Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kulla e Rojes per Studim - Gusht 2012

Kulla e Rojes per Studim - Gusht 2012

Ratings: (0)|Views: 11 |Likes:
Published by tonyalba81

More info:

Published by: tonyalba81 on Oct 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2013

pdf

text

original

 
ARTIKUJT E STUDIMITP ¨ ER JAV ¨ ET:
 
24-30 SHTATOR
«Un¨ e jam me ju»
FAQJA 3
˙
K ¨ ENG ¨ ET: 65, 2
 
1-7 TETOR
Silluni si qytetar¨ et¨ e Mbret¨ eris¨ e!
FAQJA 11
˙
K ¨ ENG ¨ ET: 16, 98
 
8-14 TETOR
Ruhu nga grackate Djallit!
FAQJA 20
˙
K ¨ ENG ¨ ET: 61, 25
 
15-21 TETOR
Q¨ endro i patundure shmang grackate Satanait!
FAQJA 25
˙
K ¨ ENG ¨ ET: 32, 83
15 GUSHT 2012
D
BOTIMI P ¨ ER STUDIM
8
K
ULLAE
R
OJ ¨ ES
L
AJM ¨ ERON
M
BRET ¨ ERIN ¨ E E
J
EHOVAIT
 
 
Q ¨ ELLIMI I K ¨ ESAJ REVISTE,
Kulla e Roj ¨ es,
¨ esht¨ e t¨ e nderoj¨ ePer¨ endin¨ e Jehova, Sundimtarinm¨ e t¨ e Lart¨ e t¨ e universit. Ashtu sin¨ e koh¨ et e lashta nga kullat e ro- jave mund t¨ e shihej se¸ c’pondodhte shum¨ e larg, edhe kjo re-vist¨ e tregon, n¨ en drit¨ en eprofecive t¨ e Bibl¨ es, se¸ c’dometh¨ e-nie kan¨ e ngjarjet bot¨ erore. Ajo ingush¨ ellon njer¨ ezit me lajmin emir¨ e se Mbret¨ eria e Per¨ endis¨ e, ecila¨ esht¨ e nj¨ e qeveri reale n¨ e qiell,s¨ e shpejti do t’i jap¨ e fund lig ¨ esis¨ edhe do ta kthej¨ e tok¨ en n¨ e nj¨ e pa-rajs¨ e. Nxit besimin te Jezu Krishti,i cili vdiq q¨ e t¨ e marrim jet¨ en e p¨ er-hershme dhe tani sundon siMbreti i Mbret¨ eris¨ e s¨ e Per¨ endis¨ e.Kjo revist¨ e botohet rregullishtnga D¨ eshmitar¨ et e Jehovait q¨ enga viti 1879 dhe¨ esht¨ e apolitike.Ajo ka si autoritet Bibl¨ en.
 
Ky botim nuk shitet. Ai botohet si pjes¨ e enj¨ e vepre bot¨ erore t¨ e arsimimit biblik, q¨ e p¨ er-krahet me kontribute vullnetare. N¨ ese nuk tregohet ndryshe, citimet e Shkrimeve jan¨ emarr¨ e nga versioni n¨ e gjuh¨ en e sotme,
Shkrimet e Shenjta—P ¨ erkthimi Bota e Re.
 
8
K
ULLA E
R
OJ ¨ ES
L
AJM¨ ERON
M
BRET¨ ERIN¨ E E
J
EHOVAIT
 
AUGUST 15, 2012
 
Q ¨ ELLIMI I ARTIKUJVE T ¨ E STUDIMIT
 
ARTIKULLI I STUDIMIT 1
FAQET 3-7
Profecia e Danielit parathoshte se n¨ e«koh¨ en e fundit . . . njohuria e v¨ ertet¨ do t¨ e ishte e bollshme. (Dan.12:4) Ky arti-kull shpjegon se si kjo profeci¨ esht¨ ep¨ ermbushur n¨ e m¨ enyr¨ e t¨ e jasht¨ ezakon-shme. Gjithashtu, jep prova se Jezui¨ esht¨ eme ata q¨ e i sh¨ erbejn¨ e Per¨ endis¨ e Jehova.
 
ARTIKULLI I STUDIMIT 2
FAQET 11-15
M¨ esoni cil¨ et jan¨ e n¨ e t¨ e v¨ ertet¨ e qytetar¨ ete Mbret¨ eris¨ e. Ky artikull shqyrton se¸ cfar¨ ek¨ erkohet prej tyre. Gjithashtu, thekson se si tregojn¨ e ata dashuri p¨ er normate Jehovait.
 
ARTIKUJT E STUDIMIT 3, 4
FAQET 20-29
Shpesh Satanai p¨ erdor gracka t¨ e maskuarame dinak¨ eri q¨ e t¨ e na shkat¨ erroj¨ e besimin.K¨ eta artikuj tregojn¨ e si t¨ e mbrohemi ngapes¨ e gracka t¨ e tij: t¨ e folurite pakontrolluar,frika e presionet, ndjenja e tepruar e fajit,materializmi dhe tundimi p¨ er t¨ e kryer kuror¨ e-shkelje.
GJITHASHTU N ¨ E K ¨ ET ¨ E NUM ¨ ER:
 
8 «P ¨ ER K ¨ ET ¨ E DO T ¨ E SHP ¨ ERBLEHENI»
 
