Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
Física Nuclear e Partículas Subnucleares - Capítulo 3 – S. S. Mizrahi & D. Galetti

Física Nuclear e Partículas Subnucleares - Capítulo 3 – S. S. Mizrahi & D. Galetti

Ratings: (0)|Views: 119|Likes:
Published by Salomon S. Mizrahi
Chapter 3 – Nuclídeos instáveis e radioatividade.
Nuclear Physics and Subnuclear Particles
A first course for undergraduate students.
In Portuguese, by S. S. Mizrahi & D. Galetti.
Chapter 3 – Nuclídeos instáveis e radioatividade.
Nuclear Physics and Subnuclear Particles
A first course for undergraduate students.
In Portuguese, by S. S. Mizrahi & D. Galetti.

More info:

Published by: Salomon S. Mizrahi on Oct 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
K`|érwfc ;Mwkfébgc{ am{ràuga{ g t`bac`r)auab`bg
; Mwkfébgc{ am{ràuga{ g t`bac`rauab`bg 0<4
;-0 Amrtcbwèëc - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0<4;-4 T`bacmwkfébgc{ g {átag{ t`bac`rau`{ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0<;;-; Fga bg bgk`aigmrc g~|cmgmka`f- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0<>;-2 Bgk`aigmrc iwfraicb`f - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 00<;-7 Bgk`aigmrc {gpögmka`f - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 002;-7-0 \tcbwèëc bg i`rgta`f t`bac`rauc - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 007;-7-4 Gpwafédtac {gkwf`t- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 005;-5 Wmab`bg{ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 00>;-8 @dwmbämka` a{crû|ak` g b`r`èëc - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 04<;-> Gia{{ëc bg wi` |`trékwf` |g{`b` - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 042;-1 Gia{{ëc bg gfártcm{& |û{artcm{ g mgwrtamc{ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 047;-0< Gia{{ëc bg t`ac{
 
g c |tckg{{c bg kcmugt{ëc amrgtm` - - - - - - - - - - - - - - 041;-00 @|ïmbakg @? Iárcbc bg rt`m{ecti`b` bg F`|f`kg - - - - - - - - - - - - - - - - - 0;<;-04 \tcdfgi`{ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0;4;-0; Dadfacht`` - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0;;
;-0 Amrtcbwèëc
@ cd{gtu`èëc bc{ mwkfébgc{ m`rwt`a{& cw ig{ic `pwgfg{ |tcbwzabc{ gi f`dct`rûtac&ic{rt` pwg mgi rcbc{ {ëc g{ràuga{- C{ mwkfébgc{ am{ràuga{ cw t`bac`rauc{& r`idáikn`i`bc{
t`bacmwkfébgc{
& ect`i `i|f`igmrg g{rwb`bc{ g kf`{{ak`bc{& {gmbc r`i) dái `|tg{gmr`bc{ m` kn`i`b`
r`dgf` bg mwkfébgc{
.ugo` `{ Eahwt`{ 0-2 g 0-7! owm)r`igmrg kci {gw{ baugt{c{ icbc{ bg bgk`aigmrc{ {gpögmka`a{ `rá `fk`mè`tgi `fhwimwkfébgcg{ràugf- Giwi` |taigat` `dctb`hgi& ra|ak`igmrg egmcigmcfûhak`& |cbgic{k`t`krgtazà)fc{ {gi amrgmèëc aigba`r` bg bg{ktgugt c{ |tckg{{c{ bg dw{k` b` g{r`dafa)b`bg bg ecti` iaktc{kû|ak` g kci|fgr`- Bg e`rc& `|tg{gmr`tgic{ `|gm`{ bg{ktaè÷g{0<4
azt`na % H`fgrra 
 
