Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bach, Richard - Iliuzijos

Bach, Richard - Iliuzijos

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 363 |Likes:
Published by jablynkst

More info:

Published by: jablynkst on Jan 19, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/27/2009

 
Richard Bach
 
Iliuzijos
 Intro
Išleidus "Džonatan
ą 
Žuv
ė
dr
ą 
", ne kart
ą 
gird
ė
 jau klausim
ą 
: "K
ą 
j
ū
s ketinate rašyti toliau,Ri
č
ardai? Po "Džonatano", k
ą 
?"Atsakydavau, kad toliau nieko neprivalau rašyti n
ė
žodžioir kad visos mano knygos kartu pasak
ė
visk
ą 
, k
ą 
nor
ė
 jaupasakyti. Kur
į 
laik
ą 
badmiriavus, v
ė
l atgavus automobil
į 
irpatyrus kit
ų 
toki
ų 
dalyk
ų 
, smagu, kai nebereikia dirbti ikiišnakt
ų 
.Vis d
ė
lto kone kiekvien
ą 
vasar
ą 
skrisdamas savo senu
č
iubiplanu i žalias Vidurio Vakar
ų 
Amerikos piev
ų 
j
ū
ras,skraidindamas keleivius po tris dolerius už išvyk
ą 
, v
ė
l
ė
miau jausti paž
į 
stam
ą 
 
į 
tamp
ą 
: kažk
ą 
dar tur
ė
 jau pasakyti -ir nepasakiau.Man visiškai nepatinka rašyti. Jei galiu nusigr
ę
žti nuo minties, slypin
č
ios kažkur tamsoje, jei galiu išsisukti ir neatverti jai dur
ų 
, aš net nesiekiu pieštuko.Bet kartais priekin
ė
siena neišlaiko ir triukšmingai gri
ū
va visk
ą 
aplink nus
ė
dama stiklo irplyt
ų 
šuk
ė
mis, ir kažkas pris
ė
lina per griuv
ė
sius, stveria mane už gerkl
ė
s ir švelniai sako:"Tol tav
ę
s nepaleisiu, kol neišklosi man
ę
s žodžiais popieriuje". Štai taip susitikau su"Iliuzijomis".Net ten, Vidurio vakaruose, gul
ė
damas ant nugaros ir bandydamas išsklaidyti debesis,niekaip negal
ė
 jau išmesti iš galvos tos istorijos... Kas b
ū
t
ų 
, jeigu ateit
ų 
koks nors tikrasšio dalyko meistras, kuris gal
ė
t
ų 
man išaiškinti, kaip veikia pasaulis, ir išmokyti, kaip j
į 
 valdyti? Kas b
ū
t
ų 
, jei
į 
m
ū
s
ų 
laik
ą 
ateit
ų 
, tarkim Sidharta arba J
ė
zus, tur
į 
s gali
ą 
pasaulioiliuzijoms, nes žino, koki
ą 
tikrov
ę
jos slepia? Ir kas tada, jei susitik
č
iau su juoasmeniškai, jei jis skraidint
ų 
biplan
ą 
ir nut
ū
pt
ų 
su manimi
į 
t
ą 
pa
č
i
ą 
piev
ą 
? K
ą 
jispasakyt
ų 
, kaip atrodyt
ų 
?Gal jis ir neb
ū
t
ų 
panašus
į 
mesij
ą 
iš mano tepaluot
ų 
, žole sutept
ų 
dienoraš
č
io puslapi
ų 
,gal ir nesakyt
ų 
nieko, kas d
ė
stoma šioje knygoje. Bet, kita vertus, pavyzdžiui, manomesijas kalb
ė
 jo, kad
į 
savo gyvenim
ą 
mes prisišaukiame tai, k
ą 
turime mintyse; ir jei taitiesa, tai turi b
ū
ti kokia nors priežastis, kod
ė
l aš atsid
ū
riau
č
ia šiuo momentu; ir j
ū
s - taippat. Galb
ū
t j
ū
s neatsitiktinai laikote ši
ą 
knyg
ą 
? Galb
ū
t šiuose nuotykiuose yra kažkas, koprisiminti
č
ia at
ė
 jote? Man patinka taip manyti. Ir man patinka manyti, kad mano mesijas,
į 
sitais
ę
s kažkuriame matavime, visai neišgalvotas, stebi mus abu ir juokiasi patenkintas,kad viskas vyksta lygiai taip, kaip mes suman
ė
me.
 