16 NJ ¨ E MBLEDHJE E KARAKTERIZUARNGA UNITETI DHE PLANETEMOCIONUESE
 
30 A JU KUJTOHET?
 
31 NGA ARKIVAT TAN ¨ EKOPERTINA:
Nj¨ elajm¨ etar i Mbret¨ eris¨ epo i d¨ eshmon nj¨ e bariun¨ e krahin¨ en e Bafatas¨ en¨ e Guineja-Bisau
GUINEJA-BISAU
POPULLSIA
1.515.000
LAJM ¨ ETAR ¨ E
120
STUDIME BIBLIKE
389
Vol. 133, No. 16 SemimonthlyALBANIAN
The Watchtower 
(ISSN 0043-1087) ispublished semimonthly by WatchtowerBible and Tract Society of New York, Inc.;L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis,Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights,Brooklyn, NY 11201-2483.Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY,and at additional mailing offices.
POSTMASTER:
Send address changes to Watchtower, 1000 Red Mills Road,
Wallkill, NY 12589-3299.
Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- undTraktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas,e. V., Selters/TaunusVerantwortliche Redaktion:Ramon Templeton, Selters/Taunus
5
2012 Watch Tower Bible and Tract Societyof Pennsylvania. All rights reserved.Printed in Germany.
 
P
 ¨ ERFYTYROJEvetenn¨ eParajs¨ e.¸ Cdom¨ engjes,zgjohesh i¸ clodhur dhe mezi pret t¨ e nis¨ eshnj¨ e dit¨ e t¨ e re. Nuk ke dhembje a vuajtje.¸ Cdos¨ emundje q¨ e ke pasur dikur¨ esht¨ e zhdukur. Gjith¨ eshqisat e tua—t¨ e parit, t¨ e d¨ egjuarit, t¨ e nuhaturit, t¨ eprekuritdhe t¨ e shijuarit—funksionojn¨ e n¨ e m¨ enyr¨ e t¨ ep¨ ersosur. Ke energji t¨ e pashtershme, puna q¨ e b¨ ent¨ e fal g ¨ ezim, ke plot miq dhe gjith¨ e shqet¨ esimet etua kan¨ e marr¨ e fund. T ¨ e tilla bekime mund t¨ e shi- josh n¨ en sundimin e Mbret¨ eris¨ e s¨ e Per¨ endis¨ e. Kri-shti Jezu, Mbreti q¨ e ka caktuar Per¨ endia, do t’i be-koj¨ e n¨ enshtetasit e vet dhe do t’i arsimoj¨ e duke udh¨ en¨ e njohurin¨ e e Jehovait.
2
 Jehovai do t¨ e jet¨ e me sh¨ erb¨ etor¨ et e tij besnik¨ ekur t¨ e marrin pjes¨ e n¨ e t¨ e ardhmen n¨ e at¨ e vep¨ er ar-simimi mbar¨ ebot¨ erore. Per¨ endia dhe Biri i tij kan¨ eqen¨ e me besnik¨ et nd¨ er shekuj. Para se t¨ e ngjitejn¨ e qiell, Jezui i siguroi dishepujt besnik¨ e se do t¨ eishte me ta.
(
Lexo Mateun28:19, 20.
)
Q¨ e t¨ e na forco-het besimi te ky premtim, le t¨ e shqyrtojm¨ e vet¨ emnj¨ e fjali nga nj¨ e profeci q¨ e frym¨ ezoi Per¨ endia dheq¨ e u shkrua n¨ e Babilonin¨ e e lasht¨ e mbi 2.500 vjetm¨ e par¨ e. Profeti Daniel shkroi p¨ er «koh¨ en e fundit»n¨ e t¨ e cil¨ en jetojm¨ e sot: «Shum¨ e do t¨ e enden larte posht¨ e dhe njohuria e v¨ ertet¨ e do t¨ e jet¨ e e boll-shme.» (Dan. 12:4) E par¨ e n¨ e kuptimin e figursh¨ emdhe n¨ e harmoni me faktet e dit¨ eve tona, folja hebra-ike e p¨ erkthyer «enden lart e posht¨ p¨ ercjell iden¨ ee nj¨ e shqyrtimi t¨ e kujdessh¨ em.¸ C’bekime t¨ e mreku-llueshme do t¨ e sillte ajo ‘endje’! Ata q¨ e do t’i stu-dionin me kujdes Shkrimet, do t¨ e bekoheshin me
1, 2.
(a) Nga e dim¨ e se Jezui¨ esht¨ e me n¨ enshtetasit e tij sotdhese dot¨ e jet¨ eme tan¨ e t¨ eardhmen? (b)Sipas Danielit12:4, ¸ c’do t¨ e vinte nga nj¨ e studim i kujdessh¨ em i Shkrimeve?
«
U
N ¨ E JAMME JU»
«Shum¨ e do t ¨ e endenlart e posht ¨ e dhenjohuria e v¨ ertet ¨ edo ¨ e jet ¨ e e bollshme.»
—DAN. 12:4.
SI DO T ¨ E P ¨ ERGJIGJESHE?
 
Si ka dal¨ e n¨ e drit¨ e «njohuriae v¨ ertet¨ n¨ e koh¨ en ton¨ e?
 
Si jan¨ e b¨ er¨ e «shum¨ e» ataq¨ e p¨ erqafojn¨ e t¨ e v¨ ertet¨ en?
 
N¨ e¸ c’m¨ enyra¨ esht¨ e b¨ er¨ e«e bollshme» njohuria e sakt¨ e?
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->