic [i care nu se preocup` de interpretarea [tiin]ific` a fenomenelor naturii [i societ`]ii [i a propriei lor spe-cialit`]i.Cercurile [tiin]ifice de [tiin]e sociale constituie un ajutorpre]ios pentru studiul mai aprofundat de c`tre unii studen]i a \nv`]`turii marxist-leniniste, pentru r`sp\ndirea ei.
Via]a studen]`, nr. 3, martie 1959
Transmi]\nd conferin]ei, tu-turor delega]ilor [i invita]ilor,\ntregii studen]imi, ur`ri desalut din partea ComitetuluiCentral al Uniunii TineretuluiComunist, din partea \ntregu-lui tineret al patriei nostre,primul secretar al C.C. alU.T.C. a spus:(...)Conferin]a dv., conferin]a noastr`, se bucur` de o de-osebit` aten]ie din partea con-ducerii de partid [i de stat, dinpartea tovar`[ului NicolaeCeau[escu personal, din partea \ntregii opinii publice. Aceasta este o expresie direct` a \ncre-derii cu care este \nconjurat` studen]imea, format` din fii aioamenilor muncii – fii demuncitori, ]`rani, intelectuali,considera]i ca o for]` social` activ` a societ`]ii noastre so-cialiste \n plin` dezvoltare.(...)|n continuarea cuv\ntuluis`u, tovar`[ul Ion Iliescu s-a referit la necesitatea promov`riiunei pozi]ii ideologice active \n judecarea fenomenelor artis-tice contemporane. Arta [i lite-ratura au fost dintotdeauna domenii ale confrunt`rii ideo-logice. |ncercarea de a crea  bariere \ntre problemele artei [ilitaraturii [i via]a ideologic`,politic`, de a desprinde ideileestetice de cele ideologice [ipolitice, nu poate s` \mping` dec\t pe c`i sterile crea]ia deart`.
Via]a studen]easc`, nr. 17,23 aprilie 1969
Cuv\ntul tovar`[ului Ion Iliescu,
prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentruproblemele tineretului
|ntre 4-15 septembrie a.c.s-au desf`[urat la Pekinlucr`rile celui de-al V-lea Con-gres al Uniunii Interna]ionale a Studen]ilor. Aceasta a fost una dintre cele mai importante\ntruniri ale trimi[ilor organi-za]iilor studen]ilor din diferitecol]uri ale lumii: s-au \nt\lnit la Pekin reprezentan]ii organi-za]iilor na]ionale studen]e[tidin 70 de ]`ri.(...)Cel de al V-lea Congres alU.I.S. [i-a desf`[urat lucr`rile\n condi]iile unei cre[teri puter-nice a mi[c`rii mondiale stu-den]e[ti, caracterizat` prin dez- voltarea con[tiin]ei r`spunderiistuden]ilor fa]` de societate [iprin participarea activ` a aces-tora la rezolvarea problemelor vitale ale contemporaneit`]ii:lupta pentru ap`rarea p`cii,pentru dejucarea planurilorimperialiste de desl`n]uire a unui nou r`zboi de \nrobire a popoarelor. (...) Studen]imea nu poate r`m\ne indiferent` la uneltirile cercurilor imperialis-te care, pentru a-[i ap`ra pro-fiturile lor uria[e [i posibilita-tea de a exploata, caut` s` opreasc` impetuoasa mi[carede eliberare a popoarelor, agi-t\nd pericolul r`zboiului ato-mic.(...)Cel de-al V-lea CongresU.I.S. a acordat o deosebit` aten]ie luptei pe care studen]iidin ]`rile coloniale [i depen-dente o duc al`turi de popoa-rele lor pentru independen]` na]ional`, \mpotriva colonia-li[tilor. Congresul a aprobat\ntrutotul politica de sprijinirea luptei studen]ilor din ]`rilecoloniale pe care U.I.S. a dus-o [i o duce cu o deosebit` con-secven]` [i fermitate. Str\nsa leg`tur` dintre lupta anticolo-nialist` [i mi[carea pentru ap`-rarea p`cii a fost de asemenea subliniat`. Pe aceast` linie esteconcludent` condamnarea hot`r\t` de c`tre participan]ii la Congres a agresiunii anglo-americane \n orientul mijlociu.Caracteristic` pentru atmosfe-ra Congresului a fost de aseme-nea vehementa condamnare a provoc`rilor imperialismuluiamerican \mpotriva RepubliciiPopulare Chineze.(..)Folosind cuvintele tovar`[i-lor chinezi – Congresul U.I.S.de la Pekin a fost o nou` demonstra]ie a faptului c` v\n-tul de r`s`rit \nvinge v\ntul deapus.|ncerc`rile unor delega]i oc-cidentali de a ridica unele pro- bleme cu caracter provocatorau fost dezaprobate [i respinsede marea majoritate a congre-si[tilor.
Via]a studen]easc`, nr. 11,noi. 1958
CRESC FOR}ELE DEMOCRATICE
Al V-lea Congres al U.I.S. \n mi[carea studen]easc` interna]ional` de Ion Iliescu, secretar al C.C. al U.T.M., pre[edinte al U.A.S.R.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->