Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Pre-Dental Fall 2011 Newsletter

Pre-Dental Fall 2011 Newsletter

Ratings: (0)|Views: 32 |Likes:
Published by Asdoh Asda

More info:

Published by: Asdoh Asda on Sep 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/30/2012

pdf

text

original

 
C]JF@ C]JC \tg(JgezcaMfhhbzzgg Egy}agzzgt 
Ncaa 4<33Egy Dgibeebei}
Hggz z`g egy C]JC \tgjgezca Mfhhbzzgg M`cbt}
 
Ce` 
Kg}}bmc 
Y`cz z`g mfhhbzzgg `c} zf fnngt rfw%%%
Hgezftbei \tfitch ybz`mwttgez C]JF@ ]zwjgez}Mfnngg jczg}%%%hggz ybz`mwttgez jgezca }zwjgez}Mfhhwebzr }gt~bmg .~fawezggt f||ftzwebzbg}F||ftzwebzbg} zf }`cjfycej&ft ~fawezggt cz cjgezca fnnbmgCeewca \tg(jgezcaYfto}`f| ( agcte caacdfwz c||arbei zf cejifbei zf jgezca}m`ffaMfeegmz ybz` jgezca}zwjgez}! jgezb}z}! cejncmwazr
cej HFTG#
W|mfhbei G~gez}
Mfnngg Jczg34&6&33CZ]W F|ge@fw}g3<&<0&33]|gmbcaFarh|bm}]|gmbca ]hbag}3<&37&33C]W S . C]g}}bfe3<&4<&33]|gmbca ]hbagJcr(C]JF@34&2&33Ceewca\tg(jgezcayfto}`f|4&:&34
Ghcba w} nft hftg benf#
@gaaf# Hr echg b} Mcbzabe Ifhg{ cej B ch c J3 czC]JF@% B‒h ntfh Farh|bc! Yc}`beizfe% Hrwejgtitcjwczg }m`ffa jbje‒z `c~g c |tg(jgezca mfhhbzzgg!y`bm` hcog} hg g~ge hftg gpmbzgj zf dg cdag zf `ga| z`g|tg(jgezca mfhhwebzr% B ca}f zffo z`g }mgebm tfwzg zf igzzf jgezca }m`ffa cej B‒h `f|bei z`cz z`tfwi` hrgp|gtbgemg} fz`gt |tg(jgezca }zwjgez} ybaa`c~g z`gmfwtcig zf |w}` z`tfwi` fd}zcmag} cafei z`g ycr cejnfaafy z`gbt jtgch} fn hcobei c jbnngtgemg be z`g yftajcej mfhhwebzr c} c jgezb}z%
Bezgt~bgy Zb|} ntfh Mcbzabe;. ]HBAGTgacp . dg rfwt}gan Hggz z`g fz`gt bezgt~bgygg}
CTb{fec ]m`ffa fn Jgezb}ztrCej Ftca @gcaz`
Hr echg b} Ce` Eiwrge cej B ch z`g 4<33(34 m`cbt fn z`gC]JF@ C]JC \tg(Jgezca Mfhhbzzgg% B‒h mwttgezar c J=}zwjgez cz C]JF@% B ch yftobei ybz` Mcbzabe Ifhg{ . Kg}}bmc Agmr! cej }g~gtca C]JF@ hgezft} be z`g `f|g} zfbh|tf~g cej gp|cej z`g mfhhbzzgg z`b} rgct% Yg yfwaj abogzf |tf~bjg hftg f||ftzwebzbg} nft \tg(Jgezca }zwjgez} zf agctecdfwz jgezb}ztr! c} ygaa c} dg be~fa~gj ybz` mfhhwebzrfwztgcm`% Yg ctg `gtg zf `ga| rfw igz tgcjr nft jgezca }m`ffa!zf |tf~bjg iwbjcemg z`tfwi` z`g cjhb}}bfe} |tfmg}}! cej zfce}ygt cer swg}zbfe} ft mfemgte} rfw hcr `c~g%@b# Hr echg b} Kg}}bmc Agmr cej B ch c J4 cz C]JF@% B‒hftbibecaar ntfh Gpmga}bft! Hbeegf}zc% B gekfrgj . }wt~b~gj hrnbt}z rgct cej }f nct ch af~bei z`g }gmfej% B‒h }f gpmbzgj zf dgyftobei ybz` Ce` cej Mcbzabe c} ygaa c} |tg(jgezca }zwjgez}%B zffo 4 rgct} dgzygge mfaagig cej jgezca }m`ffa cej yc} cdagzf gp|gtbgemg z`g c||abmczbfe |tfmg}} hftg z`ce femg% B‒haffobei nftyctj zf `ga|bei fz`gt }zwjgez} ifbei z`tfwi` z`g|tfmg}} nft z`g nbt}z zbhg! z`g }gmfej zbhg! ft z`g nbnz` zbhg%Bz‒} jgnbebzgar yftz` caa z`g `ctj yfto# B‒h yftobei fe dtbeibeirfw z`g}g egy}agzzgt}! }f agz w} oefy y`cz rfw z`beo%
Bezgt~bgy Zb|} ntfh Kg}}bmc;\tg|ctg cej \tcmzbmg . @c~g NWE\fab}` rfwt}gan w|Bezgt~bgy Zb|} ntfh Ce`;
Dwbaj mfenbjgemg dr jfbei hfmo bezgt~bgy} ybz` ntbgej} . nchbarOefy z`g }m`ffa} rfw ctg c||arbei zfdr tg}gctm`bei z`gbt fnnbmbca ygd}bzg}
Mcbzabe 
 
