Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kulla e Rojes per Studim - Shtator 2011

Kulla e Rojes per Studim - Shtator 2011

Ratings: (0)|Views: 19|Likes:
Published by tonyalba81

More info:

Published by: tonyalba81 on Oct 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/30/2012

pdf

text

original

 
ARTIKUJT E STUDIMIT P ¨ ER JAV  ¨ ET:
24-30 tetor 
Jehovai¨ esht ¨ e pjesa ime
FAQJA 7
 ¨ ENG ¨ ET: 38, 56
31 tetor–6 n¨ entor 
A po e l¨ e Jehovain t ¨ e jet ¨ e pjesa jote?
FAQJA 11
 ¨ ENG ¨ ET: 40, 85
7-13 n¨ entor 
Vraponi n¨ e gar ¨ e me q¨ endrueshm¨ eri
FAQJA 16
 ¨ ENG ¨ ET: 54,135
14-20 n¨ entor 
Vraponi q¨ e ta fitoni¸ cmimin
FAQJA 20
 ¨ ENG ¨ ET: 81,129
21-27 n¨ entor 
A ¨ e njeh Jehovai?
FAQJA 25
 ¨ ENG ¨ ET: 107, 4
15 SHTATOR 2011
BOTIMI P ¨ ER S TUDIM
8
K
ULLAE
R
OJ ¨ ES
L
AJM ¨ ERON
M
BRET ¨ ERIN ¨ E E
J
EHOVAIT
 
Q ¨ ELLIMI I K  ¨ ESAJ REVISTE,
Kulla e Roj¨ es,
¨ esht ¨ e ¨ e nderoj¨ e Per ¨ endin¨ e Jehova, Sundimtarin m¨ e ¨ e Lart ¨ e ¨ euniversit. Ashtu si n¨ e koh¨ et e lashta nga kullat e rojave mund t ¨ e shihej se¸ c’po ndodhte shum¨ e larg,edhe kjo revist ¨ e tregon, n¨ en drit ¨ en e profecive t ¨ e Bibl¨ es, se¸ c’dometh¨ enie kan¨ e ngjarjet bot ¨ erore. Ajo ingush¨ ellon njer ¨ ezit me lajmin e mir ¨ e se Mbret ¨ eria e Per ¨ endis¨ e, e cila¨ esht ¨ e nj¨ e qeveri reale n¨ e qiell, s¨ eshpejti do t’i jap¨ e fund lig¨ esis¨ e dhe do ta kthej¨ e tok¨ en n¨ e nj¨ e parajs¨ e. Nxit besimin te Jezu Krishti, i cilivdiq q¨ e ¨ e marrim jet ¨ en e p¨ erhershme dhe tani sundon si Mbreti i Mbret ¨ eris¨ e s¨ e Per ¨ endis¨ e. Kjo revist ¨ ebotohet rregullisht nga D¨ eshmitar ¨ et e Jehovait q¨ e nga viti 1879 dhe¨ esht ¨ e apolitike. Ajo ka si autoritet Bibl¨ en.
Ky botim nuk shitet. Ai botohet si pjes¨ e e nj¨ e vepre bot ¨ erore t ¨ e arsimimit biblik, q¨ e p¨ erkrahet me kontribute vullnetare. N¨ ese nuk tregohet ndryshe, citimet eShkrimeve jan¨ e marr ¨ e nga versioni n¨ e gjuh¨ en e sotme,
Shkrimet e Shenjta—P ¨ erkthimi Bota e Re.
8
K
ULLA E
R
OJ ¨ ES
L
AJM ¨ ERON
M
BRET ¨ ERIN ¨ E E
J
EHOVAIT
SEPTEMBER 15, 2011
Q ¨ ELLIMI I ARTIKUJVE T  ¨ E STUDIMIT 
ARTIKUJT E STUDIMIT 1, 2
FAQET 7-15
Kuekishtefjal¨ enJehovaikurthap¨ erfisinelevi-¨ eve:‘Un¨ ejampjesajote.’(Num.18:20)Aishinlevit ¨ et ¨ e vetmit q¨ e e kishin k¨ et ¨ e privilegj?A mund ta kemi sot Jehovain si pjes¨ en ton¨ e?N¨ esepo,si?¨ etadyartikujstudimido¨ eshqyr-tojn¨ esesimund¨ eb¨ ehetJehovaipjesajon¨ e.
ARTIKUJT E STUDIMIT 3, 4
FAQET 16-24
¨ etaartikujdo¨ enandihmojn¨ e¨ eshohimsesimundtafitojm¨ ega¨ enton¨ ep¨ er ¸ cmimineje¨ ess¨ ep¨ erhershme.Kumund¨ egjejm¨ emb¨ eshtetjedheinkurajim?Cilatgrackaepengesaduhet¨ eshmangim?¸ Cfar ¨ e do t ¨ e na ndihmoj¨ e ¨ e va-zhdojm¨ ep¨ erpara mevendosm¨ eri deri n¨ evij¨ enefinishit?
ARTIKULLI I STUDIMIT 5
FAQET 25-29
Jehovai i njeh dhe i miraton sh¨ erb¨ etor ¨ et e tijbesnik¨ e. Cilat cil¨ esi mund t ¨ e na ndihmojn¨ e ¨ embajm¨ ek¨ et ¨ eq¨ endrim¨ e¸ cmuarn¨ esy¨ eeJeho-vait?Kyartikulldo¨ endihmoj¨ esecilinprejnesh¨ eb¨ ej¨ enj¨ eve¨ eshqyrtim.
GJITHASHTU N ¨ E  ¨ E ¨ E NUM ¨ ER:
3
Leximi i Bibl¨ es: Burimi i forc¨ esgjat¨ e gjith¨ e jet¨ es sime
30
A mund t¨ e jeni si Finehasikur hasni sfida?
0
The Watchtower 
(ISSN 0043-1087) is published semimonthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; M. H. Larson, President; G. F. Simonis,Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY 11201-2483. Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. Vol.132, No.18Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V., Selters/TaunusVerantwortliche Redaktion: RamonTempleton, Selters/Taunus
5
2011 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. All rights reserved. Printed in Germany. Semimonthly ALBANIAN
 