;-4 T`bacmwkfébgc{ g {átag{ t`bac`rau`{ 0<;hgt`a{ b`pwgfg{ |tckg{{c{ bg rt`m{iwr`èëc- Mÿkfgc{ am{ràuga{ {ëc `pwgfg{ pwg {g
bg{amrght`i
cw {g rt`m{ecti`i
0
bg|ca{ bg {w`ecti`èëc- Gi wi kgtrc amrgtu`fc bg rgi|c `|û{ ` {w` kta`èëc& gfg{ |gtbgi {w` abgm)rab`bg rt`m{ecti`mbc){g gi cwrtc{ mÿkfgc{ bg i`{{`{ g#cw k`th`{ baegtgmrg{: baz){gr`idái pwg {cetgi wi` rt`m{iwr`èëc- K`b` g{|ákag& cw mwkfébgc& |c{{wa wi rgi|ck`t`krgté{rakc |tû|tac kn`i`bc
rgi|c bg iga`)uab`
‛ pwg á c rgi|c `|tc~ai`bc pwgwi` `ic{rt` amaka`f kci
<
mÿkfgc{ fgu` |`t` tgbwzat){g ì igr`bg& cw {go`& ` cwrt`igr`bg rgmn` {g rt`m{ecti`bc gi cwrtc cw cwrtc{ mwkfébgc{- \ct {gt wi |tckg{{c |tcd)`dafafé{rakc mëc nà |tgua{ëc bg pw`mbc& ambauabw`figmrg& wi mÿkfgc atà bgk`at& kcmrwbc&kcfgrau`igmrg k`b` t`bacmwkfébgc |c{{wa {w` |tû|ta` kcm{r`mrg bg bgk`aigmrc .{gmbcamugt{`igmrg |tc|ctkacm`f `c rgi|c bg iga`)uab`!& pwg á |tcd`dafab`bg |ct wmab`bg bgrgi|c bg rt`m{ecti`t){g gi cwrtc{ mwkfébgc{ igmc{ am{ràuga{& kci i`{{`{ igmctg{&pwg& |ct {w` ugz& r`idái |cbgi bgk`at `rá `fk`mè`t wi mwkfébgc g{ràugf- Wi bgk`a)igmrc ckcttg kci ` gia{{ëc bg |`trékwf`{ i`{{au`{& bcr`b`{ bg gmgtha` kamárak`& cw kcigia{{ëc bg t`ba`èëc gfgrtci`hmárak`& c{ kn`i`bc{ t`ac{
 
- D`{ak`igmrg& c{ bgk`aigmrcckcttgi |ct gia{{ëc.`! bg wi mÿkfgcm cw wi mÿkfgc fgug& |ct g~gi|fc? |tûrcm& mïwrtcm& bïwrgtcm& |`trékwf`
:.d!
 
.gfártcm g `mramgwrtamc!&
 
*
.|û{artcm g mgwrtamc! g k`|rwt` gfgrtòmak`
4
.KG!:.k! bg t`ac{
 
‛ eûrcm{ bg `fr` gmgtha`-Gi|atak`igmrg& eca kcm{r`r`bc pwg mc{ mwkfébgc{ bg i`{{`{ fgug g amrgtigbaàta`&c{ i`a{ am{ràuga{ bgk`gi |ct gia{{ëc
 
|`t` a{ûd`tc{ i`a{ g{ràuga{: gmrtgr`mrc& |`t`c{ i`a{ |g{`bc{ ‛ kci i`a{ i`{{` ‛ g~a{rg wi` kci|graèëc gmrtg c{ bgk`aigmrc{ |ct gia{{ëc
g
 
- @ i`acta` bc{ t`bacmwkfébgc{ k`r`fch`bc{ á |tcbwzab` `traka`figmrg |ct tg`è÷g{ mwkfg`tg{ ambwzab`{& cw kci c dcid`tbgac bg mÿkfgc{ |ct mïwrtcm{& c pwgfgu` cmcuc mwkfébgc ` {gt wi gia{{ct)
& cwgia{{ct)
 
& cw`amb` |`{{`t|ct wi |tckg{{cbg {{ëc& kwoc{ et`higmrc{ {gtëc& gi {w` i`acta`& t`bac`rauc{-
;-4 T`bacmwkfébgc{ g {átag{ t`bac`rau`{
C{ t`bacmwkfébgc{ m`rwt`a{ g~a{rgmrg{ m` Rgtt` rïi bw`{ ctahgm{? .0! nà `pwgfg{ tg)i`mg{kgmrg{ ‛ cw tg{abw`a{ ‛ pwg {ëc ` ngt`mè` bc{ t`bacmwkfébgc{ |taictba`a{ pwg {c) dtguaugi bg{bg ` ecti`èëc b` i`ráta` .|tcbwzabc{ mc amrgtact bg g{rtgf`{!& kwoc{ rgi|c{bg iga`)uab` g~kgbgi c rgi|c bgkcttabc bg{bg ` {w` {émrg{g
;
- .4! G~a{rg r`idái ` |tc)bwèëc kcmrémw` bg t`bacmwkfébgc{& kwo` k`w{` {ëc c{ t`ac{ kû{iakc{ pwg dcid`tbga`i
0
Rt`m{ecti`èëc rgi `pwa c {gmrabc bg c mÿkfgc rt`m{iwr`t){g& bgk`ambc |ct gia{{÷g{
&
& cw
 