Apie....
Richard Bach (Richard Bach) – amerikie
č
i
ų 
rašytojas, nebijantis ieškoti atsakym
ų 
 
į 
 klausimus apie žmogaus b
ū
t
į 
. Gim
ė
1936 m. Ouk Parke (JAV) Rolando ir Ruf 
ė
s Bachšeimoje; giminyst
ė
s ryšiai j
į 
sieja su garsiukompozitoriumi Johanu Sebastianu Bachu.Mok
ė
si Long Beach koledže ir tapo l
ė
ktuv
ų 
 pilotu. Netrukus po to ved
ė
pirm
ą 
kart
ą 
irsusilauk
ė
šeši
ų 
vaik
ų 
, ta
č
iau paliko šeim
ą 
,nes netik
ė
 jo santuoka ir nor
ė
 jo atsiduoti tikaviacijai. Jo s
ū
nus Džonatanas knygoje Viršdebes
ų 
apraš
ė
savo santykius su t
ė
vu, kurioniekada taip ir nepažino.Richardas Bachas dom
ė
 josi viskuo, kassusij
ę
su l
ė
ktuvais, skraidymu:
į 
skaitantdarb
ą 
taktini
ų 
naikintuv
ų 
pilotu,instruktoriumi, pilotu - kaskadininkufilmavimo aikštel
ė
 je, technin
ė
s aviacijosliterat
ū
ros autoriumi. Nors aviacija buvotikroji R. Bacho aistra, jis visada svajojorašyti. Dar mokykloje vienas jo mokytoj
ų 
pad
ė
 jo atsiskleisti Richardui sav
ą 
 j
į 
talent
ą 
. Nuo1959 m. Rašytojo mintyse kirb
ė
 jo id
ė
 ja apie paukšt
į 
, pra
ė
 jus
į 
draudim
ų 
ir apribojim
ų 
 sien
ą 
, kuri išsiliejo knygoje Džonatanas Livingstonas žuv
ė
dra. O štai knygoje Palik
ę
 užuov
ė
 j
ą 
Richardas Bachas dalijasi prisiminimais apie vaikyst
ę
, kuriuos sužadina vaikas,slypintis kiekviename iš m
ū
s
ų 
. Beveik visuose Richardo Bacho knygose sutinkamasl
ė
ktuvas - kaip priemon
ė
perteikti mint
į 
.Šiuo metu rašytojas – aštuoniolikos knyg
ų 
autorius, tarp kuri
ų 
visiems gerai žinomaDžonatonas Livingstonas žuv
ė
dra (Jonathan Livingstom Seagull). Ši knyga buvoekranizuota ir filmo pristatyme rašytojas 1973 m. sutiko savo Leslie Parrish. FilmoDžonatanas Livingstonas Žuv
ė
dra prodiuserius padav
ė
rašytoj
ą 
 
į 
teism
ą 
d
ė
l autorini
ų 
 teisi
ų 
pažeidimo ir siužeto pakeitimo. Sujungus tai, kas parašyta knygoje Tiltas peramžinyb
ę
su laikraš
č
i
ų 
straipsniais, susidaro
į 
sp
ū
dis, kad Leslie buvo abiej
ų 
šali
ų 
 susitarimo tarpinink
ė
. Trokšdami ramyb
ė
s Richardas ir Leslie išvažiuoja iš Holivudo. Pokeleri
ų 
met
ų 
– 1981, sumaino žiedus. Ta
č
iau santuoka iširo. 1999 - uj
ų 
baland
į 
R. Bachasved
ė
Sabrin
ą 
Nelson - Aleksopulos.
 