KULLA E ROJ ¨ ES
˙
15 SHTATOR 2011
3
«N
 ¨ E FILLIM Per¨ endia krijoi qiejt dhe to-k ¨ en.» K ¨ eto fjal¨ e po i lexoja fshehurazin¨ e dhom¨ en time. Pse? Me siguri, im at¨ e, nj¨ eateist i betuar, nuk do ta miratonte librin q¨ epombajan¨ eduar—Bibl¨ en.Nuk e kisha lexuar kurr¨ e m¨ e par¨ e Bibl¨ en,prandaj fjal¨ et hyr¨ ese t¨ e Zanafill¨ es m¨ e ran¨ e sirrufe. «Ja ku qenka shpjegimi p¨ erharmonin¨ e e ligjeve fizike, e cilam¨ e¨ esht¨ e dukurgjithnj¨ e mahnit¨ e-se!»—thash¨ e me vete. I magjepsurlexova nga ora tet¨ e e mbr¨ emjesderi n¨ e kat¨ er t¨ e m¨ engjesit. K ¨ eshtunisa leximin e Fjal¨ es s¨ e Per¨ endis¨ e,nj¨ ezakonq¨ edot¨ ezgjastegjith¨ eje-t¨ en. M¨ e lejoni t’ju tregoj se si lexi-miiBibl¨ eskaqen¨ egjithnj¨ eburimforcep¨ ermua.
«Duhet ta lexosh ¸ cdo dit¨ 
Linda m¨ e 1926, n¨ e Vermel, nj¨ e fshat meminier¨ e qymyrguri, n¨ e veri t¨ e Franc¨ es. Gjat¨ eLuft¨ es ll Bot¨ erore, qymyri ishte nj¨ e nga pro-dhimetm¨ et¨ er¨ end¨ esishmet¨ evendit.Prandaj,si minator isha i p¨ erjashtuar nga sh¨ erbimiushtarak.Sidoqoft¨ e,q¨ et¨ ep¨ ermir¨ esojadisini- velin e jetes¨ es, fillova t¨ e studioja radiotekni-k ¨ en dhe elektricitetin. Harmonia e ligjeve t¨ efizik ¨ es m¨ e habiste. Kur isha 21 vje¸ c, nj¨ e shokklase m¨ e dha Bibl¨ en time t¨ e par¨ e e m¨ e tha:«K¨ esht¨ enj¨ elib¨ erq¨ eiavlentalexoshKurembarova s¨ e lexuari, isha i bindur se Bibla ¨ esht¨ eFjalaePer¨ endis¨ e, nj¨ ezbules¨ ep¨ er njer¨ e-zimin.Duke menduar se edhe fqinj¨ eve t¨ e mi dot’u p¨ elqente t¨ e lexonin Bibl¨ en, mora tet¨ e ko-pje. P ¨ er habin¨ e time, hasa tallje ekund¨ ershtime.T ¨ eaf ¨ ermitbes¨ etyt¨ em¨ e paralajm¨ eruan: «Kujdes, po fi-llove ta lexosh k ¨ et¨ e lib¨ er, duhet talexosh¸ cdodit¨ e!»Pik ¨ erishtk ¨ et¨ eb¨ e-ra dhe nuk m¨ e ka ardhur aspakkeq. Ky u b¨ e zakoni im p¨ er gjith¨ ejet¨ en.Duke e par¨ e se kisha interes p¨ erBibl¨ en, disa nga fqinj¨ et m¨ e dhan¨ ebotime q¨ e kishin marr¨ e nga D¨ e-shmitar¨ et e Jehovait. Broshurat, si ajo me ti-tull
Nj¨ e bot ¨ e, nj¨ e qeveri
1
(e treguar k ¨ etu n¨ efr¨ engjisht), shpjegonin pse Bibla thot¨ e seMbret¨ eria e Per¨ endis¨ e¨ esht¨ e e vetmja shpres¨ ep¨ er njer¨ ezimin. (Mat. 6:10) Isha m¨ e i vendo-sur se kurr¨ e t’ua tregoja edhe t¨ e tjer¨ eve k ¨ et¨ eshpres¨ e.Nj¨ e nga t¨ e par¨ et q¨ e pranoi nj¨ e Bib¨ el prejmeje ishte Noeli, nj¨ e shok f ¨ emij¨ erie. Dukeqen¨ e katolik i devotsh¨ em, Noeli m¨ e¸ coi t¨ e
1
Botuar m¨ e 1944, por tani nuk shtypet m¨ e.
L
EXIMII
B
IBL ¨ ES
B
URIMI I FORC ¨ ES GJAT ¨ EGJITH ¨ E JET ¨ ES SIME
˘
 TREGUAR NGA
MARS ´ O L  ¨ ERUAJA
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->