Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Enakkanaval_ep8_

Enakkanaval_ep8_

Ratings:
(0)
|Views: 194|Likes:
Published by annedavi

More info:

Published by: annedavi on Sep 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
எனகனவள - 8 
கலநரப ரரப தன உடத கண ஜகதஸவகல உவறக ணஙகள வலயளம வஙக சயஓசப வத. தட, ஸன, தண, ஜஸ என ப எலவறம அழகக சபட சய அககணத."என இனம உன வல யலய?" என கவன ரகட தமயவளன வழக அவர வ, அவப னசன தன கன 'நரஜ' தய."என! உன ளயதய? வவன; தஎசபடப !" எனவ ஒ நறகலய இப டஉடகதவர எணஙகம கய ற வத."அத கரப யட வதல இ, ரஜ வதயசதன இ. னயலம எபவவ ஒதவ தன சகரட பன. ஆ இப அவ அகசகரடம க க " வயம வவடசலய தன தறளய சல கண.அபஇர நரஙகள, அவன அயஒடயகய சதம சகரட அவன ந யவத அவஅக க நத."எத ஓ ஈ இல இகனன" ஏன கவதம எம சய தய ஜகதஸவயம சலஅவள ம கலகய சய வணம எனவதத ததசன. அதனய நகம சத.ஜகதஸவயன கணக அக பய நகப தமயத அவ கவக தவவல. கன வக எனஅவ பத. அவஇப வக ததயவல.
 
"ஜக...! அவன இப கஞச நரன தன. ... " வதக கவ ததத."என இப சஙக..? அவ நன ஏ க கக அபச!""அ இப ஏ கடயம... யரயவ அப எட வரசலம""அப, அவன கப சபலய?""அவன ரத ஙகக ரம நரம ஆம. கலயலகஞசம லட தன எதசபன, வவன, ந உக""இலஙக அவன வடம. நன அவங௬வ சபடக!"அவக ச கணம த நரஜன யல இஙகவதன. வதவன எம ச உடக இரண இடலயஎப ட கண அதய சப தஙகன.அவக ஏதவ வன என ச நரம வர ப தததசன அ நகதத த ச ஆரமத."என ரஜன! ரத ஙக ரம நரயப ல?""ஆப! ஐரப கடங சமத கஞசம ஈயஅப வணயதப, அநக நஸட ன நன வனவணயம நகன. ந நமளநசனஸச வ தயச ஒ catalogue அப இத, அலஅஙக சல கக இனரஸ இகஙக. அலம 'Hennes &Mauritz' (H.M) shop ஓகனநகன. அவஙகள களகநறம றட நகள இ, ரப ரம  இ.அவஙகள சஸ contract ந கச ரம நல..." எனதல ஆரம தன தடத வவதன."இத offer கத நம சஸம நல னறம தன...ஆ, அத சயம அத Contract ந கச, அதப த
 
சய நம ஙகள இபதய உறத ததப.இக இத ல வலப ணத வ ச இன தகலம நதன யசசன... 'கணடஸ'உறதம  த இலய...""அ சதன! ந contract கசம எபம ஆரமகடவலக எலம ய ஒ  ந சம ஆகலம...அவஙகயQuality எதபபங. அபம price யம...வளமரணம, அ க நல சககம. இபஎதய factors இன உஙகமதப. இதலம நப வர எபம ஒ ஆ சம ஆகலம...”"ய என ரஜன.... ஹமம... Well...! நன என நகன...ஏறகவ ரனஙல இக ஒ கணடஸ கமயப வஙக நலன நகன.   ரனஙல இகத வஙகலம ரஜன. எபப தம ந ந த,நலம  வஙக கடம கட ச machinery வஙகப ட.....னஸ  இப!”"நஙக சம ச தன! 'டயஸ'ச இபத வஇல இ வஙககலம. நம 'கணடஸ'ல இப ரணஷபட த நட இ, அத  ஷபட றலம.எபம ஆரமலய நமகட இ நய ஆ எகடங. அதவளவரசகவரனநகன...ச, இபத அத   சமத வலயப னடட, இக கணடஸச வலப ண வலயபகம... ஓக த அப...?”அவரய யக ததம கம சகணதத தலய கட கணத ஜகதஸவஅவக தஙக உரயல இபத பதக

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->