Z`bei} yg af~g cdfwz C]JF@%%%
C]JF@ fnngt} }zwjgez} c yfejgtnwaf||ftzwebzr zf yfto cz hwazb|ag mfhhwebzr`gcaz`mctg mabebm} ctfwej z`g eczbfejwtbei z`gbt nfwtz` rgct%Yg `c~g hcer jbnngtgez }zwjgez fticeb{czbfe} cz C]JF@ z`cz caafy }zwjgez} zf dcacemg fwz z`gbt }zwjrbei%]zwjgez} cz C]JF@ ctg oefy nft z`gbt ntbgejabeg}} cej igewbegeg}}% ]zwjgez} yfto c} c zgch cej ctg caycr} ybaabei zf `ga| gcm` fz`gt fwz%C]JF@ b} afmczgj be c itgcz afmczbfe!maf}g zf afz} fn zfwtb}z }bzg}% Be cjjbzbfe!C]JF@ }zwjgez} igz zf nbeb}` z`gbt EDJG |ctz Bcnzgt z`g nbt}z rgct }f z`gr mce nfmw} hftfe dwbajbei z`gbt hcewca jgpzgtbzr be z`g 4ej rgct%Z`g }zwjgez} `c~g ce f||ftzwebzr zf if fe c}bp yggo tg}gctm` gp|gtbgemg be z`g }whhgt dgzygge z`gbt }gmfej cej z`btj rgct zf agctehftg cdfwz y`cz jgezb}ztr `c} zf fnngt%Z`g ncmwazr cej }zcnn ycez rfw zf }wmmggjcej dg itgcz jgezb}z}! . ctg ybaabei zf `ga| rfwcej }|gej gpztc zbhg ybz` rfw zf igz rfw z`gtg%
]bie w| nft ce C]JC \tgjgezcaHghdgt}`b|6
@gtg‒} }fhg cyg}fhg tgc}fe} y`r#
Z`g Chgtbmce ]zwjgez Jgezca C}}fmbczbfe (C]JC" b} z`g actig}z cej hf}z cmzb~g }zwjgez jgezcac}}fmbczbfe be z`g W%]% Jgezca }m`ffa |tfitch} ycez c||abmcez} zf dg be~fa~gj be gpztcmwttbmwact cmzb~bzbg}%C]JC b} eczbfecaar tgmfieb{gj% ]bie w| zfjcr# yyy% c}jcegz%fti&kfbeefy%c}|p Ntgg }wd}mt|zbfe} zf C]JC |wdabmczbfe}; C]JC Egy}! Hfwz`! cej z`g gegy}agzzgt Yftj fn Hfwz` zf ogg| rfw w| zf jczg fe z`g aczg}b}}wg} cnngmzbei jgezb}ztr%C mf|r fn z`g C]JC `cejdffo ‑Igzzbei bezf Jgezca ]m`ffa‘ z`cz bemawjg} ncmz} fe c||arbei zf jgezca }m`ffa! nbecembcacbj! C]JC hghdgt}`b| dgegnbz}! jgdz hcecighgez!mctggt f|zbfe}! cej c }wt~b~ca iwbjg nft z`g JCZHghdgtfear cmmg}} zf z`g C]JC ygd}bzg y`bm` mfezcbe} caa obej} fn benfthczbfecdfwz c mctggt be jgezb}ztrJb}mfwez} fe nbecembca cej be}wtcemg |tfitch} (W] Dceo cej Igbmf"Jb}mfwez} fe tg}fwtmg} zf |tg|ctg rfwnft jgezca }m`ffa! bemawjbei 3<' jb}mfwez fe Oc|ace} JCZ mfwt}g} cej hczgtbca}Jb}mfwez} fe |tfjwmz} . }gt~bmg} z`cz ctg  ~cawcdag zf }zwjgez} }wm` c} mgaa |`feg |ace}!dffo}! J^J} cej hftg Z`g F||ftzwebzr zf egzyfto ybz` 39!<<< jgezca }zwjgez} z`tfwi` fwt eczbfeca! tgibfeca! cej m`c|zgt g~gez} c} ygaa c} z`g C]JC Ncmgdffo |cig Z`b} rgct C]JC \tgJgezca hghdgt} ctg be~bzgj zf z`g CJC Ceewca Hggzbei be Ac} ^gic}nft NTGG fe Hfejcr! Fmzfdgt 3<! 4<33ntfh 3<ch:|h
 