& cw& i`a{t`t`igmrg& |ct gia{{ëc bg wi mÿkfgcm cw wi bïwrgtcm: gmi& |gtbgt {w` abgmrab`bg ctaham`f- C bakacmàtacNcw`a{{ Eé{ak` .bg A- Tcbara& Gbarct` Cdograu`! ambak` pwg c{ ugtdc{
bgk`at 
g
bg{amrght`t){g
|cbgi {gt w{`bc{kci c ig{ic {gmrabc-
4
@ k`|rwt` gfgrtòmak` á c |tckg{{c bg k`|rwt` bg wi gfártcm b` k`i`b`
bc àrcic |gfc mÿkfgc&
@_
*
g
J
!
@_
0
*
 
g
- G{rg |tckg{{c kci|grg kci ` gia{{ëc
*
-
;
@ i`acta` bc{ t`bacmwkfébgc{ |taictba`a{ bgk`aw mc{ ÿfraic{ 2 dafn÷g{ bg `mc{& rgi|c g{rai`bc |`t` `ab`bg b` Rgtt`
azt`na % H`fgrra 
 
0<2 K`|érwfc ;- Mwkfébgc{ am{ràuga{ g t`bac`rauab`bg` Rgtt` bg{bg ` {w` ecti`èëc- C{ t`ac{ kû{iakc{ {ëc |`trékwf`{ pwg |tcuïi r`mrc bc[cf kcic bg ecmrg{ i`a{ ba{r`mrg{& {ëc kcm{rarwébc{ g{{gmka`figmrg |ct mïwrtcm{& |tû)rcm{ g |`trékwf`{
pwg amrgt`hgi kci mÿkfgc{- Gi |`trakwf`t& `fhwm{ amrgt`hgi kcimÿkfgc{ pwg kci|÷gi ` `ric{egt`& |tcbwzambc `{{ai kcmramw`igmrg t`bacmwkfébgc{fgug{- G{rg{& |ct {w` ugz& |cbgi bgk`at giarambc mïwrtcm{ {gkwmbàtac{ pwg |cbgi {gt `d{ctuabc{ |ct cwrtc{ mÿkfgc{ pwg {g rctm`i t`bac`rauc{- G~gi|fc{ ré|akc{ {ëc? .a! crtérac .
;0
!& pwg |cbg {gt |tcbwzabc |gfc{ |tckg{{c{&
m
*
028
!
*
045
K:m
*
05>
C
!
*
028
M:
gpwgg~a{rgm`m`rwtgz`g~kfw{au`igmrgbguabcì{ghwmb`tg`èëc- .aa!Ca{ûrc|ck`tdcmc)02 á |tcbwzabc m` `ric{egt` |gf` tg`èëc
m
*
028
!
 |
*
025
K:
g gfg {g {g fah` `c c~ahïmac |`t` ecti`t ` icfákwf`
KC
4
& |ctái á gmkcmrt`bc gi iwarci`act `dwmbämka` mc{ ckg`mc{- Mc{ ÿfraic{ 0<< `mc{& ` pwgai` bg kcidw{réuga{ eû{){ga{ gi ht`mbg g{k`f` f`mècw m` `ric{egt` ht`mbg pw`mrab`bg bg
KC
4
& k`w{`mbc `{{aiwi` `frgt`èëc mc {gw g{r`bc bg gpwafédtac m`rwt`f kci c igac `idagmrg& |tgua`igmrgg~a{rgmrg-C{ t`bacmwkfébgc{ m`rwt`a{ |cbgi {gt kf`{{ak`bc{ gi bca{ htw|c{?
.`!
`pwgfg{ tgi`mg{kgmrg{ bg{bg ` {émrg{g bc{ gfgigmrc{ g pwg mëc e`zgi |`trg bg`fhwi` k`bga` t`bac`rau`& cw {go`& mëc `|tg{gmr`i wi` k`bga` bg bgk`aigmrc{ {gpwgm)ka`a{- [ëc gi mÿigtc bg
08
g {gw rgi|c bg iga`)uab` g~kgbg 7 dafn÷g{ bg `mc{ .rgi|cg{rg i`act bc pwg ` ab`bg bc {a{rgi` {cf`t!: gfg{ {ëc `|tg{gmr`bc{ m` R`dgf` ;-0 g c{
azt`na % H`fgrra 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->