Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nghiên cứu KH sư phạm ứng dụng vào dạy học

Nghiên cứu KH sư phạm ứng dụng vào dạy học

Ratings: (0)|Views: 231 |Likes:
Published by canhtranphu

More info:

Published by: canhtranphu on Oct 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2013

pdf

text

original

 
S
Ở GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO L
ÀO CAI
TRƯỜNG THPT SỐ 3 HUYỆN VĂN B
ÀN
§Ò tµi
 
:
S
Ử DỤNG
VIDEO, THÍ NGHI
ỆM ẢO
VÀ CÁC HÌNH
ẢNH
PHÙH
ỢP
NH
ẰM
NÂNG CAO K
ẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN VẬT LÝ CỦA HỌC
SINH L
ỚP 12A1 TRƯỜNG THPT SỐ 3 VĂN B
ÀN KHI H
ỌC XONGCHƯƠNG LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
.
Giáo viên
: Lương Cao Thắng
 
Đơn vị
:
Trường THPT số 3 huyện Văn B
àn
Văn Bàn, tháng 5 năm 2012
 
 
Lương Cao Thắng
 
Trường THPT số 3 Văn Bàn tỉnh Lào Cai
 
 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
.
2
 
M
ỤC LỤC
 
TrangTÓM T
ẮT
3GI
ỚI THIỆU
4
PHƯƠNG PHÁP
 I – Khách th
ể nghi
ên c
ứu
7II – Thi
ết kế nghi
ên c
ứu
8III – Quy trình nghiên c
ứu
9IV –
Đo lường v
à thu th
ập dữ liệu
10PHÂN TÍCH D
Ữ LIỆU V
À BÀN LU
ẬN KẾT QUẢ
 1. Phân tích d
ữ liệu
112. Bàn lu
ận
13K
ẾT LUẬN V
À KHUY
ẾN NGHỊ
 1. K
ết luận
142. Khuy
ến nghị
14TÀI LI
ỆU THAM KHẢO
15PH
Ụ LỤC
16
 
Lương Cao Thắng
 
Trường THPT số 3 Văn Bàn tỉnh Lào Cai
 
 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
.
3
TÓM TẮT
 
Ngày nay, khoa h
ọc công nghệ thông
tin phát tri
ển rất mạnh mẽ. Công nghệ
thông tin có r
ất nhiều ứng dụng trong cuộc sống
. Chúng ta c
ũng có thể ứng dụng
công ngh
ệ thông tin
trong gi
ảng dạy học sinh. H
 ình th
ức n
ày khá m
ới mẻ v
à không ítgiáo viên có nhi
ều bỡ ngỡ. Tuy nhi
ên vi
ệc ứng dụng
công ngh
ệ thông tin
trong d
ạy
h
ọc đ
ã
đem đến nhiều lợi ích m
à c
ụ thể l
à k
ết quả học tập củ
a h
ọc sinh. Học sinh có
th
ể l
ãnh h
ội kiến thức một cách trực quan hơn, r 
õ ràng h
ơn và nhiều nội dung hơn.V
 ìv
ậy, việc đẩy mạnh ứng dụng
công ngh
ệ thông tin
trong d
ạy học l
à m
ột y
êu c
ầu
quan tr
ọng của việc đổi mới phương pháp dạy học. Vật lý l
à b
ộ môn khoa
h
ọc thực
nghi
ệm, song trong chương tr 
 ình sách giáo khoa m
ột số khái niệm mới , trừutượng đ
òi h
ỏi giáo vi
ên cung c
ấp kiến thức cho học sinh phải trực quan hơn, đa
d
ạng hơn tạo điều kiện chuẩn trong thao tác tư duy của học sinh để hiểu sâu bản
ch
ất
c
ủa hiện tượng .Trong chương
Lượng tử ánh sáng
”, n
ếu giáo vi
ên gi
ảng dạy lựa chọn phương
pháp c
ổ điển l
à gi
ảng chép hoặc tích cực hơn là sử dụng các câu hỏi gợi mở, các
hình
ảnh tĩnh minh họa để dẫn dắt vấn đề, kể cả một v
ài thí nghi
ệm minh họa nhưng
vi
ệc tiếp thu b
ài c
ủa học sinh sẽ rất hạn chế v
à không h
ứng thú học tập. Với phương
pháp này, h
ọc sinh sẽ rất khó h
 ình dung
được các nội dung kiến thức, việc tiếp thu
bài c
ủa các em sẽ vẫn gặp nhiều khó khăn. Nhiều học sinh rất thuộc bài nhưng
không hi
ểu đượ 
c b
ản chất của các sự vật, hiện tượng, kĩ năng vận dụng v
ào bài t
ậpchưa tốt.
 Gi
ải pháp của tôi l
à s
ử dụng
video, thí nghi
ệm ảo
và hình
ảnh
có n
ội dung ph
ùh
ợp v
ào bài gi
ảng để cung
c
ấp th
êm hình
ảnh động, bản chất các hiện tượng vật lý
mà th
ực tế các em không quan sát được
giúp các em hi
ểu nhanh hơn, hứng thú hơn
và có k
 ĩ năng vận dụng v
ào th
ực tế tốt hơn.
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->