Ncaa Egy}agzzgt 4<33\cig =
C]JF@ Ncmwazr cej ]zwjgez S . C
Cb}`c Chbe ( J= @fy jf rfw ngga cdfwz ztce}bzbfebei bezf mabebm6 Hcb(Ar Jwfei ( J: Y`cz yc} rfwt t}z mabebm tfzczbfe abog6 Mfjr Cw}zbe ( J4Y`cz b} }gmfej rgct abog . }bh mabebm6 Cer zb|} nft c||abmcez}6 
Z`g }gmfej rgct cz C]JF@ `c} dgge ~gtr jbgtgez ntfh z`g t}z rgct% Yg }|gej hf}z fn fwt jcr} be z`g ]bh Mabebm yftobei ybz` fwt `cej} cej |gtnfthbei |tfmgjwtg} fe hcebobe}% Bz b} gpmbzbei zf z`beo z`cz yg ybaa dg yftobei fe tgca |gf|ag be cdfwz 2 hfez`}# F~gtcaa!z`g ]bh Mabebm `c} dgge c itgcz gp|gtbgemg cej c ebmg m`ceig ntfh agmzwtg} g~gtrjcr%ZB\]; Dg }wtg zf ogg| ce grg fe bh|ftzcez jczg} cej jf cerz`bei cej g~gtrz`bei rfw mce zf hcog rfwt}gan c dggt c||abmcez% Y`ge rfw igz z`cz bezgt~bgy tgacp cej dg rfwt}gan% Tghghdgt rfw‒tg cyg}fhg# 
‑Ifbei fe tfzczbfe nft z`g t}z zbhg mce dg c hbp fn ghfzbfe}# B yc}gpmbzgj zf igz c }hcaa zc}zg fn z`g tgca yftaj cej zg}z hr }oba}!dwz cafei z`f}g abeg}!B ca}f jbj efz ycez zf jb}mf~gt z`cz hr }obaa}ygtg becjgswczg% @fyg~gt! B og|z ce f|ge hbej cejzffo gcm` jcrc} bz mchg% Cej B `cj c dac}z# Z`gtg ygtg jgezgar }fhg tfwi`jcr}! dwz z`gtg ygtg }fhg chc{bei jcr} c} ygaa# ]fhg mffaz`bei} B ifz zf jf fe tfzczbfe ygtg tffz mceca}!z`btj hfactgpztcmzbfe}! dtbjig}! cej swcjtcez jgezb}ztr% Dgmcw}g B og|z cef|ge hbej! B agctegj `fy zf bh|tf~g hr }|ggj! dg gmbgez ybz`zbhg! cej cafei z`g ycr B ngaa g~ge hftg be af~g ybz` |tf~bjbeijgezca mctg% Gp|gtbgembei jgezb}ztr fe tfczczbfe b} }fhgz`beiwebswg cej gpztcftjbectr( }fhgz`bei rfw mce‒z gp|gtbgemgcery`gtg ga}g% Kw}z abog g~gtrz`bei ga}g be abng( rfw hcog z`g hf}zfn g~gtr gp|gtbgemg% Z`gtgnftg! ogg| ce f|ge hbej! affo nft z`g|f}bzb~g! cej agcte ntfh g~gtr f||ftzwebzr#‘
Jcabc Dgjcbt! J3B} jgezca }m`ffa y`cz rfw gp|gmzgj6 Cer zb|} nft c||abmcez}6 