Vienas1.
At
ė
 jo
į 
pasaul
į 
Mokytojas, gim
ę
s šventoje Indianos žem
ė
 je, užaug
ę
s sl
ė
piningosekalvose
į 
rytus nuo Fort Veino.
2.
Mokytojas mok
ė
si suvokti š
į 
pasaul
į 
paprastose valstybin
ė
se Indianos mokyklose, okai užaugo - dirbdamas automobili
ų 
mechaniku.
3.
Bet mokytojas tur
ė
 jo potyri
ų 
ir iš kit
ų 
krašt
ų 
ir kit
ų 
mokykl
ų 
, iš kit
ų 
anks
č
iau gyvent
ų 
 gyvenim
ų 
. Jis juos prisimin
ė
ir prisimin
ę
s tapo išmintingas bei stiprus, taigi kiti mat
ė
jo j
ė
g
ą 
ir ateidavo pas j
į 
pasitarti.
4.
Mokytojas tik
ė
 jo, kad jis turi galios pad
ė
ti sau ir visai žmonijai, ir kuo jis tik
ė
 jo, tuo jisir buvo, taigi kiti mat
ė
jo j
ė
g
ą 
ir ateidavo pas j
į 
, kad b
ū
t
ų 
išvaduoti nuo savo b
ė
d
ų 
irpagydyti nuo lig
ų 
.
5.
Mokytojas tik
ė
 jo, kad bet kuriam žmogui dera galvoti apie save kaip apie Dievo s
ū
n
ų 
;ir kuo jis tiki, tuo jis ir yra; ir tos dirbtuv
ė
s bei garažai, kur jisai dirbo, buvo pilnut
ė
l
ė
s,prisigr
ū
dusios t
ų 
, kurie siek
ė
jo mokytumo ir jo prisilietimo, o gretimos gatv
ė
s - t
ų 
, kurietetroško, kad jam praeinant, jo šeš
ė
lis krist
ų 
ant j
ų 
ir pakeist
ų 
j
ų 
gyvenimus.
6.
D
ė
l t
ų 
mini
ų 
nutiko taip, kad keli meistrai ir dirbtuvi
ų 
šeimininkai papraš
ė
Mokytoj
ą 
 palikti
į 
rankius ir keliauti sau, nes žmon
ė
s buvo j
į 
taip glaudžiai apspit
ę
, kad nei pats, neikiti mechanikai netur
ė
 jo kur remontuoti automobili
ų 
.
7.
Taigi jis iš
ė
 jo
į 
užmiest
į 
, o paskui j
į 
sek
ę
žmon
ė
s
ė
m
ė
j
į 
vadinti Mesiju irstebukladariu; ir kuo jie tik
ė
 jo, tuo jis ir buvo.
8.
Jei jam kalbant pra
ū
ždavo audra, n
ė
lašas lietaus nenukrisdavo ant klausytoj
ų 
galv
ų 
;paskutinis minioje gird
ė
 jo jo žodžius taip pat aiškiai kaip ir pirmasis, nesvarbu, ar tuometu žaibavo, ar perk
ū
nas trank
ė
si danguje. Ir visada jis jiems bylojo palyginimais.
9.
Ir jis sak
ė
jiems:" Kiekvienas m
ū
s
ų 
savo vidin
ė
mis galiomis yra pasireng
ę
s b
ū
ti sveikas ir ligotas,turtingas ir beturtis, laisvas ir vergas. Nuo m
ū
s
ų 
, o ne nuo ko nors kito priklauso šiedalykai."
10.
Prabilo mal
ū
nininkas ir pasak
ė
: "Lengva tau kalb
ė
ti, Mokytojau, nes tu esi vedamasaukštesnes j
ė
gos, o mes ne, ir tau nereikia taip pluš
ė
ti, kaip plušame mes. Žmogus šiamepasaulyje turi dirbti, kad gal
ė
t
ų 
gyventi."
11.
Mokytojas atsak
ė
: "Kadaise didel
ė
s krištolin
ė
s up
ė
s dugne buvo
į 
sik
ū
r
ę
s kaimas,kuriame gyveno keistos b
ū
tyb
ė
s.
12.
Up
ė
s srov
ė
tyliai liejosi virš j
ų 
- jaun
ų 
ir sen
ų 
, turting
ų 
ir vargš
ų 
, ger
ų 
ir blog
ų 
, -liejosi savo vaga žinodama tik savo krištolin
ę
savast
į 
.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->