Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kulla e Rojes per Studim GM 1 - Janar 2011

Kulla e Rojes per Studim GM 1 - Janar 2011

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by tonyalba81

More info:

Published by: tonyalba81 on Oct 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2014

pdf

text

original

 
28shkurt–6mars
‘Gjej streh¨ e tek emri i Jehovait’
FAQJA 3
K ¨ ENG ¨ ET: 49, 74
7-13mars
Respekto martes¨ en,dhurat ¨ en e Per¨ endis¨ e
FAQJA 13
K ¨ ENG ¨ ET: 36, 94
14-20mars
¨ erfito plot ¨ esisht ngabeqaria
FAQJA 23
K ¨ ENG ¨ ET: 85, 121
K
ULLAE
R
OJ ¨ ES
L
AJM ¨ ERON
M
BRET ¨ ERIN ¨ E E
 J
EHOVAIT
15 JANAR 2011
Botim me shkronja t¨ e m¨ edha PJESA I
 
ARTIKULLI I STUDIMIT 1
Kumundt¨ egjejm¨ e streh¨ en¨ ek ¨ etokoh¨ ekritike?FjalaePer¨ endis¨ eshpjegonsemundt¨ egjejm¨ estreh¨ etekemriiJehovait.Kyartikullshqyrtonsesimundt¨ egjejm¨ embrojtjetanidhekurt¨ evij¨ e«ditaemadhe eJehovait».Aiv ¨ etheksinte shkrimiivititp¨ er2011-n.
ARTIKUJT E STUDIMIT 2, 3
Martesa dhe beqaria jan¨ e dhurata nga Per¨ endia dhe q¨ e t¨ e dyjakan¨ e bekimin e tij. Pavar¨ esisht n¨ esejemi t¨ e martuar ose beqar¨ e,k ¨ eta artikuj do t¨ e shqyrtojn¨ e arsyet pse t’i¸ cmojm¨ e k ¨ eto dhuratadhe dot¨ e shpjegojn¨ e sitatregojm¨ e¸ cmueshm¨ erin¨ ep¨ erto.
JANUARY 15, 2011
Q ¨ ELLIMI I ARTIKUJVE T ¨ E STUDIMIT
K
ULLA E
R
OJ ¨ ES
L
AJM ¨ ERON
M
BRET ¨ ERIN ¨ E E
J
EHOVAIT
 ¨ ELLIMI I K  ¨ ESAJ REVISTE,
Kulla e Roj¨ es,
¨ esht¨ e t¨ e nderoj¨ e Per¨ endin¨ e Jehova, Sundimtarin m¨ e t¨ eLart¨ e t¨ e universit. Ashtu si n¨ e koh¨ et e lashta nga kullat e rojave mund t¨ e shihej se¸ c’po ndodhteshum¨ e larg, edhe kjo revist¨ e tregon, n¨ en drit¨ en e profecive t¨ e Bibl¨ es, se¸ c’dometh¨ enie kan¨ e ngjarjetbot¨ erore.Ajoingush¨ ellonnjer¨ ezitmelajminemir¨ eseMbret¨ eriaePer¨ endis¨ e,ecila¨ esht¨ enj¨ eqeverireale n¨ e qiell, s¨ e shpejti dot’ijap¨ e fund lig ¨ esis¨ e dhe dota kthej¨ e tok ¨ en n¨ e nj¨ e parajs¨ e. Nxit besiminte Jezu Krishti, i cili vdiq q¨ e t¨ e marrim jet¨ en e p¨ erhershme dhe tani sundon si Mbreti i Mbret¨ eris¨ es¨ e Per¨ endis¨ e. Kjo revist¨ e botohet rregullisht nga D¨ eshmitar¨ et e Jehovait q¨ e nga viti 1879 dhe¨ esht¨ eapolitike. Ajo ka si autoritet Bibl¨ en.
Ky botim nuk shitet. Ai botohet si pjes¨ e e nj¨ e vepre bot ¨ erore t ¨ e arsimimit biblik, q¨ e p¨ erkrahet me kontribute vullnetare. N¨ ese nuk tregohet ndryshe,citimet e Shkrimeve jan¨ e marr ¨ e nga versioni n¨ e gjuh¨ en e sotme,
Shkrimet e Shenjta—P ¨ erkthimi Bota e Re.The Watchtower 
(ISSN 0043-1087) is published semimonthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; M. H. Larson, President;G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY 11201-2483. Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailingoffices.
POSTMASTER:
Send address changes to Watchtower,1000 Red Mills Road,
Wallkill, NY 12589-3299.
Vol.132, No. 2Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V., Selters/TaunusVerantwortliche Redaktion: RamonTempleton, Selters/Taunus
˘
2011 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. All rights reserved. Printed in Germany. Semimonthly ALBANIANMitteilung gem¨ aß § 5 Abs. 2 des Hessischen Gesetzes¨ uber Freiheit und Recht der Presse: Die Mittel f ¨ ur die Herausgabe dieser Zeitschrift werdenvon der Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V., Selters/Taunus, aufgebracht.
 