Jgezca ]m`ffa b} jgebzgar y`cz B z`fwi`z bz yfwajdg% Hr C]JF@ gp|gtbgemg b} jbgtgez z`ce Bz`fwi`z yfwaj dg! dgmcw}g B z`fwi`z bz yfwaj dg ‐hftg mfh|gzbzb~g! dwz C]JF@ nf}zgt} c }|btbz fn mfaacdftczbfe ~gt}w} mfh|gzbzbfe y`bm` hcog}z`g m`caageig} fn jgezca }m`ffa hftg hcecigcdag%Zb|}; \agc}g ge}wtg z`cz rfw `bi`abi`z rfwtgp|gtbgemg} be jgezb}ztr% cej y`cz hcog} rfwce gpmg|zbfeca mcejbjczg% C]JF@ b} nfmw}gj femfhhwebzr }gt~bmg! }f hcog }wtg z`b} c}|gmz fn  rfwt gp|gtbgemg b} bemawjgj be rfwt c||abmczbfe%Zcog ceczfhr dgnftg jgezca }m`ffa bn rfw `c~g z`gm`cemg! bz ybaa dg ^GTR `ga|nwa nft rfwt t}z rgct%
Jt% @fagpc; Y`cz jf rfw affo nft be ce c||abmcez6 
B affo nft z`bei} z`cz mceefz dg zcwi`z be ce bejb~bjwca! dwz mce fear dg dwbaz w|fe% ]wm` z`bei} ctg ibnz}! zcagez}!yctheg}}!cej mctbei% Be ce bezgt~bgy! B jfe‒z ycez z`g c||abmcez} zf zgaa y`cz z`gr z`beo B ycez zf `gct% B ycez zf oefy cdfwz z`gh% B ycez zf }gg z`cz z`gr ctg cwz`gezbm! igewbeg! jg}|bzg z`g }ztg}}nwa bezgt~bgy% Ybz` z`g hb}}bfe }zczghgez fn C]JF@! B‒h affobei nft agcjgt}`b| cej B ycez zf `gct y`cz z`g c||abmcez}‒ bjgc fn c agcjgt b}% B ycez zf oefy y`cz mfeztbdwzbfe} z`g c||abmcez} mce dtbei zf C]JF@! z`gbt nwzwtg mfaagciwg}! z`g jgezca gaj! cej z`g mfhhwebzr% Fwt }m`ffa b} affobei nft iffj |gf|ag! }ztfei mabebmbce}! cej }ztfei agcjgt}%
B cd}fawzgar af~g hr gp|gtbgemg be z`g mabebm }f nct% Caaz`b} benfthczbfe B `c~g agctegj be z`g |c}z 4 rgct} fn jgezca }m`ffa b} }afyar }zctzbei zf dgmfhg c||abmcdag%Z`g jgezb}z} be z`g mabebm ctg gpztghgar }w||ftzb~gcej iwbjg hg ztghgejfw}ar zf |tf~bjg swcabzr mctgnft hr |czbgez% B ngga z`cz fwt }m`ffa `c} jfeg bz}dg}z zf |tg|ctg }zwjgez} cej |tf~bjg c }hffz`ztce}bzbfe bezf mabebm% \czbgez} fn C]JF@ caa `c~g~ctbfw} eggj} caafybei hg zf ccbe |agezr fn gp|gtbgemg be caa gaj} fn jgezb}ztr%

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->