Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai 0

Bai 0

Ratings: (0)|Views: 380 |Likes:
Published by PhuongLoan

More info:

Published by: PhuongLoan on Oct 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/30/2012

pdf

text

original

 
Phaân tíchheäthoáng moâi tröôøng
Environmental systems analysis
TS.GVC. CheáÑình L
Giáo trình
đ
i
n t
Dành cho h
c viên Cao h
c ngành Qu
n lý Môi tr 
ườ
ngTh
i l
ượ
ng: 30 ti
ế
t
 
M
c tiêu môn h
c
1.Giúp ng
ườ
i h
c trang b
t
ư 
duy và ph
ươ
ng pháp lu
n h
th
ố 
ng,n
m v
ữ 
ng các khái ni
m (concepts) vànguyên lý (principles), v
nd
ng vào th
ự 
c ti
n ngành ngh
 ề
c
ũ
ng nh
ư 
cu
c s
ố 
ng
đờ
i th
ườ
ng,2.Trang b
cho ng
ườ
i h
c m
t s
ố 
các công c
phân tích liên quan
đế 
ncác h
th
ố 
ng t
ự 
nhiên, xã h
i nh
m gi
i quy
ế 
t các nhi
m v
phântích trong l
 ĩ 
nh v
ự 
c môi tr
ườ
ng nh
ư 
: Ph
ươ
ng pháp phân tích SWOT,Ph
ươ
ng pháp LOGFRAME,
Đ
ánh giác
độ
ng môi tr
ườ
ng (EIA =Envieonmental Impacts Assessment);
Đ
ánh giáchu trình s
ố 
ng (LCA= Life cycle Assessment); Phân tích lu
 ồ
ng v
t ch
ấ 
t (Material Flowanalysis = MFA hay SFA = Substance Flow analysis); Phân tích r
iro môi tr
ườ
ng (Environmental Risk Assessment = ERA); Phân tích
đầ
u vào-
đầ
u ra (Input-Output analysis =IOA). . . .3.Phát tri
ể 
n cho ng
ườ
i h
c các k 
n
ă
ng c
a 6 b
c tri th
ứ 
c: ki
ế 
n th
ứ 
c –hi
ể 
u áp d
ng phân tích t
ng h
p -
đ
ánh gnh
m áp d
ngvào nghiên c
ứ 
u , qu
n lý trong l
 ĩ 
nh v
ự 
c môi tr
ườ
ng.
 
Ch
ươ 
ng trình –n
i dung môn h
c
i 1:
Phân tích h
th
ố 
ng môi tr
ườ
ng -Ph
ươ
ng pháp lu
n h
th
ố 
ng :các khái ni
m c
ơ
b
n v
 ề
khoa h
c h
th
ố 
ng, Phân tích h
th
ố 
ng,t
ư 
duy h
th
ố 
ng, ti
ế 
p c
n h
th
ố 
ng ng ngh
h
th
ố 
ng.
i 2:
Nh
n th
ứ 
c các h
sinh thái v
i ph
ươ
ng pháp lu
n h
th
ố 
ng
i 3:
Ph
ươ
ng pháp phân tích SWOT xây d
ng
đỊ
nh h
ướ
ng chi
ế
nl
ượ
c phát tri
n cho các h
th
ng
i 4:
Ph
ươ
ng pháp LOGICAL FRAMEWORK xây d
ự 
ng vàqu
n lý d
ự 
ánMTTN
i 5:
Các công c
phân tích h
th
ố 
ng môi tr
ườ
ng,
Ứ 
ng d
ng công c
 LCA, IOA
để 
xác
đị
nh m
c tiêu qu
n lý môi tr
ườ
ng
i 6:
Phân tích h
th
ố 
ng trong các h
qu
n lý vàh
th
ố 
ng qu
n lýmôi tr
ườ
ng – Ph
ươ
ng pháp xâyd
ự 
ng qui trình qu
n lý trong ngànhmôi tr
ườ
ng

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->