PJESA I
K
ULLA E
R
OJ ¨ ES15 JANAR 2011 3
«Do t ¨ e ¨ e . . . nj ¨ e popull t ¨ e ¨ erulur e t ¨ e thjesht ¨ e, ¨ e do t ¨ e gjej ¨ streh¨ e tek emri i Jehovait.»
—SOF. 3:12.
 A T ¨ E¨ esht¨ e dashur ndonj¨ eher¨ e t¨ e k ¨ erkosh streh¨ e n¨ en nj¨ e ur¨ e p¨ ert’u mbrojtur nga nj¨ e stuhi me shi ose bresh¨ er? Ura mund t¨ e t¨ embroj¨ e fare mir¨ e nga nj¨ e stuhi e till¨ e, por ndoshta mund t¨ e most¨ e mbroj¨ e nga nj¨ e ciklon ose uragan.
2
Po afrohet nj¨ e lloj tjet¨ er stuhie, nj¨ e stuhi q¨ e k ¨ erc¨ enon vet¨ e ek-zistenc¨ en e rac¨ es njer¨ ezore. Ajo¨ esht¨ e nj¨ e «dit¨ e shtr¨ engate» e fi-gurshme. Kjo ‘dit¨ e e madhe e Jehovait’ do t¨ e ndikoj¨ e tek i gjith¨ enjer¨ ezimi. Gjithsesi, mund t¨ e gjejm¨ e streh¨ en q¨ e na nevojitet.
(
 Lexo Sofonin¨ e 1:14-18.
)
Si mund ta b¨ ejm¨ e k ¨ et¨ e gjat¨ e ‘dit¨ es s¨ ezem¨ erimit t¨ e furish¨ em t¨ e Jehovait’, e cila do t¨ e filloj¨ e s¨ e shpejti?
Dit ¨ e shtr¨ engatash n¨ e koh¨ et biblike
3
Dita e Jehovait do t¨ e filloj¨ e me shkat¨ errimin e t¨ e gjith¨ e fes¨ es¨ e rreme n¨ e tok ¨ e. P¨ er t¨ e ditur se si t¨ e gjejm¨ e streh¨ e, mund t¨ eshqyrtojm¨ e historin¨ e e popullit t¨ e lasht¨ e t¨ e Per¨ endis¨ e. Isaia, i cili jetoi n¨ e shekullin e tet¨ e p.e.s., e krahasoi gjykimin e Jehovait ku-nd¨ er mbret¨ eris¨ e dhjet¨ efis¨ eshe apostate t¨ e Izraelit me «nj¨ e shtr¨ e-ngat¨ q¨ e njer¨ ezit nuk do t¨ e ishin n¨ e gjendje ta ndalnin.
(
 Lexo 
1, 2. Cila shtr¨ engat ¨ e e figurshme do t ¨ e godas¨ e s¨ e shpejti njer¨ ezimin?3. Cila «shtr¨ engat ¨ e» erdhi kund ¨ er mbret ¨ eris¨ e dhjet ¨ efis¨ eshe t ¨ e Izraelit?
‘Gjej streh¨ e tekemri i Jehovait’

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->